Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Czyny niedozwolone

plik Pobierz Czyny niedozwolone.txt

CZYNY NIEDOZWOLONE
Źródłem powstania stosunku zobowiązaniowego może być czyn niedozwolony. Jest to działanie wyrządzające komuś szkodę nie związaną z istniejącym stosunkiem zobowiązaniowym. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym nosi nazwę odpowiedzialności deliktowej – może obciążać zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Pojęcie czynu niedozwolonego (deliktu) obejmuje nie tylko działanie wyrządzające szkodę innej osobie lecz także niektóre działania wywołujące szkodę, lecz także niektóre działania wywołujące szkodę choć by ich sprawcy nie można było przypisać do winy np. spowodowanie nieostrożnością zabrudzenia farbą czyjegoś ubrania.

Treścią odpowiedzialności cywilnej jest wynagrodzenie szkody poszkodowanemu. Przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest zawsze powstanie szkody. Odpowiedzialność deliktowa najczęściej opiera się na winie, może jednak opierać się na zasadzie ryzyka czy słuszności.

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej:

szkoda
wywołanie szkody zdarzeniem, z którym przepisy wiążą obowiązek odszkodowania
związek przyczynowy między powyższym zdarzeniem, a powstałą szkodą.
 

Ad.2  to odpowiedzialność oparta na:

zasadzie winy,

zasadzie ryzyka,

zasadzie słuszności

 

Dwie ostatnie mają charakter wyjątkowy, występują tylko w wypadkach wyraźnie określonymi przepisami.

Odpowiedzialność na zasadzie winy (z reguły chodzi tu o winę sprawcy szkody) jest regułą ogólną. Pojęcia winy k.c. nie określa. W prawie cywilnym składają się na nią dwa elementy: obiektywne  (bezprawność działania sprawcy) i subiektywne (stosunek psychiczny sprawcy do podejmowanego działania).

Rozróżniamy: winę umyślną (dolus) i winę nieumyślną (culpa) – na ogół niedbalstwo i nie przewidzenie skutków.

Do odpowiedzialności deliktowej wystarcza samo istnienie winy.

Winy nie można przypisać osobie niepoczytalnej oraz małoletniej poniżej 13 lat.

K.c. ujmuje przepisy zakresu odpowiedzialności deliktowej w grupy:

-         przepisy regulujące wyrządzanie szkody czynem własnym

-         przepisy regulujące wyrządzanie szkody przez osoby, za które się odpowiada

-         przepisy regulujące wyrządzanie szkody przez zwierzęta i rzeczy

-         przepisy regulujące wyrządzanie szkody w zw. z użyciem sił przyrody

1. przy odpowiedzialności deliktowej za własny czyn sprawcy ciężar dowodu spoczywa na osobie poszkodowanej, a więc udowodnienie winy w zakresie elementu subiektywnego i obiektywnego, bowiem to poszkodowany domaga się odszkodowania. Szkodę czynem niedozwolonym wyrządzić może wspólne kilka osób, mówimy wtedy o współsprawstwie. K.c. mówi, że za szkodę odpowiedzialny jest ten, kto inną osobę do wyrządzania szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

2. niekiedy prawo przewiduje odpowiedzialność nie tylko za własne czyny, lecz także za cudze w trzech różnych sytuacjach:

- w wypadku odpowiedzialności osób obowiązanych do nadzoru nad osobą niepoczytalna lub małoletnią,

- w wypadku powierzenia wykonania czynności drugiemu,

- w wypadku powierzenia przez zwierzchnika wykonania czynności podwładnemu – będąca odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka (zwaną niekiedy odpowiedzialnością za skutek)

Szczególnym zagadnieniem jest odpowiedzialność państwa za funkcjonariuszy – Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych przy wykonywaniu powierzonych im czynności. Są nimi: pracownicy organów władzy administracji lub gospodarki państwowej oraz osoby działające na zlecenie tych organów: sędziów, prokuratorów oraz żołnierzy sił zbrojnych. Konieczną i niezbędną przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa jest wina funkcjonariusza.

ponieważ z wykorzystywania sił przyrody (w postaci pary, gazu, elektryczności, ropy, energii jądrowej itd.) korzystają przede wszystkim ci, którzy te siły eksploatują, przepisy by ułatwić sytuację poszkodowanych, opierają odpowiedzialność eksploatujących na zasadzie ryzyka zwanej odpowiedzialnością obiektywną lub odpowiedzialnością za skutek.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka polega na tym, że nie można się od niej uwolnić przeprowadzając dowód braku winy. Brak winy nie zwalnia bowiem od tej odpowiedzialności.

Uwolnienie od odpowiedzialności może wyjątkowo nastąpić, gdy szkoda nastąpiła wskutek jednej z trzech przyczyn: - siły wyższej = zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, - wyłącznie z winy poszkodowanego, - wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą osoba obciążona nie ponosi odpowiedzialności.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online