Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

32-46 pytań do zaliczenia

plik Pobierz 32-46 pytan do zaliczenia.doc

32. NA CZYM POLEGA PROCES UPOMINAWCZO EGZEKUCYJNY W PRZYPADKU  NIETERMINOWEGO REGULOWANIA PRZEZ KREDYTOBIORĆÓW RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH?

Czynnością, która jest podstawowym elementem windykacji jest proces upominawczo-egzekucyjny. Należności wynikające z zaleganiem spłaty rat są nie dotrzymaniem  ważnych postanowień umowy.

Polega ono na przesłaniu do kredytobiorcy i osób zobowiązanych (poręczycieli) do zapłaty – upomnienia lub wezwania (w zależności od trybu postępowania egzekucyjnego banku administracyjnego lub sądowego), przypominającego o uregulowaniu zobowiązania w określonym terminie (zwykle 7 dni).  W przesłanym upomnieniu / wezwaniu niezbędne jest zawarcie stwierdzenia o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie nastąpi spłata należności. Za skuteczne uznaje się upomnienie lub wezwanie, jeśli nastąpi potwierdzenie jego odbioru.

 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia egzekucji należności jest wystawienie przez bank tytułu wykonawczego. Tytuł powinien zawierać podstawowe dane:

-Określające wierzyciela (bank),

-Dłużnika (kredytobiorcę),

-Kwotę zadłużenia i tytuł, z jakiego ono wynika,

-Oświadczenie banku, że roszczenie jest wymagalne i ma moc prawną tytułu wykonawczego,

-Datę i miejsce wystawienia oraz stemple banku i podpisy osób działających w jego imieniu.

Postępowanie egzekucyjne banku może być prowadzone w trybie:

-administracyjnym (prowadzone przez sam bank lub komornika skarbowego)  lub

-sądowym (obowiązkowo, gdy należności banku wynikają z kredytu zabezpieczonego hipoteką oraz zastawem). Egzekucja należności prowadzona jest przez komornika sądowego właściwego sądu rejonowego

 

33.  SCHARAKTERYZUJ CZEK I WEKSEL, JAKIE RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA MIĘDZY CZEKIEM I WEKSLEM?

Czek – Czek to papier wartościowy, pisemne zlecenie(upoważnienie), na określonym prawem formularzu, wypłacenia okazicielowi lub oznaczonej osobie, zwanej remitentem, wymienionej sumy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji wystawcy najczęściej na rachunku bankowym.
Czeki ze względu na wystawcę dzielimy na:
Czeki bankowe(gotówkowe, Rozrachunkowe)
Czeki bankierskie(tylko między bankami (lub) instytucjami kredytowymi
Czeki skarbowe (wystawiony przez organy administracji skarbowej)
Czeki podróżnicze (regulowanie zobowiązań podczas podróży; nie ma remitenta)
Czeki z punktu widzenia formy
Imienne (posiada wpisanego remitenta)
Na okaziciela
Czeki z warunkami ich realizacji:
-Czeki nie potwierdzone (gotowe od razu do realizacji)
-Czeki potwierdzone (chroni remitenta; środki na pokrycie czeku są za-zwyczaj zablokowane na rachunku)
Weksel - papier wartościowy (bezwzględne przyrzeczenie zapłaty) potwierdzający istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały. Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Wystawca weksla (emitent) zobowiązuje się do zapłaty danej osobie (remitentowi) konkretnej kwoty w określonych : miejscu i czasie. Posiadacz weksla może przenosić prawa wynikające z tego dokumentu na inne osoby. Jeżeli w danym dniu nie ma pieniędzy na koncie to osoba, na którą jest wystawiony może sobie doliczyć 1/3 lub 1 wielkości kwoty wekslowej, jako zadośćuczynienie. Weksel można zamienić na gotówkę- dyskonto weksla. Instrument finansowy pełniący funkcje:
Płatniczą (tzw surogat pieniądza-forma kredytu handlowego)
Kredytową (instrument rozliczeniowy)
Obiegową (środek płatniczy dla wielu transakcji ekonomicznych)
Gwarancyjną (zabezpiecza pieniężne roszczenia wierzyciela)
Refinansową (wystawienie przez bank do wcześniejszego wykupu-(dyskonto)

 

Podobieństwa                                                              Różnice                               

Papier wartościowy,                          użycie jeden raz                wiele

Podpis wystawcy                    bez dalszego obrotu  przenieść prawo                                                                                       na inne osoby        

Funkcja płatnicza                    może nie być pokrycia         zapis jest na w.

Funkcja obiegowa                  

Funkcja kredytowa

                                

34. W JAKICH GŁOWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI BANKU DOKONUJĄ SIĘ INNOWACJE BANKOWE?

-Sposób wypłaty pieniędzy z rachunku a-vista, ROR (karty, czeki, dyspozycje ustne polecenie)

-Sposób dokonywania płatności klientów banku (dyspozycje jednorazowe, stałe, za pomocą Internetu, telefonicznie, bankomat, terminal samoobsługowy)

-Sprawdzanie salda rachunku, otrzymywanie wyciągów (bankomaty, terminale samoobsługowe, elektronicznie, SMS- telefon komórkowy)

35. JAKIE CZYNNIKI DECYDUJĄ O WYSOK. STÓP PROCENTOWYCH?

O wysokości stóp procentowych decyduje polityka banku centralnego, inflacja, ilość pieniądza w obiegu.

