Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

49 zagadnień z Bankowości

plik Pobierz 49 zagadnien z Bankowosci.txt

1ROLA BANKÓW W GOSPODARCE NARODOWEJ
1.Udział w kreacji pieniądza – w systemie bankowym następuje zarówno przez bank centralny, jak i pozostałe banki komercyjne. Emisja pieniądz w gospodarce polega na jego wprowadzeniu i wycofaniu z obiegu zarówno przez bak centralny, jak i bank komercyjne.
*Pieniądz gotówkowy – jest pieniądzem banku centralnego i jednocześnie zobowiązaniem tego banku. Emisja pieniądza gotówkowego obejmuje zarówno nadanie znakom pieniężnym wprowadzanym do obiegu charakteru prawnego środka zwalniania ze zobowiązań, jak i wypłatę z banku centralnego znaków pieniężnych o wzorach i wartościach nominalnych określonych przez prawo. Pieniądz gotówkowy występuje w obiegu w postaci banknotów i bilonu.
*Pieniądz bezgotówkowy (bankowy, depozytowy, wkładowy, żyrowy) – jest pochodnym pieniądza banku centralnego. Gdy pieniądz gotówkowy trafia do banków w formie wkładów, wówczas staje się podstawa kredytowej kreacji pieniądza bankowego. Kreacja pieniądza bankowego polega na wprowadzaniu i wycofywaniu jego z obiegu głównie za pomocą udzielanych kredytów. Udzielane, z przyjętych depozytów, kredyty powodują zmiany ilości pieniądza w obiegu. Kreacja pieniądza żyrowego może następować zarówno w banku centralnym, jak i w bankach komercyjnych.
2.Udział w społecznym podziale pracy – polega na przejmowaniu przez banki w gospodarkach o rozwiniętym podziale pracy szeregu czynności finansowych od przedsiębiorstw i gospodarstw bankowych. Banki przede wszystkim przyjmują wkłady i udzielają kredytów, co sprawia, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe nie muszą szukać kredytobiorcy czy kredytodawcy. Banki przejmują także szereg czynności w zakresie obrotu płatniczego i obrotu papierami wartościowymi.
3.Dokonywanie alokacji i transformacji środków – pośrednictwo w doprowadzaniu do wzajemnego uzgadniania struktur podaży i popytu w zakresie wielkości środków pieniężnych, terminu informacji i ryzyka.
4.Udział w dokonywaniu płatności – poprzez realizowanie płatności w imieniu i na rachunek klientów. W rozwiniętej gospodarce zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe codziennie dokonują zapłaty za dobra i usługi. Banki pełniąc w gospodarce funkcję rozliczeniową kształtują zasady, organizują i kontrolują rozliczenia pieniężne. Jakość tych rozliczeń wpływa na efektywność funkcjonowania całej gospodarki.

2.OMÓW FUNKCJE BANKÓW JAKO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH. 
Bank jako pośrednik finansowy
ü Pośrednictwo w zawieraniu transakcji finansowych między pierwotnymi a pośrednimi biorcami i dawcami środków pieniężnych (pośrednictwo)
ü Informowanie potencjalnych dawców środków o istnieniu biorców środków lub form inwestycji (informowanie)
ü Przejmowanie określonych rodzajów ryzyka, które jest związane z roszczeniami wynikającymi z różnych form inwestowania pieniędzy (przejmowanie ryzyka)
ü Redukcja kosztów

3.BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. 
Bank jako instytucja zaufania publicznego
ü Dysponowanie środkami przyjętymi od klientów
ü Znaczenie banków w sprawnym funkcjonowaniu gospodarki
ü Jednostka świadcząca usługi publiczne
ü Ryzyko bankowe – ryzykiem całego społeczeństwa.
ü Zapewnienie przez państwo stabilności i ograniczenia ryzyka w działalności bank
Doktryny:
ü „zbyt duży, żeby upaść” (too big to fall TBTF)
ü „zbyt ważny, żeby upaść” ( too important too fall TITF)
ü Doktryny te przyczyniają się do ratowania nieefektywnych banków z różnych względów. Doktryny te sugerują, że jeżeli bank jest wystarczająco duży lub o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, to otrzyma pomoc finansową, aby powstrzymać go od upadku, a zatem wszystkie zobowiązanie depozytowe zostaną pokryte.

