Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Organizacje Międzynarodowe Wróć do kategorii

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

plik Pobierz Czlonkostwo w organizacjach miedzynarodowych.txt

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Polska wspiera działania społeczności międzynarodowej na rzecz trwałego pokoju w Europie i na świecie, ochrony podstawowych praw człowieka oraz współistnienia i rozwoju wszystkich państw. Respektując rolę ONZ jako forum wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom i wyzwaniom stojącym przed społecznością międzynarodową, Polska aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach antyterrorystycznych inicjowanych i realizowanych przez Organizację. Polscy oficerowie i żołnierze, biorąc udział w operacjach pokojowych po egidą ONZ.
W okresie 2002-2003 Polska sprawowała roczne przewodnictwo w Komisji Praw Człowieka NZ. Jej głównym celem stało się poszukiwanie kompromisu między racjami państw rozwiniętych i rozwijających się wobec konfrontacji postaw i stanowisk w dziedzinie praw człowieka. Polska zamierza kontynuować wysiłki, aby problematyka praw człowieka nie została odsunięta na drugi plan. Wyrazem polskiego zaangażowania w sprawne funkcjonowanie systemu Narodów Zjednoczonych jest kilkakrotne powierzenie naszemu krajowi fotela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (ostatnio w latach 1996-1997).
Z myślą o dostosowaniu ONZ do realiów współczesnego świata Polska przedstawiła w 2003 r. projekt „Nowego Aktu Politycznego dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek”. Jest to dokument wskazujący kierunki i sposoby myślenia o reformie NZ, bez wskazywania na konkretne, docelowe rozwiązania strukturalne. Dynamika rozwoju sytuacji międzynarodowej potwierdziła naszą diagnozę. Jedno z proponowanych przez Polskę rozwiązań podjął Sekretarz Generalny ONZ Kofi Anan, powołując Panel Wybitnych Osobistości. Ma on za zadanie dokonanie analizy wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa świata i zaproponowanie rozwiązań koncepcyjnych i instytucjonalnych. Polska, wspomagając prace panelu, zorganizowała w maju 2004 r. regionalne seminarium „Nowe zagrożenia - nowe odpowiedzi”.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)
Polska została przyjęta do OECD w listopadzie 1996 r. Członkostwo w tej organizacji Polska uznaje za potwierdzenie osiągnięć okresu transformacji. Dzięki temu dołączyliśmy do grona rozwiniętych krajów świata, jako państwo demokratyczne, stabilne, wdrażające zasady gospodarki wolnorynkowej. Czynny udział Polski w OECD tworzy szansę na przyspieszenie procesów modernizacyjnych oraz integracyjnych ze strukturami europejskimi.
Rada Europy
Polska została przyjęta do Rady Europy, zrzeszającej obecnie 41 państw europejskich, w listopadzie 1991 r. Głównym celem Rady Europy jest działanie na rzecz współpracy między rządami i parlamentami, szerzenia wartości związanych z demokracją, państwem prawa i przestrzeganiem praw człowieka. Rada poszukuje rozwiązań w zakresie zwalczania nietolerancji, ochrony mniejszości, praw dziecka, zagrożenia narkotykami, bioetyki i poprawy dostępu młodzieży do kształcenia. Ratyfikowanie przez polski parlament, w październiku 1992 r., Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (przyjętej przez Radę Europy w 1950 r.), miało przełomowe znaczenie dla naszych zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka. Konwencja umożliwia osobom fizycznym i prawnym składanie skarg na władze państwowe w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. W ostatnich latach przedstawiciele Polski aktywnie uczestniczyli w opracowaniu nowych konwencji, między innymi konwencji ramowej o ochronie praw mniejszości narodowych, konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny - pierwszego międzynarodowego instrumentu ochrony indywidualnych osób przed nadużywaniem nowych technik biologicznych i medycznych - oraz konwencji o prawno-karnej ochronie środowiska naturalnego. Zgodnie z danymi Sekretariatu Generalnego Rady Europy, Polska ratyfikowała dotychczas największą liczbę konwencji, w porównaniu z państwami przyjętymi do Rady Europy po 1989 r. Polak, Krzysztof Ners, jest wiceprezesem Banku Rozwoju Rady Europy. Polska obejmie przewodnictwo Komitetu Ministrów Rady Europy w listopadzie 2004 r. Toczą się jednocześnie przygotowania do III szczytu Rady, jaki miałby się odbyć w Warszawie w maju 2005 r.
WSPÓŁPRACA BILATERALNA
Współpraca z państwami Europy Zachodniej i USA
Po roku 1989 Polska uczyniła podstawą swej polityki zagranicznej współpracę z państwami strefy euroatlantyckiej. Polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne będzie podporządkowane głównie zadaniom wynikającym ze współdziałania państw w ramach koalicji antyterrorystycznej, w tym odbudowy i przywrócenia demokracji w Iraku. Polska pragnie utrzymywać także dotychczasową dynamikę stosunków z swoimi głównymi europejskimi partnerami: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Hiszpanią.
