Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

69 zagadnień z Marketingu

plik Pobierz 69 zagadnien z Marketingu.txt

69 zagadnień z marketingu

1. Proszę zdefiniować istotę marketingu
System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego procesu:
I. MARKETING - autor J. CARMAN, K. UHE
Proces społeczno - gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty i usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie oraz dokonywanie sprzedaży.
II. MARKETING - autor E. J. KELLERY
Proces społeczno - gospodarczy, w ramach którego struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana i zaspokajana przez innowacje, akwizycje sprzedaży oraz wymianę dóbr i usług.
III. MARKETING - autor N. HILL
To twórczy proces polegający na identyfikacji i zyskownym zaspokajaniu potrzeb nabywcy dzięki dostosowaniu się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych.
IV. MARKETING - autor D. V. WEYER
Jest identyfikowaniem najbardziej zyskownych rynków obecnie i w przyszłości, określeniem obecnych i przyszłych potrzeb nabywców. Obejmuje ustalenie celów przedsiębiorstwa, opracowanie związanych z nim planów i wykonywanie usług w taki sposób, aby plany te były realizowane. Wymaga również dostosowania się do zmian środowiska na obsługiwanym rynku.
V. MARKETING - autor P. F. DRUCKER
To menedżerskie zadanie rozpoznania, uprzedzenia i zaspokajania wymagań klienta w sposób zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i utrzymywanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi.
VI. MARKETING - autor Ph. KOTLER, G. AMSTRONG
Jest funkcją przedsiębiorstwa polegającą na określeniu potrzeb i wymagań nabywców, kształtowania celów i działań dla najlepszego ich zaspokajania oraz wytwarzaniu u wszystkich pracowników orientacji na to co, czego potrzebuje, co myśli i czego wymaga nabywca. Oświecony marketing jest zespołem wartości zapewniających w długim okresie największe korzyści przedsiębiorstwu. Oświecony marketing tworzą:
1) marketing zorientowany na nabywców
2) marketing innowacyjny
3) marketing wartości
4) marketing misji
VII. MARKETING - autor Ph. KOTLER
Jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.
2. Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?
ORIENTACJA MARKETINGOWA - koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.
ORIENTACJA PRODUKCYJNA - koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce kosztów; wzrost podaży.

 

3. Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej?
ORIENTACJA MARKETINGOWA - koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.
ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA - koncentracja na najkorzystniejszym ulokowaniu już wyprodukowanych towarów; rosnące znaczenie środków aktywizacji podaży - reklama.
4. Co to jest marketing mix?
Marketing mix - elementy marketingowe, składniki marketingu mix. Instrumenty oddziaływania na rynek wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów marketingowych. Najczęściej działania te dotyczą czterech elementów:
- produkty - ceny- dystrybucji- promocji
dodatkowo:- personel- fizyczne otoczenie- sposoby postępowania, procedury- satysfakcja
Wachlarz działań faktycznie podejmowanych przez przedsiębiorstwo zależy od wielkości i środków, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, rodzaju produktu, rodzaju rynku oraz stanu konkurencji na rynku.
Elementy marketingu. Przykłady działań przedsiębiorstwa na rynku:
1) PRODUKT
- opracowanie produktu; analiza wartości; program produkcji; marka, znak handlowy;
- opakowanie; usługi; gwarancja;
2) USTALANIE CENY
- opusty; dyskryminacja cenowa; udział procentowy produktu w obrotach
Ustalenie wysokiej ceny na nowy produkt celem osiągnięcia maksymalnego zysku.
3) DYSTRYBUCJA PRODUKTU
- kanał dystrybucji; transport, fizyczna dystrybucja; liczba sklepów
4) PROMOCJA
- reklama; sprzedaż osobista, promocja sprzedaży; public relations - propaganda marketingowa; serwis posprzedażny.
5. Na czym polega specyfika marketingu usług?
Usługa - sprowadza się do różnorodnych trudnych do zmierzenia korzyści oferowanych nabywcy i subiektywnie przez niego ocenianych.
Cechy usług pod kątem ich wpływu na możliwości stosowania marketingu:
1) Niematerialny charakter usługi (usługa jest czynnością)
2) Nierozdzielność usługi z osoba wykonawcy
3) Jednoczesność świadczenia i korzystania z usług
4) Heterogeniczność usług (trudność standaryzowania, niejednorodność)
5) Nietrwałość usług i brak możliwości magazynowania
6) Niemożność nabycia prawa własności usługi
7) Komplementarność i substytucyjność usług i dóbr materialnych
W odniesieniu do działalności usługowej, klasyczna koncepcja 4P w zakresie marketingu - mix jest zastępowana 5P a nawet 7P. Według koncepcji Kotlera, prostym, najważniejszym elementem jest człowiek - jego kwalifikacje w działalności usługowej.
Marketing mix w usługach obejmuje:
1) Produkt2) Ceny3) Dystrybucje4) Promocje5) Ludzi
Można dodać również:
6) Świadectwo i otoczenie materialne świadczenia usług, które obejmuje użytkowanie dobra materialnego oraz inne elementy otoczenia
7) Proces świadczenia usługi, który zawiera ogół problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np. technologie, systemy informacyjne, zamówienia, wydajność pracy)W przypadku strategii marketingowej usług wyróżnia się dwa podstawowe elementy:- ofertę usługową- sposób dostarczenia usługi
Poziom usług - elementy:- cechy osób świadczących usługi- poziom jakości usług- czas świadczenia usługi- okres oczekiwania- otoczenie materialne- pakowanie i oznaczenie
Kryteria jakości usług:
- dostępność usługi (dogodna lokalizacja placówek, odpowiedni czas otwarcia, krótki czas oczekiwania na wykonanie usługi)
- informacja o usługach firmy - sformułowana w sposób przystępny
- kompetencja - fachowe przygotowanie usługodawców
- uprzejmość - szacunek do klienta
- zaufanie - firma, pracownicy są wiarygodni, dbają i interes swojego klienta
- rzetelność - usługi świadczone dokładnie
- odpowiedzialność - usługodawcy uwzględniają oczekiwania, żądania nabywców, działają szybko i fachowo
- bezpieczeństwo - usługa jest pozbawiona elementów ryzyka, niebezpieczeństwa
- rodzaj stosowanych środków materialnych - materialne, widoczne dla nabywców elementy usługi (stan placówki, wyposażenie) muszą korespondować z fachowym ich wykorzystaniem
- znajomość potrzeb nabywców - usługodawcy muszą starać się zrozumieć potrzeby, oczekiwania i działać z uwagą
6. Scharakteryzuj elementy otoczenia marketingowego.
Elementy otoczenia marketingowego - uwarunkowania działalności firmy
1. MAKROOTOCZENIE - otoczenie ogólne tworzą czynniki determinujące działania wszystkich podmiotów funkcjonujących w makrootoczeniu. Należą do nich czynniki:
- demograficzne (wielkość struktura wg płci, wieku, tempo jej przyrostu, gęstość zaludnienia, struktura wykształcenia, grupy etniczne, struktura gospodarstw domowych itp.)
- ekonomiczne ( tempo przyrostu i podział dochodu narodowego, poziom rozwoju gospodarczego, polityka gospodarcza, rozkład dochodów ludności, oszczędności, zadłużenia, dostępność kredytu)
- polityczno - prawne (stałość, obszar i jednoznaczność uregulowań prawnych, zakres liberalizmu bądź ingerencji w sferę gospodarczą)
- społeczno - kulturowe (poziom wykształcenia, tradycje, zróżnicowanie kulturowe, normy etyczne i moralne)
- naturalne i technologiczne (klimat, zasoby naturalne, poziom rozwoju technologicznego, chłonność na innowacje)
2. MIKROOTOCZENIE - bezpośrednie otoczenie marketingowe tworzone przez podmioty występujące w mikrootoczeniu w charakterze dostawców, pośredników, konsumentów, konkurentów, z którymi dane przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie interakcje
- firmy związane są z dostawcami koniecznością zaopatrzenia w surowce, maszyny, urządzenia
- pośrednicy - wspierają firmy w procesie dystrybucji oraz promocji dóbr i usług, najczęściej są nimi hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe
- konsumenci (nabywcy) są podmiotem mikrootoczenia o szczególnym znaczeniu, gdyż są końcowymi odbiorcami oferty marketingowej. Oferta musi być w maksymalnym stopniu dostosowana do ich potrzeb, co powoduje, że również firma musi dostosować się do potrzeb konsumentów występujących na rynkach: konsumpcyjnym, przemysłowym (środki produkcji) oraz międzynarodowym
3. Z punktu widzenia wpływu otoczenia na decyzje firmy dotyczące strategii rynkowej dzielimy na elementy:
- kontrolowane (zależne od firmy)
- nie kontrolowane (niezależne od firmy)
Jest to tzw. systemowy charakter związków z otoczeniem.


