Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

22-31 pytań do zaliczenia

plik Pobierz 22-31 pytan do zaliczenia.doc

22. FUNKCJE I INSTRUMRNTY OODZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO Funkcje banku centralnego. 1.Kontrola podaży pieniądza 2.Zadania kredytowania ostatniej instancji 3.Finansowanie deficytu budżetowego 4.Zarządzanie długiem państwa Instrumenty banku centralnego: 1.stopy procentowe 2.poziom rezerw obowiązkowych 3.operacje otwartego rynku   24. CO TO JEST RYZYKO KREDYTOWE? Oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej. Ryzyko kredytowe obejmuje następujący zakres działalności banku: -udzielone kredyty; -przyznane, a nie pobrane kredyty; -gwarancje i akcepty bankowe; -akredytywy; -lokaty międzybankowe; -instrumenty rynku kapitałowego  (operacje dewizowe, transakcje futures, swapowe, akcje, obligacje, bony skarbowe, opcje, obrót metalami szlachetnymi).   25. POJĘCIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I ZNACZENIE ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH KREDYTU. Zdolność kredytowa - to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach. Jest to bieżąca i przewidywana wypłacalność przedsiębiorstwa wynikająca z aktualnej i przyszłej efektywności jego gospodarki, zapewniająca zwrot kredytu wraz z odsetkami w terminie spłaty. Zakres badania zdolności kredytowej zależy od rodzaju kredytu. Prawne zabezpieczenia kredytów:A) zabezpieczenie osobiste- poręczenie wg prawa cywilnego - weksel własny in blanco- poręczenie wekslowe - przelew (przeniesienie) wierzytelności- gwarancja bankowa - przystąpienie do długu - kaucja - blokada środków (rachunków bankowych i depozytów)- ubezpieczenie kredytu (cesja praw z polisy)- przewłaszczenie w celu zabezpieczenia. B) Zabezpieczenia rzeczowe:- zastaw na zasadach ogólnych - bankowy zastaw rejestrowy- hipoteka (umowna, kaucyjna, przymusowa)W przypadku A - poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem, w przypadku B - konkretną rzeczą.Banki udzielając kredytu - zależnie od swojej oceny stopnia ryzyka - mogą zaproponować kilka form jego prawnego zabezpieczenia. O skuteczności zabezpieczeń interesów banku decyduje konkretna sytuacja. Każda z form zabezpieczeń, czy to osobistych czy rzeczowych ma swoje wady jak i zalety. W przypadku stwierdzenia, że zdolność kredytowa jest zagrożona, banki podejmują decyzje mające na celu zabezpieczenie zwrotności zaciągniętych kredytów. Metodą zmniejszenia pojedynczego ryzyka kredytowego są takie uzyskane przez bank zabezpieczenia, które powinny zapewnić odzyskanie z powrotem zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami i prowizjami. W przypadku długoterminowych kredytów, kiedy w momencie przyznania kredytu mamy do czynienia z długoterminową i niepewną prognozą zabezpieczenie kredytu dla banku staje się niezbędne. Konieczne również jest ustanowienie zabezpieczenia wtedy, gdy po zakończeniu badania zdolności kredytowej, pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące wypłacalności kredytobiorcy, ale bank pomimo to nie chce zrezygnować z transakcji. O rodzaju zabezpieczenia decyduje bank, może być ono ustanawiane zarówno przed udzieleniem kredytu jak i w trakcie korzystania z niego 26. JAK BADA SIĘ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ OSÓB FIZYCZNYCH?Dochody- wydatki(wydatki stałe, żywność i inne)+ rata kapitałowo- odsetkowa= mniej niż dochód. 27. W JAKI SPOSÓB WYLICZA SIĘ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ PODMIOTÓW GOSPOD?Ustawowym wymogiem udzielania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie.Analiza zdolności kredytowej opiera się na metodach :-logiczno-dedukcyjna (dlaczego stać na kredyt)-wskaźnikowa (oferta zapasów, np. zapas na 10 lat, rodzinna produkcja, produkcja w toku, wyroby gotowe)-jakościowa np. założenia biura podróży zamiast wyjazdów zagranicznych, które przynoszą większe korzyści –wyjazdy w góry) Podmioty gospodarcze powinny zaprezentować:-kondycję finansową firmy (biznes plan)-dokumenty finansowe-bilans-rachunek zysków i strat-przepływy-inne dokumenty o przepływie gotówkowym 28. PODZIAŁ ZABEPIECZEŃ PRAWNYCH UDZIELONYCH KREDYTÓW NA ZABEZPIECZENIA CHARAKTERU OSOBISTEGO I RZECZOWEGO, DO CZEGO SĄ ONE POTRZEBNE? Ustalając formę zabezpieczeń kredytu bank bierze pod uwagę: -rodzaj kredytu, -wysokość kredytu, -okres spłaty kredytu, -sytuację ekonomiczno-finansową  kredytobiorcy, -status prawny kredytobiorcy, -rodzaj proponowanych zabezpieczeń i wysokość kwoty możliwej do uzyskania, a także koszt postępowania.   Wyższe zabezpieczenie jest z reguły wymagane od przedsiębiorstw nowo utworzonych. Formą zabezpieczenia się przed ryzykiem jest ubezpieczenie przez bank terminowej spłaty kredytów. Ubezpieczającym może być zarówno kredytobiorca jak i bank, ale ubezpieczonym jest zawsze bank Rozróżnia się: -materialne i -prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu.   Zabezpieczenie materialne stanowi posiadany przez kredytobiorcę majątek, którego łatwe upłynnienie zapewnia bankowi możliwość szybkiego wycofania udzielonego kredytu.   