Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]

plik Pobierz Analiza finansowa przedsiebiorstwa [12 stron].doc

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

Wstęp

Analiza wskaźnikowa

Analiza według metody Du Ponta

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Analiza progu rentowności

 

 

WSTĘP

 

 

 

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

 

Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych[1] i oparta jest na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 

Zalecana jest z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:

charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i umożliwia osobie z zewnątrz ocenę kondycji finansowej,

celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat,

stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży, grupy przedsiębiorstw, podobnych przedsiębiorstw, a także ze wskaźnikami konkurentów w określonym momencie,

wskazuje sposoby, możliwości i niezbędne usprawnienia – jest to konieczne, jeśli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy,

może wyjaśnić spadek zysku i potencjalne możliwości jego wzrostu.

Analiza wskaźnikowa sprowadza się do obliczania odpowiednich wskaźników finansowych i ich porównywania do jakiegoś punktu odniesienia: czy to w przekroju sektorowym (branżowym), czy w czasie. Do ich obliczania wymagane są zarówno informacje zawarte w bilansie firmy, jak i w rachunku z zysków i strat.

W przekroju sektorowym najlepiej jest porównać wskaźniki danej firmy: albo ze wskaźnikami uzyskanymi przez podobną firmę, albo ze wskaźnikami średnimi dla danej branży lub też uzyskanymi przez firmy stanowiące reprezentatywną próbkę branży. Dla menedżera finansowego istotne jest przede wszystkim poznanie wielkości odchyleń między wskaźnikami dla danej firmy a ich średnimi odpowiednikami dla całej branży, bądź dla reprezentatywnej próbki. Znaczne odchylenia między rozpatrywanymi wskaźnikami muszą prowadzić do zastanowienia się czy prowadzona w firmie polityka jest słuszna.

Drugi rodzaj analizy wskaźnikowej, sprowadza się do oceny kształtowania się rozpatrywanych wskaźników danego przedsiębiorstwa w dłuższym okresie.

 

Klasyfikacja wskaźników służących do analizy sytuacji finansowej firmy:

wskaźniki płynności,

wskaźniki zadłużenia (zarządzania długiem),

wskaźniki efektywności (obrotowości),

wskaźniki rentowności (zyskowności),

wskaźniki wartości rynkowej.

 

 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

 

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest to zdolność do utrzymania ciągłości w pokrywaniu wydatków, czyli terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Najczęściej spotykanymi wskaźnikami służącymi do oceny płynności są:

wskaźnik bieżącej płynności,

wskaźnik szybki zwany także kwaśnym testem lub wskaźnikiem podwyższonej płynności.

 

Wskaźnik bieżącej płynności[2]:

 

                            Aktywa bieżące

                            Pasywa bieżące

Gdzie:

Aktywa bieżące = gotówka + należności + zapasy + środki na rachunkach bankowych.

Pasywa bieżące = zobowiązania + bieżąca część kredytu (średnio- i długoterminowego).

Przez aktywa bieżące, zwane także obrotowymi, rozumie się wszystkie te aktywa firmy, które mogą być zamienione na gotówkę - albo w ciągu roku obrachunkowego, albo w ciągu jednego cyklu produkcyjnego.

Pasywa bieżące są rozumiane z kolei jako zobowiązania krótkoterminowe, na które składają bieżące zobowiązania wobec dostawców, budżetu, pracowników oraz banków z tytułu zaciągniętych kredytów (krótko-, średnio- i długoterminowych, z tym, że dla tych dwóch ostatnich kredytów wyliczamy tylko ich bieżącą ratę przypadającą do spłaty).

Tak więc wskaźnik bieżącej płynności informuje o możliwości (zdolności) do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Wskazuje on ile razy bieżące aktywa przewyższają bieżące zobowiązania. Dla kredytodawców wysoki poziom tego wskaźnika stanowi margines bezpieczeństwa wypłacalności firmy. Wartość tego wskaźnika powinna być wyższa od 1, a za optymalną uważa się wartość równą 2.

Bardzo wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o stosunkowo dużych zapasach zgromadzonych w firmie, lub może oznaczać przeterminowane należności czy ich nieefektywne windykowanie.

Niska wartość lub tendencja spadkowa oznaczać będzie utratę bądź możliwość wystąpienia trudności w zakresie wypłacalności.

Wysoka wartość wskaźnika świadczyć będzie o zmniejszającym się udziale zobowiązań krótkoterminowych.

 

Wskaźnik szybki[3]:

 

Aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe czynne

                                               Pasywa bieżące

 

Wskaźnik szybki informuje ile razy najbardziej płynne aktywa firmy przewyższają bieżące zobowiązania. Wskaźnik szybki nie powinien być niższy niż 1. Za korzystną uważa się taką sytuację finansową firmy, w której wskaźnik nie różni się zbytnio od wskaźnika szybkiego.

Z kolei sytuacja, w której wartości wskaźnika szybkiego są niskie, a wskaźnik bieżącej płynności przyjmuje wartości wysokie oznaczać będzie, iż firma zgromadziła wysokie zapasy, ale może to także wynikać z jej świadomej polityki obrony przed inflacją. Wysokie wartości wskaźnika szybkiego wynikają natomiast ze zbyt wysokiego gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub występowania wysokich stanów należności.

