Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

plik Pobierz 07. Komisja Papierow Wartosciowych i Gield.txt

7. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

 

KPWiG jest instytucją, która udziela koncesji na wykonywanie czynności regulowanych ustawą oraz dopuszcza papiery wartościowe do publicznego obrotu. Szczegółowe jej zadania określają artykuły 12-13 ustawy.

Art. 12.

1. KPWiG, zwana dalej "Komisją", jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie:

1) publicznego obrotu,

2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych oraz działalności domów składowych i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa składowe.

2. (...), 3. (...).

Art. 13.

Do zadań Komisji należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych,

2) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów,

3) współdziałanie z innymi organami administracji rządowej, NBP oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa zapewniającej rozwój rynku papierów wartościowych,

4) upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych,

5) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych,

6) podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami ustawy.

Art. 14-19. (...).

 

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online