Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego

plik Pobierz 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu gieldowego.txt

17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego określa Regulamin GPW w Warszawie. Obrót giełdowy akcjami odbywa się na rynkach: podstawowym, równoległym i wolnym, zależnie od spełnienia kryteriów dotyczących wielkości i płynności emisji. Obrót pozostałymi instrumentami finansowymi nie jest objęty tym podziałem.

Rada Giełdy może dopuścić akcje do obrotu giełdowego jeżeli:

a) są dopuszczone do publicznego obrotu,

b) ich zbywalność nie jest ograniczona,

c) wartość akcji, które mają być dopuszczone, wynosi co najmniej 4 miliony złotych,

d) wartość księgowa spółki, której akcje mają być dopuszczone, wynosi co najmniej 4 miliony złotych,

e) emitent przedstawił Radzie Giełdy informacje wymagane przepisami obowiązującymi na giełdzie, które stosownie do rodzaju emitenta pozwolą na ocenę aktywów emitenta i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z akcjami mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego,

f) emitent przedstawił Radzie Giełdy roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego ustawą do jego badania za ostatni rok obrotowy, obejmujący co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Spółka, której akcje są już dopuszczone do obrotu giełdowego jest zobowiązana bezzwłocznie wystąpić o wprowadzenie do obrotu giełdowego każdej kolejnej emisji akcji tego samego rodzaju (reprezentujących takie same prawa i obowiązki) co już notowane na giełdzie, jeżeli akcje te zostały wprowadzone do obrotu publicznego.

Odmawiając dopuszczenia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Rada Giełdy obowiązana jest uzasadnić swoją uchwałę.

Nie wymaga uchwały Rady Giełdy dopuszczenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP oraz papierów wartościowych gwarantowanych przez te podmioty.

Rada Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy, a Zarząd Giełdy do jednego miesiąca:

a) na wniosek emitenta,

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.

Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

a) jeżeli przestały spełniać być dopuszczone do publicznego obrotu,

b) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,

c) na wniosek emitenta,

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

e) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

f) wskutek podjęcia decyzji o zmianie formy prawnej emitenta lub połączeniu z innym podmiotem,

g) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym,

h) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa.

Rada Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

a) jeżeli przestały być dopuszczone do publicznego obrotu,

b) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta oraz w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online