Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

1-10 pytań do zaliczenia

plik Pobierz 1-10 pytan do zaliczenia.doc

1. CO SIĘ SKŁADA NA POJĘCIE SYSTEMU FINANSOWEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ?

Wyróżniamy 5 podstawowych ogniw:

-System budżetowy

-System bankowy (pieniężno-kredytowy)

-System ubezpieczeń

-System finansowy podmiotów gospodarczych

-System finansowy ludności (gospodarstw domowych)

 

2. CO TO JEST SYSTEM FINANSOWY – FUNKCJE I Z CZEGO SIĘ SKŁADA

System finansowy jest to zbiór norm prawnych ustalających przede wszystkim społeczne organy(instytucje) których zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem oraz podziałem zasobów pieniężnych.
Funkcje bierne-rejestrują w kategoriach pieniężnych to co dzieje się w życiu gospodarczym nie wpływając równocześnie na jego modyfikacje czy strukturę.
Funkcje aktywne-realizują określony system bodźców, przy pomocy których wpływają na przebieg procesów gospodarczych.
Funkcja płatnicza-polega zabezpieczaniu sprawnego działania mechanizmu rozliczeń transferowych gospodarczych.
Funkcja płynności- łatwość zmiany papierów wartościowych na pieniądz
Funkcja oszczędności-stwarzanie podmiotom szans ich lokowania na atrakcyjnych warunkach.
Funkcja kredytowa-dostarczania kredytów dla pobierania inwestycji i konsumpcji.
Funkcja polityki ekonomicznej-dbałość o rozwój i perspektywę.
Wyróżniamy 5 podstawowych ogniw:
System budżetowy
System bankowy (pieniężno-kredytowy)
System ubezpieczeń
System finansowy podmiotów gospodarczych
System finansowy ludności (gospodarstw domowych)


3. JAKI POWINIEN BYĆ SYSTEM FINANSOWY – DEFINICJA, ZADANIA I FUNKCJE
System finansowy jest to zbiór norm prawnych ustalających przede wszystkim społeczne organy(instytucje) których zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem oraz podziałem zasobów pieniężnych.
Funkcja płatnicza-polega zabezpieczaniu sprawnego działania mechanizmu rozliczeń transferowych gospodarczych.
Funkcja płynności- łatwość zmiany papierów wartościowych na pieniądz
Funkcja oszczędności-stwarzanie podmiotom szans ich lokowania na atrakcyjnych warunkach.
Funkcja kredytowa-dostarczania kredytów dla pobierania inwestycji i konsumpcji.
Funkcja polityki ekonomicznej-dbałość o rozwój i perspektywę.
System finansowy powinien być:
Racjonalny
Efektywny-skutecznie oddziaływujący na przebieg procesów rzeczowych przy pomocy pieniądza
Zgodny z-przebiegiem procesów gospodarczych-właściwe metody do właściwych zjawisk
Wewnętrznie zgodny-regulacje odbywają się we wzajemnym związku
Prosty w konstrukcji- aby nie tworzyć szarej strefy
Zdolny do samoregulacji- powinien dostosowywać się do zmian warunków gospodarczych i społecznych.


4. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU FINANSOWEGO. NA CZYM POLEGA ROLA I ZNACZENIE PIENIĄDZA W SYSTEMIE FINANSOWYM.
SYSTEM FINANSOWY ZAWIERA CZĘŚCI:
System budżetowy
System bankowy (pieniężno-kredytowy)
System ubezpieczeń
System finansowy podmiotów gospodarczych
System finansowy ludności (gospodarstw domowych)
Pieniądze te pełnią 5 zasadniczych funkcji:
Pieniądz jest środkiem wymiany, czyli pośredniczy wymianie jednego towaru na drugi, przez co ułatwia wymianę
Pieniądz jako miernik wartości lub jednostka rozrachunkowa polega na tym, że każdy towar ma swoją cenę warzoną w pieniądzu
Pieniądz jako środek tezauryzacji albo gromadzenia skarbu polega na tym, że w pieniądzu wyrażamy to, co chcemy zaoszczędzić na przyszłe wydatki
Pieniądz jako miernik odroczonych płatności te funkcje pojawiają się przy kupnie towaru odroczona jest zapłata, na miesiąc, tydzień czy rok
Pieniądz światowy – to taki, który uznawany jest powszechnie w innych krajach np. dolar Euro


5. W JAKI SPOSÓB POLITYKA EKONOMICZNA ODDZIAŁOWUJE NA  FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA I JEGO GOSPODARKI?
Polityka ekonomiczna to bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez władze państwowe lub oddziaływanie na funkcjonowanie gospodarki.
Poprzez
-Zapewnienie stałego dopływu środków niezbędnych do wykonania przez państwo jego funkcji zewnętrznych i wewnętrznych. Siła państwa to wzrastający potencjał gospodarki narodowej.
-Wspieranie funkcjonowania i rozwoju sektorów gospodarki
-Ochronę działalności gospodarczej obywateli przed zagraniczną konkurencją.
-Uchronienie konkurencji przed organizacjami monopolistycznymi.
-Przeciwdziałanie czynnikom
Rozwiązanie problemów ochrony środowiska naturalnego i ładu przestrzennego w zagospodarowaniu kraju.


