Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

75 pytań z finansów

plik Pobierz 75 pytan z finansow.pdf

1
1. Co to jest inwestycja.
Bieżące wyrzeczenie się pieniędzy lub innych zasobów własnych w oczekiwaniu, że przyszłe
dochody z inwestycji będą wystarczająco atrakcyjne aby uzasadnić nasze wyrzeczenie,
uwzględniając ryzyko związane z tą inwestycją. Decydując się na inwestycję dobrowolnie
rezygnujemy ze wszelkich możliwości, jakie mielibyśmy nie inwestując, zdając sobie sprawę,
że to, co zaprzepaszczamy jest mniej cenne= warte niż to co oczekujemy uzyskac po
zakonczeniu inwestycji, biorac pod uwage ryzyko, ze nie wszystko w 100% musi się spelnic,
co oczekujemy od naszej inwestycji.
2. Scharakteryzuj dwie podstawowe strategie inwestowania TD i BU
TD <Top-Down> polega na określeniu ile wydać na poszczególne zasoby (akcje,
obligacje)<assets allocation>, zaś potem na wyborze konkretnych p.w. <security selestion>.
BU <Bottom-Up> polega na kupnie najtańszych (niedowartościowanych) p.w .
3. Na czym polega rynek bezpośredni i rynek agentów
Bezpośrednie: najmniej zorganizowany; kupujący i sprzedający szukają siebie
bezpośrednio,np.sprzedajacy lodowke,udzielajacy korepetycje oglaszaja się w gazecie.
niewielkie pieniądze.
Agentów - pośredników: np. rynek nieruchomości; pośrednicy posiadają specjalistyczą
wiedzę.Bank inwestycyjny tez może być posrednikiem gdy wprowadza=sprzedaje na rynku
pierwotnym, np. oblibacje Elektrim.
4. Na czym polega rynek dealerów i rynek aukcyjny
Dealerów: uczestnicy rynku specjalizujący się w towarze X kupują taniej I sprzedają drożej
na własny rachunek.
Aukcyjne: uczestnicy zainteresowani towarem X spotykają się w jednym miejscu aby
sprzedać/kupić ten towar; aukcje periodyczne, ciągłe.
5. Jaka korzyść będziemy mieć z opcji kupna akcji firmy XYZ za 500 PLN jeśli w
momencie w którym możemy opcję zrealizować cena akcji wyniesie: a.) 507,50 PLN,
b.) 495 PLN.
k=500 cena St=507,5 to w=7,5
cena St=495 to w =0
6. Jaką korzyść będziemy mieli z opcji sprzedaży akcji firmy CDE za 300 PLN jeśli w
momencie w którym możemy opcję zrealizować cena akcji wyniesie: a.) 306,50,
b.) 294
k=300 cena St=306,5 to w =0
cena St=294 to w=6
7. Wymień co najmniej 3 prawa wynikające z posiadania akcji zwykłych
prawo do udziału w zyskach firmy (dywidenda)
prawo do majątku likwidowanej firmy
prawo do poboru akcji nowych emisji po niższej cenie
prawo do podejmowania decyzji na walnym zgromadzeniu
8. Podać wzór na TWPP i powiedzieć do czego służy
TWPP= Teoretyczna Wartość Prawa Poboru
(stara cena – nowa cena) / (#akcje starych # akcje nowych + 1)
Można dzięki temu wzorowi obliczyć ile straci/zyska akcjonariusz posiadajacy np. 1000 akcji
gdy nie skorzysta z prawa poboru.
