Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami.doc

Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne J

 

Test B

Pytania zwykłe: prawda fałsz

Wskaźnik marży bezp. mówi nam o efektach dźwigni połączonej.

Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do całości przedsiębiorstwa.

Kapitał zgromadzony aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczone do podziału.

Agio jest to różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną i nie wpływa na podwyższenie kapitału akcyjnego.

Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży to wywoła to zwyżkowy ruch cen.

Ujemny kapitał pracujący oznacza, że część aktywów bieżących w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałami długoterminowymi.

Im dłuższy jest cykl konwersji kapitału obrotowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa.

Skonto kasowe oferuje klientowi upust za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.

Wewnętrzna stopa zwrotu jest to taka stopa procentowa, która czyni firmę obojętną między wyborem inwestowania lub oddawania pieniędzy na procent.

Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.

Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej nie ma związku z tzw. Osłoną podatkową przedsiębiorstwa.

Koszt kapitału dla przedsiębiorstwa jest stopą stosowaną do zdyskontowania strumieni pieniężnych, przychodów pieniężnych firmy w ten sposób określa jej wartość.

Na fundusz zasobowy spółdzielni wymagany jest coroczny odpis z czystego zysku w wysokości 5% aż do momentu, gdy fundusz ten nie osiągnie wysokości wymienionych udziałów obligatoryjnych.

Finansowe składniki majątku trwałego to krótkoterminowe papiery wartościowe firmy i należności u kontrahentów.

Średni ważony koszt kapitału nie odzwierciedla rzeczywistych poniesionych w przeszłości kosztów kapitału będącego w danym momencie w dyspozycji firmy.

 

Pytania testowe:

Koszty stałe spółki wynoszą 70000, jednostkowe koszty zmienne 12000, cena wyrobu 6500 to próg rentowności w ujęciu ilościowym

12727

12748

152748

 

Do podstawowych prac i obowiązków komandytariusza należy:

odpowiedzialność wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach

odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach

odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki tylko na zasadzie pełnomocnictwa i prawo do udziału w zyskach i stratach

 

Zasilanie kapitału akcyjnego może odbywać się:

przez emisję akcji i skutki aktualizacji środków stałych

tylko przez emisję nowych akcji

tylko aktualizacja środków stałych

 

W analizie ryzyka operacyjnego stosuje się następujące miary ryzyka:

próg rentowności

dźwignię finansową i próg rentowności

próg rentowności, dźwignię operacyjną i marżę bezp.

 

Factoring właściwy:

podpisanie umowy przelewu wierzytelności wraz z przeniesieniem ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora

możliwość odroczenia płatności odbiorcom powyżej terminów stosowanych w normalnych warunkach

podpisanie umowy przelewu wierzytelności bez przeniesienia ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora

 

Złota reguła bilansowa oznacza:

majątek trwały jest finansowany z zobowiązań bieżących w całości

majątek trwały jest finansowany z kapitałów własnych firmy

majątek trwały jest finansowany z kapitałów stałych

 

Do majątku trwałego zaliczamy:

zobowiązania bieżące i rzeczowe składniki majątku trwałego

kapitały stałe i długoterminowe papiery wartościowe

należności długoterminowe i rzeczowe składniki majątku trwałego

 

Jeżeli oprocentowanie kredytu wynosi 10%, stopa opodatkowania 40%, to ile wynosi koszt kapitału obcego:

6%

10%

14%

 

Kredyt kasowy na rachunku bieżącym jest:

kredytem kasowym przejściowym i odnawialnym

kredytem otwartym i nieodnawialnym

kredytem, dla którego należy otworzyć rachunek pomocniczy

 

Akcje firmy są warte na giełdzie 100 zł, ostania dywidenda została wypłacona w wysokości 14 zł, zakłada się, że wysokość dywidendy będzie rosnąć w tempie 2% rocznie. Ile wynosi koszt kapitału własnego:

16,28%

16%

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

Test D

 

Zaznacz zdania prawdziwe: prawda fałsz

Finansowanie obce odbywa się za pomocą spieniężenia środków trwałych.

