Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

Badania marketingowe

plik Pobierz Badania marketingowe.txt

Badania_marketingowe

1)Badania rynkowe obejmują badania związane z międzynarodowymi i międzyregionalnymi porównaniami rynkowej zachowań przedsiębiorstw i konsumentów. Wspólny obszar: badanie warunków działań przedsiębiorstwa, obejmują marketingi rynkowe swym zasięgiem bad zew i wew. Zewnętrzne: badanie struktury, podmiot rynki, potrzeb i popytu i segmentację. Wewnętrzne: techniki technologii, badanie zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich.
Badanie marketingowe jest to celowe systematyczne i obiektywne gromadzenie przetwarzanie i analizowanie danych istotnych do podejmowania decyzji z zakresu marketingu
Badanie market to zespół technik i zasad stosowanych podczas systematycznego gromadzenia, rejestrowania analizowania i interpretowania danych, które maja pomagać decydentom z zakresu marketingu dóbr i usług.
Klasyfikacja badań marketingowych: - podział ze względu na przedmiot i problematykę (bad rynku i sprzedaży, bad przedsięb i dział gosp, bad produktu),- ze względu na analizowana próbę (bad całościowe, uwzględniają wszystkie jednostki),- ze względu na badany obiekt (bad demoskopowe, bad motywu i opinii zorientowane na podmioty rynkowe, uwzględniające często określone parametry),- ze względu na sposób zdobywania informacji (pierwotne badanie rynku - bezpośrednie, wtórne opierające się na wtórnych informacjach czyli istniejących zebranych)
Cel badań marketingowych: - pomoc w zrozumieniu: opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu,- pomoc w decydowaniu: zidentyfikowanie środków umożliwiających oddziaływanie na popyt oraz określenie optymalnego tego oddziaływania,- pomoc w kontroli: analizowanie otrzymanych wyników.
Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, prawnych, w którym działa przedsiębiorstwo,- złożoność przewidywania popytu, którego rozwój zależy od czynników pozostałych, poza kontrolą przedsiębiorstwa,- złożoność zachowań konsumentów,- rosnące ryzyko w lansowaniu nowych produktów oraz w podejmowaniu innych decyzji marketingowych,- rozszerzenie zasięgu terytorialnego poszczególnych dóbr w związku z nasyceniem się rynków lokalnych,- wykształcenie się gosp. Rynkowych w krajach postkomunistycznych.
Czynniki: - ilość czasu która pozostała do dyspozycji marketingowej, dostępność potrzebnych informacji, natura decyzji, wartość dodatkowej informacji w stosunku do kosztów jej ich uzyskania.
Badania marketingowe mogą być: scentralizowane lub zdecentralizowane. Zdecentralizowane: występują różne formy organizacyjne, bierze się głównie obszar badań marketingowych.
Zalety centralizacji korzyści: - możliwość efektywnej kontroli koordynacji badań,- możliwość pełnego, elastycznego wykorzystania kadry i wyposażenia,- większa obiekt wyników i użyteczności badań dla kierowania przedsiębiorstwem zwłaszcza jeśli w planowaniu strategicznym działań marketingowych,- wyższy prestiż badań marketingowych w przedsiębiorstwie,- większe szanse zatrudnienia większej klasy specjalistów,- zasilanie komórki badań koncepcjami z różnych planów przedsiębiorstw,- większa możliwość finansowa realizowania dużych projektów badawczych,- łatwiejsze ewentualne zorganizowanie systemów informacji marketingowej.
Wady: izolacja "badaczy" od bieżących spraw i trudności,- nadmierna koncentracja na ogólnych problemach firmy kosztem zagadnień dotyczących określonych planów lub działań,- oddzielenie "badaczy" od działań marketingowych opartych na wynikach badań.
Zalety decentralizacji; bliższe powiązanie "badaczy" z programem marketingowym,- lepsza specjalizacja pracowników działów badań odnośnie do produktów grup nabywców, rynków zbytu,- poświęcanie większej uwagi badaniom marketingowym przez kierowników działów,- pomoc w integrowaniu zarządzaniu marketingiem na różnych szczeblach.
Wady decentralizacji: tendencja do ograniczenia obiektywności wyników badań pod kątem poszczególnych partnerów poszcz planów czy działów,- niedostateczna kontrola badań przez szczebel centralny.