9. Jest 8 stanowisk do obsadzenia w zarządzie, zaś całkowita ilość akcji wynosi 29 mln.
Ile potrzeba mieć akcji aby zapewnić sobie wybór 6 dyrektorów do zarządu
2
CIA=29 mln n=6 dyrektorów N=8 stanowisk
MIAWDW=CIA*n/(N+1)+1 29000000*6/9 + 1=19333334
Odp. MIAWDW 6 dyrektorow=CIA*6/9+1=19333334. Dlaczego 19333334? Gdyby
19333334=6CIA/9+1 było za malo to 7-u kandydatow zebraloby wiecej glosow,tzn. lacznie
uzyskaliby>=7*6CIA/9+1=42/9CIA+1=13533333.POZOSTALE GLOSY=15466667 z czego
1933334 nasze glosy.Konkurenci maja lacznie 19333334=6/9CIA-8
10. Pokazać na przykładzie jak się oblicza Dow Jones i co on sobą reprezentuje
• Down Jones Industrial Average (DJIA) mierzy zachowanie 30 największych korporacji
od 1928r. (początkowo 12, potem 20). Np. Ceny=1,2...30 !
DJIA=(1+2+...+30)/30=15.50.
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Jest to niewątpliwie najpopularniejszy indeks giełdowy na świecie. Charakteryzuje on
nowojorską giełdę akcji, New York Stock Exchange. Jest to również najstarszy indeks
giełdowy. Jego początki datują się na rok 1884. Regularnie DJIA jest obliczany od maja 1886
r. Wtedy opierał się na 12 spółkach. W 1916 r. rozszerzono liczbę uwzględnianych spółek do
20, a w 1928 r, do 30. Ta liczba spółek pozostała do dziś, z tym że co pewien czas akcje
niektórych spółek są zastępowane akcjami innych spółek. Indeks Dow Jones Industrial
Average oblicza się według następującego wzoru:
DJIAt=(Σ Pit/dt)
gdzie: N = 30; DJlAt - wartość wskaźnika DJIA w okresie t; P„ - cena akcji i-tej spółki w
okresie t; d, - dzielnik przyjęty w okresie t. Jak widać z powyższego wzoru, indeks ten jest
sumą cen akcji 30 spółek w danym okresie, skorygowaną za pomocą dzielnika. Jest to zatem
indeks, w którym wagi odpowiadają cenom akcji. Indeks ten można obliczać w każdym
momencie, ze względu na ciągłe zmiany cen akcji na giełdzie nowojorskiej. Jednak
najważniejsze jest notowanie indeksu na zakończenie codziennej sesji. Potrzeba
uwzględnienia dzielnika d, wynika przede wszystkim z tego, że czasem spółka, której akcje
występują w indeksie, dokonuje podziału (splitu) akcji, jak również z tego, że czasem jakaś
spółka zostaje zastąpiona w indeksie inną spółką.
11. pokazać na przykładzie jak się oblicza S&P 500 i co on sobą reprezentuje
Indeks Standard & Poor's 500
Również ten indeks charakteryzuje giełdę nowojorską. Jego historia roz poczyna się w 1923
r., gdy Standard & Poor's Corporation opublikowała indeks akcji 233 spółek. W lutym 1957 r.
lista ta została powiększona do 500 spółek. Ostatnio zawierała akcje 400 spółek
przemysłowych, 40 spółek użyteczności publicznej, 20 spółek transportowych i 40 instytucji
finansowych. Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) określa się według następującego
wzoru:
WZÓR
gdzie: N = 500; SPt; - wartość indeksu Standard & Poor's 500 w okresie t;wit- liczba akcji itej
spółki znajdujących się na rynku w okresie t; Pt - cena akcji i-tej spółki w okresie t; wiB -
liczba akcji i-tej spółki znajdujących się na rynku w okresie podstawowym; PiB - cena akcji (-
tej spółki w okresie podstawowym.Przy tym jako okres podstawowy dla tego wskaźnika
przyjęto lata 1941-1943, a więc wartości wiB oraz PiB są odpowiednio średnią liczbą akcji oraz
średnią ceną akcji w tym okresie. Indeks ten interpretowany jest jako zmiana (w porównaniu
z okresem podstawowym) wartości rynkowej spółek, których akcje są w nim uwzględnione.
