Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

11-21 pytań do zaliczenia

plik Pobierz 11-21 pytan do zaliczenia.doc

11. DEFINICJA BANKU KOMERCYJNEGO, ANALIZA DEFINICJI BANKU.

Banki Komercyjne- to instytucje, które dążą do zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do osiągnięcia zysku. Jest to specyficzna instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i zagospodarowywaniem środków pieniężnych, działająca na rzecz racjonalizacji zysku i funkcjonująca jako instytucja zaufania publicznego.

1. działa na 3 poziomach prawnych:
-Poziom ponadnarodowy(dyrektywy UE)

-Prawo krajowe(konstytucja, ustawa, prawo bankowe, ustawa o rachunkowości…)

-Zarządzenia prezesa, zarządu banku.

2. gromadzenie środków pieniężnych- operacje pasywne lub bierne

-operacje zagospod. środków: aktywne lub  czynne

3. Przechowywanie lub zagospodarowywanie- różny poziom środków w banku

4. racjonalizacja zysku- max. Zysku razy akceptowany poziom ryzyka.    Racjonalizacja zysku zależy od warunków zewnętrznych np. fazy cyklu koniunkturalnego.

5. bank funkcjonuje jako instytucja zaufania publicznego- 95% środków to pieniądze klientów np. środki dostępne na r-kach a-vista, ROR.

 

12. BANK JEST INSTYTUCJĄ ZAUFANIA PUBLICZNEGO – JAKIE SĄ TEGO KONSEKWENCJE?

Podstawowym powodem dla uznawania banków za instytucje zaufania publicznego jest przyjmowanie od klientów wkładów pieniężnych. Pozostawiając w banku jakąś część swojego majątku chcemy mieć pewność co do tego, że środki te będą bezpieczne. Dlatego też oczekujemy od banków zachowania najwyższych standardów odnośnie staranności przy wykonywaniu powierzonych im zadań. I to zarówno przy powierzaniu bankom swoich pieniędzy, jak i w zakresie kompetentnej obsługi klienta, jasnej i rzetelnej informacji o warunkach kredytu, zachowania w tajemnicy informacji o stanie rachunków oraz współpracy w razie zaistnienia ewentualnych problemów.
Źródłem zaufania do banków jako instytucji zaufania publicznego są przede wszystkim szczególne uregulowania prawne, mające z jednej strony zapewnić ostrożne prowadzenie działalności, z drugiej zaś przewidujące surowe zasady odpowiedzialności w razie niespełnienia stawianych przez prawo wymogów. Podstawowe znaczenie ma w tym względzie nadzór nad bankami sprawowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Głównym zadaniem KNB jest bowiem kontrola nad całym sektorem bankowym, począwszy od udzielania  licencji na  działalność bankową.
Publiczne zaufanie do banków opiera się jednak również na innych elementach ich działalności. W szczególności na obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, rzetelnego informowania o warunkach umów zawieranych z konsumentami, rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących rezerw finansowych i innych, wynikających ze szczególnych przepisów prawa.

13. JAKIE SĄ CELE BANKU KOMERCYJNEGO?

Celem banku komercyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku.

 

14. STRUKTURA OBECNEGO SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE ?

Nadzór nad systemem bankowym prowadzi BFG, funkcje uzupełniające –gromadzenie środków, działalność sanacyjna.

Bank Centralny
Banki komercyjne i Banki Spółdzielcze + inne instytucje (finansowe, tow.ubez

(S.A) fundusze wspólnego inwestowania)

Inne instytucje finansowe: kasy oszczędności ,spółki oszczędnościowo-kredyto-

we, stowarzyszenia oszczędnościowo-budowlane, instytucje kredytowe, spółki finansujące różne transakcje kupna-sprzedaży, komunalne kasy oszczędności.

Towarzystwa ubezpieczeniowe :zajmują się indywidualnym ubezpieczeniem na życie na wypadek bezrobocia, choroby, utraty zdolności do pracy, inwalidztwa, a także ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe firm i osób prywatnych.

 

15. RODZAJE OPERACJI BANKOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ BANK KOMERCYJNY- PRZYKŁADY
-Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (ror, r-ek bieżący)
-Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia, przelewy zagraniczne)
-Prowadzenie obsługi walutowo-dewizowej (ror, wymiana)
-Przyjmowanie środków pieniężnych traktowanych jako lokaty terminowe
-Udzielanie różnego rodzaju kredytów (hipotecznych, gotówkowych, odnawialnych)
-Sprzedaż wartości (weksle, znaki skarbowe)
-Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje, bony skarbowe)
-Udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych
-Udostępnianie skrytek depozytowych (sejfowych) 

 

16. NACZYM POLEGA GROMADZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ BANK KOMERCYJNY, PODAJ PRZYKŁADY, NA CZYM POLEGAJĄ OPERACJE BIERNE/ PASYWNE?

Gromadzenie środków pieniężnych przez Bank Komercyjny polega na zabieganiu o duży i możliwie stały dopływ środków obcych w formie różnego rodzaju wkładów.

-Operacje bierne (pasywne) polegają na gromadzeniu środków pieniężnych różnych klientów, aby łącznie z własnymi zasobami banku lokować je w zyskownych operacjach czynnych, czyli udzielanych kredytach, nabywanych papierach wartościowych, korzystnych lokatach w innych bankach itp. Żródłem środków gromadzonych w ramach biernych operacji banku mogą być:

Wkłady oszczędnościowe ludności

a)Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych przechowywane na rachunkach bankowych

b)Środki pieniężne sfery budżetowej, różnych instytucji i organizacji przechowywane na rachunkach bankowych

c)Lokaty przyjmowane od innych banków

d)Kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym (NBP)

Do operacji biernych możemy zaliczyć emitowane przez bank własnych obligacji i powiększenie kapitału przez emitowanie akcji. Bierną operacją w banku emisyjnym jest emitowanie znaków pieniężnych.

