Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi

plik Pobierz Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi.txt

Badania marketingowe

Pytanie 1.
Badanie marketingowe jest procesem wieloetapowym, który polega na gromadzeniu, analizie i prezentacji tych danych kierownicwu (w przypadku przedsiębiorstwa). Rola tych badań w przedsibiorstwie polega na pomocy w podejmowaniu przez kierownictwo słusznych i trafnych decyzji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Potrzeby informacyjne użytokwników zależą od warunków, w jakich podejmują oni decyzje. Potrzeby te są małe w warunkach pewności działaniai. Jednak w gospodarce rynkowej i konkurencyjnej większość decyzji jest podejmowana w sytuacji niepewności, w której trudniej jest przewidzieć przyszłe zdarzenia bez posiadania dodatkowych informacji. Przydatność badań marketingowych rośnie zatem proporcionalnie do wzrostu niepewności działań przedsiębiorstwa - łaściwe wykorzystanie informacji ogranicza znacznie ryzyko.
1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych :
Problem decyzyjny - jest zidentyfikowany wówczas, gdy są ustalone cele oraz wówczas, gdy z aktualnego stanu rzeczy wynika, że cele te nie są jeszcze osiągnięte. Badania marketingowe pomagają w ustalaniu celów, poznaniu aktualnego stanu rzeczy oraz w wyszukiwaniu sytuacji sprzyjających. Zarównow problem, jak i sytuacje sprzyjające mogą pojawić się niespodziewanie. Ich natychmiastowe wykrycie przez badania daje przedsiębiorstwu duże korzyści i często przewagę nad konkurencją.
2. Faza ustalania problemów badawczych:
Zidentyfikowanych problemów jest zazwyczaj więcej niż możliwpści ich wykorzystania w krótkim czasie. Badania pomagają wybrać właściwy problem i sytuacje sprzyjające realizacji określonego celu. Priorytet uzyskują te problemy, które najbardziej przyczyniaja się do oszczędności czasu oraz mają największy wpływ na osiągnięcia celu. Badania pozwalają określić, które działania podejmowane przez konkurencję stanowią zagrożenia.
3. Faza rozwiązywania problemów badawczych:
Po wyborze problemu są często rozpatrywane różne alternatywy osiągnięcia celu, a następnie pozostawia się najlepszą alternatywę. Większość problemów marketingowych polega na wyborze właściwego produktu, ceny, kanału dystrybucji, kanału przekazu reklanowego lub segmentu rynku. Są również przykłady trafnych decyzji podjętych bez dodatkowych danych. Niektóre decyzje nie wymagają więc podejmowania kosztownych badań.
4. Faza kontroli:
Badania marketingowe pełnią również rolę kontroli podjętych i wykonanych decyzji przez określenie skuteczności działań marketingowych, produkcyjnych, handlowych, finansowych i administracyjnych. Dzięki temu jest możliwe sprawdzenie, czy realizacja decyzji jest zgodna z zamierzeniami, czy należy zmodyfikować uprzednio podjęte decyzje, czy też należy z nich zrezygnować. Dużo korzystniejsze jest przed podjęciem decyzji.

Pytanie 2.
Błędem w badaniach marketingowycch nazywamy różnicę między wartością otrzymaną w rezultacie określonej czynności badawczej a wartością prawdziwą lub wratością oczekiwaną przez badacza.
Błędy w badaniach marketingowych:
I. Błędy doboru próby:
a) wytypowanie niewłaściwej populacji generalnej,
b) błędny wykaz populacji badanej,
c) błędu nielosowego doboru,
d) błędy niewłaściwego stosowania próby,
II. Pozostałe błędy badania:
e) błędy problemu badawczego,
f) błedy instrumentu pomiarowego,
g) błędy zbierania danych,
h) błędy redukcji dabych,
i) błędy analizy i interpretacji,
j) błędy prezentacji i oceny wyników.
Błędy niwłaściwego wytypowania populacji generalnej wynikające z różnicy między populacją niazbędną do otrzymania potrzebnych danych a populacją szukaną przez badacza.
Błędy wytypowania niewłaścciwego wykazu populacji badanej wynikają z różnicy między populacją zdefiniowaną przez badacza a listą badanyzh jednostek przez nigo używaną.
Błędy doboru nielosowego wynikające z różnicy między próbą reprezentatywną a próbą otrzymaną w wyniku zastosowania metody dobru nielosowego.
