Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9

plik Pobierz Bezpieczenstwo biznesu - Wyklad 9.pdf

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Wykład 8.
Ryzyko konkurencji - do oceny i zabezpieczenia się przed tym ryzykiem pożyteczne są:
·         teoria M.Portera o pięciu siłach konkurencyjnych w sektorze. Teorię te wykorzystujemy
również do oceny ryzyka produktu lub gałęzi przemysłu
·         teoria łańcucha wartości
·         Trójkąt konkurencyjności
·         Benchmarking
·         Macierz klienta
·         Kostka ryzyka
Analiza konkurencji w sektorze
5 sił konkurencyjnych wyznaczających atrakcyjność sektora
Cel analizy konkurencji w sektorze – znaleźć pozycję w sektorze, która najlepiej obroni przed
5 siłami lub pomoże wpłynąć na te siły z korzyścią dla firmy
Obecni konkurenci:
Koncentracja w sektorze – mniej konkurencji – gdy działa lider rynkowy z 50% przewagą
nad nr 2 pod względem kosztów
Wzrost rynku: szybki wzrost – mniej konkurencji
Struktura kosztów – wysoki udział stałych kosztów zachęca do obniżek cen
Poziom zróżnicowania produktów – trudne do skopiowania produkty obniżają rywalizację
www.wkuwanko.pl 1
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Koszt zmiany produktu dla klienta – gdy klient zainwestował zasoby w opanowanie
wykorzystania produktu – konkurencja mniej groźna
Bariery wyjścia – gdy bariery wyjścia są wysokie z powodu braku innych możliwości,
wysokiej pionowej integracji, barier emocjonalnych lub wysokich kosztów zamknięcia
zakładu, konkurencja jest ostrzejsza
Dostawcy: ich większa siła negocjacyjna, gdy:
Dominacja nielicznych dostawców
Produkty unikalne - nie muszą konkurować z innymi dostawcami
Zagrożenie integracją wprzód
Brak zagrożenia integracją w tył
Rynek nie jest istotny dla dostawcy
Producent może: szukać nowych dostawców, grozić integracja w tył, projektować
standardowe części
Nabywcy: ich większa siła negocjacyjna, gdy:
Koncentracja nabywców, bądź kupują duże ilości
Zagrożenie integracją w tył
Kupują od nas standardowy produkt
Wielu dostawców na rynku
Nabywcy maja niską rentowność
Produkt nasz jest nieistotny dla jakości działania nabywcy, ale cena jest istotna
Producent może: zwiększać liczbę nabywców, grozić integracją wprzód, produkować
zróżnicowane produkty, zwiększać siłę marki
Groźba substytutów:
Skłonność nabywcy do kupowania substytutów
Relatywna cena i jakość substytutów
Koszt przejścia na substytut
Groźba nowych wejść:
Skala produkcji w sektorze
Zróżnicowanie produkty i siła marki, tworzące lojalność nabywcy
Minimalne wymogi kapitałowe ( w bankowości – 5 ml USD)
Koszt zmiany dostawcy ( polski węgiel w Szwecji)
www.wkuwanko.pl 2
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Dostęp do kanałów dystrybucji ( piwo do Szwecji)
Producent powinien zwiększać poziom barier wejścia poprzez wydatki na promocję i R&D
Łańcuch wartości
Wszystkie czynności wykonywane przez firmę można zgrupować w 9 kategorii: 4
pomocnicze i 5 podstawowych
Pomocnicze :
·          Infrastruktura firmy: system planowania, finansowania, kontroli jakości, procedury,
procesy , struktury organizacyjne kształtujące kulturę organizacji
·         System zaopatrzenia w zasoby materialne i ludzkie ( procedury zakupów, przetargi,
procedury rekrutacji ( head hunters czy ogłoszenia w prasie)
·         Rozwój technologii – wszystkie czynności tworzące wartość mają technologię , nawet
jeśli to jest know – how. Technologie mogą być związane z produktem (R&D), procesem
produkcyjnym
( taśma bądź gniazdo produkcyjne), bądź usprawnieniami surowcowymi
·         Zarządzanie zasobami pracy – rekrutowanie, szkolenie, motywowanie pracowników
Wartość – kwota która klient gotów jest zapłacić za to co firma dostarcza ( wartość
oczekiwana)
Firma jest zyskowna jeśli kwota od klienta przekracza koszt wytworzenia
Przewaga konkurencyjna – zdolność do dostarczenia klientowi porównywalnej wartości
taniej niż konkurencja bądź wykonania jej po kosztach porównywalnych ale w unikalny
sposób, co tworzy dla klienta więcej wartości w porównaniu z konkurencją i daje wyższa
cenę (zróżnicowanie)
Poprzez analizę łańcucha wartości firma identyfikuje element łańcucha, który kosztuje
więcej, niż przysparza wartości. Ten element wyłącza się z łańcucha i przekazuje komu
innemu ( outsorcing)
www.wkuwanko.pl 3
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Analiza łańcucha wartości
Infrastruktura firmy
Zasoby ludzkie
Rozwój techniki
Zaopatrzenie
Logistyka w
zaopatrzeniu 1.