2)Podstawowa klasyfikacja błędów w badaniach marketingowych: Błędy doboru próby: wytypowanie niewłaściwej populacji generalnej,- błędny wykaz populacji badawczej,- błędy losowego doboru próby,- błędy nielosowego doboru,- błędy niewładnego stosowania próby. Pozostałe błędy badania: błędy problemu badawczego,- błędy instrumentu pomiarowego,- zbierania danych,- redukcji danych,- analizy i interpretacji,- prezentacji i oceny wyników.
SiM składa się z 4 podstawowych: wewnętrzna dokumentacja,- wywiad marketingowy,- badania marketingowe,- system wspomagania decyzji marketingowej.
Wywiad marketingowy: umożliwia zarządzanie jakie szanse ma przedsiębiorstwo. Udoskonalenie: zwiększenie roli sprzedawców w roli informacji, zdobywane informacje od innych podmiotów rynku, korzystne z usług spółek badawczych, tworzenie ośrodków informacyjnych.. Badania marketingowe służą rozwiązaniu konkretnego problemu.
System wsp dec marketingowej: wytworzenie pewnych modeli mogących wyjaśnić, przewidywać kontrolować procesy rynkowe.
System nie powinien dostarczać: zbędnej informacji dane powinny być dokładnie oceniane i agregowane zgodnie z potrzebami informacyjnymi; zarówno użytkownicy jak i dostawcy informacji muszą być świadomi podejmowanych decyzji i znać potrzeby informacyjne na każdym etapie procesu podejmowania decyzji; użytkownicy informacji powinni akceptować i rozumieć Msi, przekonanie to ułatwia współpracę i przyczynia się do obaw związanych z ryzykiem podejmowanych decyzji; nie wystarczy w ramach Msi dost infor jej użytkownicy potrzebują często pomocy w podejmowaniu decyzji i kontroli jej rezultatów.
Można wyróżnić ogólne otoczenie marketingowe oraz system wspomagania marketingu: -pośrednicy handlowi,- instytucje świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń transportu, badań rynku, promocji, konsultingu.
Ogólne otoczenie marketingowe: -sfera społeczno kulturowa, kształtują się upodobania, gusty jednostek czyli gosp domowych, ta sfera oddziaływuje na popyt,- sfera ogólnogospodarcza, czynniki kształtują podaż, popyt ceny, stopa inflacji,- sfera polityczno prawna, reguluje formalne stosunki w ramach rynku i na poszczególnych sektorach,- sfera technologii, oddziaływuje na jakość, asortyment produktów, na środki, sposoby komunikowania się z rynkiem,- sfera konkurencji wyznacza bieżące zachowania determinuje je.
Elementy niezależne przedsiębiorstwa: Konsument: wielkość i strukt potrz konst decyduje czy przedsiębiorstwo znajdzie swych nabywców,- konkurenci: są to podm o tzw wzgl których przedsiębiorstwo stara się wyróżnić,- agendy rządowe: wpływają na wielkość i sposób zmian norm, do których przedsiębiorstwo musi się dostosować,- zasoby technologii: są w danym czasie określone,- środki masowego przekazu: mogą rozpowszechniać mają wpływ na ocenę efektu działalności przedsiębiorstwa.
Elementy otoczenia kontrolowane przez zarząd przedsiębiorstwa: -zakres działań przedsiębiorstwa dotyczy wyboru misji przedsiębiorstwa oraz ogólnych strategii i sposobów ich realizacji,- cele przedsiębiorstwa są to cele wynikające z zamierzeń dotyczących porządnej pozycji na rynku,- rola służb marketingowych przedsięb czyli ich ranga.
Elementy kontrolowane przez służby marketingowe: -rynek docelowy określony krąg nabywców których popyt planuje się zaspokoić,- cena programów marketingowych ich określenie polega na uściśleniu celów sformułowanych przez zarząd i silnym ich zorientowaniu na klientów,- kształtowanie organizacji działalności marketingowej sprzyjającej prawidłowej realizacji działań,- instrumenty marketingu; produkt, cena, kanały, dystrybucji, promocja,- informacja.
