Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

Bankowość - test

plik Pobierz Bankowosc - test.txt

1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy:
a) są bankowi dobrze znani
b) wpłacają systematycznie duże kwoty
c) mają podpisaną specjalną umowę
d) mają rachunek w innym banku

2. Dzięki specjalnym uprawnieniom banki mogą:
a) podnosić swoje kapitały z pominięciem kodeksu handlowego
b) tworzyć bez ograniczeń, w ciężar kosztów, rezerwy na należności
c) dochodzić roszczeń z pominięciem komorników
d) dokonywać wpisów urzędowych na podstawie swoich ksiąg

3. Kredyt redyskontowy udzielany przez bank centralny służy do finansowania:
a) zakłóceń płynności banków komercyjnych
b) dyskonta weksli klientów banku centralnego
c) dyskonta weksli klientów banków komercyjnych
d) dużych kredytów

4. Politykę pieniężną w Polsce prowadzi:
a) NBP
b) Rada Polityki Pieniężnej
c) Zarząd NBP
d) Prezes NBP

5. Placówkami operacyjnymi banku są:
a) departamenty centrali
b) przedstawicielstwa
c) oddziały
d) skarbce

6. Operacje otwartego rynku są instrumentem:
a) wzrostu popytu na towary
b) polityki pieniężnej
c) polityki budżetowej
d) polityki kursowej

7. Współczesna bankowość swój rodowód wywodzi z:
a) Włoch
b) Niemiec
c) Egiptu
d) USA

8. Międzybankowy rynek pieniężny jest elementem:
a) rynku papierów wartościowych
b) rynku kapitałowego
c) rozliczeń międzybankowych
d) rynku finansowego

9. Kredyt lombardowy udzielany jest przez bank centralny:
a) bankom komercyjnym po poręczeniu przez skarb państwa
b) bankom komercyjnym nowo tworzonym
c) bankom spółdzielczym
d) bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych

10. Operacje bierne banku obejmują:
a) gromadzenie wkładów i ich zagospodarowanie
b) gromadzenie środków
c) udzielanie kredytów
d) gromadzenie środków i udzielanie kredytów

11. Karta debetowa to taka karta, która:
a) musi mieć pokrycie na rachunku bankowym
b) jest obciążana po każdej transakcji
c) jest obciążana raz w miesiącu
d) umożliwia powstanie debetu na rachunku posiadacza karty

12. Operacje otwartego rynku są nadzorowane przez:
a) Radę Polityki Pieniężnej
b) Zarząd NBP
c) Komisję Nadzoru Bankowego
d) Prezesa NBP

13. Umiejscowienie książeczki oszczędnościowej polega na tym, że:
a) można na nią wpłacać tylko w oddziale, który ją otworzył
b) można na nią wpłacać i z niej wypłacać tylko w oddziale, który ją otworzył
c) została złożona do depozytu w banku
d) stanowi ona przedmiot zabezpieczania kredytu

14. Bony oszczędnościowe mogą być wystawiane:
a) tylko na okaziciela
b) tylko jako imienne
c) na okaziciela lub jako imienne
d) tylko na okresy roczne

15. WIBOR to stawka, po której banki są gotowe:
a) udzielić pożyczki klientowi
b) udzielić lokaty innemu bankowi
c) przyjąć lokatę od innego banku
d) przyjąć lokatę od klienta

16. Co to jest WIBOR?
a) oprocentowanie lokat w Banku Światowym
b) oprocentowanie po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek inym bankom
c) Warszawski Instytut Badań Operacji Rynkowych
d) Oprocentowanie pożyczek w PKO BP S.A.

17. Prezes NBP, jako organ banku centralnego ustala:
a) stopy procentowe
b) zasady przechowywania wartości pieniężnych
c) zasady prowadzenia operacji otwartego rynku
d) zasady ustalania kursów walutowych przez banki komercyjne

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:
a) Rada Polityki Pieniężnej
b) Prezes NBP
c) Komisja Nadzoru Bankowego
d) Bankowy Fundusz Gwarancyjny

19. Stopa dyskonta weksli NBP jest ogłaszana w:
a) Dzienniku Urzędowym NBP
b) Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów
c) Dzienniku Ustaw
d) Monitorze Polskim

20. Otworzenie banku musi być poprzedzone:
a) stosowną decyzją administracyjną
b) sporządzeniem strategii banku
c) zgromadzeniem akcjonariuszy
d) opracowaniem misji banku

21. Funkcja transformacji pieniądza w czasie polega na:
a) wypłacie depozytów po okresie zadeklarowania
b) dopasowaniu terminu wypłaty depozytu do potrzeb klienta
c) dostosowaniu terminów depozytów do potrzeb kredytowych
d) wypłacie kredytu w transzach dostosowanych do potrzeb klienta

22. Nominalistyczna definicja pieniądza zakłada:
a) istnienie wyłącznie pieniądza złotego
b) że wartość pieniądza wynika z wartości kruszcu
c) istnienie wyłącznie pieniądza bankowego
d) że wartość pieniądza wynika z decyzji władz danego kraju