7. Wymień i scharakteryzuj zakres działań zarządu przedsiębiorstwa w obszarze marketingu.
Działania marketingowe w przedsiębiorstwach sprowadzają się do następujących funkcji:
- ustalenia celów firmy
- opracowania planu i strategii marketingowej
- kontroli
Podział uprawnień decyzyjnych w związku z ich realizacją zależy od wielkości firm:
- małe przedsiębiorstwa - wszystkie decyzje może podejmować właściciel (często jednak zatrudnia pracowników do realizacji tych funkcji)
- duże przedsiębiorstwa - zarządzanie poszczególnymi funkcjami powierzone jest specjalistom (menedżerom) tworzącym zarząd
DYREKTOR

 

 


···················

 

 


Dyrektor marketingu
- badanie rynku
- reklama
- kształtowanie cen
- sprzedaż osobista
- planowanie produktu
- inna forma promocji
- fizyczna dystrybucja
Zakres działań zarządu dotyczy:
- planowania
- koordynowania
- organizowania
- kontrolowania nakładów w celu uzyskania zysku
Marketing dla przedsiębiorstwa jest procesem:
- poznania potrzeb konsumenta
- zaspokajania tych potrzeb
- kreowania potrzeb konsumenta
8. Wymień rodzaje działań podejmowanych przez służby marketingowe przedsiębiorstwa.
Dla przedsiębiorcy marketing jest szansą zmniejszenia ryzyka działania. Proces zarządzania marketingowego obejmuje planowanie marketingowe, kierowanie realizacją planów i kontrolę planów. Działania służb marketingowych sprowadzają się do ich uczestnictwa w ustaleniu celów firmy, opracowaniu planu i strategii marketingowej oraz jego kontroli.


