Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza finansowa - Teoria

plik Pobierz Analiza finansowa - Teoria.doc

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

Analiza – rozkład zjawiska na elementy składowe i ich oddzielne badanie.

Synteza – całość składa się z różnych elementów.

Analiza ekonomiczno-finansowa [szerszy zasięg – zjawiska pieniężnej sfery realnej] + Analiza finansowa [ogranicza się do zjawisk pieniężnych] Þ to 2 działy analiz gospodarczych.

 

Źródła analizy zjawisk finansowych:

Sprawozdawczość finansowa

Bilans – zestawienie wartości majątkowych i kapitałowych, czyli źródeł pochodzenia i kierunków wykorzystania;

Rachunek wyników (~zysków i strat) – postać kalkulacyjna i rodzajowa; jak czerpano przychody pieniężne, przy poniesieniu jakich kosztów;

Sprawozdanie z przepływu strumieni pieniężnych – uzupełnienie rachunku zysków i strat;

Cel Þ dążenie do maksymalizacji wartości poprzez maksymalizację zysków w długim okresie.

Dodatkowe źródła à materiały obejmujące mniej niż 1 rok

Raporty kwartalne, miesięczne;

Informacje z ewidencji księgowości;

Dokumentacja pierwotna, będąca podstawą sporządzania ewidencji księgowych;

Materiały publikowane przez GUS, biuletyn informacyjny NBP, sprawozdanie ministra finansów

 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa wymaga porównań do wyników analizy przedsiębiorstw tej samej branży, np. w celu ustalenia rankingu przedsiębiorstw.

Analiza finansowa porównawcza może polegać nie tylko na porównywaniu efektów działania podobnych przedsiębiorstw i środków użytych do osiągnięcia efektów, ale też wyników i środków zastosowanych przez to samo przedsiębiorstwo w czasie – jest to analiza porównawcza w czasie.

Powstają różne zagadnienia metodyczne, które trzeba wyjaśnić, aby efekty analizy były poprawne.

 

Zakłócenia porównawcze:

Zmiana siły nabywczej pieniądza wynikająca z inflacji (1 zł utargu w ’99 nie oznacza tego samego co 1 zł utargu w 2001r.); w sprawozdawczości operuje się wskaźnikami związanymi z ceną.

Wskaźnik wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych CTUK (CPI) à relacja średniego poziomu cen wybranego koszyka towarów do koszyka przed rokiem

CPI2001/2000 =  105,4

Koszyk towarów, który kosztował w 2000r 100zł, w 2001 kosztuje 105,4 zł.

2001 à x mln zł

2001 · CPI     x/105,4

Poziom cen zbytu w przemyśle à CZP

CZP2001/2000 = 104,1   - jest on niższy niż CTUK

Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa i jego działalności; outsourcing – „wyrzucanie” działalności na zewnątrz; takie zmiany mają wpływ na strukturę kosztów i wielkość wyników.

 

Zatem dokonując analizy porównawczej w czasie trzeba uwzględnić zmiany cen oraz zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Komu służy analiza i jak jest przystosowana do celów / funkcje analizy:

Analiza finansowa jest instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem. Powinna dostarczyć zarządowi przedsiębiorstwa informacji na temat tego, co w porównaniu z założeniami zostało, a co nie zostało osiągnięte. Służy to temu, aby:

zastanowić się nad odpowiedzialnością osób za wyniki

przydatnością tych osób

a także nad zmianami organizacyjnymi, technicznymi itp.

Analiza finansowa powinna pozwolić na określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń (SWOT). Powinna wyjawiać efekty, przyczyny, wskazywać na działania, które powinny być podjęte, aby wyeliminować punkty słabe i zagrożenia.

AF – instrument kontroli i oceny tego, co było w przeszłości.

Analiza finansowa dostarcza przesłanek do planowania działalności na przyszłość.

 

Wyniki analizy są wykorzystywane w najszerszej skali przez Zarząd, w mniejszej przez Radę Nadzorcza, a w najmniejszej – przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

AF prowadzą również instytucje i osoby „zewnętrzne” dla przedsiębiorstwa np. wierzyciele, którzy ulokowali w firmie pieniądze; wszyscy, którzy dokonują oceny zdolności kredytowej firmy (banki).

AF prowadzą banki dla swoich potrzeb, wykorzystują one inne metody analizy. Potencjalni inwestorzy też są zainteresowani AF, oceniają czy zakup akcji jest opłacalny.

 

ANALIZA ZJAWISK GOSPODARCZYCH W CZASIE

 

Wykorzystujemy w tym celu CPI – consumer price index /Indeks Cen Zbytu Producentów

Przeliczenia takie są potrzebne, gdy chodzi o zilustrowanie dynamiki zjawiska

 

 

I okres

II okres

III okres

Zysk

600

750

1300

I = 100

100

125,0

217,0

Zysk = ceny roku III

1260

1050 (750´1,4)

1300

CPI

1

1,5

1,4

Dynamika zjawiska w ujęciu nominalnym. W roku II w porównaniu do I ceny były o 50% wyższe, w III do I – wyższe o 40%.

Dynamikę można przedstawiać stosując prawo odwrotu.

 

Zysk w cenach roku III

600

500 (750:1,5)

619 (1300:2,1)

 

Ta metoda nie ma wpływu na wskaźniki dynamiki

 

I = 100

100

83,33

103,17

III = 100

(600:619)

(500:619)

 

W wielkościach realnych zysk jest niekorzystny (rok III regres)

 

Porównania w przestrzeni – dot. tego samego okresu, ale gospodarki innych przedsiębiorstw

 

1. Porównanie proste

 

Przedsiębiorstwo A

Przedsiębiorstwo B

Zysk w 2001r.

100

120

Zyskowność przedsiębiorstwa B jest o 20 jedn. wyższa.

 

2. Wskaźniki znormalizowane

 

Przedsiębiorstwo A

Przedsiębiorstwo B

Przedsiębiorstwo C

2000 – zysk

100

120

140

Σ = 360

= = 120

Analiza pogłębiona – wskaźniki znormalizowane

                                      1...i...n

 

                 

 

Wskaźniki znormalizowane liczymy, gdy wielkości stanowiące wskaźniki są dodatnie.

Jeśli wskaźniki są wartości ujemnej, to stosujemy wzór:

,   ,     

Wskaźniki są potrzebne do ustalenia hierarchii przedsiębiorstw z punktu widzenia wyników gosp., zwłaszcza, gdy wyrażają się one kilkoma wskaźnikami.

 

Przedsiębiorstwa

Stopa zysku %

Zysk / pracownika

Punkty

st. zysku

A

16

1,5

3 + 3 = 6

B

20

2,1

4 + 5 = 9

C

10

1,3

1 + 2 = 3

D

24

2,0

5 + 4 = 9

E

15

1,1

2 + 1 = 3

 

Jak ustalić hierarchię?

Przydzielamy punkty. Ale nie da się w tym przypadku określić, które przedsiębiorstwo jest najlepsze (B i D – taka sama ilość punktów; C i E też).

A zatem: lepiej posłużyć się wskaźnikami znormalizowanymi

      17 (średnia stopa zysku)     1,6 (średni zysk / 1 pracownika)

 

stopa zysku’

(z/p)’

S x’

 

A

0,94 (16:17)

0,94 (1,5:1,6)

1,88

3.

B

1,18

1,31

2,49

2.

C

0,59

0,81

1,40

5.

D

1,41

1,25

2,66

1.

E

0,88

0,69

1,57

4.

Ten sposó ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online