Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Organizacje Międzynarodowe Wróć do kategorii

EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005

plik Pobierz EKSPORT I IMPORT DANE OGOLNE DLA LAT 1994-2005.doc

wykresy i tabele w pliku do pobrania

Współczesny handel zagraniczny charakteryzuje się wymianą towarową przede wszystkim pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi pod względem gospodarczym. Obroty światowego handlu systematycznie wzrastają i w roku 2005 wartość eksportu wyniosła 89347 mln USD, a wartość importu 100904 mln USD.

EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005

Rok Eksport mln USD Import mln USD
1994 20485 25491
1995 31651 29050
1996 24499 37136
1997 25751 42307
1998 28228 47053
1999 27407 45911
2000 31651 48940
2001 28240 45583
2002 60781 61976
2003 53577 68004
2004 73781 88156
2005 89347 100904


WZROST WARTOŚCI ŚWIATOWEGO IMPORTU I EKSPORTU w latach 1994-2005
 
W latach 1995- 2001 wielkość obrotów nie wykazywała znacznej zwyżki. Począwszy od 2002 roku następuje prawie dwukrotny wzrost ich wartości. W analizowanych latach import przewyższa eksport przy czym do 2001 roku różnica ta jest większa niż w późniejszych latach. Najmniejsza różnica tych wartości występuje w 2002 roku.

DYNAMIKA EKSPORTU I IMPORTU W % W LATACH 1995-2005

Rok Eksport Import
1995 154,5 113,9
1996 77,4 127,8
1997 105,1 113,9
1998 109,6 111,2
1999 97,1 97,6
2000 115,5 106,6
2001 89,2 93,1
2002 215,2 135,9
2003 88,1 109,7
2004 137,7 129,6
2005 121,1 114,5

 
W ostatnim dziesięcioleciu największą dynamikę wzrostu eksportu obserwujemy w latach 2002 1995 i 2004, natomiast import wykazuje bardziej równomierny przebieg, chociaż w 2004 roku wykazał zwiększoną dynamikę sięgającą 130%.

GŁÓWNI EKSPORTERZY I IMPORTERZY

IMPORT %  EKSPORT %
Stany Zjednoczone 14,9 Stany Zjednoczone  12,1
Niemcy 8,7 Niemcy 10,2
Japonia 6,6 Japonia 8,0
Wielka Brytania 5,4 Francja 5,5
Francja  5,3 Wielka Brytania 5,1
Korea Południowa 4,0 Włochy 4,5
Hongkong 3,7 Kanada 3,9
Włochy 3,6 Korea Południowa 3,9
Kanada 3,2 Hongkong 2,5
Belgia i Luksemburg 3,0 Belgia i Luksemburg 3,3

UDZIAŁ W ŚWIATOWYM IMPORCIE NAJWIĘKSZYCH IMPORTERÓW W %
 


UDZIAŁ W ŚWIATOWYM EKSPORCIE NAJWIĘKSZYCH EKSPORTERÓW W %


 

Dominującą pozycje w wymianie międzynarodowej zajmują Stany Zjednoczone, Kanada, państwa Unii Europejskiej, Japonia oraz azjatyckie „tygrysy” (Korea Płd, Singapur, Tajwan, Malezja, Tajlandia, Chiny). Na te kraje przypada około 3 światowych obrotów handlowych. Państwa te są zarazem największymi eksporterami i importerami na świecie.
Państwem znajdującym się w czołówce pod względem obrotów handlowych są Niemcy. Gospodarka Niemiec również w przeliczeniu wartości wymiany na 1 mieszkańca wykazuje wybitnie proeksportowy charakter. Udział krajów rozwijających się w handlu światowych systematycznie maleje między innymi ze względu na niską wydajność produkcji oraz niewielkie możliwości eksportowe.
W strukturze międzynarodowego handlu dominują transakcje towarowe (78% światowego handlu) pozostałą część stanowią transakcje usługowe. Transakcje towarowe obejmują handel maszynami, urządzeniami, produktami przemysłowymi, środkami transportu, paliwami, surowcami mineralnymi oraz artykułami rolno-spożywczymi.


STRUKTURA RODZAJOWA HANDLU ZAGRANICZNEGO

L.p. Przedmiot obrotu Eksport w % Import w %
1 Żywność i zwierzęta żywe 7,6 4,6
2 Napoje i tytoń 0,3 0,3
3 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2,6 3,0
4 Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4,3 9,1
5 Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 0,0 0,4
6 Chemikalia i produkty pokrewne 6,5 14,8
7 Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca 23,7 21,0
8 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 37,9 38,0
9 Różne wyroby przemysłowe 17,1 8,7
10 Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,0 0,1

Struktura towarowa światowego handlu zagranicznego ulega ciągłym przemianom. Obecnie w obrotach międzynarodowych dominuje wymiana wyrobów przemysłowych na inne przemysłowe. Jednak w dalszym ciągu struktura towarowa jest odzwierciedleniem poziomu gospodarczego państw. Kraje wysoko rozwinięte eksportują większość produkowanych na świecie wyrobów przemysłowych, około połowy wyrobów rolno-spożywczych oraz dużą część surowców mineralnych. Ponadto państwa te są importerami wyrobów przemysłu elektromaszynowego i paliw. Kraje słabo rozwinięte pod względem gospodarczym dostarczają głównie artykuły rolno-spożywcze i surowce a importują wyroby przemysłowe. Wśród tej grupy krajów najważniejszą pozycję w handlu zagranicznym wykazują główni eksporterzy ropy naftowej np. Egipt, Tunezja.

STRUKTURA GEOGRAFICZNA HANDLU ZAGRANICZNEGO

L.p. Kontynent Eksport w tyś. USD Import w tyś. USD
1 Europa 81056127 81192893
2 Azja 3995143 14816047
3 Ameryka Płn. 2337504 2646734
4 Ameryka Płd. i Centralna 847594 1875967
5 Afryka 771176 724351
6 Australia i Oceania 245652 145233

Ameryka Płd. jest głównym eksporterem płodów rolnych i produktów hodowli oraz używek, Ameryka Środkowa- owoców południowych, a Azja Płd. Wsch.- herbaty. W ostatnich latach znacznie wzrósł udział krajów Europy środkowo-wschodniej w eksporcie produktów przetwórstwa przemysłowego np. mebli (Polska, Czechy, Węgry). Kraje te mają mały udział w światowych obrotach maszynami, urządzeniami i surowcami mineralnymi.
 Wartość eksportu i importu na poszczególnych kontynentach związana jest z poziomem rozwoju gospodarczego państw na nich występujących.

 

Literatura:
1. A. Cieślik Nowa teoria habdlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Warszawa 2000; Handel Zagraniczny — organizacja i technika, Warszawa 2000.
2. Praca zbiorowa „Ziemia – liczby, fakty” Poznań ‘
3. Encyklopedia geograficzna świata „Ziemia”, Kraków 1997
4. Raporty WTO

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Organizacje Międzynarodowe [62]

 • podgląd pobierz opis Aktualne problemy gospodarki światowej [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Akty jednostronne
 • podgląd pobierz opis Alternatywne źródła energii
 • podgląd pobierz opis Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Co to jest globalizacja
 • podgląd pobierz opis Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • podgląd pobierz opis Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
 • podgląd pobierz opis EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005
 • podgląd pobierz opis Euro Referendum w Wielkiej Brytanii - prezentacja
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Formy handlu zagranicznego
 • podgląd pobierz opis Fundusze Strukturalne
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat
 • podgląd pobierz opis Główne problemy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919...
 • podgląd pobierz opis Główne tendencje w handlu międzynarodowym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online