Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

Controlling

plik Pobierz Controlling.doc

tabele w pliku do pobrania

CONTROLLING


Controlling – ( z angielskiego. ,,sterowanie, regulowanie ) – jest to nowoczesna metoda kierowania przedsiębiorstwem polegająca na tworzeniu i analizowaniu architektury systemu planowania i konstruowania wskaźników oceny sytuacji finansowej oraz na przygotowaniu informacji bieżących i strategicznych dla podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą. Stanowi on zbiór reguł, który ma jej pomagać w osiąganiu wyznaczonych celów.
Potocznie przez controlling rozumie się kontrolę w znaczeniu cybernetycznym a więc jako kierowanie, sterowanie, regulowanie i prowadzenie czyli utrzymywanie czegoś pod kontrolną. Controlling spełnia naturalnie inne funkcje niż kontrola.
Aby rozwiać te wątpliwości załączam małe porównanie kontroli i controllingu.


Kontrola Controlling
Skupia się na przeszłości Skupia się na przyszłości
Stwierdza błędy Nadzoruje
Szuka winnych Doradza
Wnioskuje pokrycie szkód Pomaga metodycznie
Wnioskuje nałożenie kary Wnioskuje rozwiązania
Wnioskuje zmianę personelu Proponuje środki zaradcze


W praktyce stosowanie controllingu oznacza oddanie do dyspozycji kadry kierowniczej metod , technik , instrumentów modeli i schematów , interpretacji oraz informacji zasilających planowanie i nadzorowanie procesów realizacji planów a także koordynowanie przebiegu realnych procesów gospodarczych w ramach poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa. ( zaopatrzenie, produkcja, marketing, badania , rozwój itp.)
O controllingu w przedsiębiorstwie można mówić dopiero wówczas gdy działa on jako obejmujący całe przedsiębiorstwo skoordynowany i zintegrowany oraz wspomagany komputerowo system planowania analizowania kontroli i dostarczania kierownictwu przetworzonych informacji w celu procesu zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji.

Biorąc pod uwagę poziom zarządzania, można wyróżnić controlling:

Strategiczny- jego istota jest sterowanie ukierunkowane na osiągniecie zysków. Nastawiony jest na pomoc  kierownictwu przedsiębiorstwa w realizacji zamierzeń długookresowych. Jego celem jest zapewnieni długookresowych potencjałów przedsiębiorstwa , analiza szans i  ryzyka ze strony otoczenia. Zdaniem J.Goliszewskiego controlling strategiczny powinien koncentrować się głownie na:
- wykazanie i wzajemne uzgodnienie powiązań między otoczeniem , zachowaniem menadżerów i strukturą organizacyjną poszczególnych podsystemów;
-wyposażenie poszczególnych podsystemów w odpowiedni stopień elastyczności umożliwiający szybkie ( przy jak najmniejszych kosztach) dopasowanie do zmieniających się warunków działania.

Tak więc controlling strategiczny powinien stać się nieodzownym elementem zarządzania strategicznego firmanie powinien on narzucać procesom strategicznym sztywnego gorsetu metod i gotowych receptur, lecz dążyć do świadomej integracji różnorodnych procedur strategicznych z umiejętnościami , kreatywnością i intuicją , zdolnościami i osobowością menadżerów którym on służy do doskonalenia procesów zarządzania;

 

Operacyjny- bazuje on na problemach planowania operatywnego i taktycznego, koordynuje bieżącą działalność firmy poprzez analizę i kontrolę nakładów i dochodów; koncentruje się na osiąganiu w krótkim horyzoncie czasu celów, które wynikają z planów strategicznych. Do podstawowych zadań controllingu w przedsiębiorstwie należy rozpoznawanie i wyszukiwanie celów. Operacyjne zastosowanie controllingu dotyczyć może analizy wielkości zamówień, optymalizacji rachunku kosztów bezpośrednich, analizy kanałów sprzedaży, optymalizacji wielkości partii w celu minimalizacji kosztów składowania maszyn. Zaś z punktu widzenia strategicznego controlling może służyć do wykrywania potencjalnych kryzysów. Jego istota sprowadza się wówczas do wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz zapobiegania powstawaniu skutków które uniemożliwiły by osiągnięcie założonych celów strategicznych.
Zasadnicze fazy controllingu obejmują :
-Ustalenie norm, wzorców, standartów i metod pomiaru efektywności;
-porównanie stanu rzeczywistego ze stanem pożądanym;
-podjęcie działań korygujących