Błędy niewłaściwego dostosowania próby wynikające różnicy między próbą dobraną a próbą rzeczywiście stosowaną.
Błędy problemu badawczego wynikają z różnicy między danymi nizbędnymi do rozwiązania określonego problemu decyzyjnego poszukiwanymi przez badacza danymi opisanymi w problemie badawczym. Aby uniknąć tego błędu, należy najpierw dokładnie wyliczyć informacje potrzebne do podjęcia decyzji.
Błędy pomiaru wynikają z różnicy między wynikiem osiągniętym w danym pomiarze a wynikiem poszukiwanym przez badacza. Źródłem tego błędu może być wadliwe zaprojektowanie instrumentu pomiarowego. Do do tej kategorii błędów zalicza się również błędy popełnione w pomiarach metodami eksperymentu. Błąd eksperymantu powstaje wówczas, gdy mierzony jest efekt samej sytuacji eksperymentalnej, a nie tylko efekt zmiennej niezależnej. Kolejnym błędem pomiaru jest błąd braku odpowiedzi.
Błędy redukcji danych wynikają z różnicy między wynikami otrzymanymi w rezultacie stosowanych metod redukcji a wynikami oczekiwanymi przez badacza. Błędy te wynikają głównie z niestarannego przygotowania otrzymanych z pomiarów danych surowych do dalszej analizy ilaościowej i jakościowej.
Błędy analizy i interpretacji danych wynikają z różnicy między danymi otrzymanymi w wyniku zastosowania metod analizy a danymi poszukiwanymi przez badacza. Źródłami tego błędu mogą być: zastosowanie nieodpowiednich metod analizy albo też proste pomyłki.
Błędy prezentacji i oceny wyników badania wynikają z różnicy między wynikami badania przekazanymi przez badacza a informacją odebraną przez urzytkownika. Źródłem błędu jest zwykle nieumiejętne zaplanowanie i przeprowadzenie prezentacji. Rezultatem jest niezrozumienie i błędna interpretacji wyników badania.
Pytanie 3.
Etapy projektowania badania marketingowego:
1. analiza i określenie problemu badawczego,
2. wstępne zaprojektwanie procesu doboru próby,
3. wybór form pomiaru źródeł wtórnych i pierwotnych,
4. wybór instrumentów pomiarowych i ich wstępne zaprojektowanie,
5. wybór metod redukcji i analizy danych uzyskanych z pomiarów,
6. zaplanowanie badania i określenie jego kosztów,
7. określenie wartości informacji otrzymanej z badania,
8. opracowanie propozycji badawczej.
Określenie problemu badawczego - trafne zdefiniowanie problemu badawczego wymaga przede wszystkim nienagannej współpracy między decydentem a badaczem. Dzięki temu decydent rozumie, co badacz może, a czego nie może dać; badzacz natomiast lepiej zna istotę problemów. Dokładne określenie problemu badawczego należy do najważniejszych, wstępnych czynności każdego badacza. Przekształcenie problemu decyzyjnego na problem badawczy odbywa się przez dokładne i wyczerpujące wyliczenie rodzajów danych nizbędnych do rozwiązania problemu decyzyjnego oraz sformułowanie hipotez. Dopiero na tej podstawie można trafnie sformułować problem badawczy.
Dobór próby do badania - większość badań ogranicza się do pomiaru dobranych za pomocą określonych metod prób z populacji badanej lub z populacji generalnej. Projekt badania zawiera ogólny plan doboru próby określający badaną populację, jednostkę próby, stosowane wykazy, mwtodę doboru próby. Etapy projektowania procesu doboru próby:
1. określenie populacji generalnej i badanej;
2. określenie jednostki próby;
3. określenie wykazu populacji badanej;
4. określenie liczebności próby;
5. wybór metody doboru próby (losowa i nielosowa);
6. zaplanowanie i pobranie próby.
Wybór form pomiaru - rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomiarów: pomiar wtórny korzystający ze źródeł wtórnych, pomiar pierwotny sondażowy oraz pomiar w formie eksperymentu oparty na źródłach pierwotnych. Wybór formy badania jest jedną z kluczowych decyzji w projektowaniu badania.
