Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce

plik Pobierz 04. Prawo rynku kapitalowego na tle systemu prawa w Polsce.txt

4. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce

 

Początków prawa o rynku kapitałowym, w szczególności prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, należy upatrywać w decyzji o reaktywowaniu tego rynku w Polsce w roku 1991. Na płaszczyźnie regulacyjnej znalazło to wyraz w uchwaleniu w roku 1991 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W ten sposób odnowiono w polskim prawie problematykę, która była żywa w okresie międzywojennym, zaś w okresie ustroju socjalistycznego była bezużyteczna.

 

W pierwszym okresie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, tj. do połowy lat dziewięćdziesiątych, mimo istnienia GPW w Warszawie oraz krótkiego okresu hossy, refleksja prawno-instytucjonalna dotycząca tego rynku była bardzo skromna. Od roku 1995, na skutek znaczących zmian instytucjonalnych na rynku, wyrażających się wzrostem liczby i różnorodności instrumentów finansowych notowanych na rynku, oraz na skutek niewątpliwego powiązania problematyki rynku kapitałowego z praktycznym życiem gospodarczym, zainteresowanie tą problematyką znacznie wzrosło. Ponieważ instytucje rynku kapitałowego, szczególnie te, które funkcjonują w obrocie publicznym, są stosowane przez bardzo wielu uczestników (indywidualnych i instytucjonalnych) w sposób powtarzalny, masowy i publiczny, zatem zainteresowanie problematyką regulacji prawnych odnoszących się do tego rynku, z konieczności jest bardzo znaczne.

 

Czy prawo rynku kapitałowego jest dziedziną zasługującą na uznanie go za samodzielny dział prawa (dział prawa jest kategorią węższą niż gałąź prawa)? Biorąc pod uwagę materie należące do problematyki rynku kapitałowego, szczególnie w jego formie publicznej, jak również charakter regulacji prawnych, stwierdzamy, że prawo rynku kapitałowego jest dziedziną wewnętrznie zróżnicowaną. Jeśli chodzi o metodę regulacji zawiera normy zarówno regulujące stosunki prawne z zachowaniem równorzędności podmiotów tych stosunków, jak również normy charakterystyczne dla stosunków administracyjno-prawnych.

 

Treściowo zróżnicowanie tego prawa jest duże, ponieważ na normy prawa rynku kapitałowego składają się normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego i innych gałęzi prawa. Można powiedzieć, że prawo rynku kapitałowego jest domeną prawa prywatnego, z dużą ingerencją państwa w tej sferze, która ma zapewnić pożądaną z punktu widzenia państwa realizację celów prywatnego obrotu gospodarczego.

 

Nie można prawa rynku kapitałowego zakwalifikować jednoznacznie ani do prawa cywilnego ani do prawa administracyjnego. Normy tego prawa dotyczą bowiem zarówno nadzoru państwa nad podmiotami działającymi w tej sferze, co jest typowym zagadnieniem administracyjno-prawnym, jak również zasad przenoszenia prawa z papierów wartościowych, zasad rozliczania transakcji, charakteru umowy o świadczenie usług maklerskich i umowy zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, należących do zagadnień cywilistycznych. Bezdyskusyjnie jednak udział dziedzin cywilno-prawnej i administracyjnej dominuje w zakresie rynku kapitałowego.

 

Trafne jest także mówienie o prawie rynku papierów wartościowych (w szczególności o prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi), jako dziedzinie prawa wyodrębnionej tematycznie.

 

Należy uściślić co rozumie się przez prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi. Składają się nań nie tylko normy dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi, organizacji i funkcjonowania giełdy i innych instytucji obrotu regulowanego, instytucji nadzoru, obowiązkowego depozytu i rozliczeń, tj. normy zawarte w ustawie prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Inne materie, nie objęte wzmiankowaną wyżej ustawą stanowią przedmiot regulacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, gdzie znajdują się unormowania bardzo ściśle związane z funkcjonowaniem rynku publicznego. Podobnie w innych ustawach znajdują się regulacje blisko dotyczące rynku kapitałowego (publicznego) jednakże ustawy te w ogólności wykraczają poza tę problematykę. Przykładami są:

1) ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1997, jako że realizacja celów stojących przed funduszami dokonywać się będzie m.in. przez inwestycje na rynku papierów wartościowych,

2) ustawa o finansach publicznych z 1998, która w części poświęconej skarbowym papierom wartościowym mówi o papierach znajdujących się z mocy prawa w obrocie publicznym,

3) ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych, także ważna dla obrazu rynku publicznego.

 

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online