Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza ekonomiczna Wróć do kategorii

30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga

plik Pobierz 30 opracowanych pytan z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - sciaga.doc

to tylko zajawka. całość w pliku do pobrania

1. ANALIZA EKONOMICZNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA.

Analiza - to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy  tymi elementami, szczególnie zależność przyczynowo-skutkowa.
Istotą analizy - jest określenie kondycji przedsiębiorstwa, ustalenie czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty oraz ustalenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności
Analiza jest rozumiana jako - dyscyplina naukowa - zajmuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem prawidłowości dotyczących zachowania się podmiotów  gospodarczych i ich reakcja na bodźce płynące z otoczenia.

2. CELE I KLASYFIKACJE ANALIZY EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Analiza ekonomiczna jest instrumentem zarządzania, który tworzy podstawy decyzyjne.
Jej celem jest:
- sporządzenie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników
- ustalenie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych
- określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu
- podjęcie decyzji zarządczych, służących efektywności działania firmy i jego rozwoju

Analiza ekonomiczna jest to analiza odnosząca się do działalności gospodarczej.
Z punktu widzenia przedmiotowego należy wyróżnić w niej przede wszystkim:
- analizę makro- i mikroekonomiczną
- analizę finansową i techniczno-ekonomiczną

Analiza makroekonomiczna – dotyczy badania i oceny wielkości ekonomicznych zagregowanych, a więc ujmowanych głównie dla całej gospodarki narodowej.

Analiza mikroekonomiczna – dotyczy badania i oceny działalności takich podmiotów gospodarujących jak przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, itp.

Analiza finansowa - dotyczy całokształtu finansowanych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli:
- stanu finansowego i majątkowego – wstępna i rozwinięta analiza bilansu, majątek, źródła finansowania, kapitał obrotowy
- wyników finansowych – badanie rachunku zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych, różne kategorie wyniku finansowego, zwłaszcza wynik netto, rentowności, przyczynowa analiza wyniku, płynność, analiza wskaźnikowa
- zachodzących w  nim procesów finansowych – sprzedaż, koszty, ceny, przepływy gotówkowe, kształtowanie się należności środków pieniężnych, zobowiązań, procesów inwestycyjnych.

Analiza techniczno-ekonomiczna – koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa:
- ilości i asortymencie produkcji i metodach jej wytwarzania
- wyposażeniu w aktywa trwałe i postępie technicznym
- zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów
- analizę wielkości, struktury i kształtowania zapasów towarowych
- zarządzaniu zasobami ludzkimi, płacami i wydajnością pracy
- itp.

Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw.

Celem analizy finansowej jest przygotowanie i przetworzenie informacji o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stanowiących podstawę podejmowania decyzji gospodarczych.
Informacje te umożliwiają:
- poznanie oraz ocenę faktów i zjawisk gospodarczych
- opracowanie sposobów usprawnienia działalności przedsiębiorstwa oraz
- określenie stosunków ekonomiczno-finansowych proponowanych decyzji.

Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie można podzielić wg różnorodnych kryteriów.
Do kryteriów, które mają istotne znaczenie, należy zaliczyć:
- przeznaczenie analiz
- czas, którego dotyczą
- zastosowane metody badawcze
- szczegółowość opracowania

W zależności od przeznaczenia analizy możemy podzielić na:
- analizę zewnętrzną
- analizę wewnętrzną

Analiza zewnętrzna – określana często jako raport roczny przeznaczona jest dla akcjonariuszy, udziałowców, przyszłych inwestorów i banków. Skierowana jest do kooperatorów, klientów, dostawców, dziennikarzy ekonomicznych, izb przemysłowych i handlowych oraz przedstawicieli handlowych za granicą.
Właściwą jej funkcja jest informowanie opinii publicznej o rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa w roku poprzednim. Raport taki prezentuje przedsiębiorstwo, jego wielkość, cele, politykę oraz osoby nim kierujące.
Informuje także o oferowanych usługach czy produktach, o pozycji firmy w kraju i za granicą, o systemie sprzedaży.
Podstawową strukturę raportu rocznego tworzą:
- sprawozdanie finansowe
- sprawozdanie o stanie przedsiębiorstwa – jego funkcjonowanie, stan majątkowy, stan finansów
- inne dane o firmie

