Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1

plik Pobierz Bezpieczenstwo biznesu - Wyklad 1.pdf

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
Wykład 1.
Biurokracja w polskim biznesie
? nieskończenie długo może obecnie trwać kontrola dowolnej instytucji w
firmie (planowane zmiany mają ograniczyć ten czas do 4-8 tygodni, w
zależności od wielkości firmy)
? 60 000 osób liczy aparat skarbowy
? 17 155 skarg na decyzje izb i urzędów kontroli skarbowej skierowanych w
2003 r. do NSA (z 12,4 tys. dotychczas rozpatrzonych spraw w 3,5 tys. NSA
przyznał rację podatnikom)
? 1600 złotych - średnio o tyle wyższy podatek płaci przedsiębiorca w 2003
roku (względem roku ubiegłego)
? 1200 różnych stawek obciążeń finansowych, wynikających z różnego
rodzaju danin publicznych
? 1000 dni trwa średnio rozstrzygnięcie sprawy w sądzie gospodarczym
(Czechy - 270; Węgry - 360; Niemcy - 154)
? 925 dolarów kosztuje rozpoczęcie w Polsce działalności gospodarczej (na
Ukrainie - 210; w Rosji - 200)
? 90% - tyle wynosi średnie obciążenie płacy netto podatkami i
ubezpieczeniami społecznymi
? 55 - liczba ustaw normujących podatki, opłaty i cła (plus trudna do
określenia liczba aktów wykonawczych)
? 54 dni - tyle średnio oczekuje się na wpis do KRS
? 50 lat muszą być przechowywane w firmie akta osobowe jej pracowników
? 46 tygodni trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem
pozwoleń i decyzji dotyczących planowanej inwestycji
? 40 - tyle różnych instytucji kontroluje przedsiębiorcę (a kompetencje tych
organów niejednokrotnie się pokrywają)
www.wkuwanko.pl 1
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
? 31 dni - czas całkowitej rejestracji firmy (jeszcze dwa lata temu ponad 50
dni)
? 31 dni - średni okres odzyskiwania zaległych płatności
? 27 procent - tyle wynosi stawka CIT (spadnie w przyszłym roku do 19%)
? 15 dni - tyle trwa przeciętny czas załatwienia jednej sprawy w urzędzie
? 11 urzędów musi dziś odwiedzić osoba, która chce otworzyć działalność
gospodarczą
? 12 stron dokumentów dla ZUS-u musi wypełnić co miesiąc osoba
prowadząca działalność gospodarczą
? 9% czasu polskiego przedsiębiorcy poświęcane jest na kontakty z
urzędami
? 2 razy opodatkowany jest zysk spółki, jeżeli zostaje wypłacony w formie
dywidendy
Źródło: MGPiPS, Bank Światowy, NSA, BCC, MF
Wyniki sondażu, przeprowadzonego wśród wyższej kadry kierowniczej tysiąca
największych polskich przedsiębiorstw przez firmę audytorsko-konsultingową
Deloitte (dawniej Deloitte & Touche).
Wśród tysiąca przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, prawie 50 proc. stanowiły
niepubliczne spółki akcyjne, 32 proc. - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 17 proc.
publiczne spółki akcyjne. Niemal połowa prowadzi działalność produkcyjną, co dziesiąta
świadczy usługi finansowe, co czwarta - inne usługi. W większości są to przedsiębiorstwa
zatrudniające do 1 tys. osób, w co trzecim pracuje od 1 tys. do 10 tys. osób. Niemal 60 proc.
osiągnęło w 2002 roku obroty od 0,1 do 0,5 mld zł, prawie 15 proc. - powyżej 1 mld zł.
Korupcja, przywłaszczenie majątku firmy, nieuzasadnione zakupy i manipulowanie
przetargami - to najczęstsze i najgroźniejsze formy nadużyć, do których dochodzi w polskich
przedsiębiorstwach.
To również poważny problem naszej gospodarki, ograniczający napływ nowych inwestycji
zagranicznych.
najpoważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki przestępstwa gospodarcze
www.wkuwanko.pl 2
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
·        łapownictwo i korupcja (82 proc. odpowiedzi),
·        przestępczość zorganizowaną (ponad 60 proc.)
·        sprzeniewierzenie majątku firmy (43 proc.).
·        fałszowanie dokumentów finansowych. 25 proc
nadużycia gospodarcze są poważnym problemem polskiej gospodarki - uważa tak blisko 95
proc. ankietowanych. Niewiele mniej respondentów podobnie ocenia zjawisko korupcji.
ok. 60 proc. ankietowanych w ciągu ostatnich trzech lat odnotowało we własnej firmie
przynajmniej jeden przypadek nadużycia gospodarczego. Podkreślają oni jednocześnie, że
znacznej części nieprawidłowości w ogóle nie udaje się wykryć. Nie można także odzyskać
zdecydowanej większości strat spowodowanych przestępstwami gospodarczymi - co czwartej
firmie nie udało się to wcale, prawie 40 proc. odzyskało poniżej jednej czwartej utraconych
kwot. A te mogą być znaczne. W co dziesiątym przedsiębiorstwie tylko w ostatnich trzech
latach straty te przekroczyły 5 mln zł.
- osobami odpowiedzialnymi za nadużycia w polskich firmach są najczęściej pracownicy (60
proc.), zdecydowanie rzadziej menedżerowie niższego szczebla (35 proc.) oraz klienci (30
proc.).
- Niemal 75 proc. ankietowanych firm uważa polskie regulacje prawne za niewystarczające
dla rzeczywistego zapobiegania nadużyciom i korupcji. Tyle samo jest zdania, że zjawiska te
stanowią barierę w napływie do Polski inwestycji zagranicznych.
