Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

01 Moralność i Etyka

plik Pobierz 01 Moralnosc i Etyka.txt

 

MORALNOŚĆ I ETYKA


UWAGI WSTĘPNE.

Wszelkie rozważania na temat etyki biznesu wymagają poprzedzenia uwagami wstępnymi, dotyczącymi tak podstawowych pojęć, jak mo­ralność czy etyka. Stosowane powszechnie mają one sens ogólny, znaczenie uni­wersalne. W odniesieniu do określonych dziedzin życia, w tym do biznesu, czy działalności zawodowej w ogóle, także polityki, sportu, życia seksualnego itp. ule­gają konkretyzacji, uszczegółowieniu.

W kwestii tych pojęć i określonych przez nie zjawisk - tak w sensie uniwersal­nym, jak i konkretnym - występują dwie tendencje.

Pierwszą jest negacja lub bagatelizowanie roli i znaczenia moralności. W orze­czeniach dotyczących swoistości "naszych czasów" często występuje teza o braku potrzeby wartości moralnych, niechęci do nich "współczesnych ludzi". Do przyczyn tego stanu rzeczy zalicza się zwłaszcza charakter współczesnej cywilizacji - tempo zmian w sposobie wytwarzania, nowe techniki produkcji, wymagające rzekomo wyłącznie sprawności wytwórczych, nie zaś motywacji moralnych.

·         Jedna z opinii wyrażających te tendencje głosi, że moralność jest "sprawą prywatną", osobistą jednostki, nie zaś "sprawą publiczną" (jak prawo).

·         Moralność bywa negowana z pozycji skrajnego utylitaryzmu, dowodzące­go, że głównymi kryteriami ludzkich zachowań są korzyści, dbałość o interes wła­sny, efektywność działań, nie zaś jakiekolwiek względy i kryteria moralne, stano­wiące "luksus" w praktyce życiowej.

·         Są one negowane także z pozycji jawnego amoralizmu, celowego eliminowa­nia zasad moralnych, czy nawet gloryfikacji postępowania niemoralnego.

·         Inne jest zjawisko znane jako moral insanity - "choroba moralna", swoisty "daltonizm" moralny, niewrażliwość - wynikająca z różnych przyczyn (chorób i kon­tuzji mózgu, wadliwego wychowania, złych doświadczeń osobistych) - niezdolność rozróżniania dobra i zła.

 

Tendencją drugą jest dostrzeganie roli i znaczenia moralności w życiu jednost­kowym i zbiorowym.

·         Towarzyszą temu wysiłki zmierzające do rozwoju i umacniania wartości i zasad moralnych w tym życiu - przez tworzenie określonych warunków i mechanizmów, np. kontroli społecznej, przez edukację i wychowanie, rodzinne, szkolne, środo­wiskowe, religijne.

·         Służyć temu mają m.in. środowiskowe kodeksy etyczne oraz instytucje egze­kwujące ich respektowanie - jak np. Rada Etyki Mediów, etyki poselskiej; kodeksy etyki lekarskiej, uczonego itp. Dotyczy to również biznesu, m.in. działalności me­nedżerów czy reklamy, o czym będzie mowa w następnych rozdziałach.

·         Tendencja ta obejmuje również krytykę stanu moralności w świecie w ogóle, w określonym społeczeństwie lub środowisku, np. zawodowym, rodzinnym, mło­dzieżowym - w polityce, w biznesie. Częste są opinie, że w różnych szkołach bizne­su, na uczelniach czy kursach menedżerskich nie przywiązuje się wcale uwagi ­lub poświęca zbyt mało uwagi - do etyki i poziomu wiedzy etycznej. (W odniesie­niu do ludzi w ogóle wyraził ją siedemnastowieczny filozof Pascal).

 

Doświadczenie dowodzi, że moralność nie jest jedynie sprawą osobistą, wnętrza jednostki. Jest w całej rozciągłości sprawą publiczną - społeczną. Kształtuje się w środowisku społecznym. Znajduje wyraz we współżyciu społecznym - reguluje je - także w działalności zawodowej, m.in. politycznej i gospodarczej.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online