Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Logistyka Wróć do kategorii

1. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej

plik Pobierz 1. Logistyka jako sfera dzialalnosci gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej.txt

  1. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej:          1.1. Geneza logistyki          1.2. Istota logistyki sfery działalności gospodarczej          1.3. Identyfikacja procesów i czynności logistycznych w gospodarce          1.4. Techniczne warunki realizacji procesów i czynności logistycznych          1.5. Sformułowanie nadrzędnego celu logistyki w gospodarce          1.6. Zdefiniowanie logistyki jako sfery działalności gospodarczej          1.7. Pojęcie oraz funkcje logistyki jako dziedziny wiedzy naukowej          1.8. Czynniki rozwoju współczesnej logistyki   2. Zasada „myślenia o całości”, czyli podejścia systemowego w logistyce:          2.1. Istota systemowego w logistyce          2.2. Hierarchia systemów logistycznych          2.3. Struktura systemu logistycznego przedsiębiorstwa          2.4. Korzyści stosowania podejścia systemowego w logistyce   3. Zasada przepływów w logistyce: 3.1. Łańcuchy logistyczne jako instrument koordynacji przepływu materiałów i wyrobów gotowych          3.2. Miejsca przecięcia w łańcuchach logistycznych          3.3. Łańcuchy logistyczne a łańcuchy dostaw   4. Myślenie kategoriami globalnych (całkowitych) w logistyce          4.1. Istota i składniki kosztów logistycznych          4.2. Układy klasyfikacyjne kosztów logistycznych          4.3. Czynniki kształtujące koszty logistyczne          4.4. Koncepcja globalnych kosztów logistycznych          4.5. Koncepcja współzależności kosztów logistycznych   5. Koncepcja zarządzania logistycznego:          5.1. Istota zarządzania logistycznego          5.2. Zorientowanie logistyczne zarządzania przedsiębiorstwem          5.3. Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami logistycznymi 5.4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jako instrument zarządzania logistycznego   6. Związek orientacji logistycznej i orientacji marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem: 6.1. Przyczyny odrębnego funkcjonowania logistyki i marketingu w przedsiębiorstwie          6.2. Relacje logistyki i marketingu          6.3. Koncepcja zarządzania marketingowo – logistycznego   I. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej.            1.1. Geneza logistyki. Termin został wprowadzony z dziedziny wojskowej. Podstawy logistyki wojskowej zostały opracowane w 1837 r. przez Jominiego „Zarys sztuki wojskowej” – jego książka. Koncepcję tę w formie wykładów o logistyce zastosowała pod koniec 19 wieku armia USA. Poraz pierwszy w przedsiębiorstwie zastosowano logistykę w USA na początku lat 60-tych, 70-tych Japonia, w Polsce lata 90 (początek). Podstawy logistyki gospodarczej opracował w 1956 r. uczeni Uniwersytetu Harwarda popracowali I koncepcję logistyki w gospodarce. Mieli oni zbadać opłacalność transportu towarowego (lotniczego). Opracowali oni zasady analizy całkowitego kosztu przepływu produktów, zasada ta uwzględniła wszystkie elementy kosztów, by ustalić czy transport towarów lotniczych jest efektywny to fundamentalna zasada logistyki, na której inne się opierają. Udowodnili, że wysokie koszty transportu lotniczego mogą być (w określonych sytuacjach) zrównoważone lub zredukowane przez obniżenie poziomu utrzymywanych zapasów i obniżenie kosztów składowania.            1.2. Istota logistyki sfery działalności gospodarczej. W gospodarce występuje zjawisko rozproszenia miejsc wydobycia, przetworzenia surowców, zużycia, konsumpcji indywidualnej produktów finalnych. Wiąże się z tym pojęcie luki czasowo przestrzennej. LUKA PRZESTRZENNA – różnice w położeniu miejsc wydobycia, wytwarzania zużycia i konsumpcji produktów. Różnica między miejscem położenia miejsc wydobycia i wytworzenia. LUKA CZASOWA – musi dysponować określonym czasem by dostarczyć surowce, produkty do końcowych odbiorców. Należy działanie tej luki czasowej zminimalizować stosując działania logistyczne. Dysponujemy określonym czasem, aby dostarczyć wyroby gotowe do miejsc ich produkcji.   