Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

Analiza i ocena zagrożeń – bezpieczeństwo pracy

plik Pobierz Analiza i ocena zagrozen – bezpieczenstwo pracy.doc

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

Praktycznie w na każdym stanowisku mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika, powodujące choroby zawodowe. Warto wiedzieć, jakie czynniki są dla nas szkodliwe i czy jesteśmy narażeni na ich oddziaływanie.
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Są one bardzo zróżnicowane i zależą od zakładu pracy, miejsca wykonywania pracy i jej warunków. Zupełnie inne będą czynniki szkodliwe dla osoby wykonującej pracę kierowcy a zupełnie inne dla spawacza. 
Ogólnie czynniki szkodliwe możemy podzielić na:
Chemiczne
Fizyczne
Biologiczne
Klimatyczne.
Jak wspomniano wyżej, każde stanowisko pracy ma swoje odrębne czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinniśmy jednak wiedzieć czy jesteśmy na nie narażeni. A więc czynnikami szkodliwymi są w szczególności:
• wszelkiego rodzaju substancje chemiczne – toksyczne, uczulające – dla których określa się maksymalne dopuszczalne stężenia w miejscu pracy,
• pyły przemysłowe – tu również określa się ich maksymalne stężenie,
• hałas (infradźwiękowy, ultradźwiękowy),
• drgania mechaniczne,
• pola elektromagnetyczne,
• promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone,
• mikroklimat (zimny, gorący),
• niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy.
Jeżeli w trakcie pracy jesteśmy narażeni na którykolwiek z wymienionych czynników szkodliwych oznacza to, że wykonujemy pracę w warunkach szkodliwych. Mamy w takim wypadku prawo do częstszych badań lekarskich, a także dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.


Substancje niebezpieczne oznaczane są
symbolem „R”
R26 – działa bardzo toksycznie w przypadku wchłonięcia
drogami oddechowymi
R27 - działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze
skórą
R45 – może być przyczyną raka
R46 – może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne
R61 – może działać szkodliwie na płód
Czynniki chemiczne

Przez substancję chemiczną należy rozumieć pierwiastki i związki chemiczne oraz ich
mieszaniny, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i otrzymane w wyniku syntezy chemicznej

Szkodliwa substancja chemiczna (substancja toksyczna) jest to substancja chemiczna powodująca szkodliwe efekty w organizmach żywych.

Efekty działania substancji chemicznych:
- miejscowe
- układowe
- odległe
Miejsca występowania w/w efektów:
- wchłaniania
- przemian
- kumulacji
- wydalania
- w narządach o szczególnej wrażliwości

Toksyczność – zdolność do wywoływania uszkodzeń ywych
organizmów
Trucizna – substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub
wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć
Dawka jest to ilość substancji chemicznej podana, pobrana lub wchłonięta
do organizmu określoną droga, warunkująca brak lub wystąpienie efektów
biologicznych, wyrażonych odsetkiem organizmów odpowiadających na
te dawkę.
Dawka jest wyrażona w jednostkach wagowych na masę lub powierzchnię
ciała, niekiedy dodatkowo na dobę
10
W zależności od skutków wywołanych przez substancje toksyczne
rozróżnia się następujące dawki:
Dawka nieskuteczna – ilość substancji chemicznej nie działająca na organizm testowy
Dawka progowa – najmniejsza ilość substancji, która po wprowadzeniu do organizmu
wywołuje określony efekt biologiczny lub kliniczny u 5% organizmów testowych
Medialna dawka skuteczna (ED50 ) – (ED effektive dose) statystycznie obliczona
dawka substancji wywołująca określony skutek u 50% organizmów doświadczalnych
danej populacji w określonych warunkach
Bezwzględna dawka śmiertelna (LD100) – (LD lethal dose) najmniejsza ilość
substancji powodująca śmierć 100% organizmów testowych
Medialna dawka śmiertelna (LD50) – statystycznie obliczona na podstawie wyników
badań doświadczalnych ilość substancji chemicznej, która powoduje śmierć 50%
organizmów badanych po jej podaniu w określony sposób
11
Stżenie śmiertelne (LC) – (LC lethal concentration) stżenie
potencjalnie toksycznej substancji chemicznej w medium
środowiskowym, powodujące śmierć organizmów żywych w określonym
czasie po narażeniu
Stżenie śmiertelne medialne (LC50) – statystycznie obliczone stżenie
substancji chemicznej w medium środowiskowym, powodujące śmierć
50% organizmów danej populacji w określonych warunkach
Stżenie progowe – najmniejsze stżenie lub dawka substancji
chemicznej powodująca zmiany czynności poszczególnych narządów lub
układów w organizmie, przekraczające fizjologiczne możliwości
adaptacyjne
12
Najwyższe dopuszczalne stżenie (NDS) – średnie ważone, którego
oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 – godzinnego dobowego i 42 –
godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego
aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń
Najwyższe dopuszczalne stżenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia,
która nie może się utrzymywać dłużej niż 30 minut w czasie zmiany
roboczej.
Najwyższe dopuszczalne stężenie progowe (NDSP) – ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być przekroczone
w środowisku pracy w żadnym momencie.

