Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

100+ zagadnień z finansów

plik Pobierz 100+ zagadnien z finansow.txt

2. Rynek walutowy

Miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji popytu i podaży na instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności pochodzące z różnych krajów oraz zespół reguł, według których zawierane sie transakcje walutowe, a także ogół urządzeń i czynności prowadzących do zawarcia tych transakcji

3. Cechy rynku walutowego

-fizycznie rozproszony,

-zdecentralizowany pod względem: geograficznym, technicznym, ekonomicznym.

-z natury jest rynkiem międzynarodowym

4. TRANSAKCJE WALUTOWE (dewizowe)

Miejsce: RYNEK WALUTOWY (dewizowy) popyt/podaż

Przedmiot: Instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności Pochodzące z różnych krajów.

5. Waluty obce (dewizy)

Są to krótkoterminowe należności, które z uwagi na swoja formę i płynność mogą być natychmiast użyte do zapłaty w obrocie międzynarodowym.

6. Kurs wymiany (exchange rate)

Cena. po której jedna waluta jest wymieniana na druga, również na złoto lub Specjalne Prawa Ciągnienia SDRs.

7(8). Funkcje międyznarodowego rynku walutowego

-wiąże, ceny towarów i usług w skali międzynarodowej; inaczej umożliwia ich porównanie.

- ułatwia rozwój handlu międzynarodowego

- ceny rynku walutowego są punktami odniesienia wszystkich innych cen.

- stanowi najważniejszy mechanizm alokacji zasobów w skali międzynarodowej

- umożliwia dokonywanie transferu siły nabywczej miedzy państwami oraz pomiotami

pochodzącymi z różnych krajów.

- wiąże narodowe rynki finansowe, przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego

10. Struktura i organizacja tradycyjnego rynku walutowego: SEGMENTY:

1- rynek międzybankowy (interbank market) skupiający 75 - 80 % wszystkich transakcji dewizowych w skali światowej.

Podmioty: banki handlowe, firmy brokerskie, banki centralne, inwestycyjne, domy papierów wartościowych, oszczędnościowe kasy budowlane, firmy handlujące surowcami w skali międzynarodowej, niektóre korporacje przemysłowe.

2- rynek transakcji z klientami (customer market) ok. 20 – 30%rynku

Podmioty: podmioty rynku międzybankowego, małe firmy przemysłowe, handlowe, usługowe, duże korporacje

3-transakcje walutowe z udziałem osób fizycznych (rynek detaliczny) ok. l % całości obrotów

13. Międzynarodowy rynek walutowy

był najszybciej rozwijającym się – poza rynkiem finansowych transakcji futures i opcyjnych rynkiem w lalach70-fcych i 80-tych.

Przyczyna: załamanie się na początku lat 70-tycn systemu stałych kursów walutowych i niemal powszechne zastąpienie go kursami płynnymi, wzrost ryzyka i możliwości spekulacji.

Od roku 1989 osłabienie dynamiki wzrostu obrotów na międzynarodowym rynku walutowym

Przyczyna: zmniejszenie wahań wzajemnych kursów głównych walut międzynarodowych, uzgodnienie banków centralnych w Bazylei wprowadzające ostrzejsze wymagania wobec banków międzynarodowych w zakresie relacji między ich działalnością a kapitałem.

15. TENDENCJE NA R Y N K A CH WALUTOWYCH

1. dolar USA zajmuje dominująca pozycję w obrotach walutowych -łącznie około 83 % wszystkich transakcji i aż 95 % transakcji typu swap

2. coraz wyraźniej zaznacza się wzrost transakcji w markach niemieckich

3. większość transakcji walutowych odbywa się między dealerami reprezentującymi głównie banki zarówno krajowe, jak i zagraniczne

16. Koncentracja obrotów tradycyjnego międzynarodowego rynku walutowego w trzech ośrodkach:

1. Wielka Brytania - tradycyjnie największy ośrodek

2. USA - od 1977 traci znaczenie na rzecz Japonii

3. Japonia

Dominacja geograficzna rynku USA w zakresie międzynarodowego rynku walutowych transakcji futures i opcyjnych.

- 97 % światowego wolumenu walutowych transakcji futures (Chicago)

- 98 % - 99 % światowego wolumenu walutowych transakcji opcyjnych

( Filadelfia i Chicago )

17. STRUTURA WALUTOWA TRADYCYJNEGO RYNKU WALUTOWEGO

punkt odniesienia 200 % ( dwie waluty dla jednej transakcji )

1. dolar USA - 90 %

2. marka niemiecka - 25 %

3. jen - 25 %

4. funt szterling - 15 %

5. frank szwajcarski • 10 %

Najważniejszymi kursami globalnego rynku walutowego są :

- dolar / marka

- dolar/jen

- dolar / funt szterling

- dolar /frank szwajcarski

marka/jen

18. Elementy rynku finansowego (financial market).

- rynek pieniężny (money market),

- rynek kapitałowy (capital market),

- rynek kredytowy (credit market),

- rynek pozabilansowych instrumentów finansowych (off-balance sheet financial instruments market).