Dziedziny marketingowe nie są wystarczające by zbyć produkt, by zapewnić jego dostępność konieczna jest logistyka. 7 cech (właściwości) logistyki: - celem logistyki jest zapewnienie dostępu do właściwego produktu - we właściwej ilości - we właściwym stanie - we właściwym miejscu - we właściwym czasie - dla właściwego klienta - po właściwej kwocie   Logistyka spełnia w gospodarce specjalnego rodzaju funkcje: - usługowa dotyczy przemieszczania w czasie i przestrzeni dostaw surowców, półfabrykatów wyrobów gotowych. Funkcja ta realizowana jest za pomocą określonych procesów czynności logistycznych. Procesy te mogą być realizowane własnymi siłami przedsiębiorstw (samoobsługa logistyczna) lub mogą być zlecane wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom logistycznym.   Logistyka coraz częściej wpływa na podwyższenie wartości produktu. Należy tu wyróżnić 4 RODZAJE UŻYTECZNOŚCI EKONOMICZNEJ: 1. Forma – powstaje w wyniku działalności produkcyjnej 2. Miejsce - trzeba dostarczyć produkt tam, gdzie jest na niego zapotrzebowanie, to głównie transport – wynik działalności logistycznej 3. Czas, – aby dostarczyć określony produkt w określonym czasie w odpowiednim momencie, (kiedy jest zapotrzebowanie) odpowiednia strategia rozmieszczenia zapasów transport, przeładunek – wynik działalności logistycznej 4. Posiadanie (dysponowanie) – działania marketingu mają skłaniać potencjalnego klienta do nabycia, mają wywołać w potencjalnym kliencie chęć posiadania, należy zapewnić możliwość zakupu konieczna jest pomoc działalności logistycznej – wynik działalności marketingowej   1.3. Identyfikacja procesów i czynności logistycznych w gospodarce   Procesy logistyczne – mają charakter fizyczny i służą do [przemieszczania i składowania produktów. Podstawowe i uzupełniające procesy logistyczne: Procesy podstawowe Transport (w ramach przedsiębiorstwa - wewnętrzny, poza przedsiębiorstwem – zewnętrzny magazynowe)Uzupełniające PrzeładunkoweDotyczące opakowania produktówOznakowania wyrobów – w celu przyspieszenia przepływu towarówTworzenie jednostek transportowych – kontener, wagon, beczka, paletaKompletowanie dostaw dla określonych odbiorców – specjalne zamówieniaProcesy te muszą ze sobą współdziałać i jeden musi ułatwiać drugi, muszą być powiązane.   Czynności logistyczne – mają charakter regulacyjny, dotyczą analizy, planowania, organizacji, sterowania, kontroli realizowanych procesów logistycznych. - dotyczą procesów transportowych wybór rodzaju transportu towaruustawienie trasy przewozu towarówwybór sprzętu transportowego – samochód chłodnia- dotyczą magazynowania określenie struktury i poziomu zapasówokreślenie ilości, rozmiarów, lokalizacji, miejsc magazynowania- dotyczą opakowania dostosowanie opakowań do operacji transportu, przeładunku  1.4. Techniczne warunki realizacji procesów i czynności logistycznych Infrastrukturę logistyki tworzą techniczne warunki realizacji.   Zadania infrastruktury logistyki: zapewnienie odpowiedniej sprawności i szybkości przepływu produktówochrona zapasów przed utrata ich właściwości użytkowychumożliwienie racjonalnego sterowania procesami logistycznymi wykorzystując techniki informatyczne  4 grupy środków technicznych składających się na infrastrukturę logistyki:   środki transportu i manipulacji, które służą do przemieszczania produktów wewnątrz którego przedsiębiorstwa, a także między przedsiębiorstwamibudynki i budowle magazynowe służące do składowania i ochrony zapasówopakowania stanowią ochronę produktów przed zniszczeniem, a także służą do transportu produktówśrodki i techniki przetwarzanie informacji służą do sterowania procesami logistycznymi    Ujęcie makroekonomiczne infrastruktury logistyki – 5 grup środków: - gałęzie środków transportu – drogi, linie kolejowe, rurociągi - węzły transportowe – pory morskie, lotnicze, terminale kontenerowe, stacje rozładunkowe - budynki i budowle - elementy węzłowej infrastruktury logistyki – określenie przedsiębiorstwa logistycznie (dzielnice magazynowe) - urządzenia i środki przetwarzania i przesyłania informacji Ujęcie makroekonomiczne charakteryzuje się różnym poziomem technicznym i rozmieszczeniem. Stanowi pewne bariery w podejmowaniu decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie.   