Metody zbierania danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych:
1. źródła pierwotne:
A. zbieranie danych wewnętrznych - wybór, kolekcjonowanie, studiowanie róźnych źródeł wtórnych wewnątrz firmy;
B. zbieranie danych zewnętrznych - wyszukiwanie, kompilacja, kopiowanie, notowanie, kupno gotowych zbiorów danych;
2. źródła pierwotne:
A. ankiety (pierwotne sondaże pośrednie):
B. inne sondaże pośrednie (pierwotne sondaże pośrednie):
C. wywiady (pierwotne sondaże bezpośrednie):
D. inne sondaże bezpośrednie (pierwotne sondaże bezpośrednie)::
E. laboratoryjne (eksperyment):
F. terenowe (eksperyment):
G. metody symulacji (eksperyment):
Wybór instrumentów pomiarowych - wybór metody pomiaru wyznacza jednocześnie wybór i zaprojektowanie właściwego instrumentu pomiarowego. Rozróźnia się dwie główne grupy instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach marketingowych: instrumenty pomiarowe naturalne, czyli zmysły oraz instrumenty pomiarowe sztuczne (konwencjonalne i mechaniczne). Instrumenty konwencjonalne są zwykle narzędziami papierowymi służącymi głównie do pomiaru zjawisk jakośćiowych, podczas gdy instrumenty mechaniczne mierzą głównie zjawiska ilościowe.
Klasyfikacja instrumentów pomiarowych:
1. instrumenty naturalne:
A. wzrok, słuch - metody obserwacji, studiowanie i wybór danych ze źródeł wtórnych,
B. wzrok, smak, węch, dotyk - degustacje, oceny próbektowarowych i inne metody oceny,
2. instrumenty pomiarowe sztuczne:
A. kwestionariusz (instrument konwencjonalny);
B. test (instrument konwencjonalny);
C. dzienniki (instrument konwencjonalny);
D. instrukcja (instrument konwencjonalny);
E. model (instrument konwencjonalny);
F. inne instrumenty konwencjonalne;
G. wizometr (instrumenty mechaniczne);
H. kamera (instrumenty mechaniczne);
I. komputer (instrumenty mechaniczne);
J. psychogalwanometr (instrumenty mechaniczne);
K. skaner (instrumenty mechaniczne);
L. terminal MRT (instrumenty mechaniczne);
M. tachistoskop (instrumenty mechaniczne);
N. inne instrumenty mechaniczne.
Wybór metod analizy danych - analiza polega na przetworzeniu zebranych danych na opisowe twierdzenia i wnioski o wzajemnych zależnościach między analizowanymi zmiennymi. Wybór metod analizy zależy od zastosowanego procesu doboru próby, użytego instrumentu pomiarowego oraz form pomiaru. Metodę analizy danych wybiera się jeszcze przed rozpoczęciem pomiaru. Użyteczną metodą umożliwiającą dobór odpowiednich sposobów analizy jest przeprowadzania pomiaru imitacyjnego z użyciem wstępnie zaprojektowanego instrumentu. Dane imitacyjne poddaje się następnie analizie za pomocą wybranych metod. Postępowanie to pozwala upewnić się, że wybrane metody analizy dostarczą danych potrzebnych do rozwiązania określonego problemu.
Plan i koszty badania - w tym etapie badacz opisuje ciąg czynności, które należy wykonać, stosując określone środki, aby wytyczony proces badawczy przebiegał planowo i doprowadził w najkrótszym czasie do osiągnięcia celu badania. Plan określa przede wszystkim czas i koszty badania. Czas i koszty są od siebie zależne i można je w pewnych granicach stosować zamiennie.
Po dokładnym zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu czynności określa się ich wzajemne zależności. Następnie oblicza się szacunkowy czas każdej czynności badawczej oraz najwcześniejsze jej rozpoczęcie i zakończenie. Obliczone liczby roznieszcza się na siatce graficznej, którą stanowią linie łączące poszczególne zdarzenia. W tej fazie projekt jest na tyle sprecyzowany, że możliwe jest określenie kosztów badania. Składają się na nie koszty pracy, materiałów, transportu, koszty ogólne i inne.
Określenie wartości informacji - koszt wytworzenia infirmacji nie zawsze jest równy jej wartości. Nawet najlepsza informacja dla decydenta może nic nie kosztować. O wartości informacji świadczy jej potrzeba oraz spodziewane wyniki. Wartość informacji mierzy się stopniem jej przydatności w procesie podejmowania decyzji. Wartość informacji zakeży więc od znaczenia decyzji, niepewności z nią związanej oraz wpływu uzyskanej w rezultacie badania informacji na decyzji. Informacja doskonała to taka informacja, która usuwa całkowicie niepewność i redukuje do zera ryzyko związane z podjęciem decyzji.
