Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Organizacje Międzynarodowe Wróć do kategorii

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

plik Pobierz Bezposrednie inwestycje zagraniczne.txt

Do kategorii inwestycji bezpośrednich zalicza się przede wszystkim przepływy finansowe z tytułu inwestycji zasilające kapitał zakładowy tworzonych przedsiębiorstw, reinwestowane zyski z tych inwestycji, zobowiązania związane z zadłużeniem przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania u inwestorów zagranicznych. Od 1996 r Polska jest krajem o najwyższej skali inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.Definicja wg PAIZ: Podmioty w których zagraniczny inwestor posiada co najmniej 10% udziału w kapitale oraz jest uprawniony do 10% praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
BIZ mogą mieć szczególnie istotny wpływ na potencjał tych krajów w sferze transferu technologii, tworzenia miejsc pracy, wzrostu produktywności i zwiększenia eksportu. Regres w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ma kilka przyczyn. Jedną z najważniejszych jest jego ścisły związek z drastycznym spadkiem wartości transgranicznych fuzji i przejęć. To zjawisko ma z kolei swe źródła w spowolnieniu wzrostu gospodarczego na wiodących rynkach świata (rzutującym na obroty i zyski transnarodowych korporacji), giełdowej bessie i wyhamowaniu procesów prywatyzacyjnych.
Jeśli chodzi o państwa rozwijające się regres ogarnął wszystkie regiony globu. Największy spadek nastąpił w Ameryce Łacińskiej i regionie Morza Karaibskiego oraz w Afryce. W tym pierwszym regionie na pogorszenie się sytuacji wpłynęły takie czynniki jak ostry kryzys gospodarczy w Argentynie oraz niepewna sytuacja polityczna i ekonomiczna w wielu innych państwach kontynentu. W Afryce ogólnemu osłabieniu napływu BIZ towarzyszył inny niekorzystny trend - silna koncentracja tego spadku w kilku państwach będących producentami ropy, takich jak Nigeria i Algieria oraz w Republice Południowej Afryki. W Azji i Oceanii spadek wartości BIZ ogółem był niewielki, głównie z powodu kontynuacji wzrostu BIZ w Chinach. Jeśli pominąć specyficzny przypadek Luksemburga, Chiny były w 2002 roku największym światowym odbiorcą BIZ, a ich wartość w tym kraju osiągnęła rekordowy poziom 53 miliardów dolarów. W ten sposób po raz pierwszy w historii przodownictwo na liście odbiorców BIZ objęło państwo rozwijające się. Na terenie Azji, znaczący przyrost bezpośredni inwestycji zagranicznych odnotowały również: Malezja i Pakistan.
Podobnie jak w ostatnich latach, powszechnemu spadkowemu trendowi przeciwstawiła się Europa Środkowa i Wschodnia. Jeszcze nigdy napływ BIZ do tego regionu świata (29 miliardów dolarów) nie był tak wysoki. Złożyło się na to szereg czynników, wśród których największe znaczenie miały: wzrost inwestycji w Czechach w związku z prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw oraz zwiększenie się napływu inwestycji do Słowacji i Słowenii. Jednocześnie, poważny regres w tej dziedzinie dotknął Polskę i Węgry. Mimo to, praktyka pokazuje, że poleganie wyłącznie na polityce "otwartych drzwi" nie jest najlepszym sposobem na przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wyciągnięcie z nich korzyści. W pozyskaniu pożądanych rodzajów inwestycji, zgodnych z celami rozwojowymi danego państwa, może pomóc ukierunkowanie promocji na konkretnych inwestorów, sprzęgnięte z wysiłkami na rzecz poprawy fundamentalnych wskaźników ekonomicznych. Odpowiednie rozwiązania organizacyjno-prawne także mają kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o tworzenie warunków dla zwiększenia korzyści płynących z BIZ, polegającego na udoskonaleniu technologii i umiejętności, pozyskiwaniu dostaw z lokalnych źródeł, reinwestycji zysków, wzrostu eksportu, lepszej ochronie środowiska i konsumentów, itd. Takie rozwiązania mogą być również pomocne w przeciwstawianiu się zagrożeniom towarzyszącym bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Chodzi tu, na przykład, o ich potencjalny, pozytywny wpływ na ograniczenie monopolistycznych praktyk oraz uniemożliwienie filiom transnarodowych korporacji wypchnięcia z rynku prężnych firm lokalnych lub postępowania wbrew lokalnym zwyczajom
