Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

Analiza strategiczna banku [39 stron]

plik Pobierz Analiza strategiczna banku [39 stron].doc

              

wykresy i tabele w pliku do pobrania

 

 

 

Analiza strategiczna banku

 

 

 

 

 

 


SPIS TREŚCI

Charakterystyka
INFORMACJE OGÓLNE
FORMA PRAWNA
INFORMACJE O ZAŁORZYCIELACH I HISRORIA BANKU
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU AKCYJNEGO.
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5%  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI

2.  Przedmiot działalności
MISJA
CELE
STYL ZARZĄDZANIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
STRUKTURA CZYNNIKÓW OTOCZENIA DALSZEGO
SCENARIUSZ STANÓW OTOCZENIA

4.  Analiza otoczenia bliższego wg PORTERA
POTENCJALNI WCHODZĄCY NA RYNEK
DOSTAWCY
NABYWCY
SUBSTYTUTY
KONKURENCJA

5.  Punktowa analiza atrakcyjności sektora

ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU

Ocena strategicznej pozycji
ANALIZA SWOT
Mapa grup strategicznych

Plany na przyszłość


CHARAKTERYSTYKA

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Firma  
 Bank „WBW” S.A.
 Działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 18 listopada 1991.

Siedziba i adres Banku
Ul. Dekabrystów 41
42-200 Częstochowa

Jednostki Banku
1 Oddział Częstochowaul. Dekabrystów 4142-200 Częstochowa 2 Oddział Częstochowaul. Szymanowskiego 1/342-217 Częstochowa
Filia Kłobuckul. Kardynała Wyszyńskiego 1642-100 Kłobuck  Ekspozytura Blachowniaul. Bankowa 942-290 Blachownia
Filia Rędziny ul. Nowa 4 42-242 Rędziny Ekspozytura Herbyul. Lubliniecka 442-284 Herby
Ekspozytura RakówAleja Niepodległości 4842-207 Częstochowa Ekspozytura MirówAleja Pokoju 6442-207 Częstochowa
Filia Północul. Czecha 1642-200 Częstochowa 5 punktów obsługi klienta  w formie agencjnejHuta Częstochowa ul. Rejtana 642-207 Częstochowa

 

 

FORMA PRAWNA
Bank jest spółką akcyjną działającą na podstawie prawa polskiego
Bank WBW S.A. jest bankiem komercyjnym o profilu uniwersalnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych na rzecz osób fizycznych i prawnych.
      Podstawowy zakres działalności Banku obejmuje:

obsługę rachunków firm i ludności,
przyjmowanie depozytów i lokat,
działalność kredytową,
operacje, produkty i usługi skarbcowe,
operacje kartami płatniczymi PolCard.
Przebieg procesu realizacji usługi można uszeregować w czterech głównych punktach:

Nawiązywanie kontaktów z klientem:
Bank  nawiązuje kontakty zawsze drogą bezpośrednich rozmów z klientem. W przypadku klientów indywidualnych proces sprzedaży poprzedza reklama stanowiąca pierwszy element kontaktu.

Z wyjątkiem prostych usług, takich jak konta osobiste lub lokaty terminowe, w przebiegu    procesu sprzedaży istnieje faza negocjacji warunków umowy.

W przypadku zgodności interesów następuje podpisanie odpowiedniej umowy z klientem.

Bank stosuje stały monitoring rachunków klientów, a w razie problemów lub niezgodności odpowiedzialny pracownik banku kontaktuje się z klientem.

 

 

 

 

 

 


INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH I HISTORIA BANKU

Idea powstania Banku zrodziła się w częstochowskim środowisku menedżerskim przemysłu hutniczego w 1990 roku.
 Wynikiem podjętych prac koncepcyjnych było wystąpienie organizatorów ze stosownym wnioskiem do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który decyzją z dnia 15 listopada 1990 roku wyraził zgodę na utworzenie Banku.
Bank „WBW” S.A. założony został przez czterech akcjonariuszy:
Huta „Częstochowa”
Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe Hutnictwa „Montex”
Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych obiektów Przemysłowych „Komobex”
Jacek Engel – prywatny przedsiębiorca, zagraniczna osoba fizyczna

 

DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ     5%     KAPITAŁU AKCYJNEGO.


Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w glosach na WZA Banku Ilość posiadanych akcji zwykłych
Huta Częstochowa 22,645 % 21% 240,980
Gmina Częstochowa 5,79% 9,51% 1600
Skarb Państwa 8,325% 8,25% 80,920
Jacek Engel 8,81% 5% 115380
BWR Bank Secesyjny S.A. w Katowicach 2,03% 3,205% 2480
Przeznaczone do publicznego obrotu 50%  835,000

 

 

 

 

 

DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ        5%  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 


Akcjonariusz Ilość  posiadanych akcji zwykłych Udział w ogólnej liczbie akcji zwykłych
Huta Częstochowa 240,980 25,125
Gmina Częstochowa 1600 0,165
Skarb Państwa 80,920 8,435
Jacek Engel 115380 12,03
BWR Bank Secesyjny S.A. w Katowicach 2480 0,26
Przeznaczone do publicznego obrotu 835,000 


     

 

 

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI

Bank posiada udziały w następujących spółkach :

Biuro Usług Finansowych i Prawnych SPECIUS
Przedsiębiorstwo maklerskie „Elimar” S.A.
„Inwestsat” Sp. z o.o.
HSW Fabryki Maszyn Sp. z o.o.
Częstochowska Grupa Kapitałowa S.A.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

MISJA


Misja Banku WBW S.A. oparta jest na zespole czynników, które można przedstawić za pomocą krótkich zdań:
Bank WBW S.A. jest bankiem lokalnych społeczności.
Działa efektywnie i bezpiecznie.
To co robi jest zawsze najwyższej jakości.
Jest zespołem.
W centrum jego uwagi jest zawsze klient. Pracuje by zaspokoić jego potrzeby, ciągle  doskonaląc swoje umiejętności.
Do nas najbliżej... dotarcie do klienta poprzez dużą liczbę placówek.

Wypracowanie misji i strategii banku należy do Zarządu banku i wybranych departamentów Centrali. Misja i strategia wdrażane są  poprzez cykliczne narady z udziałem kadry kierowniczej, a w oddziałach banku w ramach spotkań dyrektorów z naczelnikami wydziałów i kierownikami filii banku.


2 . CELE


Głównym celem banku jest strategia budowania jego pozycji oparta na rynku lokalnym i skierowana na trwałe wiązanie się banku z klientem poprzez prowadzenie kompleksowej obsługi w ramach prowadzonych rachunków.
Kierunki rozwoju Banku  zawarte zostały w  planie strategicznym opracowanym przez Zarząd.
Podstawowym zadaniem jest rozwój kapitałowy, który pozwoli na ekspansję    ( dalsze umacnianie pozycji banku na lokalnym rynku usług bankowych poprzez otwieranie kolejnych filii ) i poprawę jakości obsługi ( dalsza specjalizacja w obsłudze średniej i drobnej przedsiębiorczości, a także w obsłudze klientów indywidualnych poprzez rozszerzenie sieci bankomatów, umożliwienie dokonywania płatności zagranicznych kartą VISA, czy też rozwój współpracy z innymi bankami w ramach Krajowego Systemu Rozliczeń ). Obecnie bank przeprowadza publiczną emisję akcji, która pozwoli osiągnąć ten cel.

 

STYL ZARZĄDZANIA


  Zgodnie ze Statutem, organem wykonawczym jest Zarząd Banku składający się co najmniej z 3, maksymalnie z 5 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Obecny Zarząd składa się  z czterech osób:

Tomasz Beski  -  Prezes Zarządu
Andrzej Bender  -  Wiceprezes Zarządu
Rafał Walasik  -  Wiceprezes Zarządu
Radosław Wieszczyk  -  Członek Zarządu

Radę Banku stanowią:

Małgorzata Krzyszkowska  -  Przewodnicząca Rady Banku
Janusz Konieczko  -  Wiceprzewodniczący Rady Banku
Andrzej Królica  - Sekretarz Rady Banku
Dobiesław Tomaszewski  -  Członek Rady Banku
Włodzimierz Janczarek  - Członek Rady Banku
Małgorzata Gryl  - Członek Rady Banku
Ryszard Błachut  - Członek Rady Banku
 
Kadry Banku dobierane są pod względem potrzeb przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń lokalnego rynku pracy. Bank organizuje system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników ( między innymi: coroczne szkolenia całej kadry, z pomocą Banku studia podyplomowe w tym także doktoranckie, szkolenia prowadzone przez profesorów ze Szkoły Bankowej w Warszawie, a także w różne  inne kursy podnoszące kwalifikacje pracowników ).