9. W jakim celu sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów?
Sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów, żeby dzięki ich znajomości łatwiejsze było dostosowanie się do potrzeb konsumentów.
10. Jakie pytania winien sobie postawić sprzedawca starający się określić sylwetkę nabywców oferowanych produktów?
Zachowania nabywców różnią się na całym świecie i uzależnione są od wielu kwestii. Istnieją jednak pewne ogólne uniwersalne czynn8iki, które kształtują postępowanie konsumentów W celu bliższego rozpoznania nabywców sprzedawca powinien sobie odpowiedzieć na następujące pytania:- kto kupuje- co kupuje- jak kupuje- kiedy kupuje- gdzie kupuje- jak często kupuje- dlaczego kupuje- ile kupuje
Kim są osoby kupujące oraz kto wpływa na decyzje podejmowane w sprawie zakupu.
Inaczej podejmowane są decyzje, kiedy kupuje się dobra trwałe, użytkowane przez wiele lat jak np. samochód czy komputer, a inaczej postępuje się nabywając towary nietrwałe jak żywność, czasopisma.
Ważne jest poznanie preferowanych przez konsumenta form płatności (gotówka, czek, przelew, karta kredytowa). Zachowanie nabywców uzależnione jest także od tego z jakich środków uzyskują dochody (płace, renty, pożyczki, stypendia).
Zakupy nie są rozłożone równomiernie w czasie. Obserwuje się sezonowość zakupów oraz zmiany w nasileniu zakupów.
Nabywcy mogą dokonywać zakupów w sklepach tradycyjnych, w dużych centrach handlowych, czy na targowisku.
Zakupy produktów związane są z częstotliwością i intensywnością konsumpcji oraz poziomem zapasów nabywców.
Powody dlaczego kupują mogą zmieniać się w zależności od tego dla kogo przeznaczony jest nabywany produkt.
Nabywcy kupują w zależności od wielkości gospodarstwa oraz indywidualnych preferencji.
11. Omów znaczenie poszczególnych faz procesu podejmowania decyzji zakupu i scharakteryzuj typowe procesy decyzyjne.
Proces zakupu produktów składa się z wielu elementów i połączony jest zachowaniem nabywców. Siłą napędową nabywców są ich potrzeby. Proces zakupu przebiega przez trzy płaszczyzny:
bodźce wywołujące potrzeby
siłę nabywczą kształtującą popyt
dostępność produktów oraz możliwości zakupu
Bodźce wpływają nie tylko na uświadomienie sobie potrzeby, pragnienia czy pożądania czegoś ale wywołują także zainteresowanie wiedzą na temat możliwości zaspokojenia potrzeb. Zachowanie nabywców zależy od potrzeby oraz wiedzy o sposobach jej zaspokajania.
Kształtowanie popytu uzależnione jest od poziomu dochodów nabywcy, możliwości zakupu na kredyt. Nabywca przeznacza swoje pieniądze na zakup produktów, które najpełniej zaspokajają jego potrzeby i go satysfakcjonują.
Dostępność dóbr związana jest z wiedzą jaką posiada nabywca o dystrybucji produktów i ich możliwości nabycia w czasie.
Podejmowanie decyzji jest pewnym procesem. Podejmowanie decyzji związane jest z ponoszeniem odpowiedzialności. Początkiem procesu o zakupie jest rozpoznanie problemu czyli informacja o możliwości jej zaspokojenia.
Kolejnym etapem jest zaciągnięcie informacji o produkcie i o jego cenie.
Oceniając informację nabywca korzysta z doświadczeń otoczenia.
Efektem jest decyzja o zakupie danego produktu w dowolnym miejscu i czasie.
Po dokonaniu zakupu u nabywcy obserwujemy chwile zwątpienia i obawy związane z trafnością i celowością zakupu. Wówczas doświadczony sprzedawca powinien udzielić wsparcia nabywcy.
12. Wyjaśnij pojęcie i potrzebę segmentacji rynku.
Segmentacja rynku jest to inaczej podział rynku. Segmentacja rynku ma wyodrębnić poszczególnych klientów (kim oni są, ile mają, mogą zapłacić za usługę).
Konieczność segmentacji rynku wynika z:
- dążenia do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb
- zróżnicowania się potrzeb i pragnień nabywców
- odmienności poziomu siły nabywczej kupujących
- wydajności popytu i możliwości sprzedaży
- odmienność reagowania nabywców na działania marketingowe przedsiębiorstwa
- możliwości i zdolności przedsiębiorstwa do stosowania zróżnicowanego marketing - mix
Rynek jest to korektor wszystkich decyzji gospodarczych.
Proces segmentacji rynku polega na:
- ustaleniu wielkości segmentów
- określeniu kryteriów i czynników segmentacji, które powinny być zastosowane do wyboru i oceny
- zgromadzeniu danych i zanalizowaniu informacji będących podstawą segmentacji
- ustalaniu profilów poszczególnych segmentów
- wybraniu segmentów stwarzających najlepsze potencjalne możliwości dla przedsiębiorstwa
- opracowaniu programu marketingowego dla wejścia i trwania na wybranych segmentach rynku
13. Jakie czynniki wpływają na powstanie segmentów rynku?
Na powstanie segmentów rynku wpływają następujące czynniki:
geograficzne
region, wielkość miasta lub aglomeracji, typ obszaru ze względu na gęstość zaludnienia, zatrudnienie ,klimat
demograficzne
wiek, płeć, liczba członków rodziny, faza cyklu rozwojowego, dochód , zawód, wykształcenie, wyznanie, rasa, narodowość,
psychograficzne
klasy społeczne, styl życia, osobowość,
behawioralne
okazje, cechy, status użytkownika, stopień lojalności ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online