Analiza wewnętrzna – jest przygotowana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, służy do rozwiązywania pojawiających się problemów decyzyjnych kierownictwa, oceny gospodarowania w różnych przekrojach, jest punktem wyjścia procesów restrukturyzacyjnych.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to najważniejsze przekrój analityczny, tu bowiem znajdują swoje potwierdzenia lub nie – sprawność i efektywność gospodarowania oraz możliwości rozwojowe firmy.

Z punktu widzenia czasu, którego analizy dotyczą można wśród nich wyróżnić:
- analizę retrospektywną (ex post)
- analizę bieżącą (operatywna)
- analizę prospektywną (ex ante)

Analiza retrospektywna (ex post) – zawiera ocenę zjawisk, procesów i wyników działań podejmowanych w przeszłości. Wnioski wynikające z takiej oceny stanowią punkt wyjścia do koordynowania działań bieżących i przyszłych.

Analiza bieżąca (operatywna) – ma na celu bieżącą ocenę przebiegu podjętych zadań i sygnalizowanie o negatywnych skutkach zdarzeń gospodarczych oraz zakłóceniach w realizacji zadań i to w takim czasie, by było jeszcze bardziej możliwe dokonanie niezbędnych korekt zapewniających prawidłowy tok dalszej działalności.

Analiza prospektywna (ex ante) – jest skierowana na przyszłość, służy wytyczeniu celów i określeniu środków ich realizacji. Podstawowym narzędziem tej analizy jest rachunek ekonomiczny, traktowany jako sposób wyboru najlepszych rozwiązań ze zbioru możliwych działań w tym zakresie.

Przyjmując za kryterium metody badawcze wyróżnia się:
- analizę funkcjonalną
- analizę kompleksową
- analizę decyzyjną

Analiza funkcjonalna -  polega na badaniu oddzielnych zjawisk, występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przez osoby lub komórki organizujące funkcjonalnie odpowiedzialne za kształtowanie się i rozwój tych zjawisk.

Analiza kompleksowa – polega na przeprowadzaniu oceny działalności gospodarczej i stanu ekonomicznego. Z punktu widzenia powiązań i zależności występujących miedzy zjawiskami gospodarczymi.  Zawiera ona całościowe spojrzenie na działalność gospodarczą firmy.

Analiza decyzyjna – sprowadza się do badań wynikowych, grupujących zjawiska gospodarcze wokół zamierzonej lub zrealizowanej decyzji. Przy rozpatrywaniu zjawisk gospodarczych uwzględnia się wzajemne powiązania i współzależności w obrębie danych decyzji.

Biorąc pod uwagę szczegółowość opracowania jako podstawę podziału analiz można wyodrębnić:
- analizę ogólną
- analizę szczegółową

Analiza ogólna – obejmuje całokształt przedsiębiorstwa, wykorzystuje wąską grupę odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych. Jest przydatna głównie do ogólnej oceny działalności gospodarczej, gdyż brak w niej badań wzajemnych zależności występujących miedzy zjawiskami gospodarczymi.

Analiza szczegółowa – polega na badaniu określonego odcinka działalności lub określonego problemu w sposób szczegółowy, oparty na szerokim zakresie informacji i wskaźników umożliwiających uchwycenie zależności przyczynowo-skutkowych między badanymi zjawiskami. Analiza to jest bardzo pracochłonna.