Pracownicy motywowani są głównie czynnikami ekonomicznymi, corocznie organizowane są konkursy pomysłów racjonalizatorskich, które oprócz korzyści finansowych przynoszą także prestiż wykonawcom.
Pracownicy mają świadomość ich odpowiedzialności za wynik finansowy Banku i ich wpływ na niego bowiem uczestniczą w podziale zysku poprzez system premiowania.
 Pracownicy mogą podejmować swobodne decyzje jedynie w zakresie swoich uprawnień. Inne decyzje muszą być zatwierdzane przez przełożonych.
Bank posiada własny system informacji wewnętrznej stworzony przez pracowników Banku. Daje on pełen zestaw danych pozwalających na podejmowanie decyzji finansowych. System informacji marketingowej znajduje się w fazie tworzenia.

Ważnym elementem zarządzania Banku jest wykorzystanie możliwości płynących z marketingu. Marketing w banku polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb klienta przy jednoczesnym zapewnieniu zysku bankowi. Za politykę marketingową bezpośrednio odpowiedzialny jest Departament Rozwoju.
Budżet promocji banku ustalany jest w planie finansowym raz w roku. Niespodziewane, a uzasadnione wydatki są finansowane z odrębnych źródeł Bank wykorzystuje w promocji reklamy stacjonarne, reklamy umieszczone na pojazdach Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także na pojazdach przewoźników prywatnych, reklamy w prasie np. w „Rzeczpospolitej”, w „Gazecie Wyborczej”, reklamy w radiu np. RMF, FON, City, a także reklamy w telewizji lokalnej np. TVP Katowice. Bank także jest jednym z trzech strategicznych sponsorów zespołu siatkarskiego AZS Yawal i  sponsorem zespołu piłkarskiego RKS Raków, promuje sztukę i kulturę wspomagając Teatr, Filharmonię, czy też imprezę Gaude Mater. Bank przeznacza także darowizny na rzecz szpitali, domów dziecka oraz innych instytucji zwracających się o pomoc.

Produkty tworzone są na podstawie informacji z oddziałów o potrzebach klientów w Departamencie Rozwoju. Produkt we wszystkich fazach rozwoju konsultowany jest na odpowiednich naradach z innymi wydziałami Banku. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu produktu podejmuje Zarząd na podstawie opinii odnośnych komórek Banku. Klient bierze udział w procesie rozwoju produktu poprzez specjalnie utworzony system reklamacji i informacji.

Przeszkodami, które powodują ograniczenia w realizacji indywidualnych wymagań klienta są: bariera efektywności i zarówno  bariera wiedzy pracowników jak i też bariera wiedzy klientów.
Charakter rynku częstochowskiego, a także charakter samego Banku powoduje, że przytłaczająca większość usług to usługi standardowe.      
W odniesieniu do klientów instytucjonalnych Bank oferuje elastyczną ofertę pozwalającą zaspokoić potrzeby klienta. Klienci indywidualni ze względu na ich strukturę i potrzeby w większości przypadków nie są traktowani indywidualnie.

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Bank zatrudnia obecnie 173 osoby.

Struktura organizacyjna Banku jest złożona i przedstawiona została na końcu analizy, oddzielnie dla Centrali ( gdzie zatrudnienie wynosi 60 osób ), I Oddziału                   ( zatrudnienie wynosi 72 osoby ), II Oddziału ( zatrudnienie wynosi 41 osób ). W strukturze organizacyjnej nie wyszczególniono pionu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w poszczególnych siedzibach Banku, pomimo tego, że te osoby zawarte są w ogólnej liczbie zatrudnionych przez Bank.