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych: Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Niemiec - Hansa Dietricha Genschera i Francji - Rolanda Dumasa w Weimarze w sierpniu 1991 r., stało się jednym z symboli powrotu Polski do grona europejskich państw demokratycznych. Zapoczątkowało ono współpracę trójstronną Polski, Niemiec i Francji pod nazwą Trójkąta Weimarskiego, potwierdzając szczególną odpowiedzialność tych krajów za budowę nowego ładu w Europie. Spotkanie w Weimarze poprzedziło podpisanie 9 kwietnia 1991 r. Traktatu o Przyjaźni i Solidarności między Polską a Francją oraz podpisanie 17 czerwca tego samego roku polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Współpracy. Niemcy i Francja pozostają głównymi partnerami Polski w Unii Europejskiej. Wielka Brytania wspiera przemiany i tworzenie gospodarki rynkowej od początku transformacji naszego kraju. Jedną z inicjatyw rządu brytyjskiego było utworzenie w 1989 r. Funduszu Know-How, w ramach którego prowadzone jest doradztwo dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Hiszpania stała się naszym ważnym partnerem w debacie o przyszłości Unii Europejskiej i projekcie Traktatu Konstytucyjnego.
Członkostwo Polski w UE, będące przejawem naszej współodpowiedzialności za przyszłość Europy, tworzy nowe ramy dla rozwoju stosunków dwustronnych Polski ze wszystkimi państwami członkowskimi UE oraz państwami trzecimi.
Polityczny dialog z Rosją
W interesie Polski leży realizacja strategicznego celu polityki wschodniej Unii Europejskiej, jakim jest budowanie dobrego sąsiedztwa z państwami obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw. Jako kraj sąsiadujący bezpośrednio poprzez Obwód Kaliningradzki z Rosją, Polska z dużym zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju wszechstronnej, partnerskiej, dobrosąsiedzkiej współpracy, w tym gospodarczej i energetycznej. Nowe ramy dla naszych stosunków tworzy polskie członkostwo w UE i udział w Radzie Partnerstwa UE-Rosja oraz rozszerzenie na Polskę Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy UE-Rosja. Władze polskie, zarówno na szczeblu najwyższym, jak i na poziomie regionalnym, uważają rozwój kontaktów transgranicznych ze wschodnimi partnerami za skuteczne narzędzie wzajemnego poznawania się i przezwyciężania stereotypów. Przykładem współdziałania dotyczącego enklawy kaliningradzkiej i jej styku z państwami UE jest propozycja trójstronnego polsko-litewsko-rosyjskiego programu szkoleniowego dla administracji publicznej, służb granicznych i celnych oraz przedsiębiorstw. Program uwzględnia przede wszystkim rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Obwodzie Kaliningradzkim.
Działania na rzecz utrwalenia prozachodniego wyboru Ukrainy
Polska deklaruje swoje zdecydowane poparcie dla Ukrainy w jej ambicjach zbliżenia z państwami i instytucjami strefy euroatlantyckiej. Dowodem na dobre stosunki między oboma państwami może być funkcjonowanie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, utworzonego w 1993 r. W ramach jego prac podjęto m.in. kwestie współpracy organizacji międzynarodowych, instytucji samorządowych i pozarządowych, problemy kooperacji gospodarczej (m.in. w obszarze bałtycko-czarnomorskim), transgranicznej, wojskowej i kulturalnej. Rozwój partnerstwa polsko-ukraińskiego odgrywa szczególną rolę w polskiej polityce wschodniej.
WSPÓŁPRACA W REGIONIE
Umacnianie pozycji Polski w regionie
Polska przywiązuje dużą wagę do rozwijania współpracy z partnerami środkowoeuropejskimi. Sprzyja to zachowaniu tożsamości regionalnej w rozszerzającej się UE. Obecnie, w związku z poszerzeniem UE i NATO, konieczne staje się nowe zdefiniowanie celów współpracy regionalnej.
Grupa Wyszehradzka
Po upadku systemu komunistycznego wspólne doświadczenia przeszłości i świadomość nowych wyzwań politycznych, społecznych i ekonomicznych, skłoniły trzy kraje regionu - Polskę, Węgry i Czechosłowację do zacieśnienia kontaktów. W deklaracji podpisanej w węgierskim Visegradzie w lutym 1991 r. szefowie państw zobowiązali się m.in. do włączenia się w europejski system polityczno-gospodarczy oraz wzmocnienia współpracy regionalnej, gospodarczej i kulturalnej. Utworzona w ten sposób Grupa Wyszehradzka, składająca się po rozpadzie Czechosłowacji z Polski, Węgier, Republiki Czeskiej i Słowacji, jest ważnym elementem współpracy regionalnej, wzmacniającym pozycję czterech partnerów w procesie integracji europejskiej. W 2000 r. państwa Grupy powołały do życia pierwszą wspólną organizację - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wspierający działania w dziedzinie kultury, edukacji i wymiany młodzieży. Cztery państwa po przystąpieniu do UE w maju 2004 r. zdecydowały o kontynuacji współdziałania wyszehradzkiego. Polska koordynowała działania Grupy w okresie 2000-2001, a po raz kolejny jej przewodnictwo obejmie latem 2004 r.
