Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynek kapitałowy Wróć do kategorii

02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie

plik Pobierz 02. Inwestowanie bezposrednie i posrednie.txt

2. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie

 

Podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym wymaga stałej, starannej analizy informacji dotyczących zarówno tego rynku jak i jego otoczenia. Gromadzenie tych informacji jest kosztowne. Również ich analiza wymaga wykorzystania specjalistycznych metod oraz oprogramowania. Indywidualni inwestorzy (nieprofesjonalni) nie są zwykle w stanie ponosić kosztów gromadzenia i analizowania informacji. Mają więc oni do wyboru albo podejmować decyzje inwestycyjne we własnym zakresie, akceptując wysokie ryzyko uzyskania dochodów znacznie niższych niż przeciętnie lub też powierzenia swoich kapitałów inwestorom instytucjonalnym.

Fundusze inwestycyjne (zbiorowego inwestowania)} rozwinęły się jako instytucje rynku kapitałowego, których zadaniem jest gromadzenie i profesjonalne zarządzanie zasobami kapitałowymi pochodzącymi od indywidualnych inwestorów. Głównym zadaniem funduszy zbiorowego inwestowania jest ograniczenie ryzyka inwestycji poprzez wykorzystanie tzw. efektów dywersyfikacji portfeli, zapewnienie odpowiedniej płynności funduszy oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych przez efekt skali transakcji.

Instytucją zarządzającą funduszem jest tzw. towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo może zarządzać wieloma funduszami. Określa ono i realizuje strategie inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja wartości jednostki uczestnictwa. Funkcję przechowywania aktywów funduszu oraz wyceny wartości aktywów funduszu zapewnia depozytariusz funduszu, zwykle zajmujący się także obsługę bankową funduszu. Depozytariuszem może być, zgodnie z ustawą bank, spełniający wyznaczone kryteria, lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Towarzystwa inwestycyjne pobierają prowizję z tytułu wypełniania funkcji zarządczych.

 

Fundusze mogą specjalizować się w różnorodnych zakresach działalności na rynku kapitałowym, działać w jego różnych segmentach, jak również mieć różne formy organizacyjne, jako instytucje. Biorąc pod uwagę to ostatnie kryterium wyróżnić możemy:

- fundusze otwarte,

- fundusze zamknięte.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 28.08.1997 wprowadza jeszcze fundusze otwarte specjalistyczne oraz fundusze mieszane.

 

Fundusze otwarte można określić jako instytucje umożliwiające zbiorowe inwestowanie zasobów kapitałowych w różnorodne instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego. Cechą funduszu otwartego jest brak ograniczenia rozmiarów funduszu. Od decyzji indywidualnego inwestora zależy kiedy zgłosi akces do takiego funduszu, jak wielkie środki powierzy funduszowi oraz kiedy (ewentualnie) je wycofa. Środki finansowe wnoszone przez indywidualnych uczestników funduszu otwartego są przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa, które określają proporcjonalny udział w zgromadzonym funduszu. Jednostki te stanowią podstawę prawną do udziału w dochodach uzyskiwanych przez fundusz.

Zarządzający funduszem ograniczeni są zwykle ustawami (przepisami) ograniczającymi swobodę podejmowania decyzji. Przepisy te dotyczą w szczególności struktury portfela (ograniczenie nadmiernej koncentracji).

Istnieje wiele różnych typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowa klasyfikacja, uwzględniająca kierunki inwestowania funduszy przez fundusze pozwala na podzielenie ich na:

- fundusze nieruchomości - inwestujące na rynku nieruchomości,

- fundusze towarowe - inwestujące na rynkach towarowych,

- fundusze rynku pieniężnego - inwestujące w krótkoterminowe instrumenty tego rynku,

- fundusze papierów wartościowych rynku kapitałowego, wśród których wyróżnić możemy:

- fundusze akcji,

- fundusze obligacji,

- fundusze mieszane.