Szkodliwe czynniki fizyczne

Obciążenie ciepłem
Na wysokie temperatury narażeni są hutnicy, odlewnicy , kowale, osoby pracujący w tropikach.
Wysoka temperatura powoduje napływ krwi do naczyń włosowatych i tkanki podskórnej temp. skóry podnosi się , co ułatwia oddawanie ciepła na drodze biernej i zmniejsza pobieranie ciepła z otoczenia.
wzrost temperaturyU osób niezaadoptowanych może dojść do zaburzeń równowagi cieplej ciała C i tętna do 250/min. Wzrost temp. ciała powodujenawet o 3 pogorszenie sprawności fizycznej i utrudnia lub uniemożliwia C zagrożenie dla zdrowia i życiawykonywanie pracy. Temp. ciała 39-39.5 C- uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego., 41
Adaptacja powoduje wzrost produkcji potu i oddawanie ciepła na drodze czynnej, jednak wraz z potem następuje utrata soli mineralnych ( jonów Cl – ( wzrost pobudliwości mięśni i układu nerwowego), K+, Mg+2(kurcze mięśni, najczęściej łydek , pobudzenie, kłótliwość)
Czynnościowe zmiany w ustroju prowadzące do zwiększenia tolerancji ustroju na wysokie temperatury otoczenia. Rozszerzenie naczyń skórnych – zwiększenie przepływu krwi przez skórę
Gdy temp. otoczenia >35 ˚C wydajność naczyniowej termoregulacji zmniejsza się ( bierna utrata ciepła)
Gdy temp. otoczenia >38 ˚C dominuje czynna utrata ciepła – wydzielanie potu i jego parowanie ( sprawne parowanie – gdy wilgotność wzg nie przekracza 80%.
Układ krążenia transportuje wodę z przewodu pokarmowego do skóry , co obciąża serce.
W ustroju zaadaptowanym występuje zwiększone wydzielanie hormonu antydiuretycznego i aldosteronu – chroni to ustrój przed nadmierną utratą wody i NaCl.
Niezrównoważony bilans cieplny (dodatni) – pobieranie ciepła przez organizm może wystąpić przy dużej wilgotności i temperaturze otoczenia wyższej niż temperatura ciała człowieka. Prowadzi to do udaru cieplnego, słonecznego ( utrata przytomności nagła lub poprzedzona uczuciem osłabienia , bólem głowy nudnościami), mogą wystąpić kurcze cieplne, wyczerpanie organizmu.

Profilaktyka: ułatwianie oddawania ciepła przez organizm , najlepiej podawać wodę z solami mineralnymi

