Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

18 Pracodawca - Pracownicy

plik Pobierz 18 Pracodawca - Pracownicy.txt

ETYKA MENEDŻERA I KIEROWANIA LUDŹMI.

Słowem menedżer (ang. manager) określa się wszystkich, którzy kierują powierzonym sobie odcinkiem pra­cy przy pomocy jakiejś grupy ludzi i podejmują decyzje o istotnym znaczeniu: dy­rektorów, kierowników, koordynatorów, brygadzistów itp. (kadra kierownicza). Ze słowem tym kojarzy się więc decydowanie, kierowanie i zarządzanie.

W warunkach współczesnych funkcje te wymagają określonych umiejętności, wie­dzy, kwalifikacji, a także predyspozycji psychicznych. Stąd specjalistyczne kształcące ich uczelnie, kursy, szkolenia. Istnieje np. Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Efekty, bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi to złożone zadanie - wymaga wyspecjalizowanych socjo- i psychotechnik, znajomości ludzi i determinant ich zacho­wań. Jest to problem sam w sobie, wykraczający poza ramy tego wykładu.

Ale wymaga to w równym stopniu wysokich kwalifikacji i "instrumentów" moralnych - odwoływania się do moralnej motywacji i stosowania się do reguł moralnych. I to nas tutaj interesuje, tym bardziej, iż w wypowiedziach publicz­nych na temat tej grupy częściej zwraca się uwagę na umiejętności psychotech­niczne, ewentualnie kulturę osobistą, niż na przymioty moralne. Częściej też akcentuje się metody osiągania sukcesu niż autonomię walorów moralnych i moralne doznania kierowanych. " Menedżer, który lekceważy pracowników i traktuje ich nonszalancko nie ma szans na prawdziwy sukces " - czytamy w jednym z wywiadów prasowych.

Łatwo jednak dojść do wniosku, iż zwłaszcza w postawie menedżera cnoty sprawności i cnoty moralne ściśle się splatają i przenikają, występują łącznie, jakby "dwa w jednym". Wystarczy powołać się na takie umiejętności, które wy­magane są od menedżera, jak: doboru kadry, kierowania zespołami ludzkimi, motywowania do pracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, ra­cjonalnego kompromisu, prowadzenia negocjacji z klientem. Lub na takie ocze­kiwane właściwości jego osobowości. jak: samodzielność, kreatywność, ambi­cja, poczucie własnej wartości, wiara w sukces, zdecydowanie, dynamizm w działaniu, pewność siebie.

W instrukcji dla personelu kierowniczego amerykańskiego przedsiębiorstwa "Ge­neral Motors Company" zawarta jest przestroga: "Nie bój się, jeśli Twój podwładny Clę przewyższa. Bądź dumny z takiego podwładnego". Podobną myśl zawarł B. Russel, kierując także do nauczycieli, wychowawców itp.: "A może bo ich się potajemnie żeby się nie okazało, że inni nie są od ciebie gorsi”

Na podstawie zamieszczonych w prasie w jednym tylko dniu ofert pracy dla kie­rowniczego personelu w prywatnych (dużych) firmach zatrudnianego na różnych stanowiskach, można sformułować szeroką listę wartości i zalet o zabarwieniu także moralnym, wymaganych przez pracodawców obok kwalifikacji i, wieku itp., wyszcze­gólnionych w rubrykach: "Wymagane kwalifikacje" lub "Oczekiwania":

Silna osobowość,

Kreatywna, twórcza osobowość,

Wiarygodność i odpowiedzialność,

Obowiązkowość i zdyscyplinowanie, - Rzetelność,

Dokładność, skrupulatność, - Konsekwencja,

Zaangażowanie w pracy, przykładanie dużej wagi do jej _jakości,

Przedsiębiorczość i inicjatywa, dynamika w działaniu, - Otwartość, zapał i inwencja,

Wysoka motywacja do pracy, energia w działaniu, wola osiągnięcia sukcesu,

Zainteresowanie rozwojem i awansem,

Optymizm, wiara w siebie, gotowość do pracy efektywnej, - Umiejętność pracy w zespole,

Samodzielność w podejmowaniu decyzji, wymagająca minimum nadzoru,

Umiejętność efektywnego analizowania i dyplomatycznego rozwiązywania problemów,

Kultura osobista, miła prezencja,

Komunikatywność, odporność na stres, - Pełna dyspozycyjność.

 

Rzecz charakterystyczna, iż w żadnej ofercie nie wymagano uczciwości.