3
12. Kupiliśmy na kredyt akcje za 370 PLN płacą 285 PLN. Obliczyć procentowy
depozyt (PD) oraz powiedzieć do jakiej wysokości obniży się PD gdy wartość
akcji spadnie z 370 PLN do 300 PLN
Gdy wartość akcji spadnie do 300 PLN to:
0,05 5%
300
PD = 300 − 285 = →
13. Kupiliśmy akcje za 15000 PLN pożyczając 4000 PLN. Obliczyć procentowy
depozyt PD oraz powiedzieć przy jekiej cenie akcji biuro maklerskie zadzwoni do
nas (marginal call) jeśli minimalna wysokość PD wynosi 40%
PD=(15000-4000)/15000=0,73 →73%
--------------------
L=40%
0,40=(X – 4000)/X → 0,4X – X = -4000 → 0,6X = 4000 → X=6666,66
Odp.: Gdy wartość akcji spadnie z 15000 PLN do poniżej 6666,66 BM wykona marginal
call.
14.Podaj bardzo krótka charakterystykę rynku finansowego z podziałem na 4 części
Rynek finansowy:
1. Pieniężny:
(a) lokaty krótkoterminowe (<=360dni). Np. bank oferuje r=16% z kapitalizacją m razy
w roku. Do jakiej kwoty wzrośnie 1000PLN po 9 miesiącach?
ODP: m=1 ! FV<future value> = 1000(1+0.16*[9/12])=1120
m=4 ! FV = 1000(1+[0.16/4])=1124.86
FV = PV (1 + [r/m])K PV – present value
(b) krótkoterminowe p.w. (<=1 rok): bardzo płynne, o małym ryzyku.
b1 – bony skarbowe Npm=# dni od kupna do wygaśnięcia.
2.Rynek kapitałowy (capital market) tworzą transakcje instrumentami finansowymi o
charakterze wierzycielskim bądź własnościowym. Termin realizacji instrumentów rynku
kapitałowego wynosi co najmniej l rok. Podstawowymi celami funkcjonowania rynku
kapitałowego są: efektywna alokacja kapitału między podmioty emitujące instrumenty tego
rynku, właściwa wycena instrumentów tego rynku oraz uzyskanie dochodu przez inwestorów.
3. Rynek instrumentów pochodnych (derivatives market) tworzą transakcje tzw.
instrumentami pochodnymi. Podstawowymi celami funkcjonowania rynku instrumentów
pochodnych są zabezpieczenie się przed ryzykiem oraz spekulacja w nadziei uzyskania
ponadprzeciętnych dochodów.
4. Rynek walutowy (foreign exchange market) tworzą transakcje walutowe polegające na
sprzedaży wyrażonego w jednej walucie instrumentu finansowego za instrument finansowy
wyrażony w innej walucie
15. Bank oferuje oprocentowanie r=27%. Do jakiej kwoty wzrośnie 1400 PLN po 7
miesiącach (kapitalizacja 1 raz w roku)
r=27%, kapitalizacja m=1
) 1620,5
12
) 1400(1 0,27 7
12
FV = PV(1+ r× miesiąie m = + × =
16. Jaką rentowność uzyskamy z tytułu kupna 15 tyg. Bonu skarbowego za 920 PLN,
gdy jego nominał wynosi 1000 PLN.
P=920 PLN, N=1000 PLN
0,23 23%
370
PD=370−285= →
0,30 30%
15 7
360
920
1000 920 = →
×
r = − ×
4
17. Na czym polegaja aukcje bonów skarbowych w USA
Na rynku pierwotnym są 2 rodzaje kupna: competetive bid poprzez podanie ceny;
noncompetetive bid – chęć kupna bonów po średniej cenie z competetive bids.
Rząd szereguje oferty wg cen i sprzedaje tym, którzy dają najwięcej + wszystkim
zgłaszającym noncompetetive bids o ile suma <=$1mln, N>=$10000. Zysk z bonów (N-P)
opodatkowany federal tax
Bony 13tyg i 26tyg emitowane są w USA co tydzień, bony 52tyg co miesiąc. Sprzedawane
są na aukcjach na rynku wtórnym.
