Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza ekonomiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - podzialy i klasyfikacje [6 stron].doc

Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

 

 

1. Metody analizy ekonomicznej.

metoda porównań

metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych

 

Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

pomiar produkcji

zdolność produkcyjna

analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania)

 

Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.

podział kosztów

układ rodzajowy i układ kalkulacyjny

próg rentowności

analiza kosztów pracy

 

Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi

produkcyjność środków trwałych

wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny

 

Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa

aktywa i pasywa

pokrycie finansowe majątku trwałego

 

 

Analiza ekonomiczna zajmuje się badaniem struktury zjawisk i procesów gospodarczych oraz przyczyn, które doprowadziły do powstania danego zjawiska czy procesu gospodarczego.

 

Analiza dzieli się na:

Þ strukturalna (bada z jakich cząstek składa się poszczególne zjawisko gosp.)

Þ przyczynowa (źródła powstania przyczyny)

 

Analiza ekonomiczna dzieli się na:

Þ makroekonomiczna (dotyczy zjawisk i procesów w całej gosp.)

Þ mikroekonomiczna (procesy zachodzące w naszej firmie)

 

Celem analizy ekonomicznej jest dostarczanie danych (dane - ciąg zdarzeń), które są użyte w procesie decyzyjnym.

Analiza ekonomiczna zajmuje się:

szeregiem kwestii w przed., wynikami finansowymi

wynikiem materialnym (firma handlowa - obrót; firma produkcyjna - wypracowany asortyment produktów; firma usługowa - asortyment usług)

kosztami własnymi

postępem technicznym i innowacją

możliwościami rozwoju

gospodarką środkami trwałymi

gospodarką materiałową

gospodarką zasobami ludzkimi

wartością przedsiębiorstwa, majątkiem firmy

 

Wskaźniki dzielimy ze względu na:

cechy pojemności (obszar zjawiska obejmowany przez wskaźnik)

wskaźniki syntetyczne, cząstkowe, szczegółowe

cechy decyzyjności (możliwość wpływania na kształtowanie się wielkości wsk.)

wskaźniki sterowalne - mamy znaczny wpływ na wsk.

wskaźniki niesterowalne - wpływ na wskaźnik jest poza kontrolą

cechy motywacyjności (na ile wskaźnik zmusza nas do działania)

     neutralne - bez względu na jego wielkość nie reagujemy

     preferencyjny - gdy wahania tego wskaźnika zmuszają nas do działania

 

Analiza ekonomiczna:

a) ex post (dokonywana po fakcie, ocena zjawisk które już zaszły)

b) operacyjna (w chwili obecnej)

c) ex ante (dotyczy czegoś co się dopiero wydarzy)

- taktyczna (do roku)

- strategiczna (jak sobie określimy)

 

Etapy analizy ekonomicznej:

dokładne określenie przedmiotu analizy

wybór kryteriów oceny

określenie adekwatnych miar

ustalenie jednostki odniesienia

ustalenie odchyleń sytuacji rzeczywistej od planu

określenie przyczyny

określenie działań racjonalizujących zjawisko / proces

 

Źródła informacji:

pozaewidencyjne

dane postulowane w krótko i długookresowych planach przed. (biznes plan)

analizy dokonywane w okresach poprzednich

wyniki kontroli z lat ubiegłych

dane i informacje o innych przed. działających w naszym sektorze

informacje prawne (prawo gospodarcze)

 

ewidencyjne

dokumentacja pierwotna i wtórna (asygnaty kasowe, dowody sprzedaży)

zapisy dokonywane w syntetycznych i analitycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta, rejestry, kartoteki, dyskietki)

sprawozdawczość dokonywana przez firmę

 

Metody analizy ekonomicznej:

metody indukcyjne

- punkt wyjścia (szczegół Þ ogół)

- przyczyna Þ skutek

- czynnik Þ wynik (b. szczegółowa, rozpatrujemy każdy element, czasochłonna, zaleta - metoda bardzo dokładna)

 

metody dedukcyjne

- szczegół Ü ogół

- przyczyna Ü skutek

- czynnik Ü wynik (mniejsza dokładność, mniej poświęcamy czasu)

 

Metody porównań:

metoda porównań w czasie - kształtowanie określonych czynników, wskaźników w stosunku do danych z okresu bazowego lub przeszłego.

metoda zwykła - wszystkie dane odnosimy do jednego stałego okresu (bazowy)

metoda łańcuchowa (każda dana odnoszona jest do wielkości danej w okresie poprzednim)

 

metoda porównania wielkości rzeczywistych z planowanymi

metoda porównań wewnętrznych - porównujemy wskaźniki w danym przedsiębiorstwie.

metoda porównań zewnętrznych - porównujemy nasze przedsiębiorstwo do podobnego na rynku.