3. SPOSOBY I METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ
Dedukcja - przyjmuje odwrotny kierunek badań. Rozpoczyna się od zjawisk ogólnych do szczegółowych, od skutków do przyczyn, od wyników do czynników, które na nie wpłynęły. Najpierw określa się więc wyniki finansowe przed. A następnie bada się czynniki kształtujące ich wielkość i stopień zmian. Przy takim sposobie badania wielkości ekonomicznych można analizować tylko te czynniki, które miały zasadniczy wpływ na ostateczne wyniki przed. Analityk powinien przede wszystkim zająć się zjawiskami, które miały negatywny wpływ na wyniki przed. Te bowiem wymagają szybkich decyzji. Dedukcja ma zastosowanie w analizach rocznych i wieloletnich.
Redukcja - (weryfikacja) obejmuje 3 kroki na drodze dojścia do celu:
1) sformułowanie wstępnej syntezy charakteryzującej badane zjawisko
2) zweryfikowanie prawidłowych tez i wniosków w toku prac analitycznych
3) podsumowanie ustaleń dokonanych w części drugiej i sformułowanie syntezy końcowej zawierającej ocenę badanego zjawiska wraz z wnioskami co do dalszego postępowania. Sposób ten można zastosować we wszystkich rodzajach analiz. W praktyce metoda ta jest bardzo przydatna, najmniej pracochłonna oraz pozwala na szybkie uzyskanie wirgodnych wyników badań.

4. FORMA PREZENTACJI WYNIKÓW ANALIZ.

Wyniki analizy ekonomicznej mogą być przedstawione w formie:
- liczbowej,
- graficznej,
- opisowej.

Forma liczbowa - znajduje zastosowanie w odniesieniu do zjawisk gospodarczych w pełni mierzalnych, pozwalających na przeprowadzenie ich charakterystyki oraz określenie wzajemnych związków i oddziaływań za pomocą liczb.
Liczby przedstawiające zjawiska gospodarcze prezentuje się za pomocą szeregów czasowych i tablic.

Szeregi - to prostsza forma uporządkowania danych liczbowych, uwzględniająca wybór jednej ich cechy.

Przy konstruowaniu tablic - szczególną uwagę należy zwrócić na zwięzłość i zrozumiałość treści w główce i boku tablicy. Tablice uwzględniają równocześnie kilka zespołów danych wg jednej cechy.
 
Forma graficzna - polega na przedstawieniu zmian w badanym zjawisku i wzajemnych zależności różnych zjawisk za pomocą wykresów ułatwiają one obserwacje przebiegu zjawisk w czasie i przestrzeni.
Dobór rodzaju wykresu należy głównie od charakteru prezentowanych zjawisk gospodarczych.

Wykorzystuje się wykresy:
- liniowe
- powierzchniowe
- bryłowe
- punktowe

Jest ona bardzo czytelna, umożliwia syntetyczne przedstawienie tendencji rozwojowej kilku zjawisk gospodarczych.

Forma opisowa - służy do:
- przedstawienia informacji nie liczbowych
- wyrażenia ocen i opinii o zjawiskach zilustrowanych danymi liczbowymi
- sformułowania diagnoz wniosków i propozycji dotyczących decyzji usprawniających badane zjawisko gospodarcze.
 
Forma opisowa powinna odznaczać się zwięzłością sformułowań udokumentowaniem oraz konkretnością stwierdzeń ocen wniosków i propozycji.

5. ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZIE EKONOMICZNEJ.

Materiały źródłowe - służą do badań zjawisk gospodarczych.
Materiały te można podzielić na dwie grupy:
1. materiały zewnętrzne zawierające dane o przedsiębiorstwie.
2. materiały zewnętrzne informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa.
Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter:
- ewidencyjny
- pozaewidencyjny

Materiały ewidencyjne - mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji.
Źródłem informacji liczbowych są:
- rachunkowość
- kalkulacja i ewidencja
- sprawozdawczość finansowa i rzeczowa
- poprzednie analizy ekonomiczne
- plany
- dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna
- oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa

Informacjami pozaewidencyjnymi  wykorzystywanymi w analizach są:
- protokoły z różnych zebrań w przedsiębiorstwie,
- sprawozdania i protokoły z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
- protokoły pokontrolne lub informacje uzyskane trakcie prowadzenia rozmów oraz wywiadów z pracownikami przedsiębiorstwa i banku finansującego.