Opera
cje
2.
Logistyka w
dystrybucji
3.
Marketing i
sprzedaż
4.
Obsługa
5.
Koncepcja ułatwiająca ocenę i kształtowanie konkurencyjności firmy
Czynności podstawowe: produkcja, sprzedaż i transfer do nabywcy oraz obsługa
posprzedażna
1.zamawianie, składowanie , przydzielanie zasobów produkcyjnych
2.produkcja, montaż, pakowanie,
3.sortowanie, magazynowanie, transport gotowej produkcji do odbiorców,
4. Marketing i sprzedaż
5.instalowanie, naprawy, części zamienne, instrukcje obsługi
Internacjonalizacja łańcucha wartości
Uproszczony łańcuch wartości ( czynności podstawowe)
R&D produkcja marketing Sprzedaż i obsługa
Technologia zakupy MIS zarządzanie
Badania korzyści skali dystrybucja sprzedawcami
Patenty moce prod. Ceny logistyka
www.wkuwanko.pl 4
Czynności podstawowe
marża
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Wzornictwo części, podzesp. promocja warunki dostaw
Cechy prod. Montowanie opakowanie warunki płatn.
Jakość prod. zarządzanie pozycjonowanie zapasy
jakością obsługa klienta
Analiza łańcucha wartości daje odpowiedź, które funkcje/ czynności stanowią bazowe
kompetencje i będą rozwijane w firmie, a które będą przekazane innym na zasadzie sojuszu
bądź relacji rynkowych
Trójkąt konkurencyjności
Klient
Oczekiwana wartość - ocena przez klientów, że firma dostarcza towary i usługi lepsze od
konkurentów
Najwyższa wartość = ogólna wartość oferowana klientowi - koszt, poniesiony przez klienta.
Ogólna wartość zaoferowana klientowi:
- Wartość usługi
- Wartość pracy
- Wartość wizerunku
www.wkuwanko.pl 5
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Łączny koszt poniesiony przez klienta:
- Cena wyrażona w pieniądzu
- Czas
- Energia
- „koszty „ psychologiczne
Podstawa decyzji o zakupie - bilans kosztów, wartości i jakości
- łańcuch wartości - technika uzyskiwania najwyższej wartości, polegająca na określeniu
sposobów różnicowania poprzez podwyższanie wartości
Pozycjonowanie - wyróżnienie wartości produktu poprzez pokazanie istotnej dla klienta
cechy.
Jak wybierać cechy?
Przeanalizować następujące kryteria wyboru cech:
·         znaczenie – szczególnie istotna w przypadku dużego rynku
·         rozpoznawalność – daje przewagę nad innymi ofertami
·          komunikatywność – zakomunikować cechę wyróżniającą w sposób prosty albo
wyraźnie podkreślić
·         wyższość – cechy wyróżniającej nie można łatwo skopiować
·         dostępność - wybrany segment klientów będzie gotowy zapłacić za tę cechę. I będzie
go na to stać.
·         rentowność – wprowadzenie cechy wyróżniającej przyniesie firmie dodatkowy zysk
Uwaga:
podkreślać cechy, ważne dla klientów, których nie ma konkurencja.
