Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Czysty monopol - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Czysty monopol - TEST z odpowiedziami.txt

PYTANIA TESTOWE - Czysty monopol

 

1. Cenotwórczość producenta oznacza, że:

a. producent nie ma wpływu na cenę, ale ma wpływ na wielkość sprzedaży,

b. producent nie ma wpływu na cenę, cenę dyktuje rynek,

c. producent ma wpływ na cenę i ogólna wielkość sprzedaży,

d. ani konsumenci, ani producenci nie maja wpływu na cenę i wielkość sprzedaży.

 

2. W przypadku doskonałej dyskryminacji cenowej krzywa krańcowego utargu firmy:

a. jest zawsze opadająca,

b. pokrywa się z krzywą popytu na jej towary,

c. leży poniżej krzywej popytu na jej towary.

d. wszystkie powyższe.

 

3. Punkt równowagi rynkowej monopolu to sytuacja kiedy monopol:

a. optymalizuje poziom produkcji,

b. maksymalizuje utarg całkowity,

c. maksymalizuje zysk przy określonej relacji cenowo-podażowej,

d. wszystkie powyższe.

 

4. Krzywa popytu dla czystego monopolu:

a. w skrajnych przypadkach może być pozioma,

b. pokrywa się z krzywą popytu rynkowego,

c. jest wysoko nieelastyczna,

d. wszystkie powyższe.

 

5. Wybierz najlepszą relację kombinacji cenowo podażowych dla wolnej konkurencji i czystego monopolu:

a. Pm>Pc i Qm>Qc,

b. Pm>Pc i Qm=Qc,

c. Pm>Pc i Qm

d. Pm

e. niemożliwe do ustalenia.

 

6. Dyskryminacja cenowa ma miejsce wówczas, gdy monopol sprzedaje ten sam produkt:

a. po cenach maksymalnych,

b. w tym samym miejscu i czasie po różnych cenach,

c. po cenach dumpingowych,

d. na rynkach zagranicznych.

 

7. Źródłem siły monopolowej jest :

a. kontrola podaży i ceny,

b. sztywny popyt,

c. bariery wejścia,

d. nie ograniczona siła.

 

8. W krótkim okresie monopol powinien produkować taką wielkość produkcji, która odpowiada warunkowi:

a. P=ATC,

b. P=MC,

c. MR=MC,

d. MR=MC=P.

 

9. Niedoskonała dyskryminacja cenowa jest to:

a. tzw. segmentacja rynku według kryterium elastyczności cenowej popytu,

b. forma pobierania różnych cen za różne ilości danego dobra,

c. zwiększenie dochodów konsumentów poprzez minimalizację kosztów produkcji,

d. wszystkie powyższe.

 

10. Przedsiębiorstwo monopolistyczne osiąga zysk dodatni, wówczas gdy cena mono polowa jest:

a. wyższa aniżeli przeciętny koszt zmienny,

b. niższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

c. wyższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

d. wyższa aniżeli koszt marginalny.

 

11. Cena monopolowa jest wyznaczana przez punkt przecięcia się:

a. krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu zmiennego,

b. krzywej popytu z wielkością produkcji maksymalizującej zysk,

c. krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu całkowitego,

d. krzywej popytu z krzywą kosztu marginalnego.

 

12. Jaka jest relacja ceny i utargu marginalnego w warunkach czystego monopolu:

a. P jest mniejsza od MR przy każdym poziomie produkcji,

b. P jest większa od MR przy każdym poziomie produkcji,

c. P jest równa MR przy każdym poziomie produkcji,

d. P jest mniejsza lub większa przy poszczególnych poziomach produkcji.

 

13. Produkt na rynku monopolu jest:

a. standardowy,

b. zróżnicowany,

c. unikatowy,

d. bez bliskich substytutów.

 

14. Która(e) z poniższych cech dotyczy czystego monopolu:

a. bardzo szczelne bariery wejścia,

b. produkt bez bliskich substytutów,

c. niewielka liczba firm,

d. przymus ekonomiczny stosowania reklamy.

 

15. Rynek monopolisty :

a. ma największe bariery wejścia

b. popyt jest elastyczny

c. produkt jest unikatowy

d. produkuje po najniższych kosztach

 

16. Który z poniższych modeli rynku jest najmniej efektywny:

a. model konkurencji doskonałej w warunkach spadku wielkości popytu,

b. model czystego monopolu,

c. model konkurencji monopolistycznej realizującej maksymalne zyski,

d. model oligopolu kontrolującego 80 % rynku.