Prezentacja projektu badania - jest ostatnim etapem projektowani badania marketingowego opracowanego na piśmie. Są one przedstawiane kierownictwu, klientom lub do wglądu zainteresowanym osobom. Na ich podstawie kierownicteo decyduje, czy projekt będzie realizowany. Propozycje badawcze pozwolą upewnić się jeszcze raz, że decydent i badacz rozumieją się wzajemnie co do problemu badawczego i sposobu przeprowadzenia badania. Propozycje badawcze mogą być szczegółowym i obszernym opracowaniem lub też krótkim i zwięzłym planem działania. Propozycje badawcze zazwyczaj obejmują kilka pozycji:
* cel badania,
* tło badania,
* zakres badania,
* sposób przeprowadzenia badania,
* plan organizacji,
* dodatkowe dane,
* wyniki.
Pytanie 4.
Metoda doboru próby - jest to sposób, w jaki elementy populacji badanej są dobierane z tej populacji. Zazwyczaj dzieli się te metody je na metody doboru losowego i nielosowego. W praktyce istnieje dużo szerszy zakres metoddoboru, np. dobór jednostek prostych i złożonych, dobór niewarstwowy i warstwowy, dobór z jednakowym i niejednakowym prawdopodobieństwem oraz dobór jednostopniowy i wielostopniowy. Podane możliwości wyboru metod można zestawić w różnych kombinacjach.
Dobór losowy próby - jest to taki sposób doboru jednostkek z listy badanej populacj, gdzie przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana. Najczęściej stosowane metody losowania:
* losowanie proste,
* losowanie systematyczne.
Spośród metod doboru nielosowego największe zastosowanie w badaniach marketingowych znalazły dwie metody:
* metoda doboru jednostek typowych - ma zastosowanie w doborze jednostek prostych lub złożonych, typowych uważanych za przeciętne,
* metoda doboru kwotowego - metoda opiera się na założeniu, że próba jest reprezentatywna dla wszystkich elementów badanej populacji.
Metoda doboru jednostek typowych ma zastosowanie w wyborze jednostek prostych lub złożonych, typowych uważanych za przeciętne. Metoda ta jest często stosowana we wstępnych etapach badań, gdzie wymagana jest szybkość i małe koszty (jest jednak źródłem wielu błędów).
Metoda doborukwotowego jest szeroko stosowana w badaniach marketingowych. Metoda ta opiera się na założeniu, że próba jest reprezentatywna dla wszystkich elementów badanej populacji. Próbę dobiera się w następujący sposób:
* Badaną populację dzieli się na grupy (warstwy) według pewnych cech - kryteriów. Każdą wyodrębnioną warstwę należy operacyjnie zdefiniować. Dobór próby wymaga więc dokładnej znajomości struktury badanej populacji ze względu na pożądane cechy.
* Po wyborze warstw określa się skład próby. W tym celu należy ustalić udział procentowy wybranych warstw w populacji badanej. Następnie oblicza się sklad próby proporcjonalnie do udziału poszczególnych warstw w populacji. Ustalona wcześniej liczba jednostek próby zostaje podzielona proporcjonalnie do udziałow poszczególnych warstw. Te składowe ilości próby nazywa się kwotami.
Podstawowym mankamentem metody kwotowej jest brak możliwości szacowania reprezentatywności doboru kwotowego.
Problem określenia populacji badawczej.
Populacja badana jest to skończona zbiorowość, o której badacz chce uzyskać określone dane. Populacja badana wymaga ścisłego określenia, do czego można zastosować definiowanie operacyjne. W definicji operacyjnej wyodrębnia się takie składniki populacji badanej, jak podmiot (element) populacji, jednostkę próby, przedmiot populacji (zakres) oraz czas, w którym jednostki próby będą poddane pomiarom.
Problem określenie jednostki próby.
Jednostką próby może być jednocześnie element populacji badanej. Element populacji jest zwykle jednostką naturalną, np. respondent, produkt. Jednostką próby jest często wielokrotność jednostek naturalnych tworzących nową jednostkę, np. rodzina. Jednostka może więc być prosta lub złożona. Im bardziej jest złożona jednostka próby, tym mniejsza jest dokładność wyników pomiaru i mniejsze są koszty tej operacji.
Problem określenie wykazu popula ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online