Transfery kapitałowe
Transfery niefinansowych aktywów w postaci przekazania prawa własności aktywów innych niż rzeczowe środki obrotowe i gotowe lub w postaci umorzenia zobowiązania otrzymującego transfer wobec dokonującego transfer oraz transfery środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie określonych aktywów przez otrzymującego transfer zgodnie z celem wskazanym przez dokonującego transfer lub uzyskanych przez jednostkę dokonującą transfery poprzez rozdysponowanie innych aktywów (z wyjątkiem rzeczowych środków obrotowych). Charakteryzują się dużą wartością i małą częstotliwością występowania.
Kapitał jest najbardziej płynnym wśród czynników produkcji. Według wielu teorii makroekonomicznych (np. Model Solowa - Swana) to jeden z czynników wzrostu gospodarczego, dlatego poszczególne kraje konkurują miedzy sobą w przyciąganiu go. Międzynarodowe przepływy kapitału postrzegane są w dwóch wymiarach: szerokim i wąskim. W pierwszym znaczeniu rozumiane są jako wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy przez granicę z motywu zysku, przez gospodarstwa domowe, banki komercyjne i przedsiębiorstwa oraz przez banki centralne, aby osiągnąć określone cele makroekonomiczne. W drugim znaczeniu są to ruchy kapitału ukierunkowane na zysk podejmowane przez gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwa i banki komercyjne (bez Banków Centralnych).
Współczesne ujęcie traktuje przepływy kapitałowe jako międzynarodowe transakcje kapitałowe ujmowane w bilansie płatniczym, polegające na przepływie siły nabywczej z określonego kraju za granice i odwrotnie. Są to wszelkie transakcje, dokonywane miedzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, które powodują zmianę wysokości lub struktury salda należności i zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec zagranicy.
Międzynarodowe transfery kapitałowe charakteryzują się przede wszystkim dwiema cechami : zwrotności i odpłatności.
Zwrotność oznacza, że przekazanie pewnej (określonej) wartości za granicę lub otrzymanie jej z zagranicy obliguje kraj otrzymujący do jej zwrotu.
Cecha odpłatności oznacza konieczność przekazywania za granicę, w trakcie użytkowania zagranicznego kapitału, określonych wartości jako wynagrodzenia za tymczasowe dysponowanie pewną siłą nabywczą.
Formy przepływu kapitału
Odwołując się do kryterium pochodzenia wywożonego kapitału przepływy możemy podzielić na:
· Realizowane głównie pomiędzy przedsiębiorstwami (bezpośrednie lokaty kapitałowe, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne, pośrednie lokaty kapitałowe, czyli inwestycje portfelowe, lokaty na rynku walutowym, kredyty handlowe)
· Realizowane pomiędzy bankami (kredyty wiązane i finansowe)
· Realizowane przez instytucje rządowe i międzynarodowe (kapitał pożyczkowy)
Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) - część zysku netto ( po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy.
Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dywidenda może być wypłacana z: zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie akcji.
POŻYCZKA FASADOWA – jest to pożyczka która jest korzystna zarówno dla pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy ; jest realizowana za pośrednictwem instytucji (banku)