Pojęcie informacji rynkowej i jej klasyfikacja: informacją rynkową jest obejmuje tylko dane dotyczące przeszłych i obecnych stanów rynku z wyłączeniem przewidywań przyszłych trendów, zjawisk rynkowych oraz decyzji rynkowych.
Podział klasyfikacji informacji: wg kryterium spełnionej funkcji,- informacje meldunkowe,- informacje koordynacyjne,- informacje decyzyjne przekazywane w postaci decyzji uczestnikowi rynku przez podmioty polityki gospodarczej, albo przez innego uczestnika rynku.
Źródło pochodzenia informacji: bezpośrednie uzyskiwane z bezpośredniego pomiaru procesów rynkowych lub zachowań ich uczestników,- wtórna pobierana z wcześniejszych pomiarów bezpośrednich lub wtórnych zazwyczaj już przetworzonych do określonych celów.
Przygotowanie informacji do badań rynkowych i lub podjęcia decyzji rynkowych: materiały podstawowe gromadzone specjalnie do badań i lub decyzji rynkowych,- materiały komplementarne, gromadzone do innych celów lecz mogące służyć badaniom rynkowym.
Kryterium podmiotu wykorzyst infor rynkowe: informacje rynkowe uczestników rynku (przedsięb handlowym, usługowych),- informacje podmiotów polityczno gospodarczych, finans, lokalnej ,- informacje podmiotów i organizacji międzynarodowej.
Zagraniczne źródła wtórne: mogą być rządowe, spisy pośrednie statystyczne i inne wydawnictwa rządowe; źródła pozarządowe: gromadzone w izbach przemysłowo handlowych, inne pozarządowe źródła; czasopisma: ogólnogospodarcze, specjalistyczne; badania wtórne: ocena pierwotnych.
Pomiary i analizy dotyczące: udziały poszczególnych klientów w zysku, poszczególnych rynków w zysku, udziały w danym rynku i zakupach poszczególnych klientów, pomiaru zdolności produktywnych, pomiary kosztu dostawy produktów w różnych ilościach w celu prowadzenia skutecznej polityki sprzedaży, analizy ofert i zrealizowanych zamówień.
Źródła wtórne: rola w podejmowaniu decyzji, udział w zmniejszeniu ryzyka, aktualność, ich rola w podejmowaniu decyzji marketingowej.
Badania ankietowe: jest metodą gromadzenia informacji pierwotnych przez zbieranie odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane wybranym osobom.
Funkcje i klasyfikacja ankiet: ankieta spełnia w pozyskiwaniu informacji wiele ważnych funkcji: ułatwia prowadzenie wywiadu: nadaje wywiadowi kształt i strukturę bez niej ankieter mógłby pominąć ważne pytania; sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta: starannie przygotowana przez ankieta prowadzi respondenta od zagadnienia do zagadnienia w sposób logiczny i celowy; zmusza do utrzymywania dyscypliny, do zadania wszystkich pytań i we właściwej ich kolejności; wspomaga pamięć; ułatwia pracę ankietera; upraszcza zapisywanie danych.
B.ankietowe: charakteryzują się różnorodnością form i metod postępowania. Można je klasyfikować wg różnych kryteriów.
Wg zasięgu badań wyróżniamy:- badania wyczerpujące albo pełne; badania niewyczerpujące, niepełne.
Wg metod kontaktowania się z respondentami wyróżnia się rodzaje badań ankietowych: -wywiady bezpośrednie, ankiety telefoniczne, ankiety pocztowe, prasowe, ankiety rozdawane.
Wywiad bezpośredni: zalety: większa szansa zainteresowania ankietą, większa możliwość wyjaśnienia istoty pytań, lepsze zrozumienie przez ankietera, znaczenia odpowiedzi udzielanych przez respondenta, zdecydowanie wyższa efektywność w2 uzyskaniu informacji; wady: większa złożoność trudności organizowania badania, większa pracochłonność i czasochłonność zbierania informacji, wyższe koszty badania, trudniejsza kontrola przebiegu badania. Wywiady bezpośrednie różnią się znacznie w zależności od tego czy dotyczą badań konsumentów czy też producentów i pośredników rynkowych.
Ze względu na częstotliwość badań rozróżnia się ankiety: sporadyczne, badania panelowe, jednorazowe lub wielokrotne.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online