Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

21. Indeksy giełdowe

plik Pobierz 21. Indeksy gieldowe.txt

21. Indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe są agregatowymi miarami zmian cen walorów /kapitalizacji spółek notowanych na giełdzie. Zadaniem indeksu jest mierzyć zmiany koniunktury giełdowej, tj. określać kierunek przeciętnych zmian cen wszystkich walorów. Zwykle indeksy giełdowe są miarami o stałej podstawie, tj. zmiany cen/kapitalizacji są odnoszone do pewnego wyjściowego okresu. Indeksy giełdowe można podzielić na:

- dochodowe,

- cenowe.

W indeksach dochodowych uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru, poprzez odpowiednią korektę kapitalizacji portfela indeksu. W indeksach cenowych taka korekta nie ma miejsca.

Na GPW w Warszawie obliczane są następujące indeksy:

- WIG - indeks dochodowy spółek rynku podstawowego,

- WIG20 - indeks cenowy 20 największych i najbardziej płynnych spółek rynku podstawowego,

- TECHWIG - indeks cenowy spółek z Segmentu Innowacyjnych Technologii ,

- MIDWIG - indeks cenowy 40 spółek rynku podstawowego (bez uczestniczących w WIG20),

- WIRR - indeks dochodowy spółek rynku równoległego,

- NIF - indeks cenowy 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,

- Indeksy branżowe.

21.a. WIG

WIG jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dywidendy i prawa poboru, tzn. dochody z tytułu dywidend i praw poboru są odejmowane od kapitalizacji spółki, wpływając na zmianę tzw. współczynnika korygującego.

W portfelu indeksu WIG znajdują się wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym koniec poprzedniego kwartału. Nie uczestniczą w portfelu fundusze inwestycyjne oraz spółki mające swą siedzibę poza granicami Polski.

Indeks WIG jest agregatowym indeksem ważonym udziałem wartości rynkowej notowanych akcji w kapitalizacji ogółem. Udział pojedynczej spółki jest ograniczany do 10%, a jednego sektora do 30% wartości portfela indeksu.

Bazową datą indeksu jest pierwsza sesja Giełdy Warszawskiej w dniu 16 kwietnia 1991 roku (indeks WIG obliczany był wtedy według starej formuły). Wartość bazowa indeksu wynosi 1000,0 pkt, natomiast kapitalizacja bazowa, tj. wartość rynkowa pierwszych 5 spółek notowanych na GPW, wynosi 57 140 000 zł.

Sposób liczenia indeksu jest ściśle powiązany z przebiegiem notowań ciągłych. Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 35% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co minutę na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu.

Indeks WIG obliczany jest według następującej formuły:

gdzie:

- kapitalizacja portfela indeksu na sesji t,

- kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (16-04-1991),

- współczynnik korygujący na sesji t.

W sytuacji gdy nie występują nierynkowe zmiany kapitalizacji portfela indeksu () do obliczania wartości indeksu można stosować uproszczoną formułę:

,

- kapitalizacja portfela indeksu na poprzedniej sesji,

- wartość indeksu WIG20 na poprzedniej sesji.

Zadaniem współczynnika korygującego jest eliminacja wpływu nierynkowych zmian kapitalizacji na poziom indeksu. Jego wartość w dniu bazowym indeksu wyniosła:

.

Na kolejnych sesjach współczynnik ten jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

,

- wartość dywidend z akcji, które na sesji "t" po raz ostatni były notowane z dywidendą,

- wartość teoretyczna praw poboru z akcji, które na sesji "t" po raz ostatni były notowane "z prawem poboru",

- wartość rynkowa akcji wprowadzanych (+), bądź wycofywanych (-) z portfela indeksu po sesji "t"; dotyczy to zarówno zwiększania pakietów akcji spółek wcześniej uczestniczących w indeksie, jak również spółek jeszcze nie uczestniczących.

Dla wybranej i-tej akcji, teoretyczna wartość prawa poboru akcji, które na ostatniej sesji były notowane z prawem poboru, jest obliczana zgodnie ze wzorem:

- liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji,

- kurs akcji "i" na sesji "t",

- cena nowej emisji objętej prawem poboru,

- liczba akcji "i" w portfelu indeksu (wielkość pakietu).

Wartości teoretycznej nie oblicza się, jeśli cena emisyjna jest wyższa od kursu akcji .

Po zakończeniu każdego kwartału akcje nowych spółek giełdowych i nowych emisji wprowadzonych do obrotu giełdowego w zakończonym już kwartale są włączane do portfela indeksu. W przypadku spółek o niskim wskaźniku akcji w wolnym obrocie (poniżej 25% akcji) liczba akcji w portfelu indeksu jest redukowana o połowę. Podczas rewizji wielkości pakietów mogą ulec redukcjom także z uwagi na regulacje struktury portfela dotyczące ograniczenia:

- udziału pojedynczej spółki do 10% bieżącej kapitalizacji portfela indeksu;

- udział spółek z jednego sektora do 30% bieżącej kapitalizacji portfela indeksu.

