Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

20. Instrumenty pochodne

plik Pobierz 20. Instrumenty pochodne.txt

20. Instrumenty pochodne

Regulamin Giełdy stwierdza, że przedmiotem obrotu giełdowego na rynku instrumentów pochodnych mogą być prawa majątkowe występujące w serii, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowania się ceny rynkowej lub wartości papierów wartościowych (prawa pochodne), albo innych instrumentów bazowych w szczególności od ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych. Regulamin definiuje trzy rodzaje instrumentów pochodnych mianowicie kontrakty terminowe, opcje i warranty.

Na wniosek Zarządu Giełdy, Rada Giełdy określa standard praw pochodnych. Określenie standardu praw pochodnych jest równoznaczne z dopuszczeniem ich do obrotu giełdowego.

Standard praw pochodnych zawiera w szczególności:

- nazwę prawa pochodnego,

- określenie instrumentu bazowego,

- terminy wykonania,

- jednostkę notowania,

- minimalny krok notowania,

- wartość minimalnego kroku notowania,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu,

- sposoby ustalania dziennej ceny rozliczeniowej, ostatecznej ceny rozliczeniowej lub ceny wykonania,

- sposób wykonania umowy.

Wprowadzenia praw pochodnych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy.

członka giełdy warunków określonych przez ten podmiot dla gwarantowania realizacji praw pochodnych,

20.a. Transakcje terminowe

W rozumieniu Regulaminu Giełdy kontraktem terminowym jest umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie praw pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy. Na GPW w Warszawie mamy do czynienia z tzw. kontraktami indeksowymi oraz kontraktami walutowymi.

Przykładem niech będzie kontrakt terminowy na WIG20. Instrumentem bazowym kontraktu jest indeks WIG20. Kontrakt terminowy na WIG20 jest wystandaryzowany. Standard ten określają m.in.

- wartość kontraktu obliczana jako kurs WIG20x10 zl,,

- jednostka notowana, która jest punkt indeksowy,

- minimalny krok notowania - 1 punkt indeksowy, którego wartość równa jest 10 zł,

- miesiące wykonania kontraktów - dwa najbliższe miesiące z cyklu: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Wystawcami i nabywcami kontraktów terminowych mogą być inwestorzy krajowi lub zagraniczni, majacy odrębny rachunek praw z papierów wartościowych oraz rachunek zabezpieczający realizację zobowiązań pieniężnych wynikających z zawieranych transakcji terminowych. Konieczne jest aby inwestor posiadał gotówkę wystarczająca do pokrycia tzw. wstępnego depozytu zabezpieczającego. Cechą charakterystyczną tego typu kontraktu jest to, że inwestor nie opłaca całej wartości kontraktu (tylko depozyt), natomiast zysk lub strata są obliczane od całej wartości kontraktu. Przy trafnej prognozie kursu WIG20 zysk może znacznie przewyższać zysk jaki można by zrealizować inwestując te same pieniądze w instrument bazowy (w tym przypadku zakupując portfel akcji WIG-u20). Przy nietrafnej prognozie natomiast straty są zwielokrotnione.

Inwestor, który zakupił kontrakt na WIG20 może wyjść z rynku w dowolnym momencie, dokonując transakcji przeciwnej, czyli sprzedając kontrakt i odwrotnie, ten kto sprzedał kontrakt, może wyjść z rynku poprzez zakup kontraktu.

Zawierający kontrakt terminowy na WIG20 mają przeciwstawne prognozy odnośnie do kształtowania się kursu instrumentu bazowego (WIG-u20). Ten, kto kupuje kontrakt prognozuje, że kurs WIG20 będzie wzrastał, ten kto sprzedaje taki kontrakt prognozuje, że kurs WIG20 będzie się zmniejszał. Np. jeśli ktoś kupił kontrakt na WIG20, który w chwili zawarcia kontraktu wynosił 1800pktx10zł, natomiast w chwili zamknięcia kurs wyniósł 2000pktx10zł, zarobi 2000 zł. Zysk jest bowiem obliczony jako różnica kursu x 10 zł. Ten, kto sprzedał kontrakt na WIG20, w tej samej sytuacji straci 2000 zł.

W obrocie kontraktami terminowymi dokonywane są codzienne rozrachunki przez izbę rozrachunkową. Na koniec każdego dnia obrotu kontraktami, w wyniku zmian kursów notowanych kontraktów, środki złożone w depozycie są uaktualniane. W przypadku spadku wartości kontraktu, odpowiednia część depozytu będzie przekazana przez izbę rozrachunkową z kont inwestorów, którzy zakupili kontrakty, na konta tych, którzy kontraktu sprzedali (i odwrotnie). Jeśli w wyniku tej aktualizacji wartość depozytu inwestora będzie mniejsza niż depozyt minimalny, inwestor jest wzywany do uzupełnienia depozytu. Nieuzupełnienie depozytu prowadzi do przymusowego zamknięcia pozycji przez uczestnika rozliczającego transakcje danego klienta.

Kontrakty terminowe na WIG20 są wykorzystywane w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem na rynku instrumentu bazowego, bądź w celu podejmowania wysokiego spekulacyjnego ryzyka w nadziei osiągnięcia wysokich zysków.

20.b. Warranty

W rozumieniu Regulaminu warrant jest to prawo przysługujące nabywcy warrantu wobec emitenta warrantu do:

a) nabycia akcji przyszłych emisji emitenta warrantu po z góry określonej cenie (warrant subskrypcyjny),

albo

b) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach emisji i obrotu) od różnicy pomiędzy:

- ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny sprzedaży) albo

- ceną(wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (warrant opcyjny kupna).

Pisemne wystąpienie o dopuszczenie warrantów do obrotu giełdowego składa ich emitent.

Do wystąpienia emitent powinien załączyć dokument informacyjny określający w szczególności:

a) dane dotyczące emitenta, a w szczególności jego sytuacji finansowej,

b) przedmiot emisji,

c) określenie instrumentu bazowego,

d) termin realizacji praw,

e) zasady obrotu prawami,

f) zasady zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez emitenta,

g) najważniejsze czynniki ryzyka.

Emitenci warrantów opcyjnych, z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, zobowiązani są do zabezpieczenia realizacji uprawnień z warrantów w formie depozytu zabezpieczającego, określonego w przepisach wydanych przez KDPW.

20.c. Opcje

W rozumieniu Regulaminu opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

a) żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo

b) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo

c) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), albo

d) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online