 

17. JAK CHARAKTERYZUJEMY OPERACJE AKTYWNE/ CZYNNE/ BANKU KOMERCYJNEGO – PRZYKŁADY?

Operacje czynne (aktywne), mające na celu wykorzystanie środków zgromadzonych w wyniku operacji biernych oraz kapitałów własnych dla osiągnięcia dochodu. Polegają one na udzielaniu kredytów i pożyczek, dokonywaniu lokat w innych bankach, zakupu papierów wartościowych (akcji, obligacji, bonów), dyskonta weksli.

Do operacji czynnych/a aktywnych banku zaliczamy:

-Udzielanie kredytów
-Lokowanie kapitału własnych banku oraz kapitału klientów

-Zarządzenie aktywami, ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej banku

-Handel walutami, dewizami i złotem

-Forfaiting, factoring, leasing

-Udzielanie gwarancji bankowych, poręczeń, awali

-Prowadzenie bankowych otwartych funduszy inwestycyjnych

 

18. CO TO SĄ OPERACJE POŚREDNICZĄCE – PRZYKŁADY

Polegają na wykonywaniu czynności na zlecenie i ryzyko klientów oraz czynności ewidencyjno-rozliczeniowych, takich jak prowadzenie rachunków bankowych klientów i dokonywanie rozliczeń pieniężnych, a także różne czynności usługowe.

 Należą do nich:

-Prowadzenie rachunków bankowych,

-Dokonywanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych,

-Prowadzenie rachunków inwestycyjnych dla osób fizycznych i prawnych,

-Realizacja transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

-Sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych

-Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego domowi maklerskiemu przez klienta

-Przygotowanie i przeprowadzenie nowej emisji oraz wprowadzenie akcji do obrotu publicznego

-Obsługa krajowych funduszy emerytalnych

-Wynajem skrzynek sejmowych

-Obrót produktami ubezpieczeniowymi

 

19. SCHARAKTERYZUJ INNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA PIENIĘDZY PRZEZ BANK

 

Dodatkowe źródła przychodów to m.in.

* marża z  zysku na sprzedaży papierów wartościowych,  czyli różnica między ich oprocentowaniem a średnim kosztem pozyskania pieniędzy na ich zakup.
*różnica z obrotu przy ofercie zakładania  lokaty międzybankowej.  Są to lokaty na bardzo krótki czas (np.: jednodniowe). Banki dokonują wpłat na te lokaty, gdy mają nadwyżki pieniędzy przez krótki czas. Lokaty te są względnie opłacalne, kiedy lokuje się stosunkowo wysokie kwoty.
Część lokat jest realizowana także na czas dłuższy. Najważniejszym celem lokowania środków jest przywracanie równowagi między potrzebami banków a wielkością środków, jakimi dysponują.
*Skup weksli. Bank skupując weksle  dolicza  wysokość stopy dyskontowej-co stanowi dodatkowe środki finansowe.

*prowizje i opłaty od zdarzeń wykonywanych przy obsłudze bezpośredniej rachunków, oraz kredytów.

 

20. SCHARAKTERYZUJ INNE AKTYWNE / POZA KREDYTAMI/ OPERACJE  BANKOWE

 Operacje czynne polegają na lokowaniu zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju korzystne przedsięwzięcia, przede wszystkim w udzielane kredyty oraz podejmowaniu innych operacji czynnych :udzielanie bankowych gwarancji i poręczeń, zakup przez banki na własny rachunek papierów wartościowych. W operacjach czynnych banki wykorzystują głównie środki powierzone(obce)

 

21. ZADANIA BANKU CENTRALNEGO

Bank Centralny – wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji  - jest to instytucja nadrzędna, sprawująca kontrolę, nadzór, organizująca i zarządzająca wszystkimi instytucjami systemu finansowego.W różnych krajach Bank Centralny występuje pod różną  nazwą, np. Narodowy Bank Polski. Istota banku centralnego ujawnia swoje miejsce i rolę w systemie finansowym jako bank banków i bank państwa.

Jako bank banków, Bank Centralny jest:

1.odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych

2.to instytucja odpowiedzialna za bieżącą kontrolę

3.odpowiedzialny za jasne, klarowne, jednoznaczne przepływy prawne dla wszystkich   instytucji finansowych

4.odpowiedzialny za przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych

5.odpowiedzialny za przygotowanie gruntu, podstaw i sprawne funkcjonowanie banków komercyjnych

6.jednostką nadrzędną do banku komercyjnego

Jako bank państwa, Bank Centralny występuje w dwóch rolach:

1Jako wyłączny, jedyny emitent pieniądza, bilonu i banknotów. Podlegają jemu mennice państwowe, emisja pieniądza, która musi być odpowiednia co do potrzeb i struktury gospodarki, odpowiada za przeprowadzanie tych akcji – jest to prawo wyłączności emisji pieniężnej.

2Organizuje, zarządza, prowadzi budżet państwa. Jest odpowiedzialny za normalne funkcjonowanie finansów państwa; prowadzi obsługę budżetu.

Obszary banku centralnego są obszarami specyficznymi i tylko w jego kompetencji - nie dzieli zadań z innymi instytucjami.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online