19. Rynek pieniężny

- tworzą transakcje instrumentami finansowymi o najwyższym stopniu płynności i bezpieczeństwa

- termin spłaty powyższych instrumentów nie przekracza roku

- zasadniczo jest to rynek hurtowy głównymi uczestnikami są klienci, instytucjonalni np. rządy, banki, niebankowe instytucje finansowe oraz duże korporacje przemysłowe i handlowe .

20. Różnice pomiędzy rynkiem walutowym a rynkiem finansowym

Przedmiotem transakcji walutowej są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności, denominowane w jednostkach pieniężnych dwóch rożnych krajów, natomiast w transakcji finansowej chodzi o instrumenty finansowe o różnym stopniu płynności, denominowane w jednostce pieniężnej jednego kraju.

21. Mechanizm funkcjonowania rynku walutowego w Polsce

• NBP codziennie ustala kursy centralne (parytetowe) w oparciu o koszyk walutowy

• koszyk walutowy posiada następującą strukturę 45% USD, 35% DEM, 10% GBP, 5% FRF, 5% CHF

• odchylenia od kursów parytetowych dla poszczególnych walut na rynku

międzybankowym nie mogą być większe niż + / - 10%; NBP rozważa możliwość zwiększenia zakres możliwych wahań do + / - 20%, co spowoduje większą zmienność kursów i większe ryzyko kursowe

• comiesięczna dewaluacja złotówki względem koszyka walutowego wynosi 0,8%

• NBP może wpływać na wysokość kursów poprzez interwencje to jest kupno/sprzedaż walut na rynku

• kurs fixingu dla DEM i USD wyznaczany jest przez NBP w sposób arbitralny stosownie do aktualnej polityki pieniężnej

23. ISTOTA TRANSAKCJI W WALUTACH OBCYCH

ZASADA USTALANIA (KWOTOWANIA) CENY

· podwójne kwotowanie

· cena zakupu ( bid )

· cena sprzedaży ( offer)

· marża między cena zakupu a cena sprzedaży ( spread )

· waluta kwotowana -jest to waluta, której wysokość jest zmienna w podawanej wartości kursu

· waluta bazowa -jest to waluta, której wysokość jest stalą ( jeżeli l GBP = 2,2550 USD, to GBP jest walutą bazowa, stalą wysokość = l GBP, a USD - walutą kwotowana, jego wysokość będzie ulegać zmianom )

24. Zasady kwotowania walut

· waluta kwotowana jest to waluta , której wysokość jest zmienna w podawanej wartości kursu;

· waluta bazowa jest to waluta, której wysokość jest stała (jeżeli l GBP 2,25 USD, to funt szterling jest walutą bazowa stalą wysokość = l GBP, a dolar USA - walutą kwotowana., jego wysokość będzie ulegać zmianom.)

· Kwotowanie bezpośrednie - polega na określeniu zmiennej liczby jednostek waluty krajowej w stosunku do stałej liczby jednostek waluty obce która w tym przypadku jest walutą bazową (jeżeli dealer w banku szwajcarskim podaje np. kwotowanie 85,5 CHF=100 DEM, to wskazuje zmienną liczbę jednostek waluty krajowej przypadającą na zawrze stalą liczbę jednostek waluty obcej);

· Kwotowanie pośrednie - polega na określeniu stosunku stałej liczby jednostek waluty krajowej do zmiennej liczby jednostek waluty obcej (jeżeli dealer w banku brytyjskim kwotuje na poziomie l GBP = 4,1325 DEM, to kwotuje on pośrednio).

28. Wymogi stawiane przez M FW nowym krajom

ubiegającym się o uznanie ich walut za

wymienialne (wg art. VIII statutu MFW)

- swoboda płatności dotycząca zarówno rezydentów jak i nierezydentow

- stosowanie jednolitego kursu walutowego

- nieuczestniczenie w dyskryminujących inne kraje porozumieniach walutowych

29. Korzyści z wymienialności waluty

- poddanie gospodarki silniejszej konkurencji międzynarodowej

- wzrost zaufania wewnętrznego do wymienialnej waluty co przekłada się na:

