Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Analiza ryzyka PRACA [21 stron]

plik Pobierz Analiza ryzyka PRACA [21 stron].doc

 

Analiza ryzyka
 
1. POJĘCIE RYZYKA

Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie odłącznym atrybutem każdej gospodarki. Obserwując rozwój człowieka i jego otoczenia, łatwo spostrzec, że ryzyko istniało zawsze i nie było i nie ma działań człowieka, które nie byłyby związane z ryzykiem. Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym i złożonym, bardzo trudno podać jedną średnią definicję tego pojęcia.

RYZYKO - DZIAŁANIA, KTÓRYCH WYNIK JEST NIEZNANY, NIEPEWNY I PROBLEMATYCZNY DLA, KTÓRYCH ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, MOŻLIWOŚĆ, ŻE COŚ SIĘ NIE UDA.

RYZYKO:
v RYZYKO  - szansa jakiegoś wydarzenia, którego urzeczywistnienie będzie miało negatywny wpływ na realizację zamierzonego celu

v RYZYKO – możliwość wystąpienia niechcianej sytuacji, której urzeczywistnienie może wpłynąć na obniżenie poziomu sukcesu PI (łącznie z całkowitym brakiem sukcesu, czyli klęską). [Górski]

v RYZYKO – miara prawdopodobieństwa zaistnienia niezadowolonego rezultatu, wpływającego na projekt, proces lub produkt (Software Engineering Institute)

Ryzyko jest czymś zmiennym i stadialnym, czyli jest raczej procesem niż stanem otoczenia. Ryzyko może być badane w różnych kontekstach, na przykład jako: niebezpieczeństwo, hazard, niepewność, prawdopodobieństwo. Ryzyko występuje co najmniej w dwóch aspektach: obiektywnym i subiektywnym.

a). Kryteria podziału ryzyka.
Ogólny podział ryzyka wyróżnia:
Ř ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak pożary, powodzie,
Ř ryzyko subiektywne- związane z niedoskonałością człowieka, który subiektywnie ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk w przyszłości,
Ř ryzyko obiektywne- forma absolutna niepewności, która jest związana z niemożliwością przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk.
Ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:
Ř ryzyko stałe- dotyczy całego systemu gospodarczego (poziom inflacji, bezrobocia)
Ř ryzyko niestałe (zmienne)- dotyczy danego przedsiębiorstwa (strajki)
Ryzyko związane z decyzjami rozwojowymi firmy:
Ř ryzyko projektu- związane z technicznymi warunkami realizacji projektu,
Ř ryzyko firmy- związane z błędną oceną przez firmę inwestującą przyszłych warunków rynkowych,
Ř ryzyko właścicieli- wynikające z braku zainteresowania właścicieli różnicowaniem kierunków rozwoju firmy, które prowadzi do zminimalizowania ryzyka działalności gospodarczej.
Całkowite ryzyko dzieli się na:
Ř ryzyko systematyczne (zewnętrzne)- determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego; za zasadnicze jego źródła uznaje się zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych
W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko walutowe
- ryzyko rynku
- ryzyko siły nabywczej
- ryzyko polityczne
- ryzyko wydarzeń
Ř ryzyko specyficzne(niesystematyczne, wewnętrzne)- obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.
W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko niedotrzymania warunków
- ryzyko zarządzania
- ryzyko biznesu
- ryzyko finansowe
- ryzyko bankructwa
- ryzyko rynkowej płynności
- ryzyko zmiany ceny
- ryzyko reinwestowania
- ryzyko wykupu na żądanie
- ryzyko zmienności
Podział ryzyka będący konsekwencją wyodrębnienia alternatyw, charakterystyczny dla procesów związanych z ubezpieczeniami:
Ř ryzyko czyste- występuje wówczas, gdy alternatywą do obecnego stanu jest wystąpienie straty,
Ř ryzyko spekulacyjne- występuje wtedy, gdy nie znane przyszłe zdarzenia mogą spowodować zarówno straty, jak i zyski.
Kryterium niepewności pozwala na wyróżnienie ryzyka niepewności co do wystąpienia, skutku, czasu i miejsca. Należy przyjąć, że ryzyko dotyczy niepewności rezultatów, jakie mogą się zrealizować w  zależności od wyeliminowanych czynników.
W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się:
Ř ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia powodującego uszczerbek w  dobrach osobistych (życie, zdrowie)
Ř ryzyko majątkowe- do zagrożenia dóbr majątkowych (dom, samochód).
Kryterium postępu pozwala z kolei uwzględnić zmieniające się otoczenie i dokonujący się postęp techniczny. Wyróżnia się tu:
Ř ryzyko statyczne- jest niezależne od postępu technicznego i wiąże się z czynnikami losowymi o charakterze katastroficznym (burza, sztorm, powódź),
Ř ryzyko dynamiczne- jest związane ze zmianami technicznymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi i cywilizacyjnymi
Z punktu widzenia  przedsiębiorstwa i jego uczestnictwa w rynku kapitałowym  najbardziej adekwatny jest podział ryzyka na pięć głównych kategorii:
Ř ryzyko rynkowe- ryzyko poniesienia straty w wyniku zmiany wartości aktywów będących przedmiotem obrotu i znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa,
Ř ryzyko kredytowe- ryzyko straty finansowej w sytuacji, gdy firma, z którą współpracuje  instytucja finansowa, zaprzestaje spłaty  zobowiązań; ryzyko to definiuje się często jako prawdopodobieństwo niewypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań finansowych,
Ř ryzyko operacyjne- ryzyko poniesienia strat w wyniku działania niesprawnych systemów, niewystarczającej kontroli, błędu człowieka lub niewłaściwego zarządzania
Ř ryzyko prawne- związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych lub regulacji i obejmuje niemożność wyegzekwowania warunków kontraktu,
Ř ryzyko biznesowe- związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących do realizacji określonej strategii rozwoju firmy.

to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online