18. Wystawiono na sprzedaż aukcyjną 60.000 bonów. Zgłoszono oferty kupna 20.000
bonów po 9300, 16000 po 9200, 20.000 bonów po 9160, 40.000 bonów po 9120 oraz
20.000 bonów wg średniej. Obliczyć średnią zaakceptowaną cenę.
60000 bonówOferty konkurencyjne P1=9300, 20tys
P2=9200, 16tys
P3=9160, 20tys
P4=9120, 40tys
Oferty niekonkurencyjne
P5! 20tys bonów za średnią cenę zaakceptowanych ofert.
Skarb państwa akceptuje P1,P2,P3 Średnia cena=9220.
Pśr=9195 średnia wszystkich
19. Kupujemy 60-dniowy CD z nominałem 10.000 PLN który jest oprocentowany wg
stopy r-24%. Jaką kwotę zapłacimy dziś, a jaką zapłaci nam bank po 60 dniach.
Kwota jaką bannk zapłaci nam za 60 dni.
N’=N(1+r([Nim/360])=10000(1+0.24*[60/360])=10400
Kwota do zaplacenia dzis
P=N’/(1+0.24*[60/360])=10400/1.04=10000
20. Odsprzedając bankowi 80-dniowy CD z nominałem 1000 PLN w dniu jego
wygaśnięcia za 1056 PLN obliczyć wg jakiej stopy był oprocentowany.
R=([N’-P]/P)*(360/[80]=(1056-1000]/1000*(360/80)=25%
21. Instrumenty rynku pieniężnego z min ich charakterystyka.
Rynek pieniężny tworzą transakcje z instrumentami finansowymi o dużej płynności,
mającymi z reguły charakter wierzycielski. Przyjmuje się, ze termin wymagalności
instrumentów rynku pieniężnego wynosi co najwyżej 1 rok. Podstawowym celem
funkcjonowania rynku pieniężnego jest płynność podmiotów gospodarczych.
Instrumenty rynku pieniężnego:
1. Bony skarbowe-papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa głownie w celu
zapewnienia płynności na rynku pieniężnym oraz w celu sfinansowania bieżących
wydatków budżetu państwa. Ich termin wymagalności wynosi od 1 dnia do 52
tygodni. Mamy termin wykupu i wartość nominalna. Zakup bonu odbywa się z reguły
na przetargach, a cena bonu jest niższa od wartości nominalnej. Nazywa się sprzedażą
z dyskontem.
2. Certyfikaty depozytowe-jest to papier stwierdzający zdeponowanie sumy pieniężnej
wg określonej stopy procentowej na ustalony okres.
3. Bony komercyjne-jest to papier wartościowy zawierający obietnice zapłaty przez
emitenta posiadaczowi papieru określonej sumy pieniężnej w ustalonym okresie.
4. Akcept bankierski-jest to papier zawierający zobowiązanie zapłacenia przez bank
dłużnika określonej sumy pieniężnej bankowi wierzyciela.
5
5. Repo- umowa odkupu
6. Reverse repo- odwrotna umowa odkupu
22. Repo i reverse repo.
- repo, inaczej umowa odkupu (repurchase agreement); jest to kontrakt polegający na
tym, że strona sprzedająca instrument finansowy zobowiązuje się odkupić od nabywcy ten
sam instrument w ustalonym okresie po określonej cenie (często instrumentami są bony
skarbowe, a terminem wykupu jest jeden dzień - tzw. overnight repo);
- - reverse repo, inaczej odwrotna umowa odkupu (reverse repurchase agreement); jest
to kontrakt polegający na tym, że strona kupująca instrument finansowy zobowiązuje się
odsprzedać stronie sprzedającej ten sam instrument w ustalonym okresie po określonej
cenie. Jak widać, reverse repo i repo są to te same kontrakty, a zakwalifikowanie
kontraktu zależy od tego, kto go zainicjował. Jeśli zainicjował go sprzedający, jest to
repo, a jeśli zainicjował go kupujący, jest to reverse repo.