Nie zwalczać pozytywnych opinii klientów na temat innych ofert obecnych na rynku.
Firmy, które oferują najwyższą oczekiwaną wartość i/lub mają najniższe relatywne koszty w
stosunku do konkurentów, posiadają konkurencyjna przewagę nad innymi.
www.wkuwanko.pl 6
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Koszty w łańcuchu wartości:
·         BCG ustaliła, że z każdym podwojeniem produkcji koszty zmniejszają się średnio o 15
– 20 %.
·         Wykorzystanie zdolności produkcyjnej, powierzchni sprzedażowej, magazynowej
·          Relacje między pionami firmy – polepszenie jakości zmniejsza koszty obsługi
posprzedażnej
·         Integracja – outsorcing zmniejsza koszty firmy ( transport i montaż w IKEA)
·         Relacje pomiędzy SBU – wspólny marketing i R& D zmniejszają koszty
·         Lokalizacja blisko dostawców lub odbiorców zmniejsza koszty
Główne źródła przewagi konkurencyjnej:
·         Zasoby: finansowe, technologiczne, ludzkie, organizacyjne
·         Kompetencje
Oczekiwana wartość, relatywny koszt, konkurencyjna przewaga
Konkurencyjną przewagę rozpatruje się w dwóch wymiarach równocześnie:
·         oczekiwana wartość
·         relatywny koszt, włożony w tworzenie tej wartości
I - przewaga konkurencyjna firmy A
IV – przewaga konkurencyjna firmy B
II - Przewaga konkurencyjna firmy B, jeśli klienci cenią zróżnicowanie produktu i jakość
oraz mają niską elastyczność cenowa popytu
II – przewaga konkurencyjna firmy A jeśli rynek (popyt) jest homogeniczny a klienci maja
wysoką elastyczność cenową popytu
www.wkuwanko.pl 7
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
III - odwrotna sytuacja na rynku niż w przypadku II
www.wkuwanko.pl 8
Oczekiwana wartość / w stosunku do ceny
Wyższa dla A Wyższa dla B
Niższy
dla A I II
Niższy
dla B III IV
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Jak marketing przyczynia się do wzrostu oczekiwanej wartości
Marketing
mix
Przewaga Oczekiwana wartość
Produkt Parametry wykonania
Trwałość
Styl
Podnoszenie jakości
pomoc techniczna,
instalacja
Niższe koszty, większe korzyści,
bezpieczeństwo, zadowolenie, status
Dłuższe użytkowanie, niższe koszty
Ładny wygląd, status
Niższe koszty, prestiż
lepsza jakość zakupu, lepsza relacja, mniej
problemów
mniej problemów
Dystrybu
cja
Dobra lokalizacja
Szybka dostawa
Wsparcie dystrybutora
Gwarancja
Internetowe ponowienie
zakupu
Wygoda, niższy koszt
Mniejsze koszty, mniej problemów
Efektywniejsza sprzedaż i marketing
Lepsza relacja
Lepsze samopoczucie
Mniej pracy, niższe koszty
Promocja Kreatywna reklama
Kreatywna promocja
sprzedaży
Fachowy personel
Bezpłatne próbki
Pokazy
Sprawne załatwianie
reklamacji
Mocna osobowość marki
Bezpośrednia wartość dodana
Łatwe rozwiązanie problemu
Mniejsze ryzyko zakupu
Mniejsze ryzyko zakupu
Mniej problemów , niższe koszty
cena Niższa cena
Sprzedaż ratalna
Nisko oprocentowany kredyt
Wyższa cena
Niższy koszt zakupu
Niższy koszt początkowy, lepsza płynność
Niższy koszt początkowy, lepsza płynność
Świadomość wyższej jakości
Źródła siły rynkowej
www.wkuwanko.pl 9
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
Macierz producenta – jak osiągnąć lepszą pozycję na macierzy klienta
Teorie przewagi konkurencyjnej - zależą od tego, gdzie upatrują potencjał generowania
zysku
·          Teoria oparta na strukturze rynku: atrakcyjność sektora -wyznacznikiem jego
dochodowości. Analiza strategiczna sektora M. Portera. Potencjał generowania zysku jest
funkcją struktury rynku. Sektory atrakcyjne ( o wysokiej dochodowości) i nieatrakcyjne.