- większa skłonność do przechowywania oszczędności w tej walucie

- ułatwia przejście od urzędowego do rynkowego ustalanie kursu waluty

- możliwość powiązania wewnętrznego rynku finansowego z międzynarodowymi

30. Funkcje waluty międzynarodowej (TABELA)

Środek wymiany

S. Pr: rozliczanie międzynarodowej wymiany handlowej i zobowiązań finansowych, waluta przejściowa na rynkach walutowych, waluta równoległa w państwie trzecim

S.Pub.:Interwencja na rynkach walutowych, oficjalne przepływy finansowe

Jednostka rozliczeniowa

S.Pr: fakturowanie handlu zagranicznego, międzynarodowe transakcje finansowe, notowania cen towarów na rynkach międzynarodowych

S. Pub.: Punkt odniesienia dla sysytemów kursowych innych walut, kotwica stabilizacyjna

Środek tezauryzacji

S. Pr: Denominowanie instrumentów finansowych, alokacja portfelowa

S. Pub: Denominowanie oficjalnych rezerw 'międzynarodowych

31(1,2,3). Pozycja wymiany walutowej

Każdy podmiot zawierający określoną transakcję w walutach obcych wchodzi w pozycję walutową, która w ujęciu księgowym stanowi narzędzie podejmowania ryzyka.

Pozycję walutową inaczej można określić jako zestawienie wierzytelności i zobowiązań danego podmiotu w walutach obcych.

Domknięta pozycja walutowa, występuje wówczas, gdy wartości wdierzytelości (należności) i zobowiązań danego podmiotu w walutach obcych są sobie równe;

W przeciwnym wypadku występuje tzw. pozycja otwarta, która może przybierać postać pozycji walutowej długiej bądź krótkiej.

Krótka pozycja walutowa (ang. short foreign exchange position), inaczej ujemna na zniżkę ujemne aktywa netto lub nadmierna sprzedaż, występuje wówczas, gdy zobowiązania przewyższają należności w danej walucie.

Długa pozycja walutowa (ang. long foreign exchange position), inaczej dodatnia, na

zwyżkę lub nadmierny zakup, występuje wówczas, gdy należności w danej walucie

przewyższają zobowiązania w tej walucie.

· Zysk dewizowy wystąpi w przypadku posiadania wyższych zobowiązań od należności w danej walucie, gdy kurs tej waluty wyrażonej w jednostkach waluty krajowej spadnie, wówczas automatycznie spadnie wartość naszych zobowiązań w walucie krajowej.

· Strata dewizowa powstanie, gdy kurs waluty obcej, w której występuje przewaga zobowiązań nad należnościami, wzrośnie w stosunku do wartości waluty krajowej, tym samym wartość naszych zobowiązań wzrośnie w wyrażeniu waluty krajowej.

38. Czynniki kształtujące kursy walut

Cz. Monetarne - długookresowe

· podaż pieniądza na rynku krajowym silą nabywcza pieniądza

POZIOM KURSU WALUT

Cz. Niemonetarne - krótkookresowe

· restrykcje w handlu zagranicznym

· spekulacje walutowe

· poziom inflacji

· ruchy kapitału długoterminowego

· interwencje walutowe

39. Parytet siły nabywczej

Relacja parytetów siły nabywczej oznacza, że kurs wymiany pomiędzy walutą krajową i zagraniczną, w sposób samoczynny przystosowuje się do relatywnych zmian poziomu cen krajowych i zagranicznych.

WZOR

Z powyższego wynika, że przewidywane zmiany w kursie kasowym powinny być równe różnicy w stopie oczekiwanej inflacji krajowej i zagranicznej w tym samym okresie.

Przykład: Jeśli stopa inflacji w Niemczech wynosi 5%, a w Wielkiej Brytanii 6%, dla wyrównania cen towarów i usług w markach pomiędzy tymi krajami wartość funta w markach musi obniżyć się o 1%.

41. EFEKT FISHERA

1) Założenie', normalna stopa procentowa obejmuje realną stopę procentową i stopę

oczekiwanej inflacji kraj owej. Oznacza to, że nominalne stopy procentowe w różnych krajach odzwierciedlają zróżnicowane stopy inflacji w tych krajach, podczas gdy realne stopy procentowe zostają wyrównane w skali międzynarodowej poprzez mechanizm arbitrażu.