Korporacje transnarodowe są definiowane w różny sposób, w większości jednak definicji akcentuje się zwykle dwie główne ich cechy: są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy oraz posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Korporację transnarodową można zatem określić jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną, usługową itp. w co najmniej dwóch krajach oraz posiadające – również w co najmniej dwóch krajach – swoje filie bądź oddziały, będące w całości lub w części własnością przedsiębiorstwa macierzystego i działające pod jego kontrolą

Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menadżerów firmy, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.
W strategii konkurencji chodzi o to, żeby się wyróżniać. Oznacza ona świadomy wybór odmiennego zbioru czynności, aby dostarczać szczególnej mieszanki wartości. Konkurencje strategiczną można traktować jako proces obmyślania nowych pozycji, odciągających klientów od już istniejących pozycji albo przyciągać na dany rynek nowych klientów.
Pięć sił M.E. Portera.
W sytuacji kiedy sektory są wyodrębnione, a więc firma dysponuje pewną bazą danych na temat jego elementów, zasięgu i dynamiki zmian, powstaje problem, który z nich wybrać.
Zdaniem M.E. Portera (nie mylić z H. Potterem) sprawa jest prosta jak przepis na ciasto – wystarczy w odniesieniu do wszystkich sektorów odpowiedzieć na następujące pytania:
1. jaka jest siła dostawców (kooperantów) i możliwości wywierania przez nich wpływu na twoją firmę;
2. jaka jest siła nabywców i możliwości wywierania przez nich wpływu na twoją firmę;
3. jaka jest potencjalna możliwość powiększenia się liczby konkurentów w sektorze;
4. jaka jest potencjalna możliwość pojawienia się substytutów
5. jak silna i duża (ilościowo) jest konkurencja i jak ostra jest walka konkurencyjna w danym sektorze.
strategia multilokalna – stosowana przez firmę, która istnieje już na rynku międzynarodowym, ma swoje filie w różnych regionach świata. Chodzi o to, że owe regiony różnią się od siebie gustami klientów, uwarunkowaniami kulturalnymi, religijnymi, politycznymi społecznymi, czy politycznymi. Realizacja tej strategii, która ma przecież doprowadzić (jak każda inna) do wzrostu przewagi konkurencyjnej całej firmy, polega na uzyskaniu takiej przewagi oddzielnie w każdym regionie
· strategia globalna – można sądzić, ze jest to przeciwieństwo strategii multilokalnej. Firma stosująca tę strategię nie tworzy autonomicznych filii, traktuje obszar działania (nawet cały świat) jako zunifikowany rynek, dla którego stosuje jednakowe systemy produkcji i standaryzacji wyrobów. Takiej firmy nie interesują jakieś lokalne zawirowania rynku, a jedynie jego globalna kondycja. Można powiedzieć, że jest to firma krajowa, w której na wszystko patrzy się ze stacji kosmicznej a nie z poziomu lokalnej giełdy.   Odpowiedź brzmi: McDonalds!
· strategie transnarodowe – kompilacja strategii globalnej i multilokalnej, „ze wskazaniem” na tę pierwszą. To wskazanie wynika stąd, że realizuje ją firma, która w swojej globalnych działaniach uwzględnia lokalne warunki. Jest to oczywiście trudniejsze od potraktowania wszystkich na świecie takim samym hamburgerem, jednak wartość dodana tej strategii wydaje się być większa.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Organizacje Międzynarodowe [62]

 • podgląd pobierz opis Aktualne problemy gospodarki światowej [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Akty jednostronne
 • podgląd pobierz opis Alternatywne źródła energii
 • podgląd pobierz opis Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Co to jest globalizacja
 • podgląd pobierz opis Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • podgląd pobierz opis Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
 • podgląd pobierz opis EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005
 • podgląd pobierz opis Euro Referendum w Wielkiej Brytanii - prezentacja
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Formy handlu zagranicznego
 • podgląd pobierz opis Fundusze Strukturalne
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat
 • podgląd pobierz opis Główne problemy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919...
 • podgląd pobierz opis Główne tendencje w handlu międzynarodowym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online