Świadectwem regionalnego podejścia do problemów liberalizacji handlu wzajemnego stało się powołanie w 1992 r. - z inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej - Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA). Obok członków Grupy Wyszehradzkiej do CEFTA należały Bułgaria, Słowenia, Rumunia i Chorwacja. W chwili rozszerzenia UE, CEFTA traci swój profil i będzie obowiązywać jedynie między Bułgarią, Rumunią i Chorwacją.
Inicjatywa Środkowoeuropejska
Jest płaszczyzną współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowaną w 1989 r. Polska uczestniczy w jej pracach od 1991 r. Pomimo zróżnicowanej sytuacji państw członkowskich, Inicjatywa pozostaje platformą dialogu politycznego o kwestiach regionalnych i forum współdziałania państw środkowoeuropejskich w integracji kontynentu. Jednym z efektów, organizowanego cyklicznie Forum Gospodarczego ISE, stało się powołanie - z inicjatywy Polski - roboczej grupy ds. współpracy regionalnej i transgranicznej. Polska przewodniczyła pracom Inicjatywy w latach 1995 i 2003.
Rada Państw Morza Bałtyckiego - mare nostrum
Kolejnym regionalnym forum współpracy jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, istniejąca od 1992 r., struktura skupiająca państwa basenu Morza Bałtyckiego. W jej skład, obok Polski, wchodzą także: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Rosja i Szwecja. Rada, w której pracach od początku uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, zajmuje się koordynacją działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, rozwoju infrastruktury energetycznej i transportowej, zacieśnianiem więzi pomiędzy krajami bałtyckimi oraz z Unią Europejską (także w ramach realizacji Wymiaru Północnego UE). Polska przewodziła pracom RPMB w okresie 1994-1995, a w maju 2004 r. po raz drugi obejmie prezydencję tego ugrupowania.
Euroregiony - płaszczyzna współpracy transgranicznej
Polska traktuje międzynarodową współpracę transgraniczną jako ważny element procesów integracyjnych w Europie, doceniając jej wpływ na gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój regionów. Przykładamy wielką wagę do rozwijania przyjaznych i partnerskich stosunków ze swoimi sąsiadami. Po przyjęciu dokumentów, stanowiących fundament współpracy transgranicznej - Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych - Polska od początku lat 90. aktywnie współuczestniczy w tworzeniu euroregionów, których celem jest rozwój współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona środowiska, turystyka i działalność kulturalno-edukacyjna. Polskie miasta i gminy przygraniczne zrzeszone są w piętnastu euroregionach. Na granicy zachodniej funkcjonują cztery euroregiony: Nysa, Nysa-Sprewa - Bóbr, Pro Europa Viadrina oraz Pomerania, który oprócz polskich i niemieckich gmin skupia także samorządy szwedzkie. Na granicy południowej euroregiony: Glacensis, Pradziad, Śląsk Cieszyński, Silesia, Dobrawa stanowią płaszczyznę współpracy polsko-czeskiej, natomiast Euroregion Beskidy - polsko-czesko-słowackiej. W ramach Euroregionu Tatry Polska współpracuje ze Słowacją. Na pograniczu Polski, Rosji, Litwy i Białorusi powstał Euroregion Niemen, a na granicy Polski i Ukrainy - Euroregion Bug. Wyjątkowe w skali Europy są: Euroregion Bałtyk, który oprócz Polski obejmuje regiony przygraniczne pięciu krajów basenu Morza Bałtyckiego: Danii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Obwodu Kaliningradzkiego, jako części Federacji Rosyjskiej oraz Euroregion Karpacki, działający na terenie Polski, Ukrainy, Węgier, Słowacji i Rumunii.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Organizacje Międzynarodowe [62]

 • podgląd pobierz opis Aktualne problemy gospodarki światowej [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Akty jednostronne
 • podgląd pobierz opis Alternatywne źródła energii
 • podgląd pobierz opis Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Co to jest globalizacja
 • podgląd pobierz opis Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • podgląd pobierz opis Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
 • podgląd pobierz opis EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005
 • podgląd pobierz opis Euro Referendum w Wielkiej Brytanii - prezentacja
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Formy handlu zagranicznego
 • podgląd pobierz opis Fundusze Strukturalne
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat
 • podgląd pobierz opis Główne problemy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919...
 • podgląd pobierz opis Główne tendencje w handlu międzynarodowym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online