2) Zróżnicowanie nominalnej stopy procentowej krajowej w stosunku do zagranicznej będzie dążyć do wyrównania się (w przybliżeniu) z relatywnym

zróżnicowaniem oczeldwanej inflacji krajowej względem inflacji zagranicznej, co wyraża formuła. WZÓR

3) OZNACZENIA

i,- stopa procentowa na krajowym rynku kapitałowym

if- stopa procentowa na międzynarodowym rynku kapitałowym

p - stopa oczekiwanej inflacji na rynku krajowym

p - stopa oczekiwanej inflacji na rynku międzynarodowym

f, - kurs terminowy waluty zagranicznej (notowany na bazie pośredniej)

s, - kurs kasowy waluty zagranicznej w okresie O

s, - przewidywany kurs kasowy waluty zagranicznej w okresie t

4) Wniosek:

W krajach o wyższej stopie inflacji, nominalna stopa procentowa będzie wyższa aniżeli w krajach o niższej stopie inflacji. Jeśli zatem stopa inflacji we Francji wynosi 5%, a we Włoszech 7%, to zgodnie z efektem Fishera, nominalna stopa procentowa powinna być o 2% wyższa we Włoszech, aniżeli weFrancji.

Międzynarodowy Efekt Fishera: W krajach oferujących relatywnie wyższą stopę %, należy liczyć się z deprecjacja waluty lokalnej w stosunku do walut krajów oferujących relatywnie niższa stopę %. WZOR

Przykład: jeśli roczna st. % wynosi w PL 23% a w USA 8%, a kurs kasowy zl PLN3.05=$1, to przewidywany w końcu roku kurs kasowy powinien osiągnąć wartość: PLN/$ 3.05*1.23/1.08=3.477

48. Formy ryzyka kursowego

- ryzyko konwersji (księgowe),

- ryzyko transakcyjne ,

- ryzyko ekonomiczne (operacyjne).

49. Metody ograniczenia ryzyka walutowego

1. wystawianie faktur we własnej walucie,

2. wystawianie faktur v walucie stabilnej,

3. wprowadzenie do kontraktu klauzuli zmienności,

4. zawieranie terminowej transakcji walutowej,

5. „ dopasowywanie " wpływów i wypływów w tej samej walucie ,

6. optymalizowanie stosowania celowych przyspieszeń oraz opóźnień płatności w handlu zagranicznym

7. zaciąganie pożyczki w określonej walucie

8. nabywanie opcji transakcji walutowych,

9. dyskontowanie weksli

10. zawieranie transakcji "headingowych".

51. Podstawowe różnice między kontraktami typu futures a transakcjami terminowymi forward

· Kontrakty futures nie stanowią wzajemnego zobowiązania stron między sobą, lecz wobec izby clearingowej; forward stanowią wzajemne zobowiązania stron transakcji

· Realizacja kontraktu futures następuje przez fizyczną dostawę (odbiór) bądź przez wyrównanie pozycji w stosunku do izby clearingowej; Realizacja kontraktu forward może nastąpić przez kupno lub sprzedaż kontraktu

· Transakcje futures są rozliczane praktycznie jedynie przez giełdę w drodze aukcji w systemie tzw. open outcry, czyli ustnym zgłaszaniu ofert kupna i sprzedaży; Kontrakty terminowe forward są najczęściej zawierane na tradycyjnym rynku walutowym (ang. over the counter - OTC)

· Rynek transakcji futures w zasadzie jest detaliczny, aczkolwiek - na przykład — futures walutowe są częstokroć zawierane przez dużych inwestorów i na wysokie kwoty; Transakcje terminowe forward są zawierane z reguły przez instytucje finansowe - banki

· Na rynku* futures obowiązuje ścisła standaryzacja obejmująca rodzaje walut, w których prowadzone są transakcje na danej giełdzie; wielkości transakcji, terminy realizacji oraz metody zabezpieczenia realizacji kontraktu stosowane przez izbę clearingową; Kwoty, terminy itd. na rynku forward, na jakie są zawierane kontrakty terminowe, są zasadniczo dowolne; nie występuje tu standaryzacja

52. OPCJE WALUTOWE

1) Opcja jest instrumentem finansowym, który daje jego posiadaczowi prawo - ale bez zobowiązania - do sprzedaży (put) lub zakupu (cali) innego instrumentu finansowego po ustalonej cenie na z góry wyspecyfikowany termin.

Sprzedawca opcji sprzedaży lub opcji kupna musi wykonać kontrakt, o ile kontrahent tego żąda. (asymetria – bo nabywca opcji jest uprzywilejowany)

Przeniesienie prawa sprzedaży lub zakupu ma pewną wartość i nabywca musi zapłacić sprzedawcy cenę za skorzystanie z tego przywileju. (Premia)

2) Z analizy sytuacji nabywcy opcji zakupu i sprzedaży, wynika, że wielkość jego zysku - bez względu na to czy chodzi o opcję zakupu czy sprzedaży - jest teoretycznie nieograniczona, natomiast wielkość ewentualnej straty nie może być większa od wysokości premii.

Odwrotnie jest ze sprzedawcą opcji. Bez względu na to czy sprzedał opcje kupna czy sprzedaży, sprzedawca nie może zarobić więcej ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online