Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

37. Wymień i omów skutki inflacji

plik Pobierz 37. Wymien i omow skutki inflacji.doc

kolorki w pliku do pobrania

37. Wymień i omów skutki inflacji.

Dokonując analizy kosztów inflacji można wskazać na dwa podstawowe skutki jakie ona przynosi:
v pierwszy pojawia się w przesunięciach w strukturze podziału dochodu narodowego pomiędzy różnymi uczestnikami rynku, przy czym zachodząca redystrybucja nie wywołuje żadnej ogólnej szkody dla gospodarki jako całości.
v Drugi poważniejszy skutek, to powodowanie niewłaściwej, przypadkowej alokacji zasobów, w wyniku zniekształcenia zagregowanego popytu i zagregowanej podaży.
W efekcie zmniejsza to możliwości produkcyjne gospodarki i destabilizuje wzrost gospodarczy.
Rozmiary szkód powodowanych inflacją zależą od dwóch jej aspektów, a mianowicie od jej charakteru, tzn. od tego, czy jest ona zrównoważona (gdy relacje cen są zrównoważone), czy też niezrównoważona (gdy relacje cen ulegają ciągłym zmianom) oraz czy proces inflacji jest antycypowany, czy też nie (tzn. czy społeczeństwo posiada odpowiednią wiedzę na temat rozwoju procesów inflacyjnych i jednocześnie jest  w stanie dostosować swoje zachowanie rynkowe do inflacji czy też stanowi ona dla poszczególnych uczestników rynku zagrożenie).
Typowe koszty inflacji ponoszone przez uczestników rynku, a w konsekwencji rzutujących na funkcjonowanie całej gospodarki:
Ř Spadek siły nabywczej pieniądza. Jest to najbardziej widoczny negatywny skutek inflacji. Gotówkowe zasoby pieniężne ulegają deprecjacji, gdyż w wyniku wzrostu ogólnego poziomu cen można nabyć mniejsze ilości dóbr i usług, niż było to możliwe przy poprzednim poziomie cen. Traktując nominalną stopę procentową jako koszt alternatywny utrzymania pieniądza w formie gotówki, uczestnicy rynku będą się starali zminimalizowć powstające w ten sposób straty, ograniczając salda posiadanych zasobów gotówkowych. Jednakże utrzymując majątek w formie aktywów – przynoszących dochód w postaci oprocentowania – będą musieli poświęcić dodatkowy czas i wysiłek w zawieranie transakcji na rynku, zmieniając posiadane aktywa na gotówkę niezbędną do ich realizacji, przez co dysponują mniejszą ilością zasobów. Z perspektywy ekonomicznej proces zmiany aktywów finansowych na dobra i usługi wobec przewidywanej inflacji zmniejsza bowiem potencjalne rozmiary inwestycji, a w konsekwencji obniża poziom produktu krajowego brutto.
Ř Niedopasowanie stóp procentowych. Struktura stopy procentowej uwzględnia przewidywaną stopę inflacji, jednakże w wypadku braku tego typu oczekiwań składnik ten zostaje pominięty w jej strukturze. Jeżeli wierzyciele instytucjonalni dokonują zawarcia licznych umów kredytowych według takiej stopy procentowej, może wystąpić u nich wysokie ryzyko poniesienia strat, z jednej strony w wyniku nagłego, nieprzewidzianego rozwoju procesów inflacyjnych, a z drugiej – wzrostu poziomu rynkowych stóp procentowych. Problem ten przedstawia się odmiennie w przypadku, gdy proces inflacji jest antycypowany. Składnik oczekiwań inflacyjnych zostaje wówczas uwzględniony w strukturze nominalnej stopy procentowej, a zgodnie z twierdzeniem Fishera, wzrost stopy przewidywanej inflacji zwiększa w jednakowym rozmiarze stopę procentową. W takiej sytuacji, gwałtowna zmiana przewidywanej stopy inflacji nie przynosi dodatnich wyników dłużnikom, a tym samym nie obciąża ujemnymi wynikami wierzycieli.
Ř Przypadkową i niekontrolowaną redystrybucję dochodów. Na inflacji tracą bezpośrednio grupy ludności otrzymujące stałe dochody i grupy o mniejszej sile przetargowej (jak np. emeryci, renciści, pracownicy sfery budżetowej). Proces dostosowań  w zakresie wynagrodzeń przebiega z reguły z opóźnieniem i rekompensuje w pełni zachodzącego wzrostu kosztów utrzymania, dlatego też inflacja uważana jest za zjawisko niesprawiedliwe i szkodliwe społecznie.
Podatkowe pełzanie przedziałowe ( tzw. taksflacja). Każdy człowiek uzyskujący dochód ponosi podatkowe straty w związku z inflacją, gdy jego dochód nominalny ulega zwiększeniu, a rząd stosując formę progresywnego opodatkowania nie dokonuje indeksacji progów podatkowych. Pomimo braku realnego wzrostu dochodu, podatnicy muszą odprowadzać do budżetu większe kwoty podatku w związku z przejściem do wyższego przedziału skali podatkowej. 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online