 

 

ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

1.  Struktura czynników otoczenia dalszego wg  Bizella i Smitha.


EKONOMICZNE
Podaż pieniądza
Poziom inflacji
Oprocentowanie kredytów
Poziom bezrobocia
Wysokość podatków
Kontrola płac i cen


RZĄDOWO – POLITYCZNE
Prawa dotyczące ochrony konkurencji
Stabilność polityki pieniężnej


SPOŁECZNE
Styl życia
Przyrost naturalny
Aktywność konsumentów


ŚRODOWISKOWE
Zanieczyszczenie środowiska
Dbałość o środowisko naturalne

 

 

 


CZYNNIKI TRENDY SIŁA WPŁYWU TENDENCJI(-5 , 5) PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA TRENDU( 0 , 1)
Czynniki ekonomiczne   
Podaż pieniądza ^›ˇ -3+1+3 0,20,50,3
Poziom inflacji ^›ˇ -1+1+3 0,10,30,6
Oprocentowanie kredytów ^›ˇ -4+2+3 0,20,30,5
Poziom bezrobocia ^›ˇ -2-1+3 0,30,40,3
Wysokość podatków ^›ˇ -2-1+2 0,10,40,5
Kontrola cen i płac ^›ˇ -11+2 0,20,10,7
Czynniki rządowo - polityczne   
Prawa dot. wolnej konkurencji ^›ˇ -1+2-2 0,60,30,1
Stabilność polityki pieniężnej ^›ˇ +1+3-1 0,50,30,2
Czynniki społeczne   
Styl życia ^›ˇ +2+1-2 0,50,40,1
Przyrost naturalny ^›ˇ +3+1-1 0,20,20,6
Aktywność konsumentów ^›ˇ +2+1-3 0,50,30,2
Czynniki środowiskowe   
Poziom zanieczyszczeń ^›ˇ +3+1-1 0,20,30,5
Dbałość o środowisko naturalne ^›ˇ +2+1-3 0,50,30,2

 

 

 

 

 

CZYNNIKI EKONOMICZNE


Podaż pieniądza

 -  Zwiększenie ilości pieniądza na rynku może doprowadzić do zmniejszenia ilości udzielanych kredytów przez Bank.
 - Utrzymanie na obecnym poziomie podaży pieniądza doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów co jest głównym źródłem dochodów banków komercyjnych.
- Zmniejszenie podaży pieniądza na rynku prowadzić może do zwiększenia zapotrzebowania na kredyty zarówno konsumpcyjne jak i inwestycyjne , pożyczki i gwarancje leasingowe.

Poziom inflacji

Zwiększenie poziomu inflacji doprowadzić może do wycofywania przez klientów pieniędzy z rachunków płatnych na każde żądanie (a vista) i w mniejszym stopniu z rachunków terminowych, zmniejszają się tym samym możliwości udzielania mniej kosztownych kredytów (mniejsza ilość zaciąganych kredytów lombardowych i redyskontowych w NBP). Wystąpienie takiego trendu jest mało prawdopodobne co uwidoczniło się w reakcjach polskiego rynku finansowego na krach ekonomiczny w Rosji, oraz kryzysów w Azji południowo – wschodniej i Ameryce Południowej.
Utrzymanie stałego poziomu inflacji jest mało prawdopodobne, ponieważ wysiłki Ministerstwa Finansów i NBP prowadzą do obniżenia inflacji. Obecnie inflacja jest zbyt duża aby konkurować z bankami zachodnio europejskimi.
Spadek poziomu inflacji spowoduje zwiększenie ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów przez banki komercyjne. Tendencja ta jest najbardziej prawdopodobna ze względu na prowadzoną politykę finansową państwa.

 


Lata Poziom inflacji
1991 60,4%
1992 44,3%
1993 37,6%
1994 29,5%
1995 21,6%
1996 18,5%
1997 13,2%
1998 9,5%

 


Oprocentowanie kredytów

Podniesienie stóp procentowych kredytów redyskontowych, refinansowych i lombardowych powoduje podniesienie oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych czyli kredyty ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online