 

17. Firma monopolistyczna zwykle:

a. stosuje doskonale zróżnicowanie cen,

b. otrzymuje zyski ekonomiczne zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu,

c. produkuje taka ilość towaru która pozwala na zrównanie ceny z kosztami krańcowymi,

d. ponosi straty w krótkim okresie.

 

18. Firma w czystym monopolu ponosi straty gdy:

a. MR=MC,

b. MR>ATC,

c. ATC>P,

d. ATC=MC.

 

19. Krzywa popytu czystego monopolisty:

a. jest mniej elastyczna niż dla firmy w warunkach wolnej konkurencji,

b. jest bardziej elastyczna niż dla firmy w warunkach wolnej konkurencji,

c. posiada taką sama elastyczność jak w warunkach oligopolu,

d. żadna z powyższych.

 

20. Podaż w warunkach funkcjonowania monopolu:

a. wyznacza krzywa MC od punktu minimum AVC,

b. wyznacza krzywa MC od punktu minimum ATC,

c. ma charakter punktowy,

d. jest mniej elastyczna niż w wolnej konkurencji.

 

21. Na rynku czystego monopolu MR jest:

a. mniejszy od ceny jednostkowej produktu oraz większy od AR,

b. mniejszy od ceny jednostkowej produktu oraz mniejszy od AR,

c. większy od ceny jednostkowej produktu oraz większy od AR,

d. większy od ceny jednostkowej produktu oraz mniejszy od AR.

 

22. Doskonała dyskryminacja oznacza, że:

a. MR=D,

b. więcej produkujemy,

c. sprzedajemy po najwyższej możliwej cenie,

d. wszystkie powyższe.

 

23. Dyskryminacja cenowa jest to:

a. dokładne wypełnienie założeń optymalności marginalnej,

b. forma pobierania różnych cen za różne ilości danego dobra,

c. zwiększenie dochodów konsumentów poprzez minimalizację kosztów produkcji,

d. zmniejszenie dochodów konsumentów poprzez nałożenie wysokich cen monopolistycznych na produkty.

 

24. Władza czystego monopolu prowadzi do:

a. spadku poziomu produkcji,

b. spadku poziomu cen,

c. wzrostu poziomu produkcji

d. wzrostu poziomu cen.

 

25. Monopol naturalny powstaje w wyniku:

a. zaciętej wojny cenowej,

b. stosowania praktyk dyskryminacyjnych,

c. wykorzystania tzw. ekonomii skali,

d. powołania przez właściwe organy władzy gospodarczej.

 

26. Kiedy można mówić o czystym monopolu?

a. gdy produkt firmy nie posiada bliskich substytutów,

b. kiedy firma występuje w roli jednego producenta,

c. gdy firma w pełni kontroluje rynki surowców,

d. wszystkie powyższe.

 

27. Największymi barierami wejścia na rynek charakteryzuje się:

a. polipol,

b. oligopol w warunkach duopolu,

c. konkurencja monopolistyczna,

d. czysty monopol.

 

28. Fundamentalną formułą optymalizacji produkcji w monopolu jest :

a. MC=MR i MR=P,

b. MC=MR i MR>P,

c. MC=MR i P>MR,

d. żadne z powyższych.

 

29. Utarg przeciętny monopolu ma wartości:

a. wyższe niż utarg krańcowy,

b. wyższe niż utarg całkowity,

c. dodatnie, ale mniejsze niż utarg krańcowy,

d. dodatnie i następnie ujemne.

 

30. Siła monopolu w długim okresie jest absolutna, gdyż:

a. produkuje on produkt jedyny w swoim rodzaju,

b. nie ma żadnej konkurencji,

c. konsumenci nie mają do wyboru produktów substytucyjnych,

d. żadna z powyższych.

 

ODPOWIEDZI - Czysty monopol

 

1. C

2. A,B

3. A,B,C=D

4. B,C

5. C

6. B

7. A

8. C

9. A,B

10. C

11. B

12. B

13. C,D

14. A,B

15. A,C

16. B

17. B

18. C

19. A

20. C

21. B

22. A,C

23. B

24. A

25. C

26. A,B,C=D

27. D

28. C

29. A

30. D

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online