Ze względu na sposób uczestniczenia uczestników funduszu w dochodach wyróżniamy:

- fundusze wypłacające dochody,

- fundusze tezauryzujące dochody; są one realizowane z chwilą umarzania jednostek uczestnictwa.

 

Ze względu na realizowaną strategię inwestycyjną wyróżniamy:

- fundusze wzrostowe - zakładają one, że rynek nie jest efektywny, istnieją zatem na rynku walory przeszacowane i niedoszacowane, inwestują w spółki rokujące szybki wzrost rentowności,

- fundusze dochodowe - inwestujące w obligacje rządowe oraz akcje spółek stabilnych gwarantujących dochody z dywidendy,

- fundusze obligacji - o dłuższym horyzoncie inwestowania, gwarantują dochód umiarkowany lecz obarczony bardzo niewielkim ryzykiem,

- fundusze agresywne - inwestujące w akcje na rynku giełdowym i pozagiełdowym,

- fundusze inwestujące w akcje małych firm (wykorzystujące tzw. size effects),

- fundusze branżowe, inwestujące w wybrane branże.

Drugą grupą funduszy są fundusze zamknięte. Mają one ustalony kapitał oraz stałą liczbę udziałowców. Emitują papiery wartościowe nazywane certyfikatami inwestycyjnymi. Fundusz tego typu tworzy się zwykle w celu realizacji założonego programu inwestycyjnego w określonej firmie (bądź branży gospodarki).

Fundusze tego typu tworzą zwykle banki. Szczególny przykład to tzw. fundusze venture capital. Fundusze venture capital (kapitału ryzyka, podwyższonego ryzyka) są zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, których zadaniem jest działalność inwestorska związana z zakładaniem, rozwojem, restrukturyzacją, przekształceniem własnościowym firm. Fundusze dużego ryzyka aktywnie włączają się w inwestowanie w małe, średnie początkujące firmy, z dużym potencjałem rozwojowym lecz także z dużym ryzykiem. Są to przedsiębiorstwa dotąd mało znane, nie funkcjonujące na rynku publicznym, ale należące do potencjalnie szybko rozwijających się sektorów gospodarki. Kapitał funduszy podwyższonego ryzyka pochodzi od przedsiębiorców prywatnych, instytucji i funduszy państwowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, innych instytucji finansowych. Przez finansowanie kapitałem podwyższonego ryzyka rozumie się ograniczony czasowo udział w przedsiębiorstwach funduszy zamkniętych, związany nierozerwalnie z intensywnym doradztwem i opieką nad przedsiębiorstwem.

Celami venture capital są:

- osiąganie dużego zysku w dłuższym okresie czasu,

- realizowanie zwrotu kapitału przez upłynnianie akcji, udziałów firm finansowanych, nie zaś z tytułu płaconych dywidend, czy oprocentowania kapitałów pożyczkowych,

- aktywne zainteresowanie zarządzaniem firmą, która jest finansowana venture capital (mianowanie kadry zarządzającej, doradztwo, pomoc finansowa, nadzór).

 

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynek kapitałowy [95]

 • podgląd pobierz opis 01. Struktura rynku kapitałowego
 • podgląd pobierz opis 02. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie
 • podgląd pobierz opis 03. Rodzaje papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis 04. Prawo rynku kapitałowego na tle systemu prawa w Polsce
 • podgląd pobierz opis 05. Źródła prawa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • podgląd pobierz opis 06. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przepisy og...
 • podgląd pobierz opis 07. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • podgląd pobierz opis 08. Działalność maklerska
 • podgląd pobierz opis 09. Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • podgląd pobierz opis 10. Rynek regulowany
 • podgląd pobierz opis 11. Rynek giełdowy
 • podgląd pobierz opis 12. Rynek pozagiełdowy
 • podgląd pobierz opis 13. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • podgląd pobierz opis 14. Znaczne pakiety akcji
 • podgląd pobierz opis 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 17. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 18. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
 • podgląd pobierz opis 19. Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie
 • podgląd pobierz opis 20. Instrumenty pochodne
 • podgląd pobierz opis 21. Indeksy giełdowe
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online