Podstawowym źródłem informacji są sprawozdania finansowe  - prezentują one przede wszystkim stan majątku przedsiębiorstwa źródła jego finansowania strukturę tworzenia wyniku finansowego oraz przepływy pieniężne.
 
6. PODMIOTY ZAINTERESOWANIE WYNIKAMI ANALIZY
1) dawcy kapitału
2) analitycy finansowi i doradcy
3) zarządzający
4) firmy konkurencyjne
5) instytucje rządowe i samorządowe
6) pracownicy i związki zawodowe

7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I JEGO ELEMENTY

Sprawozdanie finansowe prezentuje one przede wszystkim stan majĄtku przedsiębiorstwa źródła jego finansowania strukturĘ tworzenia jego wyniku finansowego oraz przepływy pieniężne
Na sprawozdanie finansowe składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego (zawierające opis przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego
- bilans
- rachunek zysków i strat (wyników)
- dodatkowe informacje i objaśnienia
a) do podstawowych sprawozdań za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym
b) proponowany podział zysku lub sposób pokrycia strat
c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i jednostki.


Większe jednostki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta działającego z ramienia podmiotu uprawnionego do takiego badania sporządzają dodatkowo:
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunek przepływów pieniężnych

8. BILANS JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bilans oraz rachunek zysków i strat stanowią podstawę do statystycznej i dynamicznej oceny stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Rachunek przepływów pieniężnych daje obraz przepływu środków pieniężnych w trzech obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz orientację o kierunkach zagospodarowania tych środków.

Bilans stanowi podstawowy element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, prezentując stan majątku oraz źródła jego finansowania na moment jego sporządzania. Jest to wiec fotografia przedsiębiorstwa, ukazująca jego statystyczny obraz.
Ogół składników majątkowych przedsiębiorstwa zamieszczonych w bilansie w ujęciu wartościowym nazywany jest aktywami. Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych wydarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

W aktywach zostały wyodrębnione dwie grupy:
- aktywa trwałe,
- aktywa obrotowe.

Część aktywów ujętych wartościowo występuje w przedsiębiorstwie w formie rzeczowej:
- środki trwałe
- nieruchomości
- materiały
- wyroby gotowe
Część natomiast można ująć tylko wartościowo:
- środki pieniężne
- należności
- instrumenty finansowe
- itp.

W aktywach bilansu ujmuje się dane w wartości księgowej netto (wartości bilansowej), czyli po skorygowaniu ich wartości początkowej o odpisy amortyzacyjne lub aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości.
Oznacza to, że środki trwałe wykazuje się w bilansie po pomniejszeniu o umorzenie, a zapasy i należności po korekcie o odpisy aktualizacyjne.
Po stronie aktywów składniki aktywów uszeregowane są według stopnia płynności, czyli tempa ich zamienialności na gotówkę, przy uwzględnieniu równocześnie rodzaju działalności i cykliczności operacji gospodarczych.
Najpierw ujmuje się aktywa trwałe, których cykl obrotowy w przedsiębiorstwie jest dłuższy niż jeden rok, a następnie pozycję majątku odtwarzane w zasadzie w jednym cyklu, czyli aktywa obrotowe.

Aktywa przedsiębiors ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza ekonomiczna [44]

 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 4 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 5 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 6 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 7 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 8 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 01 Definicje
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 02 Metody badawcze w analizie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 03 Analiza sprawozdań finansowych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 04 Analiza przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 05 Wstępna i szybka metoda oceny firmy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 06 Analiza zasobów trwałych w przedsiębior...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online