6. DOKOANAJ ANALIY POJĘĆ GOSPODARKA FINANSOWA I FINANSE, JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY NIMI RÓŻNICE?
FINANSE - to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości.
Na ruch pieniądza składa się: gromadzenie, podział i wydatkowanie środków pieniężnych.
Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w ruchu, czyli jego emisja poprzez system bankowy, cyrkulacja miedzy różnymi podmiotami gospodarczymi oraz gromadzenie w nim oszczędności i rezerw.
Finanse zajmują się analizą zjawisk pieniężnych na tle i w związku z przebiegiem takich zjawisk realnych w gospodarce jak: produkcja, podział, spożycie indywidualne i zbiorowe, inwestycje oraz wymiana z zagranicą.
GOSPODARKA FINANSOWA to ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją operacji pieniężnych, czyli:
Planowanie finansowe *
Gromadzenie środków pieniężnych
Wydatkowanie środków pieniężnych
Kontrola finansowa
Termin gospodarka finansowa jest terminem szerszym w stosunku do finansów, ponieważ zawiera czynności oznaczone „*”, które nie są operacjami finansowymi. Rodzaje w ujęciu produktowym:

 

Gospodarka finansowa
 Polityka finansowa
 
Publiczna gospodarka finansowa, w tym:

a Państwowa na szczeblu centralnym – prowadzona przez budżet państwa, państwowe fundusze celowe (np. FUS, NFZ, PFRON, FOŚ, GW),

a Samorządowa – budżety gmin, powiatów, województw.
 Polityka fiskalna
 
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw
 Polityka finansowa przedsiębiorstw
 
Gospodarka finansowa banków (BC i BK)
 Polityka pieniężna (NBP)
 


 

 

7. CO TO SĄ FINANSE PUBLICZNE, CZEMY SŁUŻĄ, JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ICH DOCHODÓW I NA CO PRZEZNACZANE SĄ ICH WYDATKI?

Finanse publiczne – są to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych, jak np. samorząd terytorialny.

Cel- realizacja potrzeb społecznych.

Sposób gromadzenie- władza publiczna wyposażona jest w narzędzia przymusu umożliwiające gromadzenie środków.

Sposób wydatkowania środków- w celu zaspokajania potrzeb społecznych- dyskusje co do racjonalności ekonomicznej

Skala działania- nieporównywalna z zasobami prywatnymi

Wpływ na gospodarkę- decyzje władz publicznych przesądzają np. o rozwoju poprzez fakt alokacji środków sektora publicznego.

Przychody pieniężne pochodzą głównie z

-podatków,

-opłat

-darowizny i grzywny, kary, pożyczki

-emisje znaków pieniężnych i papierów wartościowych

-wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego

-lokaty i depozyty

Wydatki publiczne są związane z

- finansowaniem bieżącej działalności instytucji państwowych i samorządowych ogólnej administracji, wymiaru sprawiedliwości, utrzymania porządku publicznego, służby zdrowia, oświaty, kultury, obrony narodowej.

-rozwojem gospodarki narodowej, podmiotów gospodarczych

 

8. CO TO JEST BUDŻET PAŃSTWA, CZEMU SŁUŻY I JAKIE SA ZASADY JEGO OPRACOWYWANIA.

Budżet to:

Plan bezzwrotnego gromadzenia środków na scentralizowanym funduszu w celu realizacji funkcji państwowych, uchwalony przez Parlament w formie ustawy.

Funkcje budżetu:

-Polityczna- kontrola narodu poprzez Parlament nad działalnością rządu

-Ekonomiczna- dokonywanie(za jego pośrednictwem) podziału znacznej części doch. Narodowego; kształtowanie się proporcji podziału doch. nar.i przebieg procesów gospodarczych

-Prawna- można sprowadzić do uchwalenia go w formie ustawy oraz jego prawnej mocy wiążącej-dyrektywami.

Rząd sporządza plan (tzw. preliminarz budżetowy) i przedstawia go do zatwierdzenia Parlamentowi. Po zatwierdzeniu planu i ewentualnym wprowadzeniu różnych poprawek skarb państwa lub Ministerstwo Finansów stają się wykonawcami budżetu tzn. realizują wszystkie zaplanowane wpływy i wydatki.

 

9. ROLA I ZNACZENIA POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA DLA  FINANSÓW PUBLICZNYCH
Rola i znaczenie sektora publicznego jest oceniana poprzez odmienne dla krajów o różnym poziomie rozwoju
Udział sektora publicznego w majątku narodowym
Udział sektora publicznego w tworzeniu PKB
Udział zatrudnienia w sektorze publicznym (zatrudnieniu ogółem)
Udział wszystkich dochodów publicznych w wartości (podatki)
Udział sektora publicznego w alokacji PKB
Polityka fiskalna obejmuje wszystkie posunięcia rządu w strefie wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i oddziaływania na podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności gospodarczej w kraju. Stan finansów publicznych określany jest przez 3 wielkości strategiczne:
Stopę podatkową(mierzona udziałem różnego rodzaju podatków w doch. nar.)
Wielkości wydatków budżetu państwa
Poziom wytworzonego dochodu narodowego w kraju.

 

10. JAKA JEST ROLA I MIEJSCE SEKTORA BANKOWEGO W SYSTEMIE FINANSOWYM?

Sektor bankowy dba o utrzymanie płynności pieniądza, oddziałuje na procesy w gospodarce narodowej. W gospodarce rynkowej niezwykle ważnym podmiotem gospodarczym są banki. Dysponują dużymi zasobami pieniężnymi, kreują one także dodatkowy pieniądz w obiegu. We współczesnym świecie istnieje duża różnorodność banków, tworząc jednolity system bankowy, w którym najważniejszą rolę odgrywają : banki komercyjne i bank centralny.

Banki prowadzą r-ki bieżące dla przedsiębiorstw i różnych instytucji publicznych (organizują prawie cały obrót bezgotówkowy za pomocą czeków, przelewów. Banki przyznają również kredyty a także lokują część swoich pieniędzy w papiery wartościowe oraz zajmują się dyskontowaniem weksli).

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online