Analiza pięciu sił w sektorze o tym mówi.
·          Teoria oparta na zasobach firmy: W tym samym sektorze są firmy dochodowe i
niedochodowe. Ponadprzeciętny zysk zależy od skorelowania podstawowych
(strategicznych) umiejętności firmy z kluczowymi czynnikami sukcesu w sektorze
- analiza istniejących zasobów
- podstawowe umiejętności firmy
- kluczowe czynniki sukcesu
Strategia polega na:
- rozbudowaniu tych strategicznych umiejętności,
- pozyskaniu ich dzięki aliansowi strategicznemu
-lub nabyciu firmy, posiadającej wymagane umiejętności
Podsumowanie: Wybór sportowca - czy kierować się atrakcyjnością dyscypliny, czy własnymi
warunkami fizycznymi
wysokie
Efektywność ogólna
(Kompetencje efektywności)
(Umiejętności podstawowe)
niski średni wysoki
Koszt
jednostkowy (efektywność kosztowa)
Jak określać podstawowe umiejętności ?
www.wkuwanko.pl 10
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
- Konkurencyjność operacyjna – konkretne „techniczne” umiejętności wymagane w
danej branży
- Konkurencyjność systemowa:
Ogólna:
1. zapewnienie wartości
2. podnoszenie wartości
3. innowacyjność
kosztowa:
4.stała redukcja kosztów
5.korzysci skali(produkcyjne) i zakresu działania (funkcjonalne)
6.kontrola i koordynacja ( np:Just in time)
7.koszty czynników produkcji
Firma musi określić, w którym kwadracie się znajduje i jak ma się poruszać w kierunku
górnego lewego kwadratu
Pomocne jest wykorzystanie łańcucha wartości.
Oceny ratingowe długów korporacyjnych stosowane przez agencje Standard & Poor`s
Ocena inwestycyjna
AAA - Najwyższa ocena. Niezwykle silna zdolność do wypłaty odsetek oraz spłaty kapitału
AA - bardzo silna zdolność do wypłaty odsetek oraz spłaty kapitału
A - silna zdolność do wypłaty odsetek oraz spłaty kapitału, ale jest bardziej wrażliwy na
zmiany sytuacji i warunków ekonomicznych niż AAA - lub AA -
BBB - właściwa zdolność do wypłaty odsetek oraz spłaty kapitału ale zmienione warunki
ekonomiczne lub zmienne okoliczności łatwiej mogą doprowadzić do osłabienia zdolności niż
w wyższych kategoriach
Ocena spekulacyjna
Dług z przeważającą charakterystyką spekulacyjną dotyczącą zdolności do wypłaty odsetek
oraz spłaty kapitału
BB – mniejsze krótkookresowe prawdopodobieństwo niewywiązania się z zobowiązań niż
innych spekulacyjnych emisji. Obecnie ma zdolność do wypłaty, ale wrażliwy na niekorzystne
zmiany
B - obecnie ma zdolność do wypłaty. Większa wrażliwość na niekorzystne zmiany niż BB
www.wkuwanko.pl 11
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9
CCC - prawdopodobieństwo niewywiązania się z terminowych wypłat odsetek oraz spłaty
kapitału obecnie niemożliwe do oszacowania i zależy od sprzyjających warunków
ekonomicznych
CC – ocena zwykle przyznawana długom podrzędnym w stosunku do długów nadrzędnych
CCC
C - ocena zwykle przyznawana długom podrzędnym w stosunku do długów nadrzędnych
CCC – (minus). Np. firma zgłosiła wniosek postępowanie upadłościowe, ale obsługuje dług
D -wypłaty nie są dokonywane
Zarządzanie a bezpieczeństwo biznesu. Zasady ładu korporacyjnego (Corporate
governance)
Corporate governance na świecie
Kryzys zaufania do managerów :
Opinia o uczciwości i normach
etycznych w %
1995 2002
Bardzo wysoka
jWysoka
Niska
Bardzo niska
Nie ma zdania
1
30
40
11
18
Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online