21.b. WIG20

Indeks WIG20 jest indeksem cenowym, tzn. kapitalizacja portfela nie jest korygowana o dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks WIG20 jest instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Warszawskiej.

W portfelu WIG20 znajduje się 20 spółek notowanych na rynku podstawowym. Nie uczestniczą w nim fundusze inwestycyjne oraz spółki mające swą siedzibę poza granicami Polski.

Datą bazowa indeksu WIG20 jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową:

Kapitalizacja bazowa, czyli wartość rynkowa portfela WIG20, w dniu 16-041994 roku, wyniosła:

zł.

Podobnie jak w przypadku indeksu WIG, sposób liczenia WIG20 jest powiązany z systemem notowań ciągłych. Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 35% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co 30 sekund na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu.

Indeks WIG20 oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- kapitalizacja portfela indeksu na sesji t,

- kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (16-04-1994),

- współczynnik korygujący na sesji t.

W okresie gdy nie występują zmiany kompozycji portfela, indeks WIG20 oblicza się stosując uproszczoną formułę:

,

gdzie:

- kapitalizacja portfela indeksu na poprzedniej sesji,

- wartość indeksu WIG20 na poprzedniej sesji.

Współczynnik korygujący wprowadzono w celu wyeliminowania wpływu zmian kompozycji portfela indeksu na

poziom WIG20. Zmiana współczynnika korygującego odbywa się podczas każdej zmiany kompozycji portfela indeksu, zgodnie ze wzorem:

gdzie:

- kapitalizacja portfela indeksu po zmianie kompozycji,

- kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą kompozycji,

- dotychczasowa wartość współczynnika korygującego,

- nowa wartość współczynnika korygującego, która będzie obowiązywać na następnej sesji.

Portfel indeksu WIG20 budowany jest w oparciu o ranking, który obejmuje spółki notowane na podstawowym rynku akcji. Oficjalny ranking sporządzany jest co 3 miesiące i publikowany w Cedule Giełdy Warszawskiej. Ranking tworzony jest według stanu na ostatni dzień stycznia, kwietnia, lipca i października. Punkty rankingowe spółek oblicza

się jako średnią ważoną udziału spółki w obrotach i w kapitalizacji, zgodnie z:

gdzie:

- punkty rankingowe spółki "i",

- procentowy udział obrotów spółki "i" w łącznej wartości obrotów rynku podstawowego (bez funduszy inwestycyjnych) obliczany za okres 12 miesięcy dla rewizji i 3 miesięcy dla korekty,

- procentowy udział spółki "i" w kapitalizacji giełdowej rynku podstawowego (bez funduszy inwestycyjnych) w dniu rankingu.

W celu ograniczenia udziału dużych spółek w indeksie WIG20 do obliczania wielkości pakietów tworzy się ranking zmodyfikowany (spłaszczony). Punkty w rankingu zmodyfikowanym oblicza się według algorytmu spłaszczania.

.

W celu ograniczenia wpływu jednego sektora na indeks, w portfelu mogą znajdować się akcje co najwyżej 5 spółek z tego samego sektora. Jeżeli z zasad korekty lub rewizji wynika, że więcej niż 5 spółek może uczestniczyć w indeksie, to warunkiem usunięcia akcji spółki z indeksu jest to, aby nowa spółka zajmowała pozycję o 5 wyższą od spółki skreślanej.

W trzeci piątek marca przeprowadza się operację regulacji udziału spółek w portfelu poprzez zmiany wielkości pakietów akcji dla wszystkich spółek, które uczestniczą w indeksie. Operacja ta ma na celu dostosowanie udziału spółek w indeksie do udziału w rankingu (zmodyfikowanym) WIG20. Podczas sporządzania rankingu udział spółki w łącznych obrotach obliczany jest za okres 12 miesięcy. Rewizja podawana jest do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 5 tygodni.

Spółki zajmujące miejsca 15 lub wyższe w rankingu są włączane do portfela indeksu, podczas gdy spółki, które zajmują pozycje dalszą niż 25 w rankingu muszą opuścić indeks. Dokonując rewizji w przypadku spółek, które zajęły pozycję od 16 do 25 i znalazły się w strefie stabilizacji portfela indeksu, o włączeniu lub wykluczeniu z indeksu decyduje to, czy jest wolne miejsce w portfelu. W zależności od tego, czy i ile jest wolnych miejsc, w indeksie uczestniczyć będą:

- spółki, które dotychczas w nim uczestniczyły,

- spółki, które zajęły najwyższe pozycje w rankingu.