Zabezpieczenie prawne zwrotności kredytu zapewnia bankom uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu jego wierzytelności od kredytobiorcy w przypadku jego niewypłacalności lub likwidacji. Wśród prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu można wyróżnić: -zabezpieczenia o charakterze osobistym, charakteryzujące się osobistą odpowiedzialnością dłużnika za spłatę długu. Oznacza to, że gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem wywiązanie się ze zobowiązań wobec banku. Zaliczamy do nich: -poręczenie wg. prawa cywilnego, -poręczenie wekslowe (awal), -gwarancję bankową, -weksel, -przelew wierzytelności.   -Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, charakteryzujące się tym, że w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu lub odsetek, bank ma prawo egzekwować swoje roszczenie z zastawionych rzeczy lub praw majątkowych, dłużnika lub osoby trzeciej. Zaliczamy do nich: -blokadę środków na rachunku bankowym, -hipotekę na nieruchomości, -zastaw rejestrowy, -ubezpieczenie zwrotności kredytów.   29. NA CZYM POLEGA UMOWA KREDYTOWA? Poprzez zawarcie umowy kredytowej, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas ustalony w umowie określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca  zobowiązuje się do wykorzystania tej kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zobowiązuje się także do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach oraz do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać: oznaczenie stron, musi określać podstawowe obowiązki stron umowy, musi zawierać kwotę kredytu, termin spłaty, oprocentowanie, wysokość prowizji, zakres uprawnień banku związanych z udzieleniem kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty, sposób zabezpieczenia kredytu, termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Bank udziela kredytu i uzależnia jego wysokość od zdolności kredytowej tzn.: spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach spłaty. Jeśli kredytobiorca jest spółka cywilna to należy złożyć umowę zawarcia spółki cywilnej zarejestrowanej w US.   30. NA CZYM POLEGA MONITORING KREDYTOWY? Monitoring kredytowy jest to system bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta oraz zabezpieczeń prawnych w toku funkcjonowania kredytu. Podstawowym celem tego monitoringu jest systematyczne analizowanie poszczególnych umów kredytowych, a także struktury jakościowej portfela kredytowego na szczeblu oddziału i całego banku. Polega na sprawdzaniu przez bank czy kredytobiorca wykorzystuje kredyt zgodnie z umową i zachowuje zdolność kredytową oraz kontrola regularności spłat rat kapitałowo- odsetkowych.   31. W JAKI SPOSÓB WLICZA SIĘ REZERWY CELOWE I DLACZEGO JEST TO PROBLEM WAŻNY DLA BANKU KOMERCYJNEGO? Rezerwy celowe są tworzone przez banki w celu równoważenia skutków ryzyka, wynikającego z ich działalności, oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym wkładom i lokatom. Do tworzenia rezerw celowych banki zobligowane są przez Prezesa NBP. Banki tworzą rezerwy celowe również na zobowiązania pozabilansowe, jeżeli mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wkładów i lokat gromadzonych w bankach oraz istotnie zniekształcić ich sytuację finansową. Wielkość rezerw celowych zależy wówczas od ciążącego na nich ryzyka, przy czym w odniesieniu do aktywów innych niż należności banki ustalają rezerwy celowe w wysokości różnicy pomiędzy ich wartością księgową a rynkową. Należność staje się należnością „nieregularną” gdy opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 30 dni. Dzieli się je na 3 grupy, dla których na podstawie oceny ryzyka ustala się wysokość rezerw celowych:Należności poniżej standardu – opóźnienie w spłacie 1 – 3 miesięcy – konieczność utworzenia rezerwy celowej w wysokości 20%  kapitału pozostałego do spłaty wraz z odsetkami. -Należności wątpliwe – opóźnienie w spłacie wynosi 3 – 6 miesięcy – rezerwa  celowa musi wynosić 50% należności, -Należności stracone – opóźnienie w spłacke powyżej 6 miesięcy – rezerwa musi wynosić 100% należności.   Rezerwy celowe tworzone są w ciężar kosztów, czyli obciążają wynik finansowy banku. Bank ponosi podwójny koszt związany z nieregularną należnością: -Koszt nie spłaconej części należności, -Koszt utrzymywania rezerwy.   W obu przypadkach bank wydaje pieniądze, które w istocie do niego nie należą – musi więc cały czas płacić za nie deponentom.   Rezerwa celowa musi być utrzymywana przez cały okres dopóki nie wyjaśni się sytuacja należności. Poszczególne rezerwy celowe są sukcesywnie zmniejszane odpowiednio: do spłaty należności banku, po jej przekwalifikowaniu do kategorii o niższym ryzyku bądź do wzrostu rynkowej wartości aktywu, na który utworzono rezerwę. Rozwiązanie (likwidacja) rezerwy następuje po całkowitym wygaśnięciu przyczyn jej utworzenia. Środki utrzymywane w postaci rezerwy mogą być inwestowane przez banki jedynie w płynne papiery wartościowe np. bony skarbowe. Założeniem rezerwy celowej jest że przewidywane straty znajdą pokrycie. Jej nadwyżkę przeznacza się na zasilenie kapitałów własnych netto, bądź utworzenie nowej rezerwy.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka