Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7

plik Pobierz Bezpieczenstwo biznesu - Wyklad 7.pdf

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Wykład 7.
Ryzyko kraju
·        Metody oceny ryzyka kraju
·        Agencje ratingowe
·        Model politycznego ryzyka - BERI (Business Environment Risk Indeks) – 14
czynników politycznych, ekonomicznych, finansowych) mierzonych wg skali od 1 –4,
posiadających wagi, dających razem maksymalnie 100 pkt. $ kategorie ryzyka wg
liczby pkt.
·        Model WEF ( World Economic Forum) ( M.Porter)
·        Model IMD
Ratingi agencji oceniają prawdopodobieństwo niewypłacenia odsetek lub kwoty głównej w
terminie, dostarczając inwestorom powszechnie znanego standardu do benchmarkingu
ryzyka kredytowego przy emisji obligacji rządowych.
Profil metodologiczny oceny ryzyka kraju dokonywanej przez Standard & Poor`s
Ryzyko polityczne
·        System polityczny
Forma rządu
Sprawność przywództwa i sukcesji
Zdolności przystosowawcze instytucji politycznych
·        Otoczenie społeczne
Standard życia i dystrybucja dochodów
Warunki rynku pracy
Charakterystyka kulturowa i demograficzna populacji
·        Relacje międzynarodowe
Integracja z międzynarodowymi systemami ekonomicznymi
Zagrożenie bezpieczeństwa
Ryzyko ekonomiczne
·        Zewnętrzna pozycja finansowa
Wielkość i struktura długu ogółem
www.wkuwanko.pl 1
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Obciążenie obsługą długu
Odpowiedni poziom rezerw międzynarodowych
·        Bilans handlowy i elastyczność
Struktura, efektywność i wrażliwość rachunków bieżących
Odpowiedniość i skład przepływów kapitałowych
Jakość finansistów zarządzających płatnościami zagranicznymi
·        Struktura ekonomiczna i wzrost
Bogactwa naturalne, poziom rozwoju i dywersyfikacji ekonomicznej
Rozmiar i struktura oszczędności i inwestycji
Stopa wzrostu gospodarczego
·        Zarządzanie gospodarką
Wola i umiejętność utrzymania stabilności ekonomicznej
Efektywność polityki fiskalnej, pieniężnej i dochodowej
Strukturalne reformy ekonomiczne
·        Perspektywy ekonomiczne
Długoterminowe prognozy ekonomiczne wraz z możliwym najgorszym scenariuszem rozwoju
sytuacji
Koszty ustępstw politycznych
·        Polityka fiskalna i dług publiczny
Równowaga finansowa sektora publicznego
Dług publiczny i obciążenia odsetkami
Zobowiązania warunkowe w tym wobec banków
Historia obsługi długu publicznego
·        Polityka monetarna i inflacja
Trend inflacyjny cen
Polityka kursu walutowego
Polityka stopy procentowej
Autonomia banku centralnego
www.wkuwanko.pl 2
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Mierzenie ryzyka przy pomocy ratingu
Ocena ryzyka kraju
Rating charakteryzuje klasę ryzyka do której zostaje zaklasyfikowany dany kraj. Umożliwia
ocenę państw, banków, koncernów międzynarodowych z punktu widzenia ich standingu jako
kredytobiorców i emitentów papierów wartościowych
Wyróżnia się ryzyko inwestycyjne (długookresowe) i ryzyko spekulacyjne (krótkoterminowe)
·        Standard & Poor`s. skala oceny - od AAA do D. 10 grup ryzyka.
AAA, AA, A, BBB, BB,B, CCC, CC, C ,D
Polska BBB – 4 grupa
Najniższa grupa w ramach kategorii inwestycyjnych, wystarczająca zdolność do spłaty
kapitału i odsetek ale duża wrażliwość na negatywny rozwój sytuacji
·        Moody`s - 9 grup ryzyka – Od Aaa do C
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
Polska Baa - 4 grupa ryzyka
Grupa pośrednia, poniżej której zaangażowanie traktowane jest jako spekulacyjne
Ba – duża niepewność co do pozycji w przyszłości
·        Fitch IBCA Polska BBB+
Model BERI
Kryteria wagi ważność
0 - 4
indeks
Stabilność polityczna 3
Wzrost gospodarczy 2.5
Wymienialność waluty 2.5
Koszty pracy/ wydajność 2
Kredyt krótkoterminowy 2
Kredyt dług., venture capital 2
Stosunek do BIZ i zysku 1.5
nacjonalizacja 1.5
www.wkuwanko.pl 3
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
inflacja 1.5
Bilans płatniczy 1.5
Wiarygodność kontraktowa 1.5
biurokracja 1
Komunikacja, fax, tel. 1
Lokalny management 1
Profesjonalne usługi 0.5
Ogółem 25 Max 100
0 – wykluczające,1 – słabe, 2 - przeciętne warunki,3 – powyżej przeciętnej, 4 –doskonałe
warunki
> 80 – korzystne warunki, 70 –79 nadal rozwinięta gospodarka,
55 – 69 nierozwinięta gosp. z potencjałem inwest., 40 – 54 wysokie ryzyko, < 40 – bardzo
wysokie ryzyko
romb Portera - analiza konkurencyjności narodowej
www.wkuwanko.pl 4
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Przewaga konkurencyjna firmy stanowi kombinację czynników tworzących krajowe otoczenie
firmy i strategii firmy
( Łatwiej jest zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną firmie szwedzkiej niż
polskiej)
·         warunki czynników produkcji – tworzą środowisko, w którym firmy uczą się
konkurować
czynnik mobilność
Klimat
Infrastruktura gospodarcza ( transport)
Bogactwa naturalne ( surowce, paliwa)
System edukacji
Zasoby pracy (mobilność)
Infrastruktura technologiczna (tele, internet)
Kapitał
Niska
wysoka
www.wkuwanko.pl 5
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
