Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego

plik Pobierz 18. Wprowadzanie papierow wartosciowych do obrotu gieldowego.txt

18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego

Warunkiem wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego jest złożenie przez emitenta wniosku określającego w szczególności liczbę papierów wartościowych i ich kod, nadany przez KDPW oraz wskazanie rynku notowań akcji, o który ubiega się emitent. Po złożeniu wniosku Zarząd Giełdy obowiązany jest określić w drodze uchwały liczbę wprowadzanych papierów wartościowych, tryb wprowadzania, rynek notowań akcji i system notowań, jednostkę transakcyjną, dni sesji oraz sesję giełdową, na której nastąpi pierwsze notowanie, jak również ewentualne ograniczenia i okres ich obowiązywania w przyjmowaniu zleceń na pierwszych sesjach.

Papiery wartościowe mogą być wprowadzane do obrotu giełdowego w trybie:

a) zwykłym,

b) publicznej sprzedaży.

Wprowadzenia papierów wartościowych w trybie zwykłym dokonuje Zarząd Giełdy.

Wprowadzenia papierów wartościowych w trybie publicznej sprzedaży dokonuje członek giełdy przedstawiający - za zgodą Zarządu Giełdy - ofertę sprzedaży. Oferta powinna określać w szczególności:

a) nazwę członka giełdy, który złożył ofertę,

b) rodzaj, liczbę i wartość nominalną papierów wartościowych,

c) warunki przyjmowania i realizacji zleceń,

d) cenę minimalną lub sztywną po jakiej oferuje się nabycie,

e) wskazanie miejsca, w którym prospekt i ewentualne informacje go aktualizujące wraz z załącznikami i innymi dokumentami są udostępnione publicznie.

W trybie publicznej sprzedaży mogą być wprowadzone papiery wartościowe, jeżeli oferta publicznej sprzedaży obejmuje co najmniej 10% papierów wartościowych objętych wnioskiem o dopuszczenie albo wartość oferty przekracza 6 milionów złotych na rynku podstawowym, 3 miliony złotych na rynku równoległym, a na rynku wolnym 1 milion złotych.

Tablica 1. Kryteria wprowadzenia akcji na wyróżniony rynek notowań

Kryterium

Rynek

wolny

Rynek

równoległy

Rynek podstawowy

1) Dopuszczenie do

publicznego obrotu

tak

tak

tak

2) Nieograniczona

Zbywalność

tak

tak

tak

3) Wartość akcji

Wprowadzonych

4 mln zł

14 mln zł

40 mln zł

4) Wartość księgowa

spółki

4 mln zł

22 mln zł

65 mln zł

5) Wartość akcji będących

w rozproszonych inwestorów

-

11 mln zł

32 mln zł

6) Akcje rozproszone do wszystkich akcji

-

10%

25%

7) Liczba akcjonariuszy będących właścicielami

-

300

500

8) Sprawozdania finansowe

Za 1 rok

Za 2 lata

Za 3 lata

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online