W celu ograniczenia wpływu rewizji na ogólną wartość portfela indeksu, wielkości pakietów akcji poszczególnych spółek wyznacza się według formuły:

gdzie:

- liczba (pakiet) akcji spółki "i" w portfelu;

- liczba punktów w rankingu zmodyfikowanym spółki "i";

- liczba punktów w rankingu zmodyfikowanym 20 spółek uczestniczących w indeksie WIG20;

- kapitalizacja portfela indeksu na dzień rankingu;

- kurs akcji spółki "i" na dzień rankingu (31 stycznia).

Korektę kwartalną przeprowadza się po zakończeniu sesji giełdowej w trzeci piątek czerwca, września i grudnia. Korekta jest podawana do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 5 tygodni i jest przeprowadzona na podstawie rankingu sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego ogłoszenie o korekcie uczestników - na koniec kwietnia, lipca i października. Podczas sporządzania rankingu udział spółki w obrotach obliczany jest za okres 3 miesięcy.

W trakcie procesu korekty, spółki zajmujące miejsca 10 lub wyższe w rankingu są włączane do portfela indeksu, a spółki, które zajmują pozycje dalszą niż 30 w rankingu muszą opuścić indeks. W przypadku spółek, które zajęły pozycję od 11 do 30 i znalazły się w strefie stabilizacji portfela indeksu, o włączeniu lub wykluczeniu z indeksu decyduje to, czy jest wolne miejsce w portfelu. W zależności od tego, czy i ile jest wolnych miejsc, w indeksie uczestniczyć będą:

- spółki, które dotychczas w nim uczestniczyły,

- spółki, które zajęły najwyższe pozycje w rankingu.

Liczba (pakiet) akcji spółki "i" w portfelu indeksu WIG20 jest obliczana na podstawie następującej formuły:

gdzie:

- liczba (pakiet) akcji spółki "i" w portfelu indeksu;

- liczba punktów w rankingu zmodyfikowanym spółki "i";

- liczba punktów w rankingu zmodyfikowanym 20 spółek uczestniczących w indeksie WIG20;

- liczba punktów w rankingu zmodyfikowanym spółek, które opuszczą indeks WIG20 w wyniku korekty;

- kapitalizacja portfela indeksu na dzień rankingu;

- wartość pakietów akcji spółek, które opuszczą indeks;

- kurs akcji spółki "i" na dzień rankingu .

Nadzwyczajna korekta listy uczestników może być przeprowadzona w następujących sytuacjach:

- wykluczenia akcji z obrotu,

- połączenia spółek uczestniczących w indeksie,

- rozpoczęcia postępowania upadłościowego,

- rozpoczęcia postępowania układowego,

- zawieszenia obrotu akcjami danej spółki na dłuższy okres,

- utraty płynności obrotu akcjami spółki,

- wystąpienia uzasadnionych przesłanek zaistnienia powyższych zdarzeń.

Nadzwyczajna korekta listy uczestników może być przeprowadzona również w sytuacji wprowadzenia do obrotu giełdowego nowej spółki, której kapitalizacja w dniu debiutu przekroczy 5% kapitalizacji wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku listę uczestników indeksu opuszcza spółka zajmująca najniższą pozycję w Rankingu WIG20 sporządzonym w dniu debiutu nowej spółki, uwzględniając obroty za ostatnie 3 miesiące. Wielkość pakietu akcji spółki debiutującej jest wyznaczana z uwzględnieniem relacji kapitalizacji tej spółki w dniu pierwszego notowania do kapitalizacji pozostałych uczestników indeksu. Informacje o korekcie nadzwyczajnej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni.

Udziały spółek w portfelu indeksu określane są poprzez wyznaczanie wielkości pakietów akcji spółek, które uczestniczą w indeksie. Udział punktów rankingowych (zmodyfikowanych) spółki w ogólnej sumie punktów rankingowych uczestników indeksu, jest podstawą wyznaczania wag spółek. Podczas rewizji portfela, zmieniane są pakiety akcji (wagi) wszystkich spółek uczestniczących w indeksie. W przypadku korekty listy uczestników indeksu określanie wag i wyznaczenie pakietów akcji dotyczy tylko spółek włączanych do indeksu. Dla spółek, których udział w portfelu indeksu WIG20 znacząco odbiega od udziału w obrotach i w kapitalizacji rynku podstawowego, można przeprowadzić nadzwyczajną regulację wielkości pakietów. Nową wielkość pakietu akcji danej spółki w indeksie ogłasza się z 2 tygodniowym okresem wyprzedzenia.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online