Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

16 Etos Biznesu

plik Pobierz 16 Etos Biznesu.txt

SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY ETYKI BIZNESU

 

ETOS BIZNESU I JEGO SKŁADNIKI.

Pojęcie etyki biznesu jest, jak stwier­dziliśmy, niezwykle szerokie i "pojemne". Dotyczy różnych grup biznesu, różnych dziedzin i form jego działania. Toteż rozpada się ona na szereg oddzielnych "sub­dyscyplin" - "subetyk", co znajduje wyraz także w odrębnych kodeksach etycz­nych oraz określeniach szczegółowych, jak ,.etyka menedżera", "etyka kupiec­ka", "etyka reklamy" itp.

Istnieje wszakże wspólna podstawa i wspólna płaszczyzna, wspólny system war­tości i wskaźników moralnych, stanowiących trzon całej etyki biznesu.

Niekiedy używane też bywa jeszcze szersze pojęcie "etos" biznesu. Etos współcześnie oznacza nie tylko ,,obyczaj", ale całą koncepcję życia i zachowań określonej grupy - jej ideały i cele życiowe, system wartości, wzorce zachowań, moralne i obyczajowe, pewien styl życia.

Ów etos biznesu określają zatem:

- Wartości, zasady, motywacje i zachowania ściśle moralne (etyczne). Należą tu zwłaszcza takie uniwersalne i podstawowe w całej etyce biznesu kategorie, jak: wolność, sprawiedliwość, prawda, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, rzetel­ność, solidność, wiarygodność, dotrzymywanie umów, terminowość, słowność.

Wartości intelektualne, wiedza, wysokie kwalifikacje i kompetencje, sprzyja­jące osiąganiu sukcesu oraz zapewniające należytą jakość wytworów i usług.
Pokrewne z tym wartości sprawnościowe, wymagające także predyspozycji psychicznych (odporność na stresy, szybkość decyzji, odwaga podejmowania ryzy­ka, zdolność przewidywania skutków działania itp.).
Kultura osobista, którą stanowi również wiele składowych - od uprzejmości i grzeczności, po prezencję i ubiór, elegancję. Jeden z 10 uznanych za najelegant­szych biznesmenów roku 1997 stwierdzał, iż "dbałość o wygląd jest powinnością wobec firmy", inny, że "ubiór świadczy o kulturze osobistej" (z prasy). Ten najbar­dziej zewnętrzny (element etosu wywołuje też wiele krytyki i ironicznych uwag (tzw. szpan komórkowym telefonem, drogim samochodem, czy przysłowiowe "białe skarpetki").
Tych elementów etosu nie należy ściśle rozgraniczać. Wszak, np. wiedzę, kom­petencje też można uznać za wartości moralne. Skromność jest zarówno cnotą mo­ralną jak i cechą kultury osobistej człowieka oraz jego predyspozycji psychicznych. "Skromnie przyjmować, spokojnie tracić" - mówił Marek Aureliusz. Podobnie ­umiarkowanie. "Jeśli przekroczyć miarę, rzecz najprzyjemniejsza może stać się najbardziej nieprzyjemna" (Demokryt).

Problemy moralne są rozważane kodeksy konstruowane zarówno z uwzględ­nieniem określonego systemu (lub poszczególnych) wartości i powinności związa­nych z ich realizacją(np. sprawiedliwości, patriotyzmu, wolności, odpowiedzialno­ści), jak i uwzględnieniem zachodzących między ludźmi relacji (np. między pracodawcami i pracownikami, kontrahentami, przedsiębiorcami i klientami).

 

CNOTA UCZCIWOŚCI.

Uczciwość należy do najbardziej podstawowych i powszechnie obiegowych wartości w etyce biznesu, odnoszących się do całej jego przestrzeni, do jego działalności we wszystkich dziedzinach, do wszystkich wystę­pujących w nich relacji. Ale należy także do zasad najczęściej łamanych.

Jest to cnota - wartość, zasada - elementarną i uniwersalna. Odnosi się do całości ludzkiego życia. Jest znana i uznawana we wszystkich formacjach moral­nych i systemach etycznych.