 

Metoda kolejnych podstawień - patrzymy na ile czynnik wpłynął na nasze rozwoje gospodarcze. Dotyczy sumy iloczynu, ilorazu.

Metoda różnic cząstkowych

Metoda podstawień krzyżowych

 

 

Produkcja jest to efektywne wykorzystanie czynników wytwórczych. Produkcja służy do wykrycia:

wskaźnika efektywności pracy

wskaźnika zdolności produkcyjnej

wskaźnika majątku przedsiębiorstwa

 

Jeśli wielkość produkcji (licznik) rośnie szybciej od mianownika, oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie czynnika w mianowniku.

 

Mierniki produkcji:

naturalne - wielkość w jednostkach fizycznych (m, m2, m3, szt.)

umowne - pozwalają przeliczyć produkcję różnych wyrobów, w ramach jednego asortymentu na określony umowny produkt (piwo, wino, wódka - 100% spirytusu)

wartościowe - pozwalają na porównanie różnych asortymentów, różnych typów wyrobów i wyrażenie ich wartości w pieniądzu.

pracochłonności:

brutto (produkcja towarowa, globalna)

netto (produkcja czysta, sprzedaż netto)

 

Produkcja towarowa - wartość wytworzonej produkcji przemysłowej przeznaczonej do sprzedaży (wyroby gotowe, półfabrykaty, części, usługi przemysłowe)

Produkcja globalna - całkowity efekt działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Produkcja czysta - wartość nowo wytworzonych wyrobów w przedsiębiorstwie w danym okresie czasu.

Produkcja sprzedana netto - różnica między wartością sprzedaży w cenie zbytu, a kosztami materiałowymi pomniejszonymi o amortyzację.

 

Zdolność produkcyjna jest to sprawność techniczna maszyn i urządzeń wyrażająca się w ilości wyprodukowanych w danym okresie wyrobów, bądź możliwościach przerobu określonej ilości surowca w jednostce czasu.

potencjalna - to co byliśmy w stanie wytworzyć

aktualna - to co możemy wytworzyć

efektywna - to co faktycznie wytworzymy

 

Czynniki aktualnej zdolności produkcyjnej:

wielkość instalacji, maszyn i urządzeń.

dostępność siły roboczej.

dostępność gotówki.

zaopatrzenie (dostępność surowca)

klienci (wymogi techniczne, technologiczne)

wydajność (różnorodność i liczba wykonywanych zadań)

 

Czynniki efektywnej zdolności produkcyjnej:

umiejętne, efektywne organizowanie w fazie planowania

stopień wykorzystania maszyn i technologii

umiejętność i wszechstronność pracowników

efektywne zaopatrzenie

motywacyjność płac, wydajność pracy

 

Możliwości zmiany zdolności produkcyjnych (zmiana jest tym szybsza im wyższego poziomu struktury dotyczy)

czas niezbędny do wykonania zmiany zdolności produkcyjnych jest proporcjonalny do wielkości zmiany i przyrostu zdolności produkcyjnych.

liczba zmian w ramach zdolności produkcyjnych dokonywanych w określonym czasie jest ograniczona

 

Sposoby analizy struktury asortymentowej produkcji:

Analiza obserwacji sprzedaży, obserwacji kształtowania zapasów wyrobów gotowych przedsiębiorstwa.

SAP zależy od możliwości technicznej przedsiębiorstwa, potrzeb materiałowych, surowcowych (zaopatrzenie) i zapotrzebowania w zakresie siły roboczej; zewnętrznie - potrzebami odbiorców.

 

SAP obejmuje:

 analizę wykonania planu produkcji pod względem osortymentowym.

ustalenie czynników, które wpłynęły na nie wykonanie planów tej kwestii.

 

Jeżeli asortymentowa analiza produkcji obejmuje dużą ilość wyrobów, to w jej analizie ograniczamy się do podstawowych wyrobów gotowych lub określonych grup wyrobów.

 

Wskaźnik asortymentowości produkcji - w tym wskaźniku produkcja zaliczana jest do produkcji asortymentowej w następujący sposób:

- Pr. rz. > Pr. pl. to do obliczeń zalicza się Pr. pl.

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza ekonomiczna [44]

 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 4 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 5 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 6 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 7 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 8 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 01 Definicje
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 02 Metody badawcze w analizie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 03 Analiza sprawozdań finansowych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 04 Analiza przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 05 Wstępna i szybka metoda oceny firmy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 06 Analiza zasobów trwałych w przedsiębior...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online