Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

12 Czy możliwa jest etyka biznesu

plik Pobierz 12 Czy mozliwa jest etyka biznesu.txt

CZY MOŻLIWA JEST ETYKA BIZNESU?

Czy jednakże jest do pogodze­nia z istotą i praktyką "twardego" biznesu jakakolwiek etyka - wartości i zasady moralne? Czy więc etyka biznesu jest w ogóle możliwa?

Są to te same pytania, jakie odnosić można do życia gospodarczego w ogólności, oraz do nauk ekonomicznych.

W powszednich rozmowach wypowiadane są opinie w rodzaju: biznes to jest biznes - liczy się w nim biznes, a nie jakaś etyka. To dżungla, w której nie mają zastosowania żadne reguły moralne. Dobre jest w nim wszystko, co zwiększa zysk. Częste jest przeko­nanie, że biznes ze swej istoty jest niemoralny - podobnie jak polityka. I ma to uzasad­nienie praktyczne-takie bowiem jest potoczne doświadczenie.

Skrajni i pragmatyczni rzecznicy wolnego rynku uznają wszelkie dotyczące go zasady i regulacje, kodeksy i ograniczenia moralne, nie tylko za nieuprawnione, ale i szkodliwe, godzące w swobodę działalności gospodarczej. Prezes jednej ze spółek działających w naszym kraju mówi: "Biznes to świat zimnych uczuć". Liczy się w nim zysk - efekt, a "nie miłosierdzie" (z prasy).

Czyż zatem określenie: "etyka biznesu" nie jest wewnętrznie sprzeczne? Skoro biznes oznacza działalność nastawioną na zysk, a więc i bezduszność, zaś etyka ­bezinteresowność, uczciwość, szlachetność itp.`?

Budowa i uprawianie etyki biznesu jest sprawą złożoną i trudną, zarówno ze względu na kłopoty metodologiczne, jak i opory natury praktycznej - ekonomicznej -oraz psychologicznej. Świadomość tych komplikacji, tkwiących w tej etyce sprzecz­ności, jest niezbędna.

Wszakże pytanie: czy możliwe jest uprawianie etyki biznesu, coraz powszechniej zastępowane jest innymi: jak uprawiać etykę biznesu, jaka powinna być jej zawar­tość. Jest ona koniecznością społeczną. Była w historii, a jest tak i współcześnie, faktem, elementem praktyki, choć praktyka również często jej przeczy. (Istnieje np. międzynarodowa sieć "Social Venture Net-Work", skupiająca przedsiębiorstwa "spo­łecznie odpowiedzialne", opierające swą działalność na wartościach, chcące zara­biać uczciwie, produkować nie szkodząc przyrodzie, humanizować relacje: praco­dawcy - pracownicy, niosące pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie).

Powtórzyć tu można wszystkie uwagi zasygnalizowane wcześniej na temat moż­liwej - i koniecznej - zgodności reguł ekonomii i etyki, prakseologicznych zasad efektywności i wartości oraz reguł moralnych, stojących na straży dopuszczalnych działań ekonomicznych.

Realnym problemem w związku z tym jest z jednej strony to, jak uprawiać etykę biznesu, by nie stoczyła się ona na pozycje "czystej" ekonomii, nie przekładalnej w praktyce na język wartości moralnych - lub by nie stała się jedynie narzędziem eko­nomii w zabiegach o skuteczność działania. Z drugiej strony problemem tym jest, jak uprawiać tę etykę, by nie przerodziła się w naiwną moralistykę, oderwane od praktyki "kaznodziejskie" pouczenia.

 

Pojęcie "etyka biznesu" odnosi się, rzecz jasna, do legalnej działalności gospo­darczej, nie zaś do zawodów i praktyk nielegalnych, jak ów "płatny zabójca", prze­myt, "przemysł" i handel narkotykowy, grupy mafijnie, które ze swej istoty są sprzeczne z prawem i zasadami moralnymi.

Pojęcie to występuje w dwojakim znaczeniu:

- Oznacza się nim dyscyplinę naukową - refleksję teoretyczną, szeroko współ­cześnie rozwijaną, mającą szerokie zaplecze instytucjonalne (katedry, system na­uczania, nadaje się nawet tytuły profesorskie z tego zakresu, literaturę). Podejmuje ona wieloaspektowe analizy o charakterze historycznym, metodologicznym, aksjo­logicznym itp. Jej przedmiotem jest praktyka moralna w świecie biznesu - a także wpływ mechanizmów rynkowych na hierarchię wartości oraz wpływ wartości mo­ralnych na funkcjonowanie rynku. Jest to usystematyzowane studium problematyki moralnej w świecie biznesu. Teoria ta uprawiana jest na płaszczyźnie opisowej, na której analizowane są wspomniane zjawiska, związki i zależności zachodzące mię­dzy nimi, realne przekonania i zachowania moralne ludzi biznesu, oraz na płasz­czyźnie aksjologiczno-normatywnej. Formułowane są tu oceny tych zjawisk, war­tości i zasady, jakie powinny przenikać praktykę biznesu - zalecenia, kodeksy.

- Terminem tym oznacza się również ową realną praktykę moralną w świecie biznesu, rzeczywiste zachowania, określające jej zasady. Na tej płaszczyźnie poję­cie "etyka biznesu" obejmuje w sensie pozytywnym zespół wartości i norm uzna­wanych i respektowanych - a w sensie negatywnym: naruszanych - w świecie biznesu, w jego mentalności i działaniu. To właśnie ma podstawowe znaczenie dla życia społecznego, i temu ma służyć teoria, podejmowane przez nią analizy, podob­nie jak przedmiot nauczania: "etyka biznesu", który nie ma jeszcze w naszych wa­runkach utrwalonej tradycji, a także ustalonego korpusu, nie dysponuje jeszcze roz­budowanymi tezami, jest w trakcie formowania się i weryfikacji.

Etyka biznesu jest rozpięta między tradycją historyczną a współczesnością, jej warunkami i potrzebami. Ma ona korzenie historyczne, zarazem współczesna rze­czywistość gospodarcza niesie problemy wymagające nowych analiz i swoistych rozwiązań. Są to problemy globalne, występujące w skali światowej - i problemy szczególne, związane ze swoistymi warunkami i potrzebami, np. narodowymi.

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online