Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

plik Pobierz 16. Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie.txt

16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest spółką akcyjną, której założycielem jest Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 mln złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, towarzystwa funduszy powierniczych, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie. W lipcu 2000 r. akcjonariuszami było 54 banków i domów maklerskich oraz Skarb Państwa.

Celem GPW w Warszawie jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi. GPW w Warszawie nie ma charakteru zarobkowego, jej akcjonariusze nie mają prawa do dywidendy. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie giełdy papierów wartościowych.

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,

- Rada Nadzorcza,

- Zarząd.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w najważniejszych sprawach dotyczących Spółki (Kodeks Handlowy art. 388-417), m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu i skwitowanie władz Spółki, a także dokonywanie zmian w statucie Spółki, zatwierdzenie Regulaminu Giełdy i jego zmian oraz zatwierdzenie Regulaminu Rady Giełdy i jego zmian.

Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Składa się z 12-14 członków, połowa jest wybierana spośród akcjonariuszy, połowa spośród uczestników publicznego rynku kapitałowego. Rada Giełdy zbiera się najmniej raz na kwartał. Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Giełdy bada sprawozdania finansowe Zarządu i przedstawia pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Giełdy zatwierdza regulamin Zarządu Giełdy, uchwala Regulamin Giełdy.

Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki. Prezesa Zarządu wybiera na okres 3 lat Walne Zgromadzenie.

Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Członkiem giełdy jest podmiot prowadzący działalność maklerską, będący akcjonariuszem Giełdy i dopuszczony do działania na Giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online