Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące

plik Pobierz 03. Wymien i omow podstawowe podmioty gospodarujace.doc

kolorki w pliku do pobrania

3. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące.

Podstawowe podmioty gospodarujące to: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Ponad to jako podmiot gospodarujący uznać można państwo.
Gospodarstwa domowe – to dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania zarobionych pieniędzy. Są wyodrębnionymi i ekonomicznie samodzielnymi mikropodmiotami. Stanowią one trwały element struktury podmiotowej we wszystkich dotychczasowych formach gospodarowania. Mają specyficzne cechy odróżniające je od innych podmiotów ekonomicznych. Specyfika ta wynika z tego, że gospodarstwa domowe są jednostkami działającymi głównie w sferze spożycia, a nie bezpośrednim ogniwem produkcji społecznej. Ekonomiczny cel działalności gospodarstw domowych zawiera elementy subiektywne. Powoduje to, że gospodarstwa domowe nie kierują się powszechnie zasadą minimalizacji nakładów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb. Racjonalność działania gospodarstw domowych należy rozpatrywać przede wszystkim pod względem respektowania przez nie „ twardych” ograniczeń budżetowych.
Ekonomicznymi funkcjami gospodarstw domowych są funkcje: konsumpcyjna i produkcyjna.
Ř Funkcja konsumpcyjna wyraża się w tradycyjnej działalności gospodarstwa domowego tzw. czynnościach związanych bezpośrednio i organizowaniem
i realizacją konsumpcji. Działalność gospodarstwa domowego nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb rodzinnych, które je tworzy.    Konsumpcja gospodarstw domowych może być finansowana z dochodów bieżących, a także
z nagromadzonych poprzednio oszczędności. Może też być finansowana ze środków zewnętrznych, np. z kredytu, który trzeba spłacić. Jeśli wydatki na konsumpcję są mniejsze od bieżących dochodów, gospodarstwo domowe może dokonać oszczędności.
Ř Wykonywanie funkcji produkcyjnej poza gospodarstwami domowymi spowodowało, że obecnie są one w zasadzie podmiotami strefy konsumpcji. Więzi ekonomiczne gospodarstw domowych z innymi podmiotami gospodarującymi są głównie więziami rynkowymi.
Gospodarstwa domowe dążą do optymalnego zaspokojenia swoich, subiektywnie rozumianych potrzeb. Wobec zależności między konsumpcją a dochodem realnym, chęć optymalizacji spożycia pobudza na ogół dążenie gospodarstw domowych do maksymalizacji dochodów, chociaż istnieją również gospodarstwa, które nad maksymalizację dochodów przedkładają czas wolny od pracy.
Niezbędnym warunkiem realizacji celu działalności gospodarstw domowych jest swoboda wyboru. Nabywając podstawową część oferowanych na rynku dóbr i usług gospodarstwa domowe wywierają istotny wpływ na makroekonomiczne procesy gospodarcze. 
Przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w wyniku której powstają dobra lub usługi zaspokajające potrzeby. Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię), w celu wytwarzania określonych dóbr lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej, lub lokalnej. Odmienności między sposobami prowadzenia firmy polegają na różnicach w: formie własności branego pod uwagę kapitału; kontroli sprawowanej nad firmą; odpowiedzialności kontrolujących w stosunku do inwestorów, jeśli są to różne osoby; podziale zysków. 
Podstawy prawne działalności gospodarczej decydują o formie prawno - organizacyjnej przedsiębiorstwa. Można w związku z tym wyróżnić:
Ř Spółki akcyjne,
Ř Spółki z o.o.
Ř Przedsiębiorstwa państwowe,
Ř Spółki komandytowe,
Ř Spółki jawne,
Ř Przedsiębiorstwa komunalne,
Ř Spółdzielnie .
W żadnym kraju nie występuje jeden typ przedsiębiorstw i jedna forma własności. Mamy więc do czynienia zawsze z gospodarką mieszaną, która stanowi wyraz poszukiwań każdego kraju nie tylko najbardziej efektywnej struktury własności, ale także struktury odpowiadającej potrzebom różnych grup ludności oraz interesom ogólnokrajowym i lokalnym.
Państwo – w gospodarce rynkowej nie decyduje bezpośrednio ani w sferze produkcji, ani w sferze konsumpcji. Główną funkcją państwa jest regulacja prawna i ekonomiczna mająca na celu ochronę interesów publicznych przed negatywnymi następstwami działania mechanizmu rynkowego, a w szczególności postępowaniem producentów i sprzedawców zajmujących pozycję monopolistyczną. Państwo musi tworzyć różnego rodzaju zapory instytucjonalno – prawne, które tworzą osłonę socjalną dla najuboższych warstw ludności, umożliwiają rozwiązywanie potencjalnych konfliktów na zasadzie kompromisu lub umowy społecznej, oraz przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju w warunkach niskiej stopy inflacji i możliwie najniższego bezrobocia.
Bez ingerencji państwa w wymienione sfery życia społeczno – gospodarczego występowałoby zjawisko  bezpardonowej walki wszystkich przeciwko wszystkim, w której największą szansę zwycięstwa miałyby jednostki i przedsiębiorstwa najsilniejsze.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online