4. ISTOTA SYSTEMU BANKOWEGO I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEGO UKSZTAŁTOWANIE
SYSTEM BANKOWY- obejmuje ogół jednostek zajmujących się działalnością bankową w kraju, a także cele, reguły i procedury, według których jest ona wykonywana oraz wzajemne więzi występujące między nimi. O systemie bankowym można zatem mówić dopiero wówczas, gdy istnieje  wielopoziomowy układ złożony z banku centralnego i banków komercyjnych. Dwupoziomowość systemu bankowego jest rezultatem długotrwałej ewolucji. FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO MOŻNA SCHARATKERYZOWAĆ NATĘPUJACO: stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowanie; *zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi i transferu w czasie ponad granicami; *zapewnienie rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem bankowym; *zapewnienie informacji cenowej o produktach bankowych; *stworzenie warunków do transformacji środków pieniężnych i ich inwestowania w czasie, zarówno co do wielkości, jaki i ryzyka. Współcześnie występujące systemy bankowe są wynikiem procesu ewolucji historycznej, a na ich ukształtowanie, jak i przyszłe zmiany mają wpływ następujące czynniki: *porządek społeczny i ekonomiczny; *struktura i wielkość popytu na usługi bankowe; *regulacje prawne działań bankowych; *skłonność banków do innowacji.

5.DWUPOZIOMOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO. 
W procesie historycznego rozwoju, a w szczególności we współczesnej gospodarce pieniężno-rynkowej, nastąpiło ukształtowanie dwupoziomowego systemu bankowego. W systemie tym pierwszy poziom stanowi bank centralny, natomiast drugi poziom- ogół banków komercyjnych. Dwupoziomowość systemu bankowego jest rezultatem długotrwałej ewolucji. Na kształtowanie systemów bankowych wpłynęło również oddzielenie banków depozytowo-kredytowych od działalności na rynkach kapitałowych, czyli w dziedzinie emisji i obrotu papierami wartościowymi, a więc bankowości inwestycyjnej.

6. KONKURENCJA NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH
Teoria konkurencji doskonałej – stoi na stanowisku, że im więcej jest banków oraz im rozproszeni są ich klienci, tym bardziej rynek zbliża się do ideału wolnej konkurencji. Cena powstająca na rynku jest do zaakceptowania zarówno przez kredytobiorców, jak i deponentów. Teoria ta okazała Si e nie w pełni zgodna z realiami gospodarki krajów rozwiniętych.
Teoria konkurencji zdolnej do działania – zgodnie z tą teorią decydenci nie poszukują najlepszych rozwiązań, ale jedynie rozwiązań ich satysfakcjonujących. Nie ilość, a jakość banków decyduje o tym czy istnieją warunki do konkurencyjności jakością, innowacjami, ceną i innymi elementami usług finansowych. Konkurencja cenowa nie jest, więc najważniejszym aspektem konkurencji w bankowości.