Jest wartością złożoną - obejmującą także inne wartości, jak prawdomówność, słowność, prawość, solidność, sprawiedliwość, nieprzekupność. Jest utożsamiana z nimi, lub traktowana zamiennie. Generalnie przez uczciwość rozumie się cechę moralną, której istotą jest ścisłe przestrzeganie norm moralnych określających współ­życie ludzi oraz stosunek jednostki do samej siebie.

Rozróżnia się uczciwość dyspozycyjną, jako trwałą cechę charakterologiczną, oraz sytuacyjną, dotyczącą konkretnego zachowania się w danej sytuacji. ("Kłamać w dostatkach większym jest występkiem, nie tracić prawdę, gdy potrzeba narusza" - W. Szekspir). Zawsze koniecznym warunkiem uczciwości jest we­wnętrzne przeświadczenie o potrzebie i wartości określonego postępowania. "Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się sam przed sobą" (W. Hugo). Hone­sty is’t the best policy - uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania ­mówi angielskie porzekadło. Czynnikiem takiego postępowania jest poczucie winy - zdolność odczuwania wstydu w przypadku sprzeniewierzania się zasa­dzie uczciwości.

Uczciwość jest niezbędna w każdym działaniu ludzkim, zwłaszcza wówczas, gdy jego bezpośrednim przedmiotem - adresatem - jest człowiek. Mówimy o uczci­wym człowieku w ogóle - ale także o uczciwym przedstawicielu określonego zawo­du i działania - np. polityku, pracowniku, rzemieślniku. Uczciwość jest warunkiem dotrzymywania umów, podjętych zobowiązań. Mówi się o uczciwej polityce, uczci­wej grze, uczciwych zawodach, np. sportowych, uczciwej konkurencji.

Tradycyjnie pojęcie uczciwości odnoszono do wytwórczości, handlu, usług. Mówiono zatem, np. o uczciwości- lub nieuczciwości - kupieckiej, rzemieślniczej, przedsiębiorców, a także przedstawicieli tzw. wolnych zawodów - pracowników nauki, wymiaru sprawiedliwości, dziennikarzy, lekarzy.

Zaprzeczeniem uczciwości we wszystkich przypadkach jest oszustwo, krętac­two, matactwo, niedotrzymywanie zobowiązań - wszelkiego rodzaju fałszerstwa, kłamstwa, świadome wprowadzanie w błąd na niekorzyść drugiej strony.

W handlu np. typowe są oszustwa na mierze, wadze i cenie, na jakości towarów podobnie w usługach, m.in. turystycznych - ukrywanie wad towarów (np. terminu przydatności) i usług.

W tzw. etyce finansowej częste są oszustwa podatkowe, opóźnianie rozliczeń i płatności oraz wynagrodzeń, ukrywanie obrotów, fałszowanie faktur (oszustwa cel­ne), wyłudzanie odszkodowań lub kredytów, celowe bankructwa, sztuczne przepisy­wanie majątku na podstawione osoby lub firmy.

W naszej prasie roi się od opisu fałszerstw i oszustw popełnianych w bizne­sie. Tytuły publikacji brzmią np.: "Nieuczciwość na warszawskiej giełdzie", "Re­kordowa manipulacja". Jedna z prokuratur oskarżyła agenta celnego oraz pra­cownika pewnej firmy o fałszowanie faktur eksportowych przez zaniżenie war­tości towarów na kwotę prawie 3,5 mln dolarów. Inna oskarżyła byłe kierownictwo jednej ze spółek akcyjnych o fałszowanie raportów statystycznych, podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach. Fałszywe dane wpłynęły na infor­macje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych. Byłemu księgowemu jednej ze spółek prokurator zarzuca, że grał na giełdzie wykorzystując poufne informacje własnej firmy, do których miał dostęp z racji pełnienia swych funk­cji. Podobny zarzut- korzystanie z poufnych informacji o treści zleceń giełdowych postawiono też byłemu maklerowi giełdowemu. Prokuratura podejrzewa, że grupa biznesmenów manipulowała kursami akcji niektórych firm. Za nieuczci­wość usunięto z Business Center Clubu kilkunastu biznesmenów. Kartę człon­kowską stracił np. przedsiębiorca, który z kilku banków wziął kredyty pod za­staw tych samych dóbr.

Po serii głośnych afer i bankructw przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że sukces osiągnięty w nieuczciwy sposób kończy się często katastrofą - stwierdził jeden z liderów Business Center Club (z prasy).

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online