Wartości wskaźników płynności dla rozpatrywanego przykładu ukształtowały się na następującym poziomie:

 

 

wskaźnik bieżącej płynności
 
 

 


          =             2,60 – rok bieżący

                                               2,17 – rok poprzedni

                                               1,90 – średnia wartość dla całej branży

                                              

 

wskaźnik szybki         0,64 – rok bieżący

                                                        0,67 – rok poprzedni

                                                        1,08 – średnia wartość dla całej branży

 

 

Sytuacja ta świadczy o tym, że spółka posiada stosunkowo wysokie zapasy (stanowią one obecnie, jak wynika z bilansu, 45% całości aktywów), jednakże są to w większości zapasy surowców i materiałów, które firma zgromadziła świadomie dla uniknięcia ich dużego przewidywanego wzrostu cen.

 

 

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

 

Wskaźnik zadłużenia:

 

Dług ogółem

Aktywa ogółem  

     

Informuje: jak duża część aktywów pochodzi z kapitału obcego. Im mniejszy jest udział długu w całości aktywów, tym bardziej bezpieczna sytuacja dla kredytodawców, mają większe zabezpieczenie przed stratą na wypadek likwidacji firmy.

Im wskaźnik zadłużenia wyższy, tym większe ryzyko działalności przenosi się na kredytodawców, którzy mogą stracić zaufanie do firmy. Wskaźnik ten powinien należeć do przedziału 0,57–0,67[4]. Uważa się, że firma nie ma zachwianej równowagi pomiędzy kapitałem obcym a własnym.

 

Wskaźnik udziału zadłużenia w kapitale własnym:

 

Dług ogółem

Kapitał własny

 

Wskaźnik wyraża możliwość pokrycia całkowitego długu kapitałem własnym. Dla przykładu można podać, iż w tzw. małym biznesie w USA jego graniczną wartością jest proporcja 3:1 a dla większych firm znacznie ostrzejsza. Instytucje finansowe mogą nie chcieć kredytować przedsięwzięć w przypadku, gdy wielkość zaciągniętego kredytu w stosunku do posiadanego kapitału własnego kształtuje się powyżej 1:1.

 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego:

 

                                      Zadłużenie długoterminowe

                                               Kapitał własny

 

Informuje: w jakim stopniu kapitał firmy zabezpiecza udzielony kredyt. Wskaźnik ten bywa również nazywany wskaźnikiem ryzyka. Wskaźnik ten powinien wynosić 0,51. Powyżej 1 oznacza, iż zobowiązania długoterminowe przewyższają kapitały własne firmy.

 

 

 


Wskaźnik pokrycia obsługi długu:

 

                                     Zysk po opodatkowaniu

                                     Raty kapitałowe + odsetki

 

Informuje: ile razy zysk netto firmy przewyższa roczną obsługę długu, a więc sumę rat kapitałowych przypadających do spłaty oraz odsetek.

 

 

 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu:

 

                                      Zysk netto + amortyzacja

                                      Raty kapitałowe + odsetki

 

 

Informuje: ile razy potencjalne źródła spłaty zobowiązań kredytowych pokrywają zobowiązania z tytułu obsługi kredytów w danym roku. Określa stopień zapewnienia spłaty kredytu wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia niekorzystnych okoliczności.

Wartość powszechnie obowiązująca tego wskaźnika: 1,5.

 

 

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek:

 

Zysk przed opodatkowaniem

Odsetki

 

Wskaźnik wyraża zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania odsetek. W przypadku rozważanej przez nas przykładowej spółki wskaźniki związane z zadłużeniem kształtują się następująco:

 

Wskaźnik zadłużenia   0,67 – rok bieżący

                                                                           0,78 – rok poprzedni

                                                                           0,62 – średnia wartość dla całej branży

 

wskaźnik udziału zadłużenia w kapitale własnym
 
 

 

 


                                2,03 – rok bieżący

                                               3,57 – rok poprzedni

                                               1,53 – średnia wartość dla całej branży

 

 

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

 

 

Cykl należności (w dniach):

 

Należności od odbiorców

                            Przeciętna sprzedaż dzienna[5]
 

Gdzie:

Przeciętna dzienna sprzedaż = wpływy ze sprzedaży

                                               360

 

Informuje: w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców, zamrażając swoje środki pieniężne. Ponieważ stan należności jest wielkością często zmieniającą się w czasie, dlatego za bardziej poprawne należy uważać przyjęcie w liczniku tego wskaźnika średniej arytmetycznej ze stanów z początku i końca rozpatrywanego okresu. Jego wysoka wartość informuje o nieefektywnym wykorzystaniu zasobów firmy. Mniejsza wartość wskaźnika świadczy o bardziej korzystnej sytuacji finansowej firmy i mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy.

 

 

Wskaźnik rotacji zapasów:

 

Obrót zapasów:

 

                                      Roczna sprzedaż netto

         &nbs ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online