23. Czym charakteryzuje się udziałowe towarzystwo powiernicze
Udziałowe towarzystwa powiernicze (unit investment trusts). Założyciel trustu, np. firma
maklerska, kupuje pw., które dysponuje w swej firmie. Następnie sprzedaje udziały (units)
inwestorom w postaci wykupywalnych udziałów (redeenable certificates).
W 90% przypadków trusty inwestują w p.w. o stałych dochodach (instrumenty rynku
pieniężnego lub obligacje średnioterminowe lub hipoteczne obligacje). Skład portfela nie
zmienia się. Stąd nazwa (unmanaged trusts).
24. Czym charakteryzuje się otwarty fundusz powierniczy
Otwarte fundusze powiernicze mają zmienną liczbę uczestników i zmienną
wielkość zaangażowanego kapitału. Udziały funduszu są w dowolnym momencie
wydawane i w dowolnym momencie umarzane. Wartość jednostki uczestnictwa jest
wyceniana co pewien krótki okres jako wartość aktywów netto funduszu podzielona
przez liczbę wydanych jednostek. Wartość ta zależy przede wszystkim od dochodów
z kapitału zainwestowanego przez zarządzających funduszem.
25. Czym charakteryzuje się zamknięty fundusz powierniczy
Zamknięte fundusze powiernicze są to spółki akcyjne, których celem jest
również inwestowanie na rynku finansowym. Mają one stałą liczbę uczestników,
którymi są akcjonariusze funduszu. Uzyskują oni dochód z dywidendy oraz ze
wzrostu kapitału spółki. Uczestnicy rynku (giełdy) są to strony, które dokonują
bezpośrednio transakcji na tym rynku. Upraszczając nieco,/można wyróżnić dwie
grupy uczestników giełdy:
- maklerzy giełdowi, inaczej brokerzy (brokers),
-.samodzielni uczestnicy rynku (dealers, market makers).
26. Co to jest krótka sprzedaż. Przykład
Krótka sprzedaż <short sale>.
Sytuacja normalna: inwestor najpierw kupuje akcje a potem je sprzedaje.
- Postępujemy tak gdy przewidujemy wzrost cen akcji.
Krótka sprzedaż: inwestor najpierw sprzedaje akcje a potem je kupuje. Ściślej, inwestor
pożycza akcje od BM, sprzedaje je a później odkupuje na rynku i oddaje BM.
- Pozwala zyskiwać na przewidywanym spadku cen akcji.
Np. akcje Żywca dziś kosztują 440zł, po 2 miesiącach już tylko 390zł ! KS pozwala zyskać
50zł.
Def. Inwestor jest w pozycji długiej/krótkiej jeśli posiada/nie posiada p.w.
6
27.Co oznacza że NPV(r) jest większy od zera
Jeśli NPV(r)>0 to inwestorzy z wymaganą stopą zwrotu r akceptują inwestycję
gdyż wpływy>wydatki. IRR(wewnętrzna stopa zwrotu z tej inwestycji)>r
28. Co oznacza że NPV(r) jest mniejszy od zera
Jeśli NPV(r)<0 to inwestorzy z wymaganą stopą zwrotu r nie akceptują inwestycji
ponieważ wpływy<wydatki. IRR<r ! zbyt niska
29. Jak oblicza się IRR.
Jeśli mamy strumień pieniędzy C0, C1, ..., Cn to dzisiejsza wartość netto tego strumienia NPV
przy stopie dyskontowej r wynosi:
Σ=
+
+ +
+
=
+
=
n
t
n
n
t
t
r
C
r
C
r
NPV C
0
0
0
(1 )
...
(1 ) (1 )
Ta stopa r dla której NPV=0 nazywa się wewnętrzną stopą zwrotu - IRR <internal rate of
return>. IRR wyznaczamy metodą prób i błędów.
30. Jeśli nominalna stopa procentowa r=23%, jaka jest efektywna stopa procentowa
EAR przy kapitalizacji ciągłej.
APR=23% EARC=eAPR-1 EARC=e0,23-1=26% ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online