Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Encyklopedia prawa - część 1

plik Pobierz Encyklopedia prawa - czesc 1.txt

1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
 
2. Prawo a inne systemy normatywne
Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
 - normy etyczne ( dotyczą zawodu );
 - normy religijne ( obowiązują wyznawców );
 - normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
 - prawo kostytucyjne:
Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.
                               
 
 - prawo administracyjne:
Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.
- prawo finansowe:
Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).
- prawo karne:
Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców.
 
 - prawo cywilne:
Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, śwadczenie usług, leasing itd.
 
 - prawo rodzinne:
Reguluje szwiązki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja.
 
 - prawo pracy:
Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.
 
 - prawo międzynarodowe publiczne:
Reguluje stosunki między państwami.
 
 - prawo międzynarodowe prywatne:
Reguluje i roztrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).
4. System źródeł prawa
Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierające przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np: w Dzienniku Ustaw. Źródłami  prawa obowiązującymi w Polsce są:
 1) konstytucja;
 2) ustawy;
 3) ratyfikowane umowy międzynarodowe
 4) rozporządzenia;
 5) akty prawa miejscowego;
Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde ma swoje miejsce. Źrodło prawa niższego szczebla nie może zawierać przepisów sprzecznych z przepisami wyższej rangi. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest jej ogłoszenie (np.: w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim).
 
5. Konstytucja jako ustawa zasadnicza
Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. O pierwszoplanowej roli konstytucji świadczy to, że wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne z konstytucją. Konstytucja stanowi prawną podstawę działalności wszyskich organów w państwie. Sejm, Senat, Prezydent i inne naczelne organy państwowe w Polsce czepią upoważnienie do swej działalności z konstytucji RP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenia Narodowe (Sejm + Senat) w dniu 2 kwietnia 1997 roku, a następnie przyjęta w ogólnokrajowym referendum.
                   
6. Ustawa jako źródło prawa
Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu.
Inicjatywę ustawodawczą posiadają:
 - posłowie;
 - Senat;
 - Prezydent;
 - Rada Ministrów;
 - grupa 100000 obywateli;
Tryb uchwalania ustawy:
 - trzy czytania;
 - przedstawienie wniosku o przyjęcie projektu;
 - głosowanie ( quorum sejmowe, ustawy są uchwalane zwykłą większością głosów );
 - rozpatrzenie projektu przez Senat ( na okres 1 miesiąca );
 - projekt idzie do prezydenta ( 21 dni ); Gdy prezydent zgłasza veto, to Sejm by je odrzucić i uchwalić ustawę wymaga kwalifikowanej większości 3/5. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw.
 
7. Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej
Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasadach, zazwyczaj w formie ustawy, regulujący w sposób kompleksowy pewną dziedzinę stosunków. Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne. Potocznie nazwę kodeksu nadaje się także niektórym aktom, które w rzeczywistości kodeksami nie są, np: kodeks drogowy. W każdym państwie prowadzona jest działalność mająca na celu doskonalenie prawa. Trzy formy tej działalności zasługują na
szczególną uwagę:
a) unifikacja prawa, ( ujednolicenie prawa na terenie państwa ).
b) inkoporacja prawa, ( jest to zebranie rozproszonych dotąd przepisów w jeden zbiór, w ramach którego zostają one uszeregowane według określonych zasad ).
c) kodyfikacja prawa, ( kodyfikacja jest najwyższą formą procesu doskonalenia prawa. Kodyfikacja polega na zebraniu poszczególnych przepisów w jeden nowy akt prawny-kodeks. Poza wprowadzeniem z góry założonej systematyki prace kodyfikacyjne obejmują eliminowanie kolizji między normami. W rezultacie - w oparciu o obowiązujące dotąd przapisy - powstaje nowy, jednolity akt prawny, a dotychczasowe przepisyzostają uchylone. Kodyfikację przeprowadza się w ramach pewnej dziedziny prawa, często całej gałęzi ).
 
 
8. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa
Umowy międzynarodowe retyfikuje Prezydent. Ratyfikacja niektórych umów międzynarodowych wymaga uprzedniej zgody Sejmu. Należą do nich umowy dotyczące: a) pokoju, sojuszy, układów politycznych i  wojskowych; b) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji; c) członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych; d) znacznego finansowego obciążenia państwa. Wrazie  gdy następuje kolizja umowy międzynarodowej a jakąś ustawą, wówczas pierszeństwo ma umowa międzynarodowa. W przypadku innych umów międzynarodowych, Prezes Rady Ministrów powiadamia Sejm o zamiarze przedłożenia umowy Prezydentowi do ratyfikacji. W umowie międzynarodowej państwo polskie może przekazać organiazcji międzynarodowej (np. Unii Europejskiej), kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sparach. Sejm może w sprawie podpisania umowy międzynarodowej zarządzić referendum.
 
 
9. Rozporządzenie jako źródło prawa
Rozporządzenia są wydawane przez naczelne organy administracj państwowej, do których - jak o tym jest dalej mowa - należą: a) Rada Ministrów, b) Prezes Rady Ministrów, c) ministrowie,
d) przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Prawo wydawania rozporządzeń ma również Prezydent. Rozporządzenie może być wydane na podstawie wyraźnego, szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Organ wydający rozporządzenie obowiązany jest powołać się w nim na udzielone mu upoważnienie. Dlatego tekst rozporządzania rozpoczyna się z reguły od słów: ,, Na podstawie art. ... ustawy z dnia ... ( Dz. U. Nr ..., poz. ... ) zarządza się, co następuje''. Celem, któremu służy rozporządzenie jest wykonanie ustawy. Rozporządzenie dotyczy z reguły jednego z zagadnień uregulowanych w sposób ogólny w ustawie. Rozporzadzenie ma stworzyć szczegółowe przepisy wykonawcze, które umożliwiłyby wcielenie ustawy w życie.
Rozporządzenie - co wynika z jego miejsca w systemie źródeł prawa - nie może naruszać przepisów żadnej z obowiązujących ustaw. Inaczej mówiąc nie może zawierać przepisu, który byłby sprzeczny z postanowieniami jakiejkolwiek ustawy. Za pomocą rozporządzenia nie można zmieniać ustawy. Niezbędnym warunkiem uzyskania przez rozporządzenie mocy prawnej jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Podobnie jak ustawa, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że samo stanowi inaczej.
 
10. Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa
Uchwała jest to w najogólniejszym sensie forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego (np. Sejmu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego ). W tym znaczeniu uchwały są np. wszystkie -> akty normatywne kolegialnych organów państwa niezależnego i miejsca w hierarchi    -> źródeł prawa. Uchwała są zarówno -> ustawa, apel Sejmu, jak i -> rozporządzenie RM czy KRRiTV. Zwykle do podjęcia uchwały niezbędne są określone quorum i odpowiednia większość głosów.
Zarządzenie jest to akt normatywny o charakterze wewnętrznym, obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online