Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - Ściąga

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - Sciaga.doc

Próg rentowności ilościowy.

BEP= Ks / (cj – kzj)

 

Próg rentowności wartościowy

BEP’= BEP • cj

Próg rentowności procentowy

BEP”=BEP / Pm • 100%

Pm -maksymalna ilość sprzedanych wyrobów

Zm- zysk maksymalny przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych

Zm= Pm • cj – (Ks + Pm • Kzj)

 

Cena jednostkowa graniczna

cjg = kzj • Px  + Ks / Px = c min

 

Koszt zmienny jednostkowy graniczny

kzjg = cj • Px – Ks / Px

 

Margines bezpieczeństwa za względu na cenę

Mbc = cj – cjg / cj • 100 %

Określa on o ile procent można obniżyć cenę wyrobu aby przy wykorzystaniu max zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwie osiągnąć próg rentowności.

 

Margines bezpieczeństwa za względu na koszty

Mbk = kzjg – kzj / kzj • 100%

Określa on o ile procent można zwiększyć koszt przypadający na jeden wyrób aby przy wykorzystaniu wszystkich mocy produkcyjnych  przedsiębiorstwo osiągnęło próg rentowności.  

 

Wskaźnik płynności ogólnej (bieżącej)

aktywa bieżące / pasywa bieżące

Wskaźnik płynności szybki

aktywa bieżące – zapasy / zobowiązania bieżące

Rygorystyczny wskaźnik płynności 

Środki pieniężne / natychmiastowo wymagalne płatności

 

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem  I

sprzedaż netto / przeciętna wartość aktywów

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem  II

sprzedaż netto /  aktywa ogółem

Informuje jaką wartość sprzedaży przynosi jedna złotówka zaangażowana w funkcjo. majątku firmy. 

Wskaźnik rotacji majątku trwałego

sprzedaż netto / średnia wartość majątku trwałego

Informuje nas jaką wartość sprzedaży przynosi jedna złotówka majątku trwałego.

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

sprzedaż netto / przeć. wartość majątku obrotowego

Wskaźnik rotacji zapasów

koszty wytworzenia prod. sprzedanej / przeć. stan zapasów

 Określa ilość cykli obrotu zapasami w danym okresie.

Wskaźnik rotacji zapasów

sprzedaż netto / przeć. wartość zapasów

przeć. stan zapasów= zapasy z roku badanego + zapasy z roku poprzedniego

Określa on ile razy w ciągu badanego okresu firma odnawia stan swoich zapasów.

Cykl obrotu zapasami w dniach

Średni stan zapasów / sprzedaż netto • (360 dni)

Określa on nam liczbę dni w których firma odnawia stan swoich zapasów dla zrealizowania określonej sprzedaży. 

Cykl inkasowania należności

Średni stan należności / sprzedaż netto (360 dni)

Określa liczbę dni sprzedaży za które nie uzyskamy jeszcze gotówki, dostarcza informacji jak długo badana firma kredytuje swoich klientów wyrobów gotowych i jak długo środki pieniężne są zamrożone  należnościach. 

Cykl środków pieniężnych

cykl obrotu zapasami w dniach  + cykl inkasowania należności –cykl spłaty zobowiązań= średni stan zobowiązań krótkoterminowych / sprzedaż netto 

Określa liczbę dni od momentu zainwestowania środków pieniężnych w aktywa bieżące do momentu ich powrotu do przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rotacji należności

Sprzedaż netto / przeć. wartość należności • (360 dni)

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

zobowiązania ogółem / aktywa ogółem •100 %

Wskaźnik te informuje na ja duża część aktywów pochodzi z kapitału obcego.   

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku

kapitał własny / aktywa 

Wskaźnik relacji zobowiązań i kapitałów własnych

całość zobowiązań / całość kap. własnych

całość zobowiązań / kap. akcyjny firmy

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego zobowiązaniami długoterminowymi

majątek trwały / zobowiązania długoterminowe 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową

nadwyżka finansowa / przeciętny stan zobowiązań

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (0,51)

Zobowiązania długoterm. / kapitał własny

Określa w jakim stopniu kapitał firmy zabezpiecza udzielony kredyt.   

Wskaźnik obsługi zadłużenia  (1,5)

zysk netto + amortyzacja / raty kapitałowe + odsetki

Informuje nas ile razy potencjalne źródła spłaty kredytu są w stanie pokryć zobowiązania z tytułu obsługi długu.     

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

zysk brutto + odsetki / odsetki

EBIT = zysk brutto + odsetki

Określa on ile razy badana firma jest w stanie spłacić odsetki z dochodów bieżących. 

 

Wskaźnik efektywności

kapitał obrotowy = majątek obrotowy – zobow. bieżące

kapitał obrotowy = kapitał własny – majątek trwały   

kapitał stały = kapitał własny + zobow. długoterm.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)

zysk netto / sprzedaż netto • 100 %

Określa jaką wielkość zysku przynosi jedna złotówka sprzedaży. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

zysk brutto / sprzedaż netto •100 % 

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)

zysk netto / aktywa ogółem • 100 %

Określa ogólną zdolność aktywów do generowania zysków pozwala ocenić wykorzystanie wszystkich zasobów w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

zysk netto / kapitał własny • 100 %

Pozwala on właścicielowi firmy ocenić wykorzystanie ulokowanych kapitałów.

 

Wskaźnik poziomu kosztu

koszt wł. sprzedaży / sprzedaż netto

Rentowność kosztów

zysk netto / koszt wł. sprzedaży

Wskaźnik zysku netto na 1 akcje

EPS= zysk netto / ilość wyemitowanych akcji

Relacja ceny rynkowej akcji do zysku netto z akcji

P/E= cena rynkowa 1 akcji / zysk netto na 1 akcji

Stopa dywidendy

PPS= dywid. na 1 akcje / cena rynkowa 1 akcji •100%

Stopa wypłat dywidendy

dywidenda na 1 akcje / zysk netto na 1 akcje •100 

Cena giełdowa

P/E• zysk netto / ilość wyemitowanych akcji 

                                       ROE

            ROA                         mnożnik kapitału własnego

  

ROS                           obrotowość majątku

Zysk :   sprzedaż           sprzedaż  :  majątek 

przychody – koszty                  m. trwały + m. obrotowy

 

 

 

  

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online