·        Warunki popytu:
Związek pomiędzy skala produkcji, kosztami transportu i wielkością rynku krajowego.
Najlepiej obsługiwać duży rynek krajowy z jednego miejsca, oszczędzając na kosztach
transportu.
Szwecja przoduje w światowej produkcji transformatorów (ABB), bo przesyła energię na
duże odległości.( z Malmoe do Kiruny –2000 km )
Skalne podłoże wymusiło przodownictwo w stali wysokojakościowej, wiertłach( Sandvik),
sprężarkach (Atlas Copco), wymogi bezpieczeństwa – Volvo, SKF, Atlas Copco
Ostre wymagania rynku japońskiego wymusiły miniaturyzację urządzeń. Jakość nabywcy –
zakupy elektronicznych chipów przez rząd USA.
·         Sektory pokrewne i wspomagające – korzyści , wynikające z funkcjonowania
gron
Grona (clusters), są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm,
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w
pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji ( np.uniwersytetów)
Do grona należy zaliczyć wszystkie firmy, sektory i instytucje silnie ze sobą powiązane, czy to
pionowo, poziomo czy instytucjonalnie.
Włoskie grono: płytek ceramicznych, obuwia skórzanego, biżuterii
Grono płytek ceramicznych w regionie Emilia –Romania w 1987 r – obroty 10mld USD, 30%
światowej produkcji, 60 % światowego eksportu
Polskie grono produkcji statków: stocznia, H.Cegielski, blachy, meble
Szwedzkie grono przemysłu drzewnego – konkurencyjny sektor w skali międzynarodowej:
Maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo – papierniczego, celuloza, chemikalia do
produkcji papieru, papier,
opakowania z tektury i papieru
Maszyny do pozyskiwania drewna,
piły łańcuchowe (Husquarna)
maszyny tartaczne, tartaki,
materiały budowlane, prefabrykowane domy, meble drewniane
Grona wpływają na konkurencję na trzy sposoby:
·        Zwiększanie wydajności należących do niego firm
·        Zwiększanie ich zdolności do innowacji
·        Zachęcanie do tworzenia nowych firm
www.wkuwanko.pl 6
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Przewaga grona polega m.in. na zewnętrznych oszczędnościach oraz przepływach
( spillovers) miedzy firmami lub sektorami
·        Strategia firmy, struktura i rywalizacja
Znaczenie konkurencji krajowej dla rozwoju konkurencji międzynarodowej: dualne koncerny
w Szwecji ( Volvo –Scania, Volvo –SAAB, Skanska – NCC)
Znaczenie przypadku
Rola rządu – finansowanie i budowanie infrastruktury, dróg, portów lotniczych, edukacja,
opieka zdrowotna, ekologia
Koncentracja geograficzna wzmaga silę konkurencji: firmy farmaceutyczne w Bazylei,
krzemowa dolina w USA, przemysł samochodowy w Detroit, filmowy w Hollywoood
Romb jako system:
Wierzchołki rombu zależą od siebie – albo wzajemnie się osłabiają, albo wzmacniają.
Rywalizacja krajowa i koncentracja geograficzna (grono) mogą przekształcać romb w
system konkurencyjny, sprzyjać integracji wprzód lub w tył. W Szwecji Sandvik przeszedł od
stali specjalnych do wierteł, a SKF od stali specjalnych do łożysk tocznych
Romb stwarza środowisko sprzyjające powstawaniu gron konkurencyjnych sektorów.
Przemysł celulozowy w Szwecji sprzyjał utworzeniu sektora maszyn do wyrębu i obróbki
drewna oraz sektora papieru i opakowań.
Wiedza Japończyków w dziedzinie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w produkcji
kalkulatorów i zegarków cyfrowych została wykorzystana w produkcji laptopów
www.wkuwanko.pl 7
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
Raport IMD o konkurencyjności
Od 1989 r. IMD corocznie publikuje raport o konkurencyjności, obejmujący 49 krajów, wśród
nich Polskę.
Poziom konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest oceniany na podstawie analizy
314 różnych kryteriów, zgrupowanych w czterech sekcjach:
1. wyniki makroekonomiczne
2. sprawność rządu
3. wydajność biznesu
4. infrastruktura
Ad.1Wyniki makroekonomiczne:
Rynek wewnętrzny
Wielkości makroekonomiczne
Wzrost
Bogactwo
Prognozy
Handel zagraniczny
Inwestycje zagraniczne
Zatrudnienie
Ceny
Ad.2.Sprawność rządu
finanse publiczne
polityka fiskalna
ramy instytucjonalne:
bank centralny
wydajność administracji
sądownictwo i bezpieczeństwo
legislacja gospodarcza:
otwartość
regulacje konkurencyjności
www.wkuwanko.pl 8
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7
regulacja pracy
regulacja rynku kapitałowego
Edukacja
Ad 3.wydajność biznesu
Produktywność
Rynek pracy:
Koszty
Stosunki pracy
Kwalifikacje
Finanse:
Sprawność banków
Wydajność rynku giełdowego
Samofinansowanie
Praktyki menedżerskie: elastyczność, etyka, wiarygodność menedżerów, rady nadzorcze,
wartość dla akcjonariuszy, satysfakcja klientów, przedsiębiorczość, tworzenie firm,
marketing społeczna odpowiedzialność, zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona środowiska
Wpływ globalizacji
Ad.4.Infrastruktura
Infrastruktura podstawowa
Infrastruktura technologiczna
Infrastruktura naukowa
Zdrowie i ochrona środowiska
System wartości
Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki
www.wkuwanko.pl 9

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online