7.  RODZAJE BANKÓW W GOSPODARCE NARODOWEJ
W gospodarce światowej bark jednolitych systemów bankowych. Systemy poszczególnych krajów różnią się między sobą. Istnieją natomiast zjawiska wspólne dla prawie wszystkich systemów. Zaliczyć można do nich: *istnienie banków centralnych; *istnienie banków komercyjnych; *istnienie licznych instytucji parabankowych. Bank centralny- jest to bank państwowy, który spełnia funkcje: banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej. Z jednej strony, jest regulatorem obiegu pieniężnego w karju i równowagi bilansu płatniczego, zaś z drugiej strony, jest bankierem państwa w zakresie obsługi długu państwowego oraz kasowej obsługi budżetu. Baki komercyjne –świadczą różnorodne usługi finansowe, których  zakres określony jest przez specyfikę ich działalności i dążą do maksymalizacji wyników finansowych. Banki uniwersalne- dokonują wszystkich czynności bankowych, czyli łączą transakcje depozytowo-kredytowe z obrotem papierami wartościowymi i emisją tych papierów. Bank uniwersalny stwarza następujące możliwości: *pozwala na korzystanie z różnych usług w jednym miejscu; *jest lepszym doradcą, bo wszechstronnie zna klienta; *pozwala na mniejsze zaangażowanie środków finansowych, bowiem klient nie musi utrzymywać ich w kilku , lecz tylko w jednym banku; *jest bankiem bardziej elastycznym cenowo (prowizje, oprocentowanie); *skuteczniej gromadzi zasoby pieniężne i sprawniej dokonuje ich transformacji. Banki uniwersalne to banki, które w swojej działalności nie mają ograniczeń o charakterze ilościowym, geograficznym, jakościowo-rzeczowym. Banki specjalne- są to banki, które mają specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania albo rodzaju klienteli. Specjalizacja może też występować pod względem terytorialnym (banki regionalne i ogólnokrajowe), a także branżowym (banki rolne, budowlane czy handlu zagranicznego). Bankami specjalnymi są przede wszystkim banki inwestycyjne, które odgrywają coraz większą rolę w światowym systemie finansowym. Banki hipoteczne- są to instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności specjalnymi papierami wartościowymi, zwanymi listami zastawnymi. Banki spółdzielcze- nazywane bankami ludowymi, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, czy też spółdzielczymi towarzystwami kredytowymi. Banki spółdzielcze powstały jako instytucje mające na celu przeciwdziałanie wielkokapitalistycznej konkurencji i solidarną obronę interesów drobnych producentów. Holding bankowy – jest to korporacja, która jest posiadaczem akcji jednego lub więcej banków. Holding mogą tworzyć same banki, jak również z przedsiębiorstwami niebankowymi. Holdingi z jednej strony ograniczają konkurencję, co powoduje zwyżki opłat, zaś z drugiej strony, organizacje te są bardziej efektywne i mają szerszy wachlarz usług. . Pojęcie parabanków –stanowi przedmiot regulacji w wielu krajach. Na ogół to jednostki świadczące usługi podobne do bankowych oraz różnego rodzaju specjalistyczne instytucje finansowe. Parabanki rozumiane nieco szerzej obejmują instytucje działające na podstawie przepisów szczególnych wobec prawa bankowego i nie są objęte nadzorem, jak i nie poddawane są procedurze licencjonowania. W Polsce można do nich zaliczyć: spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, kantory wymiany walut, firmy leasingowe, faktoringowe czy też pośrednictwa kredytowego.


8.BANKI INWESTYCYJNE.
Banki inwestycyjne – związane są z bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawowym ich zadaniem jest organizacja przepływu kapitałów od podmiotów posiadających jego nadwyżki do tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie w celu inwestycyjnego ich wykorzystania. Umiejętność znalezienia jak najlepszej relacji ryzyko – dochód, zarówno dla posiadaczy, jak i potrzebujących kapitału, uważa się za „wartość dodaną” wnoszoną przez banki inwestycyjne w procesie przepływu kapitału.

9.PODSTAWOWE ZADANIA BANKÓW HIPOTECZNYCH.
 Podstawowymi zadaniami banków hipotecznych są: udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką; udzielanie kredytów nie zabezpieczonych hipoteką jeżeli kredytobiorcą gwarantem lub poręczycielem spłaty kredytu wraz z odsetkami są Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, NBP, Europejski Bank Centralny, rządy lub banki państw członkowskich URE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych podmiotom bądź przez nie zabezpieczonych; emitowanie hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych. Poza tymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać inne czynności wymienione w ustawie.

10.BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE
W systemie bankowym BC spełnia szczególne zadania związane z emisją pieniądza oraz formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej.
FUNKCJE BC:
1)f. emisyjna- polega na emisji znaków pieniężnych (banknotów i monet) oraz centralnego pieniądza rezerwowego. BC jest odpowiedzialny za organizację obiegu pieniężnego i regulację podaży pieniądza;
2)f. banku banków- polega na tym, że BC jest bankiem komercyjnym i wykonuje na ich rzecz przede wszystkim takie zadania jak: *organizowanie i współuczestniczenie w systemie rozliczeń pieniężnych poprzez określanie form i zasad rozliczeń, a także prowadzenie rachunków; *udzielanie kredytów bankom komercyjnym; *regulowanie płynności sektora bankowego i potencjału kredytowego banków; *nadzorowanie banków komercyjnych poprzez udzielanie licencji na prowadzenie działalności bankowej;
3)f. banku państwa- polega na tworzeniu i realizacji polityki pieniężnej oraz organizowaniu i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem rozliczeń pieniężnych w całym systemie bankowym. Podstawowe czynności BC w tym zakresie to przede wszystkim: *sterowanie polityką pieniężną w kraju; *prowadzenie rachunków jednostek budżetowych; *obsługa emisji papierów wartościowych emitowanych przez rząd; *utrzymywanie i zarządzanie rezerwami dewizowymi kraju oraz kształtowanie kursu walutowego i polityki dewizowej państwa.