Pozytywny efekt dźwigni finansowej występuje wówczas, gdy stopa zwrotu od aktywów przewyższa stopę oprocentowania kredytów.

Kapitał zapasowy w spółce z.o.o. nie jest tworzony obligatoryjnie.

Wskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o efektach dźwigni połączonej.

Finansowanie własne o charakterze wewnętrznym to finansowanie udziałowe.

Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do poszczególnych części przedsiębiorstwa.

Kapitał zgromadzony z aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczony do podziału.

Agio jest to różnica pomiędzy ceną nominalną, a ceną emisyjną i nie wpływa ona na podwyższenie kapitału akcyjnego.

Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży, to wywoła to zniżkowy ruch cen.

Finansowanie zewnętrzne własne odbywa się za pomocą przekształceń składników majątkowych.

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź

Koszty stałe spółki wynoszą 390000 zł, koszty zmienne 150000 zł, a sprzedaż 600000 zł, to próg rentowności w ujęciu ilościowym wynosi:

520 sztuk

48 sztuk

87 sztuk

PR = KS / ( 1 – KZ / S)

 

Do podstawowych praw i obowiązków komandytariusza należy:

odpowiedzialność wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach

odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach

odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki tylko na zasadzie pełnomocnictwa i prawo do udziału w zyskach i stratach

 

Wskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o:

o efektach dźwigni połączonej

o ile może zmniejszyć się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie wielkość dodatnią

o ile może zmniejszyć się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie poziom 0

 

Zasilanie kapitału akcyjnego może odbywać się następująco:

przez emisję akcji i skutki aktualizacji środków stałych

tylko przez emisję nowych akcji

tylko aktualizacja środków stałych

 

W analizie ryzyka operacyjnego stosuje się następujące miary ryzyka:

próg rentowności

dźwignię finansową i próg rentowności

próg rentowności, dźwignię operacyjną i marżę bezpieczeństwa

 

Mamy zainwestować 150 zł każdego roku w ciągu następnych 4 lat począwszy od przyszłego roku. Ile otrzymamy pod koniec czwartego roku, jeśli odsetki wynoszą 10% rocznie:

695,15 zł

2650 zł

742,15 zł

FV = 150 * ( (1,1)4 –1 ) / 0,1

 

Firma została wyceniona na kwotę 100 tys. zł. Właścicielowi została złożona oferta wykupu firmy za kwotę 180 tys. zł z terminem zapłaty w końcu trzeciego roku. Stopa procentowa oceniona jest na poziomie 25%. Obliczyć obecną wartość oferty:

145,30 tys. zł

92,16 tys. zł

84,20 tys. Zł

KD = KP / ( 1 + p )N = 180000 / ( 1,25 )3

 

Firma rozważa dwa projekty. Charakterystyka projektów jest następująca:

 

Projekt A

Projekt B

-500

-900

200

0

400

300

300

400

300

300

0

700

 

Który projekt należy wybrać:

projekt B, bo NPV = 345

projekt A, bo NPV = 427

projekt A, bo NPV = 218,94

 

 

 

 

Im wyższa marża bezpieczeństwa, tym próg rentowności niższy i mniejsze ryzyko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test A

 

Zaznacz zdania prawdziwe: prawda fałsz

Finansowanie obce odbywa się za pomocą spieniężenia środków trwałych.

Pozytywny efekt dźwigni finansowej występuje wówczas, gdy stopa zwrotu od aktywów przewyższa stopę oprocentowania kredytów.

Kapitał zapasowy w spółce z.o.o. nie jest tworzony obligatoryjnie.

Finansowanie własne o charakterze wewnętrznym to finansowanie udziałowe.

Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do poszczególnych części przedsiębiorstwa.

Kapitał zgromadzony z aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczony do podziału.

Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży, to wywoła to zniżkowy ruch cen.

Finansowanie zewnętrzne własne odbywa się za pomocą przekształceń składników majątkowych.

Dodatni kapitał pracujący oznacza, że część aktywów bieżących w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałami długoterminowymi.

Im dłuższy jest cykl konwersji kapitału obrotowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa.

Skonto kasowe oferuje klientowi upust za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.

Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online