Hałas - Dźwięki o dużym natężeniu mogące uszkodzić narząd słuch oraz pszeszkadzajace lub niepożądane. Szkodliwość zależy od natężenia , hałasy niespodziewane , zaskakujące ukł.obronny org ,- bardziej szkodliwe, wyższe częst. , wysokie tony , hałas wąskopasmowy jest bardziej szkodliwy od tonów niskich i hałasu szeroko pasmowego. Ważne jest również nastawienie psychiczne człowieka wpływ hałasu na zdrowie: 30-60dB utrudnia skupienie uwagi , sen , wypoczynek ; 60-85dB r-cje wegetatywne , dolegliwości nerwowe , , utrudnione porozumiewanie się głosem ; >85 długotrwałe narażenie (4000Hz) uszkadza słuch , 120dB- mechaniczne uszkodzenie słuchu ; 150dB – niebezpieczny dla życia
Wibracja miejscowa – drgania mechaniczne z urządzenia drgającego są bezpośrednio przenoszone na układ dłoni i ramion i w mniejszym stopniu oddziaływują na resztę ciała. Postać naczyniowo –nerwowa ch, wibracyjnej- wys. po 3-5 latach pracy z narzędziami wibracyjnymi , >35Hz , objawy: odruchowy skurcz naczyń , zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki (niedożywienie) , zmiany degeneracyjne w dłoniach ,drętwienie , bóle rąk (często napadowe w nocy) , obniżone czucie wibracji , napadowe - blednięcie skóry palców.
wibracja ogólna – najczęściej niskie częstotliwości- śr. transportu , wpływ wibracji ogólnej związany jest z rezonansem narządów wewnętrznych. W dużych natężeniach mogą wys. uszkodzenia narządów w mniejszych – zaburzenia ich czynności. Objawy – bóle w różnych częściach ciała ,utrudnione oddychanie , wzmożone napięcie mięśni , tachykardia i hipertonia . naczynia krwionośne ulegają odruchowemu obkurczeniu .funkcje nerwowe –utrudniona koncentracja i podzielność uwagi , obniżenie ostrości widzenia.narażenie długotrwałe- pobudza ukł. przywspólczulny( hipotonia i bradykardia) ukł.pokarmowy – odbijania , zgaga , wzdęcia ,zaparcia. Kierowcy – narażenie zawodowe : zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa , nieżyt i wrzody żołądka i dwunastnicy. Ch. lokomocyjna- częstotliwości patogenne 1C powoduje wzrost poziomu kortykosteroidów we krwi , odwracalne odpowiedzi ukł.krwionośnego i odpornościowego- liczba krążących leukocytów¯, liczba neutrofilów i makrofagów , aktywność typu NK¯ , wzrost częstości akcji serca i pojemności minutowej , wpływ na gonady i ukł.rozrodczy – obniżenie laktacji u samic ,zaburzenia w implantacji i rozwoju zarodka , opóźnienie wzrostu płodu i postnatalne zmiany w zachowaniu , poronienia , u samców –zmniany degeneracyjne w nabłonku nasiennym ,mutagenne , zaburzenie w syntezie hemoglobiny, podejrzenie o indukcję nowotworów. Mikrofale- niebezpieczne dla wzroku , poparzenia ;słabe pola- pracownicy, mieszkający w pobliżu źródeł emisji: osłabienie , męczliwość , zaburzenia snu i pamięci , bóle głowy . pobudzenie ukł.przywspółczulnego- zwolnienie akcji serca , zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi , wzmożona potliwość, stany nerwicowe- w wyniku zaburzeń w pobudzeniu i hamowaniu w ośrodkowym układzie nerwowym , wpływ na błony kom.- zaburzenia w przezbłonowym transporcie jonów
Działanie biologiczne pól wolnozmiennych – pole elektryczne – ulega osłabieniu wewnątrz ciała , działa na błony kom. , pole magnetyczne swobodnie wnika do ciała nie ulega osłabieniu . Główne działani układ nerwowy(zmiany w międzyneuronowych połączeniach w korze mózgowej) i krwionośny ( wczęści wynika z zaburzeń wegetatywnego ukł.nerwowego regulującego czynności ukł. krążenia : objawy u pracowników energetyki: bóle ,zawroty głowy , zaburzenia snu i pamięci, zwolnienie akcji serca , i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi., podejrzenie o indukcje nowotworów (białaczki)


Mikroklimat - kompleks czynników fizycznych środowiska pomieszczeń biorących udział w wymianie cieplnej org ludzkiego z otoczeniem czynniki fizyczne tworzące mikroklimat : temperatura , wilgotność i ruch powietrza , prom. cieplne. temp efektywna – różne kombinacje temperatur , wilgotności i ruchu powietrza , dające takie same odczucie ciepła czyli taką samą temp efektywną .Skale temp efektywnych ustalono doświadczalnie , a przyrządem pomiarowym był człowiek.
tętnienie światła - okresowa , regularna zmiana wielkości strumienia świetlnego( pulsowanie strumienia świetlnego) , spowodowane stosowaniem do zasilania prądu zmiennego o częst. 50Hz , największe w lampach wyładowczych fluorescencyjno-wyładowczych( rtęciowych , sodowych , halogenkowych), jest nieprzyjemne , zmniejsza komfort pracy , powoduje szybsze zmęczenie Zjawisko stroboskopowe- występuje , gdy przedmiot oświetlony pulsującym światłem porusza się -gdy porusza się w lini prostej – mamy wrażenie przesuwania się skokami , podczas ruchu obrotowego –można mieć wrażenie zatrzymania , zwolnienia , obrotu w przeciwną stronę. Może być niebezpieczne , jeśli wys, podczas obsługi maszyn mających ostre będące w ruchu obrotowym części.
Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Za szkodliwe czynniki biologiczne, które mogą przyczynić się do zakażenia, alergii lub zatrucia uznaje się (§ 2 ust. 1 rozporządzenia):
drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
hodowle komórkowe,
pasożyty wewnętrzne człowieka.

Szczegółową klasyfikację i wykaz szkodliwych środków biologicznych określono w załączniku 1 do rozporządzenia, który wprowadza m.in. podział czynników biologicznych na grupy zagrożenia (1-4), w zależności od stopnia prawdopodobieństwa wywołania chorób u pracowników, gdzie 1 oznacza grupę najmniejszego ryzyka.
Bibliografia:
Czynniki Szkodliwe dla Zdrowia -mgr inż. Artur Bobrowski
http://bhp.wieszjak.pl/bezpieczenstwo-pracy/101766,czynniki_szkodliwe_dla_zdrowia.html

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online