11.STOPY PROCENTOWE BC I REFINANSOWANIE BANKÓW KOMERCYJNYCH
Stopy procentowe BC- są instrumentem polityki pieniężnej o charakterze jakościowym i pośrednim, gdyż banki w sposób samodzielny kształtują wysokość oprocentowania zarówno depozytów, jak i kredytów. Podstawowe stopy procentowe BC: *stopa redyskontowa – określa wielkość oprocentowania kredytu redyskontowego. Udzielenie kredytu redyskontowego odbywa się poprzez przyjęcie przez bank centralny uprzednio zdyskontowanych przez bank komercyjny weksli od swoich klientów. Banki komercyjne przyjmują weksle do dyskonta od przedsiębiorstw i mogą je przed terminem płatności przedstawić do redyskonta w banku centralnym. W ten sposób banki odzyskują środki przekazane swoim klientom, płacąc jednocześnie bankowi centralnemu odsetki według stopy redyskontowej za okres, który jeszcze pozostaje do dnia płatności weksla; *stopa depozytowa – jest stopą oprocentowania depozytów, oferowana przez bank centralny bankom komercyjnym; *stopa lombardowa - określa wielkość oprocentowania kredytu lombardowego. Kredyt lombardowy udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych, głównie skarbowych. Zastawem mogą być również weksle przedsiębiorstw, o ile bank nie korzysta na ich podstawie z kredytu redyskontowego. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest duża jego elastyczność, bowiem można go w każdym czasie zaciągnąć oraz spłacić. Banki korzystają z tej formy refinansowania dla przezwyciężenia krótkookresowej utraty płynności. Kredyt lombardowy jest droższy od kredytu redyskontowego. Ma to na celu skłonienie banków komercyjnych do utrzymania płynności na należytym poziomie; *stopa referencyjna - służy do sygnalizowania rynkowi finansowemu kierunku bieżącej polityki pieniężnej banku centralnego. Na ogół jest ona wykorzystywana do wyznaczania poziomu oprocentowania krótkoterminowych operacji otwartego rynku.
Refinansowanie banków komercyjnych polega na udzielaniu im przez BC kredytów. Podstawowym zadaniem refinansowania jest zapewnienie płynności bankom komercyjnym w sytuacji jej niespodziewanego zachowania. Do najczęściej stosowanych form refinansowania należą: kredyt lombardowy i redyskontowy.
Kredyt lombardowy- udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych, głównie skarbowych. 
Kredyt redyskontowy- odbywa się poprzez przyjęcie przez BC uprzednio zdyskontowanych przez bank komercyjny weksli od swoich klientów.

12.REZERWY OBOWIĄZKOWE JAKO INSTRUMENT BC
Rezerwy obowiązkowe zaliczane są do bezpośrednich instrumentów polityki pieniężnej i mają charakter ilościowy. Podstawowym celem tworzenia rezerw obowiązkowych jest regulowanie ilości pieniądza kreowanego przez banki komercyjne. Rezerwę obowiązkową stanowi część środków przyjętych od klientów w postaci depozytów, które banki mają obowiązek utrzymywać na rachunku w BC. Relacja między obowiązkowymi rezerwami banków komercyjnych a przyjętymi od klientów depozytami nazywa się wskaźnikiem rezerw obowiązkowych i wyrażona jest w %. Zaletą wskaźnika rezerw obowiązkowych jest to, że jego stosowanie oddziałuje na płynność banków bez wpływu na rynkowe stopy procentowe. Wadą natomiast jest to, że nie może być często zmieniany.

13.OPERACJE OTWARTEGO RYNKU JAKO INSTRUMENT BC
Operacje otwartego rynku- to zespół transakcji kupna i ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online