Poziom rozwoju infrastruktury logistyki wpływ: O      na przebieg i sprawność procesów logistycznych O      na poziom kosztów przepływu produktów   Problem powiązania między środkami transportu, opakowania – to jest istotne w infrastrukturze logistyki – np. środki transportu a opakowania (kontenery)   Centra logistyczne: - na najbardziej nowoczesne przedsiębiorstwa na świecie - to samodzielne podmioty gospodarcze, które dysponują własną infrastrukturą, personelem, kadrą świadczą usługi innym firmom określonej branży, czy gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwom określonego koncernu     Zadania centrum logistycznego: podstawowe przeładunek towarów pochodzących od wielu dostawcówskładowanie towarów pochodzących i przeznaczonych dla wielu odbiorcówkompletowanie dostaw przeznaczonych dla wielu odbiorcówuzupełniające obróbka materiałów próbki promocyjneformułowanie (tworzenie) jednostek transportowanych usługi naprawczeprzyjmowanie zwrotów, reklamacjiLokalizowane są w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Koszty budowy takich centra są bardzo duże. Najczęściej centra logistyczne budowane są od podstaw.   1.5. Sformułowanie nadrzędnego celu logistyki w gospodarce   Źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku: - zdolność przedsiębiorstwa do wyróżniania siebie w oczach klientów na tle firm konkurencyjnych - czym się różnią np. jakość, cena, poziom obsługi klienta - obniżenie kosztów działalności, aby uzyskiwać wyższy zysk   Na poziom obsługi klienta składają się 3 aspekty: aspekt finansowy – dogodniejsze warunki płatnościaspekt marketingowy – wyraża się w działaniach promocyjnych wyrobuaspekt logistyczny – dodatkowa usługa logistyczna, którą klient otrzymuje zakupując określony produkt  Na usługę logistyczną składa się:   czas dostawydostępność towarów z zapasów celowo utrzymywanychelastyczność dostaw – możemy uzgodnić pewne warunki dostawczęstotliwości dostawniezawodność dostawkompletność dostawPoziom logistycznej obsługi klienta jest wyróżnikiem o bardzo dużym znaczeniu. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby ten poziom w naszej firmie był jak największy. Jednak pociąga to za sobą pewne koszty logistycznej obsługi klienta.   Warianty poziomu obsługi klienta: - firma może dążyć do stałego podwyższenia poziomu obsługi klienta, ale tylko do pewnych granic, bo po ich przekroczeniu zaczynamy ponosić duży koszt - firma posiada dobrą markę, ale często ponoszą wysokie koszty utrzymania   Cele logistyki: O      zapewnienie jak najwyższego poziomu obsługi klienta przy akceptowanym poziomie kosztów obsługi zapewniającym rentowność uczestnikom łańcucha logistycznego (zespołu współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych na rynku zapotrzebowania i rynku sprzedaży). Jest to cel główny dotyczy wyróżniania siebie. O      racjonalizacja i obniżenie kosztów logistycznych O      minimalizacja zapasów O      skracanie czasu przepływu produktów   1.6   Logistyka jako sfera działalności gospodarczej   Logistykę należy definiować z pkt. widzenia przepływu produktów (surowców, półfabrykatów, produktów gotowych) DEFINICJA AMERYKAŃSKA – najbardziej klasyczna LOGISTYKA to termin opisujący proces planowania, realizowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców  i materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. DEFINICJA STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIEGORównież z pkt. widzenia przepływu produktów LOGISTYKA to pojęcie obejmujące organizacje, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytworzenia do nabycia przez produkcje i dystrybucje , aż do finalnego odbiorcy, przy minimalnych kosztach zaangażowania kapitału   4 PODSTAWOWE CECHY LOGISTYKI (WŁASNOŚCI): 1.     