36. JAK WYLICZA SIĘ ODSETKI PROSTE?

Odsetki proste obliczane są od podstawy kapitału po upływie okresu umownego i pobierane po ich naliczeniu.

37. NA CZYM POLEGA IDEA ODSETEK SKŁADANYCH/ PROCENT SKŁADANY?

Teoria ta jest związana z wartością kapitału w czasie. Po umownym okresie czasu naliczone odsetki dolicza się do kapitału i od tak powiększonej sumy naliczane są za kolejne okresy obrachunkowe. Stopa procentowa w takiej sytuacji zapewnia dochód zarówno od kapitału początkowego jak i od narosłych odsetek.

    n-okres; 1/100- stopa procentowa

38. DLACZEGO BANKI SĄ ZAANGAŻOWANE W OPERACJE HANDLU ZAGRANICZNEGO, JAK DEFINIUJEMY UWARUNKOWANE OPERACJE, NA CZYM ONA POLEGA.

Banki angażują się w operacje handlu zagranicznego ze względu na zmiany jakie mogą wyniknąć z różnic kursowych. Zmiana kursu wymiennego walut wyrażona stopą deprecjacji lub aprecjacji, koryguje w górę lub w dół efekty uzyskane z tytułu różnic w stopie oprocentowania depozytów bankowych. 

 

39. CO TO JEST AKREDYTYWA DOKUMENTOWA, NA CZYM ONA POLEGA?

Akredytywa należy do tradycyjnych form rozliczeń i znajduje zastosowanie zarówno w rozliczeniach krajowych jak i zagranicznych.

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - jest uwarunkowaną formą (w odróżnieniu do bezwarunkowych form) rozliczeń bezgotówkowych w obrocie zagranicznym. Stosowana jest w rozliczeniach importowych i eksportowych. Akredytywa d. jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar.

1.Zleceniodawca (importer) zleca swojemu bankowi otwarcie akredytywy na rzecz eksportera zwanego beneficjentem akredytywy i przekazuje bankowi pokrycie na zapłatę.

 2 Bank importera informuje bank eksportera o otwarciu akredytywy.

3. Bank eksportera informuje eksportera o otwarciu akredytywy.

4. Eksporter przekazuje towar do załadunku

5. Eksporter wysyła towar do portu wg zawartej przez strony umowy.

6. Eksporter wysyła do swojego banku dokumenty reprezentujące wysłany towar. Bank po ich sprawdzeniu wysyła eksporterowi należność.

7.Bank E obciąża bank I należnością wypłaconą eksporterowi i prowizją za czynność.

8. Bank I obciąża importera należnością + prowizją.

9.Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia.

 Zalety akredytywy:

-jest ona zobowiązaniem samoistnym (niezależnym od umowy kupna-sprzedaży), co oznacza, że beneficjent akredytywy bezwzględnie otrzyma zapłatę, jeśli spełni warunki akredytywy.

-zabezpiecza obie strony transakcji przed nieuczciwością jednej ze stron.

 

40. W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZA SIĘ ROZLICZENIE PRZY POMOCY INKASA DOKUMENTOWEGO?

Inkaso dokumentowe – główne zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorstwami w związku z ich działalnością gospodarczą. Wierzyciel (dostawca) składa w swoim oddziale banku odpowiednie dokumenty towarowe, aby zainkasować należność. Bank wierzyciela przekazuje te dokumenty do banku dłużnika(odbiorcy).Dłużnik zleca swojemu bankowi przekazanie odpowiedniej kwoty pieniędzy wierzycielowi, a bank wydaje mu dokumenty inkasowe, upoważniające do odbioru towaru. Stosownie do otrzymanego polecenia bank dłużnika przelewa pieniądze do banku wierzyciela,  który to zapisuje je na rachunku wierzyciela. U nas takie inkaso znajduje zastosowanie jak na razie tylko w operacjach zagranicznych.

41. JAK DEFINIUJEMY GWARANCJĘ BANKOWA, NA CZYM ONA POLEGA.

Gwarancja bankowa to szczególny rodzaj operacji czynnych, zapewniających zapłatę lub wywiązanie się ze zobowiązań. Jest to jednostronne zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta. Ma ona na celu dodatkowe zapewnienie wywiązania się z umowy przez kontrahenta, jeżeli umowa nie została wykonana to bank wypłaci beneficjentowi określoną kwotę pieniędzy.

Polega ona na tym, że w przypadku kiedy klient banku zawiedzie, to bank zaspokoi interesy beneficjenta.

Gwarancja bezwarunkowa- roszczenia są regulowane przez gwarantujący bank

Gwarancja warunkowa- beneficjent musi udokumentować, że zaistniały warunki objęte gwarancją.