Z ściśle moralnego punktu widzenia w postawie menedżera należałoby jednak akcentować:

poszanowanie godności ludzkiej,

liczenie się z potrzebą podmiotowości kierowanych,

troska o podwładnych, zainteresowanie ich problemami, ktopotami itp.,

umiejętność tworzenia klimatu zaufania i wzajemnego szacunku, otwartość, - sprawiedliwość i obiektywizm w opiniach i ocenach,

poczucie odpowiedzialności,

wiarygodność, dobry przykład, - uczciwość, prawość,

solidność, rzetelność,

lojalność "w górę i w dół".

W przeprowadzanych w naszym kraju sondażach wskazuje się, że naszym menedżerom nie staje jeszcze kwalifikacji zarówno intelektualnych i technicz­nych, jak i moralnych.

Menedżerowie tworzą w naszym kraju nową społeczność opartą na indywi­dualnej przedsiębiorczości i profesjonalizmie. Mają być nowatorami społeczny­mi, wdrażającymi nowe sposoby zachowania. Wyjaśniać i utrwalać w potocznej świadomości to, czym jest rynek, co jest dozwolone z punktu widzenia prawa, jakie są mechanizmy gospodarki, na czym polega godziwy zysk i godne


to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku
PRACODAWCA - PRACOWNICY.

Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za­chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra­cownikom, za których płacą podatki i ubezpieczenie, i od których zależy ich sukces, a także obraz firmy - warunki pracy i płacy. Z drugiej zaś strony może to rodzić bezzasadną bezwzględność pracodawcy, arogancję, naruszanie godności własnej pracownika itp. Stąd wynika znaczenie reguł moralnych określających stosunek pracodawcy do pracowników.

Wiele z nich to te same, które są niezbędne w kierowaniu i zarządzaniu - w etyce menedżera - jak poszanowanie wolności i godności, sprawiedliwość, trak­towanie podmiotowe. Potocznie mówi się tu o "ludzkim", lub sprawiedliwym podejściu do pracownika.

Wśród wielu postulatów moralnych adresowanych do pracodawców znajdują się wymagania:

Traktowania personelu w sposób życzliwy.

Szacunku dla każdego pracownika, a zwłaszcza dla uczciwie i solidnie wypeł­niającego swoje obowiązki, czemu przeczy arogancja, wyniosłość i okazywana po­garda lub brutalność. (Niemieckiemu biznesmenowi prowadzącemu w Polsce firmę budowlaną prokurator postawił zarzut publicznego lżenia i poniżania pracowników. Ponadto "ważącym ok. 1 ~ kg filtrem uderzył pracownika w nogę i złamał mu kość śródstopia" - z prasy. Są to przypadki drastyczne, ale sporadyczne).

Uczciwego, sprawiedliwego wynagradzania pracowników - przeczy temu np. oszukańcze zaniżanie zarobków, pozbawianie premii.

Poszanowania wszelkich praw i uprawnień pracowników, zgodnie z istniejący­mi przepisani i ustalonymi warunkami pracy - temu przeczy pozbawianie pracow­nika prawa do urlopu lub skracanie jego czasu, praktyka, która sprawia, że chory pracownik boi się zgłosić do lekarza, a także bezpodstawne pozbawianie pracowni­ka pracy, często "z dnia na dzień", pod wpływem chwilowych emocji. (To m.in. wywołuje krytykę "wilczych praw kapitalizmu").

Tworzenia dobrych, godnych warunków pracy, nie zagrażających życiu ani zdro­wiu pracowników. (Na 1 mln 300 tys. firm w Polsce jedynie ok. 2 tys. wzięło udział w IV Konkursie ,.Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w r. 1997, z tego 9 otrzymało nagrody, a 1 I wyróżnienia - z prasy).

Wiele z wymienionych powinności pracodawcy określa także Kodeks Pracy ­np. terminowość wynagrodzeń, kwestie czasu pracy, zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

W relacji: pracodawca - pracownik wymogi moralne dotyczą i drugiej strony. Są to ogólne wymogi z zakresu moralności pracy. W warunkach wolnorynkowych, zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach, akcentowane są zwłaszcza:

uczciwość, solidność, rzetelność pracownicza, - obowiązkowość,

szacunek dla pracodawcy i jego reprezentantów, - lojalność wobec pracodawcy i finny,

przestrzeganie zasad poufności, tajemnicy produkcyjne_j, handlowej, w grani­cach prawa i uczciwości,

zasada działania na korzyść firmy, przestrzegająca przed celowym działaniem na, jej szkodę, (np. w znowelizowanym Kodeksie Pracy wprowadzony został zakaz konkurencji dla pracowników mających dostęp do takich danych firmy

innowacji - których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

praktyczna troska - przez swą postawę - o dobro firmy. jej prestiż, o zaufanie społeczne.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online