Zarządzanie przez controlling może stanowić kompleksową metodę zarządzania organizacją ale dla jej skuteczności musi istnieć w przedsiębiorstwie sprawny i szeroko rozwinięty system informacji. Jest on warunkiem koniecznym stosowania controllingu gdyż bez kompleksowych danych dotyczących poszczególnych czynników niemożliwa jest identyfikacja konkretnych wartości a tym samym porównanie ich z istniejącymi normami. Wobec tego wprowadzenie controllingu do przedsiębiorstwa obejmują dwa wymiary: organizacyjny i informacyjny.

Controlling w zarządzaniu organizacjami
W controllingu przeszłość jest istotna o tyle o ile ma wpływ na przyszłość. Podstawowa przesłanka jest tutaj fakt iż nauka płynie z popełnionych w przeszłości błędów. Nie chodzi o szukanie winnych ale o wykrycie przyczyn odchyleń. Kiedy przeanalizuje się przyczynę będzie można w przyszłości uniknąć tych odchyleń.
Skonstruowanie sprawnego systemu controllingu wymaga precyzyjnego określenia realizacji między kadra kierowniczą a zespołem kontrolnym. Wdrażanie controllingu ma pełne uzasadnienie i jest racjonalne jedynie wówczas gdy zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter zdecentralizowany. Daje to możliwość elastycznego sterowania działalnością organizacji oraz zwiększa poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje na każdym szczeblu kierowniczym.


1.1.CONTROLLING W ZARZADZANIU PRODUKCJĄ
Controlling w obszarze produkcji obejmuje ekonomiczne sterowanie produkcją, rozumiane jako oddziaływanie w sposób pośredni i bezpośredni na kształt struktury asortymentowo-ilościowej produkcji oraz na jej przebieg w czasie i przestrzeni dla zapewnienia najkorzystniejszej w danych warunkach realizacji zadań ekonomicznych organizacji.
Controlling w zarządzaniu produkcją jest więc zorientowany na sterowanie zyskiem, nie oznacza to ze przedmiotem sterowania jest jedynie zysk. Przedmiotem controllingu w sferze produkcji są przede wszystkim komponenty wyniku operacyjnego działalności produkcyjnej, elementy składowe przychodów i kosztów, zależne od decyzji zarządzania produkcją.

Skuteczny system controlingu produkcją powinien uwzględniać następujące założenia:
-zapełnienie magazynów odbywa się sukcesywnie, zgodnie z planem produkcji;
-program produkcji wymaga powiązania z oceną popytu na produkty i ego zmiennością;
-sterowanie produkcja wymaga kontroli jakości w celu ograniczenia reklamacji oraz ewentualnych strat w czasie magazynowania;
-moce produkcyjne są dostosowane do potencjalnej liczby zamówień od klienta;

  Ostatnie z powyższych założeń wskazuje, że elementy controllingu w zakresie produkcji nie mogą koncentrować się wyłączenie na sterowaniu procesem produkcji w czasie trwania cyklu operacyjnego. Konieczna staje się ocena kierunków i sposobów sprzedaży wyrobów, obejmująca swoim zakresem kontrolę dynamiki wzrostu sprzedaży dotychczasowych i nowo wprowadzonych asortymentów, analizę gustów klientów oraz ocenę segmentów rynkowych, w których działa przedsiębiorstwo. Zajmuje się tym controlling w sferze marketingu.