 

Bank może udzielić gwarancji bankowych na zlecenie:

§         krajowych i zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w tym również banków działających w porozumieniu ze swoimi Klientami

§         osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą

Rodzaje najczęściej występujących  gwarancji :

§         gwarancja przetargowa (wadialna)

§         gwarancja zwrotu przedpłaty (zaliczki)

§         gwarancja należytego wykonania umowy

§         gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi

§         gwarancja płatności

§         gwarancja spłaty kredytu

§         gwarancja na zobowiązana celne i podatkowe

42. CO TO JEST OBRÓT BEZGOTÓWKOWY I OD CZEGO ON ZALEŻY?

Obrót bezgotówkowy- jest to przepływ strumieni pieniężnych w postaci zapisów na kontach bankowych rozliczających się podmiotów. Z takich rozliczeń korzystają najczęściej we wzajemnych stosunkach rozliczeniowych podmioty gospodarcze i inne osoby prawne. Obrót bezgotówkowy zależy od tego czy obydwie strony rozliczeniowe posiadają rachunek bankowy. Rozliczenia bezgotówkowe to:

O polecenie przelewu

O czeki rozrachunkowe

O akredytywa

O rozliczenia planowe

O okresowe rozliczenia saldami

O karty płatnicze

 

43. CO TO JEST BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, DLACZEGO ZAISTNIAŁA OBOK BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ?

Bankowość elektroniczna jest formą usług oferowanych przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu,faxu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej).

Banki oferują kilka możliwości zdalnej obsługi konta. Sposoby te nazywane są kanałami elektronicznymi, do ich działania wykorzystywane są różne media telekomunikacyjne. W Polsce do wyboru mamy:

n       telefon

n       Internet

n       SMS-y

n       WAP

n       modem.

Dla klientów są to:

możliwość wglądu w aktualny stan ich rachunków bankowych o każdej porze;
szybsza realizacja zleceń;
oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością osobistego odwiedzania oddziału bankowego;
oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością ręcznego wypełniania dokumentów i zleceń bankowych;
eliminacja zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, takich jak np. kradzież gotówki czy innych papierów wartościowych i dokumentów bankowych;
oszczędności związane z ograniczeniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego.
W przypadku banku są to:

możliwość szybszej obsługi klienta i lepszego dostosowania się do jego potrzeb;
oszczędność kosztów związanych z tworzeniem rozbudowanej sieci oddziałów;
oszczędność kosztów związanych z obsługą klientów i przetwarzaniem dokumentów papierowych;
eliminacja zagrożeń związanych z tradycyjnymi przestępstwami, jak np. fałszowanie dokumentów bankowych.
Ogólnie rzecz ujmując, bankowość elektroniczna daje oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu i eliminację tradycyjnych zagrożeń. Ze względu na rozwój technologii i popularności internetu, oraz dlatego, że społeczeństwo jest bardziej zabiegane i nie ma czasu na załatwianie spraw w bankach. Bardzo duże ma znaczenie oszczędność czasu, ale nie tylko. Bankowość elektroniczna jest dużo tańsza od komercyjnej. Jest bardzo popularna pomimo wielu zagrożeń, które niesie ze sobą.

 

44. JAKIE WYRÓŻNIAMY CZĘŚCI SKŁADOWE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?

Elementy bankowości elektronicznej:
1) tzw. E-banking czyli aktywność ze strony klienta, dla którego została przygotowana przez profesjonalistów specjalna strona („interface”) przystosowana do potrzeb użytkownika poprzez łącza telekomunikacyjne: modem , LAN na bezpośrednie kontaktowanie się z systemem bankowym.
3) różnorodność narzędzi wykorzystywanych do połączenia się z globalna siecią: PC, Web TV, PDA (personal digital assistant), telefon komórkowy (WAP, GPRS, UMTS)
4) karta

5) bankomat

6) terminal samoobsługowy

 

45. JAK DZIELIMY KARTY PŁATNICZE?

Karty płatnicze możemy podzielić na:

O debetowe- dla posiadaczy ROR (z chwilą dokonania transakcji)

O obciążeniowe- dla posiadaczy ROR (ściągalność z konta ok 24-28 dni)

O kredytowa- z kontem lub bez. Termin spłaty zadłużenia ok.55 dni. Przy umowie weksel lub poddanie się egzekucji banku.

O na okaziciela- upominkowa

O na potrzeby banku internetowego.

 

46. JAK DEFINIUJEMY BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ?

Bankowość internetową możemy zdefiniować w bardzo prosty sposób: jest to wirtualny, elektroniczny rachunek bankowy plus bankomat,Stały dostęp do konta bez potrzeby wychodzenia z domu, przez 24 godz. na dobę w bardzo szerokim zakresie. Można go podzielić na: 

O bierny- przeglądanie rachunku

O półaktywny- ustalenie z bankiem do 10 r-ków na które w m-cu będą robione przelewy

aktywny- pełna obsługa r-ku przez łącze internetowe

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online