Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

Bank - wikipedia

plik Pobierz Bank - wikipedia.txt

BANK – przedsiębiorstwo wykonujące działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku.

 

Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Czynności bankowe

Usługi świadczone przez banki są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:

czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto):
tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
udzielanie kredytów;
udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
emisja bankowych papierów wartościowych;
organizowanie rozliczeń pieniężnych;
emitowanie instrumentów pieniądza elektronicznego;
inne czynności, które mocą przepisów prawa zostały zastrzeżone wyłącznie dla banków;
czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo):
udzielanie pożyczek pieniężnych;
udzielanie poręczeń;
operacje wekslowe i czekowe, których przedmiotem są warranty;
terminowe operacje finansowe;
nabywanie i zbywanie wierzytelności (wierzytelności wymagalne mogą być sprzedawane w drodze przetargu lub na podstawie oferty publicznej);
czynności zlecone w związku z emisją papierów wartościowych;
przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające na udostępnianiu skrytek sejfowych;
inne wymienione w ustawie;
Oprócz tego ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, nie związanych z istotą ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami wartościowymi etc.)

Rodzaje banków

Podstawowe rodzaje banków w systemie bankowym to:

bank centralny,
banki operacyjne (komercyjne, świadczące usługi tzw. klientowi masowemu):
banki uniwersalne;
banki wyspecjalizowane (np. hipoteczne, wspierające budownictwo mieszkaniowe etc.).
Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności:

banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe);
banki spółdzielcze (spółdzielnie);
banki w formie spółek akcyjnych.
Bankami nie są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, choć często bywają z nimi (a zwłaszcza z bankami spółdzielczymi) mylone.

Nadzór bankowy

Komisja Nadzoru Bankowego sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich banków w Polsce. Organem wykonawczym Komisji, realizującym i koordynującym decyzje oraz określone przez nią zadania jest, wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o NBP do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należy w szczególności:

określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach,
nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych,
dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki
Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój, opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.

 

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) - instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków. Powstała w 1997 r. Organem wykonawczym Komisji jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego - działający w strukturze Narodowego Banku Polskiego.

 

Zadanie Komisji:

Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach
Nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych
Dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój
Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania
 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank

dziękujemy

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online