Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego

plik Pobierz 08. Omow podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego.doc

kolorki w pliku do pobrania

8. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego.

Najprostsza definicja ryzyka gospodarczego mówi, iż jest to możliwość wystąpienia zdarzeń, mających w konsekwencji negatywny wpływ na wynik działalności lub mówiąc jeszcze prościej niebezpieczeństwo poniesienia straty. Definicje takie zwracają uwagę tylko na jedną stronę zjawiska ryzyka, należałoby je więc zmodyfikować definiując ryzyko jako niebezpieczeństwo nie zrealizowania celu założonego w momencie podejmowania decyzji. Ryzyko to mierzalne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływającego w sposób bezpośredni lub pośredni na odchylenie wartości docelowej od poziomu zakładanego.
· Określone, potencjalne możliwości produkcyjne wynikające z rzadkości dóbr ekonomicznych (skończona liczba siły roboczej i rzeczowych czynników produkcji, które przy wyborze najlepszej techniki umożliwiają wytworzenie ograniczonej liczby dóbr ekonomicznych – mogące stanowić maksymalną podaż)
·  Wyczerpanie się zasobów ziemi (

Typy ryzyka
Ryzyko właściwe - funkcjonujące na zasadach prawa wielkich liczb
Ryzyko subiektywne - związane z indywidualną niedoskonałością człowieka, subiektywnie oceniającego prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zjawisk
Ryzyko obiektywne - będące formą absolutną niepewności, związane z niemożnością przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk
W działalności gospodarczej istotne znaczenie ma rozróżnienia ryzyka na: ryzyko finansowe i ryzyko niefinansowe. Mimo, że obie grupy ryzyka wpływają na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego to przy ryzyku finansowym jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym wpływ pośredni. Oczywiście jest to podział bardzo ogólny, kolejne bardziej uszczegółowione obszary ryzyka identyfikuje się w firmie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.
W szczególności wyróżnić możemy:
Ř Ryzyko handlowe – ryzyko wynikające bezpośrednio z prowadzonej działalności handlowej. Składa się na nie:
ü ryzyko płynności - konieczność dopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów,
ü ryzyko kredytowe, związane z nie wywiązywaniem się kontrahentów z zobowiązań wobec przedsiębiorstwa. Obecnie ponad 80% handlu światowego prowadzi się z odroczonym terminem płatności. Długość okresu kredytu kupieckiego zależy od rodzaju towaru. Dla towarów konsumpcyjnych jest najkrótszy (ok. 30 dni), na drugim biegunie są dobra inwestycyjne, gdzie termin płatności zaczyna się od roku wzwyż. Z uwagi na coraz większą walkę konkurencyjną firmy, walcząc o klienta, będą te terminy coraz bardziej wydłużały.
Ř Ryzyko rynkowe – dotyczy prawdopodobieństwa zmian wartości instrumentów rynkowych, którego szczególnymi przykładami są:
ü ryzyko stopy procentowej, wynika z uzależnienia wartości części aktywów i pasywów od zmian stóp procentowych (np. kredyt oparty o zmienną stopę procentową).
ü ryzyko walutowe, związane z posiadaniem otwartej pozycji walutowej.
Uwzględniając specyfikę działalności firmy możemy także spotkać się z ryzykiem rynkowym o pośrednim wpływie na wyniki finansowe firmy tj. ryzykiem zasobów, ryzykiem zmian cen, ryzyko koniunkturalne, ryzyko technologiczne.
Ř Ryzyko gospodarcze – związane jest z możliwością zmiany polityki gospodarczej kraju, przepisów prawnych dotyczących np. prawa podatkowego lub dewizowego.
ü Ryzyko inwestycyjne, 
ü Ryzyko finansowe,
ü Ryzyko ubezpieczeniowe,
Ryzyko w projektach informatycznych

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online