Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna [53 strony]

plik Pobierz Analiza ekonomiczna [53 strony].doc

 

 

PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ 3

POJĘCIE I RODZAJE ANALIZ 3

ŹRÓDŁA INFORMACJI DO ANALIZ 5

OBSZARY ANALITYCZNE – SCHEMAT ANALIZY 5

METODY BADAWCZE W ANALIZIE 6

Przekroje porównywania zjawisk ekonomiczno-finansowych 6

PORÓWNAWCZE BADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 7

METODY BADANIA PRZYCZYNOWEGO 7

Praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji 8

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 8

BILANS FIRMY 8

WSTĘPNA ANALIZA BILANSU 9

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10

WSTĘPNA ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 11

ANALIZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 11

ISTOTA I OBSZAR ANALIZY 11

ANALIZA rachunku przepływów środków pieniężnych polega na ustaleniu, jakie zdarzenia gospodarcze, które zachodzą w przedsiębiorstwie mają najważniejszy wpływ na generowanie jego zasobów gotówkowych. 11

Przepływy środków pieniężnych pozwalają dokonać wstępnej oceny sytuacji finansowej. Dają także odpowiedź na pytanie z jaką firmą mamy do czynienia, jakie mogą wystąpić zagrożenia dla jej funkcjonowania, a jakie stoją przed nią szanse rozwojowe . 11

MIERNIKI OPARTE NA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 11

WSTĘPNA I SZYBKA METODA OCENY FIRMY 12

Istota analizy wskaźnikowej 12

Wskaźniki aktywności gospodarczej 12

Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa 13

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa 13

Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 13

ANALIZA ZASOBÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 14

Struktura rodzajowa majątku trwałego przedsiębiorstwa 14

Procesy odtworzeniowo -inwestycyjne- regulowanie zasobów środków trwałych 15

OCENA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM 15

ANALIZA ZASOBÓW OBROTOWYCH FIRMY 16

PRZEDMIOT ANALIZY 16

STRATEGIE FINANSOWANIA MAJĄTKU FIRMY 16

ISTOTA KAPITAŁU PRACUJĄCEGO 17

OCENA KAPITAŁU PRACUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 17

ANALIZA ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH FIRMY 17

Główne źródła kapitałów tworzących zasoby firmy 17

Mechanizm działania dźwigni finansowej jako kryterium wyboru kapitałów 18

Koszt kapitałów w wyborze źródeł finansowania firmy 19

Zasady finansowania w kształtowaniu zasobów kapitałowych 20

Punkt IX Analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej 21

ANALIZA POZIOMU, STRUKTURY I ROTACJI ZAPASÓW 22

KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁYCH POZIOMÓW ZAPASÓW 22

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 23

Proste metody oceny projektów inwestycyjnych 23

Statyczna – są proste w obliczeniach, łatwe do zastosowania, mało pracochłonne. Nie uwzględniają zmian wartości w czasie. Metody te wykorzystywane są do ocen projektów o niewielkim znaczeniu, na etapie prac wstępnych, kiedy brak pełnego zestawu informacji. 24

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi. 24

WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 25

Kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania 25

Metody wyboru efektywnych źródeł finansowania – rachunek ekonomiczny 26

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA FIRMY 26

POJĘCIE PRZYCHODÓW I ICH RODZAJE 26

Szczegółowa analiza przychodów. 27

Analiza ogólna kosztów działalności i ich zmian. 28

Szczegółowa analiza kosztów wg podstawowych przekrojów strukturalnych 29

Przekroje analizy wyniku finansowego 30

Analiza wyników finansowych w wielkościach bezwzględnych 31

ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ FIRMY 31

Analiza ekonomiczno finansowa jako podstawa wyceny wartości firmy 31

Majątkowe metody wyceny wartości firmy 32

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda mnożnikowa 33

 

 
 
PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZPOJĘCIE I RODZAJE ANALIZAnaliza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania.

Celem analizy jest:

- sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników

- wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych

- określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu  

- podejmowanie decyzji zarządczych, służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Narzędzia analizy, jej metody pozwalają wyznaczyć kierunki przyszłych działań firmy. Łączy ona dzisiejszą działalność przedsiębiorstwa z jego przyszłymi rezultatami. Jest mechanizmem integrującym proces formułowania strategii oraz jej realizację. Analiza ekonomiczna może być rozumiana nie tylko jako narzędzie zarządzania, ale także jako dokument, opracowanie, które powstało w rezultacie zastosowania określonych metod badawczych.

Analiza e. z punktu widzenia klasycznego podziału:

- analiza techniczno-ekonomiczna (koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej, stopień nowoczesności wytwarzania, wyposażenie i majątek trwały, procesy zaopatrzenia w surowce i materiały, magazynowanie, gospodarowanie zatrudnieniem itp.)

- analiza finansowa (dotyczy ona całokształtu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też trudne jest jednoznaczne określenie obszarów tej analizy. Do podstawowych zagadnień należących do analizy finansowej można zaliczyć: wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych(bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych), analizę wskaźnikową, wynik finansowy i czynniki go kształtujące, koszty działalności, dochody ze sprzedaży, rentowność, płynność, kapitał obrotowy, ocenę procesów inwestycyjnych, źródeł finansowania.)

Ogólny cel analizy finansowej- syntetyczne określenie stanu finansowego, weryfikowanie decyzji rozwojowych, poszukiwanie rezerw efektywnościowych.

całość w pliku

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online