Przemieszczanie czasowe i przestrzenne produktów i informacji (surowców, półfabrykatów, produktów got.) 2.     Przyporządkowanie przepływów informacji przepływom produkcji 3.     Realizowanie w sposób zintegrowany funkcji planowania, sterowania i kontroli procesów logistycznych 4.     Orientacja na realizację celów rynkowych wyrażona w zaspokojeniu wymagań klientów oraz na realizację celów efektywnościowych wyrażona w racjonalizacji kosztów logistycznych     POJĘCIE ORAZ FUNKCJE LOGISTYKI JAKO DZIEDZINY WIEDZY   PRZEDMIOT LOGISTYKITo przpływ produktów i informacji , który następuje poprzez czynności logistyczne, ma miejsce w systemach logistycznych Logistyka nie jest jeszcze dziedzina naukową   LOGISTYKA TO DZIEDZINA WIEDZY Bada zjawiska i procesy determinujące przepływ produktów i związanych z nimi informacji  oraz dostarcza odpowiednich metod i instrumentów kształtowania tego przepływu w systemach logistycznych zgodnie z ustalonymi celami.   FUNKCJE LOGISTYKI JAKO DZIEDZINY WIEDZY1.     DIAGNOSTYCZNA – polega na opisie, zdiagnozowaniu różnych obiektów , procesów logistycznych  i zjawisk, które są przedmiotem badań logistycznych . istota tej funkcji jest charakterystyka rzeczywistości.PRZYKŁADY:?identyfikacja i opis realizowanych procesów i czynności logistycznych (w konkretnym przedsiębiorstwie)?identyfikacja przepływów materiałowych (w konkretnym  przedsiębiorstwie lub między współpracującymi przedsiębiorstwami  np. hurtowni), ?badanie rynku usług logistycznych?identyfikacja logistyczna obsługi klienta?badanie struktury i poziomu zapasów  w przedsiębiorstwie?badanie poziomu i struktury kosztów ?opis organizacji logistyki w  konkretnym przedsiębiorstwie 2.     FUNKCJA WYJAŚNIAJĄCA – polega na przedstawieniu przyczyn występowania ikreślonych zdarzeń  i zjawisk, a także różnego rodzaju zależności o charakterze logistycznym np. czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów, czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów itp. 3.     FUNKCJA PROGNOSTYCZNA – polega na określeniu przewidywanych zjawisk  i rzeczy. Może być realizowana wtedy, gdy nastąpi realizacja funkcji wcześniejszej   4.     PRZYKŁADY:?prognoza na usługi logistyczne?prognozy wielkości zapasów  - duże hurtownie ?plany potrzebnych materiałów?projekty systemów logistycznych?projekty formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwie?wybór lokalizacji magazynów  

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Logistyka [61]

 • podgląd pobierz opis 1. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy nau...
 • podgląd pobierz opis 2. Zasada „myślenia o całości”, czyli podejścia systemowego w logistyce
 • podgląd pobierz opis Analiza ABC
 • podgląd pobierz opis Czym jest logistyka
 • podgląd pobierz opis Decyzje logistyczne
 • podgląd pobierz opis Definicja logistyki oraz krótki rys historyczny
 • podgląd pobierz opis Efekty zarządzania logistycznego [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Eurologistyka
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 1 Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 2 Strategie międzynarodowych kanałów eurologistyc...
 • podgląd pobierz opis Formuły AETR i INCOTERMS
 • podgląd pobierz opis Franchising - definicja, historia, rodzaje
 • podgląd pobierz opis Franchising jako szansa rozwoju przedsiębiorczości
 • podgląd pobierz opis Franchising w praktyce
 • podgląd pobierz opis Istota i przedmiot logistyki
 • podgląd pobierz opis Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis Koszty logistyki
 • podgląd pobierz opis Logistyczna obsługa klienta [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Logistyka - Dystrybucja
 • podgląd pobierz opis Logistyka - KANBAN
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka