Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02

plik Pobierz 01 Finanse przedsiebiorstw Wyklad 02.doc

to tylko zajawka. całość w pliku


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO – INFORMATYCZNA
 W WARSZAWIE


Zagadnienia z finansów przedsiębiorstw.

1. Przedmiot nauki o finansach przedsiębiorstwa. - 2 -
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw. Jej cele, fazy i kryteria oceny. - 3 -
3. Ryzyko, jego rodzaje, czynniki je wywołujące oraz sposoby ograniczania. - 4 -
4. Ruch okrężny w przedsiębiorstwie i jego konsekwencje dla gospodarki finansowej. - 5 -
5. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie. - 7 -
6. Akumulacja. - 10 -
7. Zysk i jego funkcje. - 11 -
8. Wskaźniki absolutne i relatywne. - 12 -
9. Charakterystyka majątku trwałego i obrotowego w przedsiębiorstwie. - 15 -
10. Amortyzacja, metody i funkcje. - 18 -
11. Finansowanie zewnętrzne i zewnętrzne. - 22 -
12. Elementarne metody finansowania. - 23 -
13. Cechy kapitału własnego i obcego. - 25 -
14. Struktura kapitału i działanie dźwigni finansowej. - 25 -
15. Kapitały własne a forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa. - 27 -

 

 

Przedmiot nauki o finansach przedsiębiorstwa.

Przedmiot finanse przedsiębiorstw rozpatrywany być może w różny sposób.
Przede wszystkim w ujęciu encyklopedycznym, ujęciu nauki o finansach traktuje się finanse przedsiębiorstw jako element ogółu zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, bądź jako element pieniężnego mechanizmy wymiany i podziału wartości rzeczowych i usług.
Finanse przedsiębiorstw to badania nad całością procesów, mechanizmów, zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie.
Ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych.
Finanse przedsiębiorstwa jako przedmiot można rozważać jako element ogółu zjawisk ekonomicznych, związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, bądź jako element pieniężnego mechanizmu wymiany i podziału wartości rzeczowych i usług. Finanse występują w sferze wymiany i podziału. Ich szczególną cechą różniącą je od innych form jest pieniężny charakter. Do podziału dóbr i usług dochodzi w drodze przeplatających się ze sobą przepływów różnych kategorii strumieni pieniężnych.
Występują 4 elementy przepływów:
Strumień przepływów rynkowych, – który charakteryzuje się głównie bezpośrednim związkiem przepływu pieniądza z przepływem dóbr i usług.
Strumień przepływów transferowych, – który polega na przepływie pieniądz bez ekwiwalentu. Występuje tu przepływ w jedną stronę np. zasiłki, renty.
Przepływ kredytowy - dochody kredytowe, będące skutkiem bankowej kreacji pieniądza poprzez udzielenie kredytu.
Przepływ oszczędności- jest to strumień zdecydowanie różniący się od poprzednich, bo jest to strumień zatrzymywany, a nie jak poprzednie będące w ruchu. Ten strumień zatrzymany nie tworzy strumieni płynących dochodów, ale tworzy on zasoby.
Przepływy pieniądza i tworzenie zasobów odbywają się przez działania określonych podmiotów – osób fizycznych i prawnych, których właściwości pozwalają na ich wyodrębnienie w określone grupy. W konsekwencji, procesy i zjawiska finansowe przez nie realizowane można podzielić na 5 grup zjawisk finansowych: finanse przedsiębiorstw, ludności, publiczne, baków i innych instytucji kredytowych, ubezpieczeń.

Dla finansów przedsiębiorstw najbardziej charakterystyczne jest:
Gromadzenie przychodów
Ekwiwalentnych (rynkowych) z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów i usług
Kredytowych z tytułu pożyczek bankowych
Transferowych między innymi z rynku kapitałowego z budżetu
Dokonywanie wydatków
Ekwiwalentnych (rynkowych) z tytułu zakupu materialnych czynników produkcji i wynagrodzeń za pracę
Transferowych występujących w postaci podatków, opłat oprocentowanie kredytów bankowych i obligacji, wypłaty dywident składek na ubezpieczenia społeczne i rzeczowe
Kredytowych z tytułu spłaty pożyczek bankowych

 


Gospodarka finansowa przedsiębiorstw. Jej cele, fazy i kryteria oceny.

Gospodarka finansowa – definicje:
Jako gospodarkę finansowa określamy czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, (czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności związanej z „unieruchomieniem” pewnego zasobu pieniędzy).
Gospodarkę finansowa można rozumieć jako mechanizm ciągłego, odpowiednio zorganizowanego procesu gromadzenia przychodów i dochodów oraz realizacji wydatków.
Gospodarka finansowa to prowadzenie nieustannej działalności w sferze operacji pieniężnej. Jest ona ciągłym procesem w ramach, którego dokonuje się ciągły ruch i dokonuje się zmiana przepływów (przepływy pieniężne spotykają się na swojej drodze z innymi przepływami).
Prowadzenie gospodarki finansowej oznacza uzyskiwanie i wydatkowanie pieniędzy z równoczesnym planowaniem działań w czasie krótkim i długim, oraz ich analizę i ocenę w celu ukształtowania przyszłych decyzji.
Cele gospodarki finansowej
Gospodarka finansowa powinna sprzyjać wzrostowi nadwyżki finansowej, ale i realizacji inwestycji rzeczowych, które nie zawsze idą w parze z powiększaniem bieżącego wyniku finansowego, powinna przyczyniać się do inwestycji finansowych, które w perspektywie posłużą zwiększaniu efektywności.
Za cel gospodarki finansowej uznać trzeba, obok powiększenia efektywności, także reprodukcję rozszerzoną kapitału własnego. Cele te mogą być realizowane przez gospodarkę finansową na drodze bardzo zróżnicowanych operacji, które wymagają szczegółowej analizy, prowadzonej z punktu widzenia przedsiębiorcy, jako długookresowej strategii bieżącej, taktyki finansowej.
Fazy gospodarki finansowej
Te czynności możemy określić także jako fazy albo etapy i wyodrębnić trzy podstawowe etapy:
etap przygotowania,
etap realizacji,
etap ewidencji, analizy, wnioskowania. Ten trzeci etap jest niezbędny po to, żeby można było dokonywać, realizować, prowadzić  racjonalnie wszelkie  procesy przedsiębiorstwa.
Celem przedsiębiorstwa jest:
pewna działalność zarobkowa,
jest osiągnięcie określonych zamierzeń ,określonych przedsięwzięć,
uzyskanie nadwyżki ekonomicznej,(nadwyżka powinna być wyrażona w pieniądzu, może być traktowana jako dążenia do uzyskania nadwyżki  finansowej w stosunku do wyłożonego kapitału w przedsiębiorstwie.)
Cele przedsiębiorstwa jednoosobowego:
otrzymanie nadwyżki służącej do pokrycia potrzeb konsumpcyjnych właściciela ,
pokrycie potrzeb rozwojowych,
Cele spółek akcyjnych:
osiągnięcie nadwyżki ,która zagwarantuje zapłacenie dywidend akcjonariuszom spółki,
niekiedy walne zgromadzenie rezygnuje z wypłaty dywidend, kierując się motywem rozwojowym,
Cele przedsiębiorstw państwowych:
teoretycznie - jest uzyskiwanie nadwyżki zapewniającej wysokie nie podatkowe dochody budżetowi czy też skarbowi państwa,


W gospodarce naszej istnieją dwa przedsiębiorstwa państwowe:
państwowe przedsiębiorstwa samorządowe,
Państwowe przedsiębiorstwa menedżerskie ,
Cele przedsiębiorstwa menedżerskiego jest uzyskanie zysku bo od niego zależą wynagrodzenia menadżerów,
Cele przedsiębiorstwa samorządowego jest dochód czysty ( zysk + wynagrodzenia pracownicze),
Celem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do uzyskania wzrostu efektywności, rozumianej jako stosunek pożądanej kategorii nadwyżki (zysk, dochód czysty) do zaangażowanego kapitału
Celem działalności przedsiębiorstwa jest uzyskiwanie efektywności sprzyjającej interesowi zarobkowemu właścicieli, wzrostowi wartości przedsiębiorstwa .
Kryteriami oceny gospodarki finansowej rozpatrywanej w sposób izolowany są:
Zachowanie płynności finansowej, co oznacza zdolność do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań.
Obniżka kosztów finansowych (kryterium to należy traktować na zasadzie racjonalności, tzn. obniżać koszty nie powodując przy tym ujemnych skutków)


Ryzyko, jego rodzaje, czynniki je wywołujące oraz sposoby ograniczania.

Definicje ryzyka:
Ryzykiem nazywamy statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu.
Ryzyko występuje wtedy, kiedy prawdopodobieństwo realizacji zamierzonego zadania, wystąpienia określonych warunków itd., zawiera się w granicach O < P(x) < l, gdzie P(x) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej losowej x.
Statystycznie, pojęciem ryzyka określa się sytuację, w której co najmniej jeden z elementów składających się na nią nie jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jeśli ten parametr jest źle oszacowany, lub pominięty, to wynik decyzji może być katastrofalny.
Kalkulacja ryzyka ma na celu zapewnienie wzrostu efektywności, mierzonej właściwą dla danego przedsiębiorstwa nadwyżką finansową. Kalkulacja ryzyka ma też na celu zapewnienie zwiększenia wartości samego przedsiębiorstwa.
Ryzyko dotyczy także nie podjętej na czas decyzji. Mówi się wówczas o ryzyku utraconych potencjalnych korzyści.
Ryzyko może być powszechne (np. inflacja) bądź dotyczące tylko pewnych ogniw gospodarki Generalnie, im dłuższy jest horyzont czasu dla podejmowanych decyzji, tym wyższe ryzyko i niepewność . Dotyczy to zwłaszcza decyzji o inwestycjach rzeczowych i finansowych.
Czynniki wyróżniające ryzyko w makroekonomicznym układzie to koniunktura, dekoniunktura, inflacja, deflacja.
Każda z tych sytuacji wymaga odrębnej strategii i taktyki. Trzeba uwzględniać sytuację na świecie obecnie i w najbliższej przyszłości (wszędzie umiarkowana inflacja) oraz w Polsce (inflacja dość znaczna, ze zmienną tendencją spadkową). Inflacja w odniesieniu do konsumentów grozi generalnie spadkiem dochodów realnych i w ślad za tym - reorientacją struktury popytu. Natomiast dla producenta i pośrednika, gdy występuje inflacja, koszty i ceny sprzedaży rosną nierównomiernie, tworząc korzyści dla jednych, a powodując ich utratę u drugich, co wpływa na zmianę struktury globalnego obrotu. W inflacji występuje spadek skłonności do inwestowania, bo pogarsza się relacja koszt - przychód. Rosną też inwestycje spekulacyjne (krótkookresowe, według zasady: zainwestować pieniądze i szybko je wycofać).
W okresie recesji ryzyko rośnie, w okresie ożywienia gospodarczego - maleje. Te ogólne tendencje są korygowane przez stabilność lub niestabilność polityki:
•   legislacyjnej,
•   monetarnej,
•   celnej,
•   fiskalnej,
•   oraz rodzaj sektora gospodarczego.
Rośnie ryzyko w produkcji dóbr wyższego rzędu (łatwiej sprowadzić telewizor niż go wyprodukować). Najniższy stopień ryzyka występuje przy produkcji dóbr codziennego użytku.
W każdym przedsięwzięciu wyróżniamy dwa rodzaje ryzyka:
Ryzyko operacyjne, które wiąże się z możliwością aktywnego oddziaływania na cenę, sprzedaż, koszty. W tej dziedzinie minimalne ryzyko ponoszą monopole. Ryzyko wiąże się także z:
- siłą oddziaływania konkurencji;
- możliwością wprowadzania substytutów;
- siłą przetargową oraz ewentualną spolegliwością dostawców;
- autentycznym znaczeniem pracowników najemnych i ich organizacji.
Ryzyko finansowe, które zależy przede wszystkim od udziału funduszy obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa, im większy jest ten udział, tym wyższe jest ryzyko.

Ogólne zasady związku ryzyka z efektywnością planowanego zamierzenia:
Przy dążeniu do osiągnięcia wyższej korzyści występuje wyższe ryzyko.
Zwiększone ryzyko oznacza możliwość wzrostu strat.
Granicę racjonalnej decyzji z punktu widzenia ryzyka wyznacza prawdopodobieństwo poniesienia straty, odpowiadającej, co do swej wartości możliwej do uzyskania korzyści.

Sposoby ograniczenia ryzyka
Ryzyko można ograniczyć przez uzyskiwanie informacji na temat centralnych decyzji ekonomicznych, napięć i konfliktów wewnątrz kraju i poza nim.
Można również zmniejszać ryzyko zasięgając porady u fachowców, tworząc rezerwy, korzystając z usług towarzystw ubezpieczeniowych.


Ruch okrężny w przedsiębiorstwie i jego konsekwencje dla gospodarki finansowej.

Aby zrealizować ruch okrężny musimy spełnić prawidłowości:
1.w ruchu okrężnym wyróżniamy 3 fazy ruchu:
faza zaopatrzenia
faza produkcji
faza zbytu
2. wszystkie fazy powinny występować kolejno po sobie ale i jednocześnie
3. rozmieszczenie składników rzeczowych w ruchu okrężnym zależy od :
rodzaju działalności
jakości gospodarowania
Inny jest w długim procesie produkcyjnym, budownictwie  bo tam składniki majątkowe są długo zamrożone a inny w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, przy krótkim procesie produkcji.
Jakość gospodarowania to podejmowanie w przedsiębiorstwie decyzji o charakterze długo albo krótko terminowym np. lokowania środków.
Konsekwencje ruchu okrężnego dla gospodarki finansowej przedsiębiorstwa:
w 1 i 3 fazie mamy doczynienia z wyodrębnieniem zjawisk finansowych. W 1 fazie (zaopatrzenia) pozyskujemy środki i zamieniamy na wartości rzeczowe a w 3 fazie ( zbytu ) wartości rzeczowe zamieniamy na środki pieniężne i dokonujemy dalszego podziału środków.
ruch okrężny ma charakter otwarty – zarówno w fazie zaopatrzenia i w fazie zbytu następuje powiązanie  z funduszami zewnętrznymi. Jest to powiązanie z bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, kontrahentami. Może mieć charakter bierny i czynny:
bierny – kiedy przedsiębiorstwo pozyskuje środki dla siebie
czynny- kiedy pozyskuje środki na rynku finansowym
w ruchu okrężnym produkty zachowują się nie jednakowo bo część się zużywa całkowicie i przechodzi w nowy wyrób (to są środki obrotowe) a te które są wykorzystywane w wielu cyklach ruchu okrężnego i mało się zużywają to są środki trwałe. Wyodrębnienie środków trwałych i obrotowych ze względu na proces zażywania się ich to konsekwencja ruchu okrężnego, to wyodrębnienie jest dalszą podstawą wyodrębnienia , bo cykl w przedsiębiorstwie jest różny. Przyjęto kryterium czasu tj. 1 rok.
Środki produkcji które się zużywają w ciągu roku to środki obrotowe a te które się nie zużywają w ciągu roku  to środki trwałe.
w ruchu okrężnym zauważamy nierównomierny i równomierny ruch okrężny środków obrotowych. Nierównomierny – występuje przy zjawiskach sezonowości  ( np. przemysł przetwórczy )

 
W- wartość
t- czas
Ruch równomierny to stałe zapotrzebowanie na określone środki obrotowe.
stałe potrzeby powinny być finansowane funduszami własnymi a zmienne z funduszy kapitałów obcych.
Przedsiębiorstwo nie jest w stanie zabezpieczyć stałych potrzeb z własnych funduszy i część ich będzie finansowana z kapitałów obcych a koszt obsługi stałych potrzeb będzie większy (np. bo są odsetki od kredytów). Aby wyeliminować obce środki należy zmniejszyć zakres działania.


Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa funkcjonują po to aby uzyskać przychody z różnych źródeł np. ze sprzedaży np. wyrobów gotowych lub usług.
Źródła przychodów:
przychody ze sprzedaży,
pozostałe przychody operacyjne,
przychody finansowe
wielkość przychodów zależy :
od ilości sprzedanych produktów, towarów lub świadczonych usług
od ceny po której te towary zostaną sprzedane
ilość przychodów zależy :
od popytu na dany produkt,
podaż ( możliwość produkcyjna przedsiębiorstwa)
wysokości ceny,
umiejętności marketingowej,
Żeby zwiększyć udział w rynku przedsiębiorstwo może dokonywać rat, bonifikat lub upustów w celu zachęcenia ( jednostkowa cena jest niższa, ale przychód z ogólnej sprzedaży jest większy).
Pozostałe przychody operacyjne to przychody z tytułu określonych (są to należne kwoty niezwiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa) pozostałych działalności.
POZOSTAŁE  PRZYCHODY OPERACYJNE
przychody ze sprzedaży lub wpływy  z likwidacji środków trwał ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online