23. Naczelnym zadaniem NBP jest:
a) wspieranie polityki rządu
b) odpowiedzialność za wartość złotego
c) odpowiedzialność za stopy procentowe
d) walka z bezrobociem

24. Środki w kasie mają wagę ryzyka:
a) 0%
b) 20%
c) 50%
d) 100%

25. Organami NBP są:
a) Prezes i Zarząd
b) Prezes, Rada Polityki Pieniężnej
c) Prezes, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd
d) Prezes, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd, Komisja Nadzoru Bankowego

26. Założycieli banku musi być:
a) przynajmniej trzech, w tych dwie osoby fizyczne
b) dwóch
c) pięciu
d) wystarczy jeden, gdy jest to inny bank

27. Ocenie KNB podlegają osoby przewidziane do zatrudnienia jako:
a) prezes banku
b) dyrektor oddziału banku
c) prezes banku i członek zarządu
d) dyrektor departamentu kontroli

28. Współcześnie stosowana definicja pieniądza jest definicją:
a) funkcjonalną
b) metalistyczną
c) nominalistyczną
d) monetarystyczną

29. Czynnością bankową w rozumieniu ustawy pb nie jest:
a) udzielanie poręczeń przez bank
b) wydawanie przez bank kart płatniczych
c) wynajem sejfowych skrytek bankowych
d) prowadzenie kantoru walutowego

30. Rachunek bankowy nie podlega zajęciu sądowemu:
a) gdy posiadacz jest bezrobotny
b) do określonej wysokości środków
c) jeśli jest rachunkiem wspólnym
d) do określonej wysokości, jeśli jest to rachunek oszczędnościowy

31. Liczba banków komercyjnych w Polsce:
a) stale się zwiększa
b) stale się zmniejsza
c) zmniejsza się poczynając od roku 1993
d) zwiększa się poczynając od roku 1993

32. Tajemnica bankowa jest ujawniana wtedy, gdy:
a) zażąda tego policja
b) zwróci się o informację inny klient
c) poprosi o informację współmałżonek właściciela rachunku
d) zażąda tego sąd

33. Banki krajowe należą do podmiotów o wadze ryzyka:
a) 0%
b) 20%
c) 50%
d) 100%

34. Kwota depozytu objętego gwarancją BFG wynosi aktualnie:
a) 11 tys zł.
b) 11 tys EURO
c) 20 tys zł
d) 20 tys EURO

35. Środki wypłacane deponentom upadłych banków przez BFG pochodzą z:
a) Skarbu Państwa
b) środków BFG
c) wpłat banków komercyjnych
d) wpłat banków komercyjnych i innych źródeł

36. Banki spółdzielcze nie posiadające dostatecznego kapitału są zobowiązane:
a) podpisać umowę konsorcjum
b) zrzeszyć się z innym bankiem
c) zrzeszyć się z bankiem zrzeszającym
d) zrzeszyć się z BGŻ S.A.

37. Umowę rachunku bankowego może wypowiedzieć:
a) każda ze stron w każdym czasie
b) żadna ze stron w dowolnym czasie
c) klient banku w dowolnym czasie
d) bank w dowolnym czasie

38. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas określony powoduje, że po tym czasie:
a) bank nie wypłaci środków
b) bank dalej prowadzi ten rachunek na warunkach umownych
c) klient nie może żądać odsetek
d) klient może żądać przywrócenia umowy, jeśli nie podjął środków

39. W systemie bankowym występują:
a) bank centralny i banki komercyjne
b) banki komercyjne i banki spółdzielcze
c) banki państwowe
d) banki prywatne i banki państwowe

40. Z rachunkiem skonsolidowanym mamy doczynienia wówczas, gdy:
a) podmiot ma tylko rachunek bieżący
b) bank zarządza rachunkiem klienta
c) klient ma wiele rachunków w różnych oddziałach
d) z wielu rachunków przelano środki na jeden rachunek

41. Certyfikaty depozytowe są formą:
a) rachunków bieżących
b) rachunków pomocniczych
c) rachunków oszczędnościowych
d) rachunków kredytowych

42. W myśl art. 2 Prawa bankowego (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r.) bank jest:
a) instytucją zajmującą się przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów
b) osobą prawną wykonującą czynności bankowe
c) żadne z powyższych stwierdzeń

43. Bank emisyjny:
a) zajmuje się emisją akcji i obligacji
b)  ma prawo emisji pieniądza gotówkowego
c) ma przywilej (na zasadzie wyłączności) obrotu wyemitowanymi papierami rządowymi

44. W 1998 roku została powołana grupa dziewięciu banków w skład której wchodził:
a) Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu.
b) Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu
c) Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Gospodarki żywnościowej w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu

45. Przed rokiem 1989 konkurencja pomiędzy polskimi bankami:
a) była szeroko prowadzona zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą
b) była prowadzona tylko w kraju, gdyż w trosce o dobry wizerunek Polski zagranicą rząd zalecił jednolite działania polskich banków wobec podmiotów zagranicznych
c) nie była prowadzona

46. Agregat pieniężny M1 według klasyfikacji NBP to:
a) agregat określający tzw. bazę monetarną
b) monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista
c) monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista oraz depozyty terminowe, rachunki oszczędnościowe oraz czeki podróżne

47. Obecnie banknoty są:
a) pieniądzem mającym pokrycie w złocie (np. USD)
b) pieniądzem podwartościowym
c) zastępczą formą pieniądza

48. Obecnie banknoty to:
a) bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązania na okaziciela emitowane przez większość liczących się banków
b) bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązania na okaziciela, opiewające na okrągłe sumy emitowane przez banki emisyjne
c) znaki pieniężne mające pokrycie w złocie

49. Celem operacyjnym polityki pieniężnej w 1999 roku jest:
a) kontrola podaży pieniądza oceniana jako przyrost agregatu M1
b) kontrola poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym
c) przyrost rezerw walutowych

50. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są m.in.:
a) stopa rezerwy obowiązkowej
b) wymogi co do jakości weksli przyjmowanych do redyskonta w ramach kredytu redyskontowego
c) sprzedaż bonów pieniężnych

51. Od dnia 21.01.1999 RPP określiła stopę kredytu lombardowego w wysokości:
a) 20%
b) 19%
c) 17%

52. Współczynnik wypłacalności banku to:
a) (pasywa netto / aktywa netto) * 100
b) (fundusze własne netto / aktywa ważone ryzykiem) * 100
c) (zobowiązania długoterminowe / aktywa ważone ryzykiem) * 100

53. Realne stopy procentowe to: (Za rynkowe stopy procentowe w Polsce zazwyczaj przyjmowane są:)
a) uśrednione stopy oprocentowania depozytów i kredytów dla ludności wyznaczane w 5 największych bankach krajowych

b) uśrednione stopy oprocentowania depozytów i kredytów wyznaczane w 10 największych bankach
c) różnica między stopami nominalnymi a inflacją
d) WIBID i WIBOR

54. Oblicz rentowność bonu skarbowego. Dane: liczba dni do zapadalności 360; cena 90 PLN za 100:
a) 12,11 %
b) 11,11 %
c) 9,00 %

55. Oblicz stopę dyskonta bonu skarbowego. Dane: liczba dni do zapadalności 360; cena zakupu 90 PLN za 100:
a) 9,00 %
b) 9,50 %
c) 10,00 %

56. Płynność płatnicza banku polega na:
a) zdolności do wypłacenia depozytów wszystkim klientom którzy tego zażądają
b) zdolność do wypłacenia depozytów depozytariuszy oraz wypłaty pensji pracownikom
c) prowadzenie działalności tak aby bank mógł wykonać wszystkie zobowiązania w terminie

57. Na należności wątpliwe tworzy się rezerwę:
a) 20% całej należności
b) 50% całej należności
c) 100% całej należności

58. Opcja call daje prawo do:
a) kupna instrumentu bazowego
b) sprzedaży instrumentu bazowego
c) powtórnej negocjacji ceny instrumentu bazowego

59. „Reguła przesunięć” zakłada, że:
a) terminom i kwotom płatności pasywów powinny odpowiadać odpowiednie terminy i kwoty aktywów w maksymalnie zbliżonych wartościach
b) aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna być tak zorganizowana, aby w przypadku chwilowych problemów z płynnością likwidacja aktywów przed czasem ich płatności mogła nastąpić bez większych strat i jak najszybciej
c) przy uwzględnieniu terminów płatności pasywów należy zwracać uwagę na możliwość ich odstąpienia przed terminem

60. Reguła „maksymalnych obciążeń” mówi, że:
a) terminom i kwotom płatności pasywów powinny odpowiadać odpowiednie terminy i kwoty aktywów w maksymalnie zbliżonych wartościach
b) aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna być tak zorganizowana, aby w przypadku chwilowych problemów z płynnością likwidacja aktywów przed czasem ich płatności mogła nastąpić bez większych strat i jak najszybciej
c) przy uwzględnieniu terminów płatności pasywów należy zwracać uwagę na możliwość ich odstąpienia przed terminem

61. BFG depozyty powyżej 5000 EURO gwarantuje:
a) w 80%
b) w 30%
c) nie są gwarantowane

62. BFG gwarantuje depozyty do 1000 EURO w:
a) 100%
b) 90%
c) 70%

63. BFG gwarantuje depozyty od 1000 do 5000 EURO w:
a) 100 %
b) 90 %
c) nie są gwarantowane

64. Transakcja BSB na bonach skarbowych polega na:
a) sprzedaniu i odkupieniu bonów w terminie późniejszym temu samemu kontrahentowi
b) kupieniu i odsprzedaniu w określonym terminie późniejszym bonów temu samemu kontrahentowi
c) kupieniu bonów (buy) i trzymanie do wykupu przez MF (sall)

65. Ryzyko kredytowe to:
a) ryzyko, że klient nie podejmie (zrezygnuje) środków w ramach przyznanego kredytu
b) ryz ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online