Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

plik Pobierz 05. Zrodla prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartosciowymi.txt

5. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

 

Wśród źródeł prawa istotnych dla prawa rynku kapitałowego znajdują się przepisy prawa, które:

1) mają znaczenie ogólne, tzn. dotyczą w ogólności papierów wartościowych lub mechanizmów obrotu gospodarczego, zajmują zaś znaczące miejsce w wykładni i stosowaniu prawa rynku kapitałowego (np. przepisy ogólne o papierach wartościowych zawarte w Kodeksie cywilnym, większość przepisów ustawy o obligacjach i Kodeksu handlowego),

2) mają specyficzną treść i znaczenie, tzn. z ich dyspozycji wynika, że normują one wprost i w sposób szczególny zagadnienia prawa rynku kapitałowego (np. ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, niektóre przepisy ustawy o obligacjach, ustawa o funduszach inwestycyjnych.)

 

Do podstawowych aktów prawnych rangi ustawowej konstytuujących rynek kapitałowy należą:

1) Kodeks cywilny (m.in. przepisy o zobowiązaniach, przede wszystkim w kwestii prawnej regulacji umowy zlecenia i umowy komisu, a także umowy agencyjnej, niezbędne w interpretacji czynności maklerskich, przepisy o papierach wartościowych w ogólności, przepisy o zastawie na prawach),

2) Kodeks handlowy (przepisy o spółce akcyjnej, przepisy o spółce z o.o. w zakresie dopuszczalności wystawiania papierów wartościowych okazicielskich na udziały i prawa do zysku),

3) Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

4) Ustawa o obligacjach (określa ona zasady emisji, obrotu i wykupu obligacji innych niż emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a w odniesieniu do obligacji banków stosuje się w zakresie nie uregulowanym w prawie bankowym. Ustawa ta zawiera przepisy regulujące wprost publiczne emisje obligacji, m.in. przepisy o banku reprezentancie oraz przepisy mające zastosowanie w emisjach publicznych i niepublicznych (np. przepisy o zabezpieczeniu obligacji, o warunkach dojścia do skutku emisji obligacji)),

5) Ustawa o finansach publicznych (określa zasady emitowania obligacji, bonów skarbowych i skarbowych papierów oszczędnościowych emitowanych przez Skarb Państwa),

6) Ustawa o funduszach inwestycyjnych (reguluje działalność funduszy inwestycyjnych otwartych, zamkniętych i mieszanych, inwestujących swoje aktywa głównie na rynku kapitałowych; w przypadku funduszy mieszanych i zamkniętych emitujących tytuły uczestnictwa (certyfikaty inwestycyjne) będące papierami wartościowymi obligatoryjnie wprowadzonymi do publicznego obrotu),

7) Ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych (określa zasady emisji listów zastawnych i dopuszcza możliwość ich wprowadzania do publicznego obrotu),

8) Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (określa działalność tych funduszy jako inwestorów na rynku kapitałowym, określa zasady lokowania środków na rynku kapitałowym),

9) Ustawa prawo bankowe (normuje zasady funkcjonowania banków, które są ważnymi uczestnikami rynku kapitałowego, wynika to z możliwości prowadzenia przez bank uniwersalny działalności charakterystycznej dla banku inwestycyjnego),

10) Ustawa o NBP (ze względu na to, że NBP odgrywa ważną rolę w procesie rozliczania transakcji na rynku kapitałowym).

11) Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (stanowiła podstawę do wprowadzenia z mocy prawa PŚU do publicznego obrotu oraz ich konwersji na akcje funduszy; ustawa ta określa też zasady dopuszczania do obrotu publicznego i giełdowego akcji NFI

12) Ustawa o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych (określa zasady prywatyzowania przedsiębiorstw i w efekcie zasilania rynku kapitałowego papierami udziałowymi emitowanymi przez przekształcane przedsiębiorstwa, oraz określająca restrykcje w zakresie obrotu akcjami pracowniczymi),

13) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (istotna ze względu na unormowanie zastawu rejestrowego na papierach znajdujących się w obrocie publicznym).

 

Aktami prawnymi rangi podustawowej, mającymi z reguły formę rozporządzeń Rady Ministrów lub Ministra Finansów. Ich znaczenie wynika stąd, że delegacje do wydania aktów wykonawczych zazwyczaj szeroko określają przedmiot normowania. Jedne z nich mają charakter czysto techniczny, inne ustanawiają zasady działania inwestorów na rynku kapitałowym. Należą do nich:

1) Rozporządzenie RM z 15.12.98 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrybcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu.

2) Rozporządzenie RM z 22.12.1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.

3) Rozporządzenie RM z 22.12.98 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

4) Rozporządzenie RM z 22.12.98 r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (reguluje konieczne elementy stosunku umownego pomiędzy inwestorem a podmiotem wykonującym czynności brokerskie, tryb realizacji zleceń, wymogi odnośnie pokrycia na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych inwestora zlecającego nabycie lub zbycie papierów wartościowych, postępowanie w związku z zastawem na papierach wartościowych itp.).

5) Rozporządzenie RM z 24.11.98 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku.

6) Rozporządzenie RM z 22.12.98 r. w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełnić te podmioty oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu.

7) Rozporządzenie RM z 24.11.98 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

8) Rozporządzenie RM z 24.11.98 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz sposobu dokonania tego zawiadomienia.

 

Regulacjami nie będącymi aktami normatywnymi, wydawane są na podstawie ustawy przez podmioty organizujące rynek regulowany oraz KDPW. Są to:

1) Regulamin GPW w Warszawie,

2) Regulamin CETO,

3) Regulamin KDPW.

 

Podlegają one zatwierdzeniu przez KPWiG. Często spotyka się określenie, że regulaminy te to tzw. akta ,,wewnętrzne''. Nie jest to właściwe ujęcie, ponieważ regulaminy te dotyczą relacji podmiotów wydających je z podmiotami zewnętrznymi i kształtują te relacje w sposób wiążący wszystkie strony. Regulaminy te organizują zatem działalność wielu instytucji rynku kapitałowego, nie tylko tych, które je uchwaliły. W przypadku regulaminu GPW w Warszawie dotyczy to inwestorów i emitentów, w przypadku KDPW domów maklerskich, banków, emitentów - uczestników KDPW.

 

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online