- brak zaufania rodzimych przedsiębiorców do skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Nie
wierzą w nią niemal wszyscy ankietowani. Nieskuteczność organów ścigania jest,
przynajmniej częściowo, wynikiem niewystarczających środków, przeznaczanych na
zapobieganie nadużyciom. Zauważa to blisko 80 proc. respondentów.
- Firmy same starają się zapobiegać negatywnym zjawiskom. Dziewięć na dziesięć korzysta z
procedury akceptacji zakupów, niewiele mniej z usług prawniczych i formalnej procedury
dokonywania zakupów oraz wyboru dostawców.
www.wkuwanko.pl 3
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
- Ankietowani menedżerowie różnią się w ocenie przyszłego poziomu nadużyć
gospodarczych w naszym kraju. Co trzeci jest zdania, że będzie on malał. Jednocześnie
30 proc. uważa, że liczba nadużyć gospodarczych będzie rosła.
Nadużycia gospodarcze zwiększają koszty produkcji oraz zakłócają konkurencję, która jest
jedną z ważniejszych sił napędzających wzrost i rozwój. Zamiast kierować wysiłek na uczciwe
konkurowanie, przedsiębiorcy próbują osiągnąć korzyści w inny sposób. Nie jest
przypadkiem, że problem korupcji jest najmniejszy w krajach najbardziej rozwiniętych. Są to
kraje stabilne, ze sprawnymi instytucjami, które pozostawiają niewiele miejsca na
przekupstwo.
Krokiem w dobrym kierunku byłoby przyjęcie tzw. ustawy o wolności gospodarczej, która w
pierwotnej wersji była bardzo korzystna dla przedsiębiorców.
Nadużycia gospodarcze w polskich firmach wynikają w dużej mierze ze słabości
nadzoru. Widać to szczególnie w spółkach skarbu państwa, w których o składzie rad
nadzorczych decydują często względy polityczne, a nie merytoryczne. Pole do nadużyć daje
słabej jakości prawo, niestabilne i niejasne przepisy, które pozostawiają urzędnikom furtki
interpretacyjne. To z kolei skłania do korupcji.
www.wkuwanko.pl 4
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji.
Ludzie podejmują złe decyzje na temat przyszłości, nie radzą sobie z niepewnością
w działaniu gospodarczym, nie doceniają pewnych ryzyk i przesadzają z innymi.
Powinniśmy poszukiwać innych sposobów oprócz intuicji.( Buffet – prowadzi interesy,
które rozumie, walczy z derywatami))W latach 50 i 60 tych rozwinęła się w USA
nauka – podejmowanie decyzji, w której usuwano czynnik ludzki z podejmowania
decyzji i próbowano obiektywizować proces podejmowania decyzji przy pomocy
modeli matematycznych i komputerów, szacując prawdopodobieństwo przyszłych
zdarzeń.
Szkoły biznesu i politycy zainteresowali się ideą. Jednakże szybko nastąpił powrót od
komputerów do intuicji.
Daniel Kanehman, w latach 60 tych młody psycholog, badał, dlaczego ludzie nie
akceptują naukowych metod i polegają na intuicji, jak irracjonalnie ludzie zachowują
się w praktyce. W 2002 roku otrzymał za te badania nagrodę Nobla.
Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
1.Nadmierny optymizm
2.Efekt kotwicy
3. Niezrozumiały upór (stuborness)
4.Doswiadczenia osobiste ( getting to close)
5.Wygrana i strata ( winnig and loosing)
6.Niewłaściwa hierarchia ważności (missplaced priorities)
7. Nieproduktywny żal (counterproductive regret)
www.wkuwanko.pl 5
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
Kontrolowanie ryzyka przez menedżera.
Ryzyko występujące w każdym przedsiębiorstwie Globalne otoczenie
przedsiębiorstwa. Globalizacja. (moduł z marketingu globalnego)
Rodzaje ryzyka w działalności biznesowej, występujące w każdej firmie
Teoria R. Kendalla
·         ryzyko rynkowe – wiąże się z groźbą poniesienia straty w związku z
niekorzystną zmianą cen aktywów lub kontraktów posiadanych przez firmę
.Mierzenie ryzyka rynkowego- to część a nie całość zarządzania ryzykiem
określanie wartości bieżącej aktywów
limity pozycji
nowe produkty i strategie
weryfikacja brokerów i kontrahentów
handel na własny rachunek
mierzenie ryzyka rynkowego
·        ryzyko kredytowe
ocena i mierzenie ryzyka kredytowego
·        ryzyko operacyjne
oszustwo
ryzyko milenijne
odbudowa po katastrofie
ryzyko regulacyjne
www.wkuwanko.pl 6
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
ryzyko utraty reputacji
ryzyko administracyjne
·        ryzyko prawne
kontrakty i zdolność prawna do zawierania kontraktów
prawo rządzące kontraktem
arbitraż
Teoria J. Hollwella
·        ryzyko konkurencji
·        ryzyko kraju
·        ryzyko kryminalne i oszustwa
·         ryzyko ekonomiczne
·        ryzyko środowiskowe
·        ryzyko finansowe: kontrahenta, finansowania, walutowe, stopy procentowej
·        ryzyko informacji
·        ryzyko prawne
·        ryzyko rynkowe
·        ryzyko operacyjne
·        ryzyko osobiste
·        ryzyko polityczne
www.wkuwanko.pl 7
Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1
·        ryzyko produktu lub gałęzi przemysłu
·        ryzyko utraty wizerunku
·        ryzyko zasobów
·        ryzyko technologiczne,
·        ryzyko wojny i terroryzmu
www.wkuwanko.pl 8

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online