1.2.CONTROLLING DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
Celem marketingu jest poszukiwanie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb i żądań klientów. Dostosowując do nich produkcje komórka marketingu musi najpierw zidentyfikować, jaki rodzaj produkcji i jaki asortyment przynosi najwyższe zyski. Działanie to nazywamy controllingiem sprzedaży. Jest ono punktem wyjścia do podejmowanych przez zarząd przedsiębiorstwa działań zmierzających do poprawy efektów ekonomicznych. Wyniki sprzedaży są najlepszym wskaźnikiem bieżącej działalności, pokazującym jednocześnie stopień, w jakim konsumenci akceptują produkowane przez przedsiębiorstwo wyroby.
Powszechnie wyróżnianymi elementami controllingu sprzedaży są:
-analiza obszarów handlu
-penetracja rynku
-kontrola sprzedaży poszczególnych asortymentów produkcji
-kontrola efektów działania komórki sprzedaży i akwizycji
-analiza klientów

Analiza obszarów handlu. Controlling działalności marketingowej musi obejmować okresowe oceny wyników sprzedaży w poszczególnych segmentach rynkowych, ilość i wartość sprzedanych produktów w ujęciu asortymentowym.

Penetracja rynku. Celem controllingu w sferze penetracji rynku jest wypracowanie procedur oceny udziału przedsiębiorstwa w danym segmencie rynkowym, ustalaniu znaczenia i siły konkurencji oraz zależności zmian na rynku od działań marketingowych przedsiębiorstwa.


1.3.CONTROLLING W ZARZADZANIU FINANSOWYM
Controlling finansowy koncentruje się na akumulacji kapitałów potrzebnych  do finansowania funkcjonowania organizacji oraz na odpowiednim ich rozdziale, aby zapewnić jej przetrwanie i rozwój. Controlling finansowy wychodzi daleko poza sferę bezpośrednich działań pracowników działu finansowego i rachunkowości. Rolę podstawowego instrumentu zarządzania finansowego pełni koncepcja budżetowania.
                               


Światowy kryzys finansowy jest mocno odczuwany w controllingu. Controllerzy finansowi są coraz bardziej angażowani w zarządzanie. Doradzają już nie tylko strategiczne ale przede wszystkim operacyjnie. To właśnie w takich sytuacjach okaże się, w których firmach na jakim poziomie rozwinięte są zagadnienia controllingu, na ile efektywnie zorganizowany jest proces budżetowania i prognozowania. Kryzys przetrwają najlepsze firmy w których optymalizuje się procesy, w których decyzje podejmowane są świadomie, na podstawie rzetelnych informacji. Pozostaje mieć nadzieję że polskie przedsiębiorstwa wyjdą z kryzysu bogatsze o najnowsze techniki controllingu.


Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Za ciekawostkę możemy uznać ze szkolenia z controllingu nie są wcale tanie.
Ich cena wynosi około 2,500 tyś i trwają przeciętnie 4 dni. Szkolenia te są przeznaczone głownie dla dyrektorów , głównych księgowych, kontrolerów finansowych  czy osób zajmujących się problemami rachunkowości zarządczej i controllingu.  Tematyka jaka podejmowana jest na tych szkoleniach to między innymi :
-zarządczy rachunek kosztów
-budżetowanie i analizowanie odchyleń – sterowanie budżetowe
-elementy controlingu strategicznego – analiza wyników przedsiębiorstw
-czy budżetowanie i analiza przepływów gotówkowych. Controlling płynności.

Inną ciekawostką jest że w dniach 18-19.06.2009 w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Controllerów, organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów. Kongres po raz pierwszy przyjmuje charakter międzynarodowego wydarzenia to wyjątkowa okazja spotkać najwyższych postaci controllingu.

Controlling występuje w różnych branżach ( w działach produkcji, marketingu, finansach)  przykładami mogą być:
Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. z której pracownicy zostali controllerami roku 2008r.
Hays Poland Sp. z o.o. z lokalizacją w Warszawie
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA

1.A.K.Koźimski, W.Piotrowski, Zarządzanie ,,Teoria i praktyka”  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

2.J.Penc, Leksykon Biznesu BIBLIOTEKA BIZNESOWA, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1997

3.Praca zbiorowa pod redakcją Marka Brzezińskiego, Wprowadzenie do nauk o przedsiębiorstwie, Diffin, Warszawa 2007

4.www.controllingpartner.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online